Clamoxyl LA
Amoksisilin
FORMULASYONU
Her ml Clamoxyl LA 150 mg amoksisilin h;erir.
ENDiKASYONLARI
S1g1r, koyun, kopek ve kedilerde amoksisiline duyarll bakterilerin
neden oldugu sindirim sistemi enfeksiyonlan, solunum sistemi
enfeksiyonlan, urogenital sistem enfeksiyonlan, deri ve
yumu~ak doku enfeksiyonlan (apse, ayak hastallklan),
post-operatif enfeksiyonlan engellemek h;in operasyondan
once ve viral hastallklarla seyreden sekonder bakteriyel
enfeksiyonlarda kullamllr.
UYGULAMA ~EKLi VE DOZU
10 kg C.A. ic,;in 1 ml uygulamr. Veteriner hekimin gerekli gordOgO
durumlarda doz ancak 48 saat sonra tekrar edilebilir.
Enjeksiyon deri alt1 veya kas ic,;i yap1labilir. Uygulamadan
once ~i~e iyice c,;alkalanmalld1r. Eger verilen hacim 20 ml'den
c,;ok ise doz boiOnerek farkll bolgelere enjekte edilmelidir.
UYARILAR
•
•
Diger penisilinlerde oldugu gibi tav~an, kobay ve hamster gibi
kemirgenlerde kullamlmamalld1r.
Penisiline duyarll ~ah1slar tarafmdan uygulanmamalld1r.
VASAL ARINMA SURESi
Vasal annma sOresi sOtte 5 gOn, ette 30 gOndOr.
AMBALAJ ~EKLi
50 ml, 100 ml ve 250 ml'lik ~i~elerde sunulmaktad1r.
DEPOLAMA VE RAF OMRO
Raf omrO 2 y1ld1r.
~etis
Download

Clamoxyl LA