REκ ■ORLlκ
PRES:● E"T'S OFFiCC
l異 lttI‖
(D:I:星
REKTOR O^"isMAN:
ASSISTANT,O THE PRES10E"T
:貯 ]灘
/「
DUMLUPINAR BULVAR106800
CANKAYA ANKARA/TURKEY
`
、が
T:+903122104184
F:● 903122104173
bsurucuOmetu edu tr
www metu edu tr
33
Konu:OD"Kuzey Klbns Kampusu
Sayl:910595H‐ 200/1`
30 Ekim 2014
Yllln Gen9 Ye,il Beyin Yan,masl hk.
T.C MILLI ECiTIM BAKANLIこ I
YENILIK VE ECiTIM TEKNOLOJILERI GENEL MUDURLUC0
Dinyamizin 21
ytzylldaki en
ё
nemli sonlnianndan binsi Olan siird油 威lebilirlik
konusunda farkindaligi artinlnak ve bilin91enlneyi geli,tilllick amaclyla Oniversitemiz Kuzey
Klbns Kallqpusu taraflndan bu yll dё rdmci kez dizenlcnen Lise Oこ rencilerine y6nelik“ Yllin
Yesil BQ/in yan,masl" 2015 ylllnda da tekrar edilecektir Kuzey Kibns Kalnpusu
″′taraflndan organize edilen
たιおα′
sP′ o『α
ルガ y′ お′
′
ルbjル cι vr′ ″ E″ ′
S,r薇′
ヴ
ι
ι〃′
″E″
レcのに,S'′ ″′″′
″″b′′
yan§ ma,yaFa′ α
mtelendirdigimizs″ ″′
′Uf=磁 olarak'SiSr`″
`ヴ
“
ra″ kOnulannl kapsatnaktadlr
′
″rS〃 ふり″α″
昭 S′ rdifr』 ″ι
′じcI● le ngiI
ilgnencn yansmacnann Once iki晰 1lk bir taklm olusturmasl,Vttc“ α
bir surdinlcblirlik somnuna 90zim olu,turabilecek Ozgin bir kavrarn gelistinilesi vc bu
kavrallnl yakl● lk bin kelimelik Turk9c veya lngilizce bir yazl,en fazla t9,ekil ve bir tablo ile
anlatmalan bcklcnlnektedl sCkiller,hedef alman problemi,kurgulanan kavramsa1 90」
血i
ve/veyai,lem akl,lnl gOrsel olarak aniatmak i9in kunanllabilecektir Web ortalnlndatoplanacak
proJcler,birjJd paneli taratindan ttagldaki 019mler Oer9evesindc degerlendi五 lecektir
i.
PЮ blemin Siird山饉lcbilirlikle lli,kisi,
Kavraln cё zttm Ozgmligi,Yapllab‖ I‖ 」 Ve Etkhlik Dereced,
‖i Yazlve ciJm Kal■ csi
五
Be,■ ndお ttよ Im Eメ 田 2015'de proieに HHj口 五。nmdc sunmak izere■ 9 gmll薔 山 e
ODTO Kuzey Klbns Kalnpusu'na tm masranan taraflmlzdan karsilalmak襲 祀re davet
Ylll口 Ge■ 9 Ye,1l Beyni, 2015'' invaninl
edileceklerdir BiHnci gelen taklm tycleri “
kazanacaklardlr.Yan,mada biHnci,ikinci ve■ 9inc● olan taklmlara,slraslyla,1000,750 ve 500
Avro tutannda parasa1 6dil veHlecektir.Yan,mayla ilgili aynntllartt b● vunl kllavllzurla ve
elektronik pr● c ba,Vuru sayfasina grcenbrain ncc metu.edu.tr adreJnden ul●
Yetenekli lisc
1lab‖
I
ёgrencileHni bu yan,maya katllmaya ve guzel dmyalnlza sirdtttlebilir
bir gclccck saglarnak i9in flkirlcHni sunmaya davet ediyoruz.
Sё z
konusu yarl,manin taraflnlzdan Oま enCilere duyumlmak セere tim Lise
MidurliklcHnc iletilmesini diler,saygilanmi sunanm
Yenilik ve Egirinr'Iiltnoloiileri
Gcrcl Midiirlaigii
0 6 raslm
を
し
l,
Irtibat No:039266121
E-Posta:
3o6ム 。3S
Do9.Dr.Ban,SURUCU
:::TY
Download

Ek-1