T.C.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
Strateji
Say1 : 43942091/845/534401
Kono: Okul Spor Paralan ile
Lig Heyetleri paralan
06/02/2014
Bilindigi iizere, 01/04/ 1991 tarihli ve 20832 say1h Resm1 Gazete' de yay1mlanan Okul
Spor Kuhipleri Yonetmeligi yiiriirliikten
Gen9lik ve Spor Bakanhg1 Spor Genel
Miidiirliigii tarafmdan hazirlanan Okul Spor Faaliyetleri Yonetmeligi, 5 Kas1m 2013 tarihli
ve 28812 say1h Resmi Gazete' de yay1mlanarak yiiriirliige girmi$tir. Amlan Yonetmeligin
yiiriirliikten kaldmlmas1 ile Bakanhg1m1za bagh resmi okul ve kurumlardaki okul spor
kiiliiplerinde mevcut "okul spor paralan" ile ii milli egitim miidiirliikleri nezdinde
olan hesaplardaki "lig heyetleri paralan" nm mevzuatta
kalmam1$tif.
Bu durum, 6085 say1h Say1$tay Kanunu, 5018 say1h Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol
Kanunu ve diger yasal diizenlemeler 9er9evesinde Say1$tay
yiiriitiilen 2012 y1h
denetimleri sonucunda diizenlenen 2012 Y1h Taslak Denetim Raporu' na da konu edilerek,
soz konusu paralarm merkezi biit9eye -aktanlmasma
ifadelere denetim bulgularmda yer
Bu itibarla, okul spor paralan ile ii milli egitim miidiirliikleri nezdinde
olan lig
heyetleri hesab1 tutarlannm Bakanhg1m1z okut ve kurumlannm ihtiya9larmda kullamlmak
iizere ilgili bi.it9e tertibine odenek kaydedilmesi amac1yla; nezdinde hesap a9Ilmt$ olan
okullar ve il milli egitim miidiirlillderi tarafmdan T.C. Merkez Bankasi Ankara Subesi IBAN:
100000100100000350121008, Vergi No: 6210312482 hesabma "Spor geliri" a91klamas1 ile
2810212014 tarihine kadar yatmlmasmm saglanmas1 gerekmektedir.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Veysel ERDEL
Bakan a.
Ba$kan V.
Dag1t1m:
Geregi:
B Plam
Bilgi:
Ortaogretim Gene! Miidiirliigti
MEB Merkez Saymanhk Miidiirliigii
Bu beige, 5070 say1li Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalanm1:;tir
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 5ac8-cefc-3b92-a850-b784 kodu ile yapilabilir.
Download

Say1 : 43942091/845/534401 Kono: Okul Spor Paralan ile Lig