CIDR 1380
1,38 qr proqesteron
i~eren
vajina i~i ara~
FORMULASYONU
T ~ekilli ve esnek silikona emdirilmi~ 1,38 gr progesteron h;eren
vajina ic;;i arac;;t1r.
ENDiKASYONLARI
CIDR 1380 ineklerde ve dOvelerde a~ag1daki durumlarda endikedir.
• Hayvan gruplannda ostrus senkronizasyonu
• Embriyo transferlerinde verici ve ahc1 hayvanlarda senkronizasyon
Prostaglandin F2 alfa analoglan ile kombinasyon halinde kullamhr.
Onerilen ~ekilde uzakla~t1nld1ktan sonra genellikle 48-96 saat sonra
k1zgmhk gorOIOr.
UYGULAMA ~EKLi VE DOZU
Her arac;; 1 kullamm ic;;indir ve 7 gOn boyunca uygulamr.
Ostrus senkronizasyonu ve embriyo transferi ic;;in ahc1 ve verici
hayvanlann senkronizasyonu ic;;in uygulama
• Her inegin ya da dOvenin vajmasma bir adet CIDR 1380 yerle~tirilir.
Spiral vajina ic;;inde 7 gOn boyunca b1rak1hr ve uzakla~t1nlmadan
24 saat once luteolitik dozda prostaglandin F2 alfa ya da analogu
uygulamr. Uygulamaya cevap veren hayvanlarda ostrus genellikle
aracm uzakla~t1nlmasmdan 1-3 gOn sonra meydana gelir. Hayvanlar
k1zgmhgm saptanmasmdan sonraki 12 saat ic;;inde tohumlanmahd1r.
UYARILAR
Anormal veya geli~memi~ genital dokusu alan ya da genital enfeksiyon
gec;;iren inek ve dOvelerde ve dogumdan sonra 35 gOn ic;;inde
kullamlmamal1d1r.
VASAL ARINMA SURESi
ilac;; kal1nt1 armma sOresi s1g1r etinde ve sOtonde s1f1r gOndOr.
~etis
AMBALAJ ~EKLi
Her birinde 10 adet spiral bulunan
i~inde
du~Gk
yogunluklu polietilen torbalar
sunulmaktad1r.
DEPOLAMA VE RAF 0MR0
Oretim tarihinden itibaren 2 ayd1r.
~etis
Download

CIDR 1380 - ViDizayn