T.C.
MU~ V ALILIGI
il Milfi Egitim Miidiirliigii
Say1 : 47093652/809/3121142
Konu: Ta~mtr i~lem1eri parasal
lirnitler
23/07/2014
.................................. KAYMAKAMLIGINA
(Il9e Milli Egitirn Miidiirliigu)
.. ..
..
....................................... MUDURLUGUNE
Milli Egitirn Bakanhgt Strateji Geli~tirme Ba~kanhgmm "Ta~mtr i~1em1eri parasa1
limitler" ile ilgili 04/06/2014 tarih ve 809/2272638 sayth yazllan ekte sunulmu~tur.
Bilgi edini1mesi ve geregini rica ederirn.
Mahrnut KARAKA YA
Valia.
Milli Egitim Miidiir V.
EK: 1.Bakanhk yaztst
¥
DAGITIM
Ilve Milli Egitim Miidfuliiklerine,
tiim okul ve kururn rniidiirliiklerine.
Bu beige, 5070 say1h Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince gtivenli elektronik imza ile imzalanm1~tlr
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 2152-862d-348f-ad34-da61 kodu ile yap1labilir.
Aynntlh bilgi iyin: Ramazan AYDIN
(~ef)
05057758450
T.C.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
Strateji Geli~tirme Ba~kanhg1
Say• : 84536802/809/2272638
Konu: Ta~mtr i~lemleri parasal
04/06/2014
limitler
GENELGE
<...>
ilgi
:a) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayth Ta~m1r Mal Yonetme1igi,
b) 18/04/2012 tarihli ve 2012/17 sayth Genelge,
c) Maliye Bakanhgmm 25/01/2014 tarihli ve 28893 sayth Tebligi.
Ta~m1r
Mal Yonetmeligi hiikiimlerine gore; ta~mtrlann devir, imha, hurdaya aytrma, satt~ ve
terkini suretiyle kayttlardan ytkanlmast kaytth degeri Maliye Bakanhgmca belirlenecek tutara kadar
olanlar harcama yetkilisinin, belir1enen tutan a~an ta~mtrlar ise kamu idaresi iist yoneticisinin onay
ile geryekle~mesi gerekmektedir. Maliye Bakanhgmm ilgi (c) Tebligi ile 2014 yllma ait "parasal
smtrlar ve oranlar" belirlenmi~tir.
Bu baglamda, Ust Yonetici onayt gerektiren i~ ve i~lemlerin hiZh bir ~ekilde yapdabilmesi
amactyla Bakanhgtmtz te~kilat yap1s1 da dikkate ahnarak yaptlan yetki devrine i1i~kin ilgi (b) 2012/1/
sayth Genelge giincellenmi~ olup a~agtda belirtilen limitler dahilinde i~lemler yaptlacaktlr.
1- Ta~mtrlarm kamu idareleri arasmda bedelsiz devri ve satl~mda,
2- Ta~mrrlann hurdaya aynlmasmda, imha ve terkin edilmesinde,
3- Bakanhgtmtz harcama birimleri arasmdaki devrinde,
Merkez ve ta~ra te~kilatt iyin;
- 60.000 TL'ye kadar ilye Milli Egitim Miidiirii,
- 120.000 TL'ye kadar il Milli Egitim Miidiirii/Merkez Te~kilatl Harcama Yetkilisi
- 120.000 TLve i.istii iyin Bakanhk Ust Yoneticisinden (Mi.iste~ar) onay almacakttr.
Yurt d1~1 Te~kilatt iyin;
- 60.000 TL'ye kadar Egitim Ata~esi,
- 120.000 TL'ye kadar Egitim Mii~aviri,
- 120.000 TL ve i.istii iyin Bi.iyi.ikelyiden onay ahnacaktlr.
Konuya ili~kin 2012/17 sayth Genelge yiiriirliikten kaldmlmt~tlr.
Aynca, Bakanhgtmtzm merkez ve ta~ra birimlerinin ta~mtr i~ ve i~lemlerini yapabilmeleri iyin
2007 ythnda kullamlmaya ba~lanan MEBBiS E- Ta~m1r Modiilii yerine Maliye Bakanhgmm KBS
Ta~mtr kaytt ve Yonetim Sistemi aplmt~ o1up ve 12 Kastm 2012 tarihinden
kullam1maya
ba~lannu~tlr. Bu nedenle MEBBiS E- Ta~mtr Modiilii uygulamalanna yonelik 2007/60, 2008/41 ve
2011/24 sayth Genelgelere ihtiyay kalmadtgmdan yiiriirliikten kaldmlmt~tlr.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
NabiAVCI
Bakan
Bu beige, 5070 sayi11 Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile irnzalanm1~hr
Atatiirk Blv. 06648 K1zllay/ ANKARA
-
.
Aynntlh bilgi
i~in:
B. KESER Mali Hiz. Uzm.
Download

Yazı için Tıklayınız