ToC.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
II Mini Egitim Midirligi
GUNLUDUR
Sayl :89496728/821.05/1819968
Konu:Resim Yarl∫ masl(GeleccЁ imizin Gё 茄yle Givenilir
18/02/2015
Glda― Ulusal cOcuk Resim Yarlpmasl)
KAYMAKAMLIGINA
(119C Milli Eこ itim Midirlitti)
MUDURLUGUNE
Bakanllこ lmlZ Ycnilik vc Ettitim TCknol倒 1leri Gcncl Miidi汁 liこ inin
l1/02/2015
tarihli ve 1501658 Saylh yazlsl gercLi,Glda Tanm ve Hayvanclllk Bakanllこ lEこ itim,Ya_ylm
ve Yaylnl鉗 Dairesi Bttkanllこ lnin,Ttrkiye geneliresmi vc ё
zcl im ilkoku1 2.,3.vc 4.slnlf
ё
renCilerine
Ё
yё nclik
Gelecegimizin Gё ziyle Givenilir Glda¨ Ulusal cocuk Resim
“
Yarlβ masl"diizenlenmistir
Bllgilcrinizi
vc
ilgili
clkinlittin
i19cniz/okulunuz/ktlrtlinunuz
ё
ttrCncilcHnc
中prularak dcreceyc gircn cscrleHn cn ge9 15 Maヌ s2015 tarihnc kadar MidintЁ imiz
Ozel Ettitim VC Rchberlik subesinc gё nderilmcsi bu tarihtcn sonra gclcn bttvurularln diは ate
allnmayaca量 lnln bilinmcsi vc yarisma sartnamcsi doЁ rultuSunda iplem yapllmasinl rica
ederlm.
Mctin YALcIN
Vali a.
1l Milli Ettitim Midiirii
Ek:8 sayfa
DAGITIⅣ l:
-17 119c Kaymakamllこ lna
―
Merkcz
vc Merkcze baこ 1l Resmi,OzeHlkOkul(2.,3.,vc 4.slnlo
BILGI:
¨
Temcl Ettitim
―
Oze1 0Ё r.sb.
SubcSi
Oku1/IKurulll Midiirliiklerinc.
―
Bilgi lslem vc EЁ itim TCknOlailCri subeSinc
(Midirlittimizin web sitcsindc yaylnlanmak izcrc)
A″ Onk劉 ^ahsal H Milll Eζ dm Midll‖
6意 t
Bilgi I,in:
Tel No:(272)2i37603/162-133 Faks:(272)2137605
I TOPCU
posta:[email protected] goV廿
VHKl
`e‐
Bu evrak gtivcnli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http:/ievraksorgu.meb.gov.tr adresinden
bd78-l f50-3c79-8ecl -3749 toau
ile teyit edilebilir
′I
Etti■ m,Yaylm
ve Yaymlar Dairesi B∞ kanl屯 1
`
や
「
欧KAN‖ 01
Sayl
:69682986.821.05/く
Ь
らら
Konu:Gelecegimizin cii羹 yle Giveilir Glda
(2_Ulusal cocuk Rcsim Yarl,masl)
Ⅸ P02016
ANTALYA
../02/2015
“
││││‖ ││││││││
06022015‐ 633
鮒
DB
MILLI EGITIM BAKANLIGNA
(Ycnilik vc Egiim Tckn。
1● ilc五
Genel Mid■ h言 ■)
ilgi:30/10/2012 tarihli ve B 08 0YET.006/82105/137291 saylll yazinlz
01kcmizde gcn9 nesilleHn sanatin en re」 日i 19eHgini banndiran resimセ enndcn glda
givenilirlttinc dar bilgi Ve birikimleH」 ,beklenti、 c hayalleHni yallsltabilecekleH bir payl● lm
platfolnu olu,turmak ve bOylece kamuoン unda gida guvcnirligi llc ilgili hklndahklan gclistirrnek
atnaclyla,Bakanllこ lmZ i,birliginde ilkoku1 2,3 ve 4. Slmf Oこ renCileH i9in organize edilip ilgi
yazlmzla uygulallmasma Й n ve● len“ Gclccctti凛 た
″″′ Crd4‐ ろワ ar C“ ″■
″ ″ Cilツ′
“
"G″
retim“
neminde
ger9ekle,ti五
lmistir.
