Linco-Spectin®
Linkomisin-Spektinomisin kombinasyonu
FORMULASYONU
Linco-Spectin enjeksiyonluk ~ozeltinin her ml'si;
50 mg Linkomisin baza e~deger Linkomisin hidroklorur,
100 mg Spektinomisin baza e~deger Spektinomisin sulfat
tetrahidrat i~erir.
ENDIKASYONLARI
Linco-Spectin enjeksiyonluk ~ozelti, buzag1, gevi~ getirmeyen
dana, koyun, ke~i, kedi, kopek ve tavuklarda, duyarll bakteriler
taraf1ndan meydana getirilen solunum ve sindirim sistemi
enfeksiyonlan ile miks enfeksiyonlann tedavisinde kullamllr.
UYGULAMA ~EKLi VE DOZU
Hayvan Turu
Koyun
Buzag1 ve gevi~
getirmeyen dana
Kopek ve Kedi
Tavuklar
Doz
\...
Gunluk doz 10 kg can II ag1rhk i~in 1ml'dir ...
(15 mg/kg). Kas i~i yolla uygulamr. Tedavi
suresi 3 gundur.
10 kg can II ag1rhk i~in 1ml (15mg/kg) dozda;
tedavinin birinci gununde 2 defa, daha
sonraki gunlerde 1defa kas i~i yolla
uygulamr. Tedavi suresi 2-4 gundur.
Gunluk doz 5 kg canll ag1rllk i~in 1ml'dir.
Kas i~i yolla uygulamr. Tedaviye 12-24
saat arallklarla, en ~ok 21 gun sureyle
devam edilebilir.
Gunluk doz 2,5 kg canll ag1rllk i~in 0,5
ml'(30 mg/kg)dir. Deri altl yolla uygulan1r.
Tedavi suresi 3 gundur.
Veya: Bir deri alt1 enjeksiyon sonras1,
Linco-Spectin 100 suda ~ozunen toz ile
tedavi 3-5 gun devam ettirilir.
~etis
UYARILAR
Oda s1caklu'jmda saklay1n1z. Linea Spectin Enjeksiyonluk c;ozeltinin
yukanda belirtilen torler di~lnda kullamlmasl oldurucu gastrointestinal
bozukluklara yol a~abilir.
VASAL ARINMA SURESi
Tedavi suresince ve son ila~ uygulamasmdan sonra eti i~in yeti~tirilen
hayvanlar 30 gun ge~meden kesime gonderilmemelidir. ila~ kullamm1
suresince ve kullammm durdurulmas1n1 takiben 72 saat (6 sag1m)
sureyle elde edilen sot tuketime sunulmamal1d1r.
AMBALAJ ~EKLi
Linco-Spectin enjeksiyonluk ~ozelti; karton kutu
250 mPiik ~effaf cam ~i~elerde sunulmaktad1r.
i~erisinde
50, 100 ve
DEPOLAMA VE RAF OMRO
Raf omru Gretim tarihinden itibaren 30 ayd1r.
~etis
Download

Linco-Spectin®