Rimadyl Palatable
Carprofen
FORMULASYONU
Her tablet etken madde olarak, farkh formlarda 20 ve 50 mg
carprofen i<;ermektedir.
ENDiKASYONLARI
Kopeklerde osteoarthritis gibi, akut ve kronik kas-iskelet sistemi
hastahklannda agn ve yang1y1 azaltmak i<;in kullamhr. Aynca kopeklerde
operasyon sonras1 olu~an agnmn giderilmesinde de kullamhr.
UYGULAMA ~EKLi VE DOZU
Veteriner hekim tarafmdan ba~ka ~ekilde tavsiye edilmedigi takdirde;
onerilen doz 2-4 mg/kg canh ag1rhk/gOndOr. GOnde bir kez ya da
gerekli dozun e~it olarak ikiye boiOnerek gOnde iki kez verilmesi
~eklinde uygulanabilir. Uygulama oral yolla yap1hr. Alman klinik cevaba
gore, azalt1lm1~ 2 mg/kg canh ag1rhk/gOn doz 7. gOnden itibaren gOniOk
tek uygulama olarak verilebilir. Tedavinin sOresi all nan cevaba bagh
olacakt1r, ancak 14 gOniOk tedaviden sonra hayvanm durumu veteriner
hekim tarafmdan tekrar gozden ge<;irilmelidir. Operasyon sonras1
Rimadyl enjeksiyonluk <;ozeltinin uygulanmas1 ile olu~turulan analjezik
ve antienflamatuvar etkiyi uzatmak i<;in 4 mg/kg canh ag1rhk/gOn
dozda 5 gOne kadar uygulanabilir.
UYARILAR
Deneysel olarak osteoarthritis olu~turulmu~ kopeklerde karprofenin
terapotik dozuyla 8 hafta sOreyle yap1lan tedavinin, kronik olarak
arthritisten etkilenen kopek k1k1rdag1 Ozerine zararh bir etkisi olmad1g1
gosterilmi~tir. ilave olarak, karprofenin terapotik dozlanmn arthritisli
kopek k1k1rdagmdan elde edilen kondrositlerde invitro ko~ullarda
proteoglikan sentezini artt1rd1g1 kan1tlanm1~t1r. Proteoglikan sentezinin
artt1nlmas1 k1k1rdak dokusundaki dejenerasyon ve rejenerasyon
oranlan arasmdaki fark1 daraltarak k1k1rdak kayb1n1 yava~latacakt1r.
Belirtilen doz ve tedavi sOresi a~1lmamahd1r. Bu ilacm 6 haftahktan
kO<;Ok ve ya~l1 hayvanlarda kullamm1 yan etki riskini artt1rabilir.
~etis
Eger boyle bir kullamm gerekli olursa, daha dO~Ok doz uygulanmah
ve hayvanlar tedavi boyunca dikkatlice gozlenmelidir. NSAID'Ier
fagositoz'un inhibisyonuna neden olabilirler, bu nedenle bakteriyel
enfeksiyondan kaynaklanan yang1sal infeksiyonlarda e~ zamanh
antibakteriyel tedavi de uygulanmahd1r.
ilac1n bobrek Ozerine etkisini artt1rabileceginden diuretic ile tedavi
edilen hayvanlara uygulanmamahd1r.
AMBALAJ ~EKLI
Her iki form da (20 mg ve 50 mg) 30 tablet
kaplar i~erisinde sunulmaktad1r.
i~eren
beyaz renkli plastik
DEPOLAMA VE RAF OMRU
Oretim tarihinden itibaren 36 ayd1r.
~etis
Download

Prospektüs