Pan-Terramycin
%3 Oksitetrasiklin
FORMULASYONU
Her 1 ml Pan-Terramycin ic;inde 30 mg Oksitetrasiklin bulunur.
ENDiKASYONLARI
S1g1r, koyun, kec;i, at. kedi ve kopeklerin bakteriyel kokenli
solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlannda, metritis,
mastitis, peritonitis, leptospirosis, genital ve uriner sistem
enfeksiyonlan, buzag1 septisemisi, viral hastallklarla seyreden
sekonder bakteriyel enfeksiyonlar ile operasyon sonras1 ve
yaralanmalarda endikedir.
UYGULAMA ~EKLi VE DOZU
10 mg/kg can II ag1rllk/gun dozunda 3-5 gun sureyle kas ic;i,
damar ic;i, deri alt1 veya periton ic;i yolla verilebilir.
UYARILAR
Allerjik reaksiyonlar nadir olarak gorulur. Zay1f kopek ve
kedilerde kas ic;i uygulama s1rasmda enjeksiyon yerinde gec;ici
bir agn gorulebilir.
VASAL ARINMA SURESi
Vasal annma suresi sotte 8 gun, ette 22 gundur.
AMBALAJ ~EKLi
50 ml ve 100 ml'lik ambalajlarda sunulmaktad1r.
DEPOLAMA VE RAF OMRO
Raf omru 24 ayd1r.
~etis
Download

Pan-Terramycin