1し′
諮
′
2013
egitim。
'hm ilk1 2012‐
り
こ
R∝凛
Toplaln 80.000 5薔 rcnCinin yan゛ 1言 l Ve 27 Aralk 2013 憫面hindc Glda Tanm vc
Ha)″ anclllk Bakanl Sttm Mchmet Mchdi EKER vc Milli Ettitim Bakani Sayln PЮ l Dr Nabi
AVCI'nin katlllmlan ile gcr9ckle,tiHlcn lansman brenlyle kmuoyu gむ demine ta,lnlnll olan
Yan,manin 2014‐ 2015 cgitim ogretim doneminde de gerOekle゛ i五 lerek geleneksel bir yaplya
kavupruhnasl i9in hЯ 71rllklara bttlarml,ve sponsor sozle,mesiimzalを mml,tir
r′ rJι ,ル ″
J BJ/f=′
r′ ″
力ぅでs,ぁ E4Grdα Sα ″ ,ル riッ
`7た
`じ
"spOnsOJuttunda
yapllacak
olan
2.Ulusal
cocuk
Resim
Yarl,maSma
ili,通
n yarl,ma
rSEr3■聡
inlZa
bagh
II
MidirlikleHne
,artnalnesi ile yan,ma afl,i5megi ekte gOndeHlmcktc olup,Bakanllこ
gerekli duyumnun yapllmasl hususunda;
Sekt5■ n“ 9atl''kuFulu,larlndan“
BilgileHnizi ve gcrcttini rica cdc五
Eki:
m
l Yarl,ma Sartnatllcsi(5 Sayfa)
2 Afl§
Omegi(2 Adct)
1 0 Subat 2015
NuttRた │ク 6zlぎ │
lvedik Cad. Barkacrlar Sok. No: t0 PK.l4 Y. Mah./ANKARA Aynnnh bilgi: A. A-SIK 0 (312) 327 45 68-315 65 55/125 Faks:
e-posla : [email protected] Elektronft Ag : vwv tarim eov.r
3,14 81 40
”” 年
TC
GDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI
GIDA TARIM
BAKANLIGI Ⅱ.ULUSAL cOCUK RESIM
YARIsMASI sARTNAMESI
Ⅶ ⅡAWANCILIK
DIADDE l¨ YARIsMANIN KONUSU VE AMACI
Glda, Tarlm ve Hayvanclllk Bakanll言 l taraflndan yurt genclinde ilkOま etim
・
ёまenCile五 arasinda``Gelecegin GO■ yle Givenilir Gldが 'konulu ёdill■ resim yan,masl
dOzcnlentnektedir
Givenli gldaya dar 9。 cuklarln hayalleHni resim araclllこ lyla gOrsel bir,Olcnc
・
dOnt,血 recek yan,mayla Ozcllikle geiccegin bireyleH olacak 9ocuklarlmlzda bu kavralna dOntk
bilin9 ve farklndahk yaratllmasl hcdenentnektedir
o
Tむ鳳ye'dc
gen9 ncSilleHn gida givcnirliginc ddr bilgi ve biHkinnleHni,bcklenti vc
hayalleHni yansitabileceklc五 btt paylι sirn platfollllu olu,marak gida givenirligiylc llgili
farklndallklarl geli♯
・ek plamalun」 破通lr
111・
Yan,ma sonunda 81 ilde dereceye gircn rcsimlerdcn olu,an gezici scrgIIldn■ ml
O
Turkiye'yi dol谷 masl hedcncnlnektedir
MADDE2‐ YARIspIAYA KATILIM sARTLARI
・
Yurt genclinde bulunan Ozel ve resmi ilkOこ
re■ m
Okullarinin 2‐
3‐ 4
sinlfO言 rcnCileH
bu yan,maya katllabilcceklerdir
・
0ま encilcr yarsmaya yalttz bi eser ile katllabilir
MADDE 3‐
ESERLERDE ARANACAK sARTLAR
Her ёまenci yan,maytt daha ёnceden
・
hcrhangi bir yarl,maya katllmaml,1(bi⇒
cseHyle katllabilir.
