Leptoferm-S®
Leptospira canicola, L.grippotyphosa,
L.hardjo, L.icterohaemorrhagiae, L.pomona
FORMULASYONU
Leptoferm-5; L. canicola, L. grippotyphosa, L. hardjo,
L. icterohaemorrhagiae, L. pomona su~lanndan elde edilir.
ENDiKASYONLARI
Buzag1larda leptospirosisin klinik belirtileri; ate~. i~tah kayb1, dO~kOniOk,
kesik kesik solunum, anemi ve idrarda kan gorOimesi ile karakterizedir.
Ergin s1g1rlarda ise en s1k rastlanan klinik belirtiler abortlar dahil
reprodOktif kay1plar, premature dogumlar veya az geli~mi~ buzag1
dogumlan ve sat veriminde dO~O~tar.
Yukanda belirtilen leptospira su~larmm neden oldugu klinik belirtiler
tamamen birbirinin aym olduklan halde, leptospira su~lannm her
birine kar~1 bag1~1kllk olu~umu spesifiktir. Bu nedenle her bir su~a
kar~1 korunma saglamak i<;in, a~1lamamn bu su~lan i<;eren bir a~1 ile
yap1lmas1 gerekir.
UYGULAMA ~EKLi VE DOZU
•
•
iyice <;alkalamr, aseptik olarak 2 ml kas i<;i uygulamr.
Ilk a~1lama: S1g1rlar i<;in tek bir doz a~1lama onerilir.
A~1 tekran: Y1lda bir kez a~1 tekran tavsiye edilir.
UYARILAR
•
A<;1lan ~i~elerin tOm i<;erigi kullamlmalldlr.
Kesime gidecek hayvanlar son 21 gun i<;inde a~1lanmamalld1r.
Uygulama sonrasmda anaflaksi olu~mas1 halinde epinefrin veya
e~deger bir preparat kullamlmalldlr.
Bu OrOnOn etkili oldugu kan1tlanm1~ olmas1na kar~1n baz1 hayvanlann
hastallgm inkObasyon sOresi i<;inde bulunmalan, dO~kOn ve zay1f
olmalan veya parazitli olmalan, nakliyat, stres veya <;evre ko~ullar
nedeni ile yeterli bag1~1kllk olu~turamamalan veya devam
ettirememeleri soz konusu olabilmektedir.
AMBALAJ ~EKLi
20 ml ve 100 ml'lik plastik ~i~elerde 10 doz ve 50 doz olarak
sunulmaktad1r.
~etis
Download

Prospektüs