Scourguard 4 (K)
Rotavirus, Coronavirus, E.coli K99
FORMULASYONU
inaktive edilmi~ s1g1r Rotavirus G6 ve G10 serotiplerini,
Coronavirus su~lan ve K99 pilusu ta~1yan E.coli bakterilerini
ve adjuvant olarak quil A i<;ermektedir.
ENDiKASYONLARI
Hem Rota hem Corona viruslerinin neden oldugu yeni dogan
buzag1lann ishallerini, hem de enterotoksijenik E.coli K99+'a bagh
olarak buzagmm ya~ammm ilk haftasmda gorOien dehidrasyon ve
olumle sonu<;lanan ishalleri onlemek amac1yla sagl1kl1 gebe inek ve
duvelerin a~1lanmasmda kullamhr.
Buzagmm korunmas1, bu patojen ajanlara kar~1 olu~mu~ antikorlarca
zengin anne kolostrumunun verilmesiyle saglamr.
Kolostrumun mumkun oldugunca erken (ilk saatlerde)verilmeye
ba~lanmas1 ve yeni dogan buzagmm anne sotOnO hi<; olmazsa 3 gun
boyunca almas1 son derece onemlidir.
UYGULAMA ~EKLi VE DOZU
Aseptik olarak kas i<;i yolla 2 ml uygulamr.
ilk A~1lama: Gebe s1g1rlara yakla~1k 3 hafta ara ile kas i<;i yolla 2 doz
uygulamr. ikinci uygulama dogumdan 3-6 hafta once yap1lmahd1r.
ikinci A~1lama: izleyen gebeliklerde dogumdan 3-6 hafta once bir doz
uygulanmas1 onerilir.
UYARILAR
TOm a~1lamalarda oldugu gibi, ancak saghkh hayvanlann a~1lanmas1
onerilmektedir.
A~1lanmay1 izleyen ge<;ici ate~ gorulebilir.
Anafilaktik reaksiyonlarm ortaya <;1kmas1 durumunda, epinefrin
ya da e~degeri uygulamr.
~etis
VASAL ARINMA SURESi
Vasal annma sOresi 21 gOndOr.
AMBALAJ ~EKLi
2 ml ve 20ml'lik ~i~elerde 1ve 10 doz olarak sunulmaktad1r.
~etis
Download

Prospektüs