Pathozone 100
Sefaperazon
FORMULASYONU
10 ml'lik meme enjektoru h;erisinde Sefapezaron dihidrat
~eklinde 100 mg Sefaperazon ic;;ermektedir.
ENDiKASYONLARI
Pathozone 100 meme ic;;i suspansiyonu sag 1m doneminde, Str. agalactia,
Str. dysgalactia, Str. uberis, Staph. aureus (penisilinaz ureten su~lar
dahil), E. coli, C. pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Micrococcus
spp., Klebsiella spp. gibi duyarll bakteriler tarafmdan meydana getirilen
klinik mastitislerin tedavisinde endikedir.
UYGULAMA ~EKLi VE DOZU
Pathozone 100 meme h;;i suspansiyonu 24 saat ara ile iki doz olarak
uygulamr.
Pathozone 100, meme ic;;i suspansiyonun 10 ml'lik meme ic;;i enjektor
ic;;eriginin tamam1 meme ic;;ine s1k11ir.
UYARILAR
Sefaperazon, kamnda p1ht1la~ma problemi alan hayvanlarda dikkatle
kullamlmalld1r. Duyarll hayvanlarda adem, k1zankllk gibi hafif
reaksiyonlardan daha az s1kl1kla gorGien anaflaksi ve kollapsa kadar
giden yan etkileri olabilir.
Daha onceden penisilinlere ve sefalosporinlere duyarllllg1 oldugu
bilinen hayvanlarda kullamm1 kontrendikedir.
Tetrasiklinler ile antogonistik bir etkile~im gosterirler.
VASAL ARINMA S0RESI
Tedavi suresince ve ilac,; uygulamasmdan sonra s1g1rlar 2 gun gec,;meden
kesime sevk edilmemelidir ve elde edilen sot 4 gun (8 sag 1m) boyunca
insan tuketimine sunulmamalld1r.
~etis
AMBALAJ ~EKLi
10 ml'lik beyaz renkli polietilen meme ic;i enjektorleri, 10 adetlik karton
kutularda sunulmaktad1r.
DEPOLAMA VE RAF 0MR0
Raf omrO 24 ayd1r.
~etis
Download

Pathozone 100