Primamycin
%10 Oksitetrasiklin
FORMULASYONU
Her 1 ml'de 100 mg Oksitetrasiklin ic;erir.
ENDiKASYONLARI
S1g1r, koyun, kec;i ve atlarda Pnomoni, PPLO enfeksiyonlan,
Pasteurellosis, septisemi, metritis, mastitis, ~ap, agalaksi,
kec;i-ciger agns1, eklem yang1lan, yaralanmalar, ~arbon,
pleuritis, difteri, enterotoksemi Primamycin'in spektrumuna
giren enfeksiyonlard1r.
UYGULAMA ~EKLi VE DOZU
10 mg/kg can II ag1rl1k/gun (1 ml I 10 kg C.A.) dozunda 3-5 gun
sureyle kas ic;i veya damar ic;i uygulamr.
UYARILAR
Nadir olarak enjeksiyon yerinde k1zankllk ve ~i~lik, kopeklerde
bazen tansiyon du~uklugune neden olur. Bu yuzden kopeklerde
kullamm1 tavsiye edilmez.
VASAL ARINMA SURESi
Vasal annma suresi sutte 8 gun, ette 22 gundur.
AMBALAJ ~EKLi
50 ml'lik ~i~elerde sunulmaktad1r.
DEPOLAMA VE RAF OMRU
Raf omru imal tarihinden itibaren 2 y1ld1r.
~etis
Download

Primamycin - ViDizayn