O
Yarl,mada kullanllacak resim teknitti serbesttir
Yan,maya gOndeHlen resmin arka sayfasina O言
・
renCinin adl,soyadl,okulu,sinlfl,
okui nurnarasl,bulunduttu ilA19e okul adl,okul telefon nulnarasl bilgile五
∝■eti
nin bulundutu yan,ma
yapl゛ inlacaktir
MADDE 4-YARIsMANIN UYGULANIIA YONTEMI
Yarl,mallln duyumlmasina yёnelik afl,ler,Gldち Tarlm ve Hayvanclllk B面 11こ 1
taraflndan bastinlarak 81 1l Glda Tanm ve Hayvanclllk MidirlikleHne gOndcnlmesi
・
Sttlanacaktlr
e
ll Glda Tanm ve Hayvanclllk Midirimeri ile iψ irligi
halinde ll Milll Ettitim
M田 歯liikloH Ozel ve resmi ilko言 retim Okullarma bu afl,lc五 gOndererek yarl,manm duyurusu
yapllml,olacaktir
Resimler,6nceliklc okullarda Resim Oこ retmCninin b● kanh言 lnda en az 3(■ 9)
0まetmenden olu,an bir komisyonca degerlendiHlerek,okulu temsilcn,dereceye giren 3(■ 9)rCSim
・
i19e Milli Ettitim MidimШ
・
tt gonde● lecektir.
i19e Milli Egitim Miid苗 1趾 leH,K■ 1血 Komisyonu marifcti ile se911cn en iyi 3(■
9)
resh,119e'yitemsilen il Milli Egitim Mid■ 1泳 leHne gOnderecektir
1l Milli Ettitim Miid■ likleH de K■ lttt Komisyonu m“ feti llc se911en cn iyi 3(■ 9)
resmi ll'itemsilen Ankara Glda Tarim ve Hayvanc11lk Bakanh言 1'na gOnderecektir
・
o
ll Milli Egitim M“ 山itkleH K■ 1血 Komisyonu marifeti ile se9ilen il'i temsil
zel ё
dili
edcbilecek en iyi 3(ii9)resim arasindan T■ kiye bi五 nci,ikinci,■ 9imcticH ve sponsor ё
almaya hak kman resimler Ankara'da olu,tШ ulacak komisyon taraflndan belirlenecektir.
O
Yan,maya veHLcek olan eseJcHn boyu■ an 35 x 50 cm ebadinda kttlda(redm
kagldl,fOn kartonu,canson,bristol vb)。 lacaktlr
Yarl,maya eser verecek olan Oこ renciler,kendi anlatim bicimlerine uygun pastel
bOya Sdu bOya,guai boya,akrilk boya,gazh kdem,ko町 (ソ 血 a_yap埒 ■ma)に kntti
・
kullanabiliner
O
Eserler; sergilenlneyc hazlr, arka klsminda doldurulup, imzalanml, ckte bulunan
katlhm follllu yapl,tinlarak gondeHlmelidir.Resmin ёniindc hi9bir yazi vc ibare olmayacaktir
1l biHnci,ikinci ve■ 9mctsi olarak se9ilen resimler Glda,Tanm vc Hayvanc11lk
Bakan11薔 EEitim,Yaylm ve Yaymlar Datresi Bttkanll薔 ina g6ndeHlecektir B∞ kanll=lmizca
ze1 0d011■ dmaya hak
ol野 turulan j枷 d taraflndan Tttkiye biHnci,iHnci,■ 9mcisi ve sponsor ё
・
1‐
kazanan olan resiinler se9ileccktir
Yarl,ma; Se9ici Kum1 3yeleH lle biHnci derece yakinllklan olanlar dl,inda,
BakanllElmlZ merkez ve tasra Or諄 範 9a11,anlarl dahil,Tttkiye Culnhwiyeti uymklu ya,ayan mm
・
O酔 nCilere
o
a91ktir
ll Milll Ettitim Mid■ 1■ lukleH
aracill言 lyla gOndeHlmeyen,119e ve illerde kurulan
komisyoniarla detteriCndillllede se,ilmeyen resimler,Glda Tarlm ve Hayvanclllk Bakanllgl'nda
yapllacakj面 deEcrlendimesine alinlnayacaktir.
O
Yan,ma ile ilgili ttm merak edilen kOnulan,irtibat adres‐
telefon numaralannl
http://tarim gov.tr ve http:〃 setbir org.tr adresleHnden de takip edebilirsiniz
DIADDE 5‐ MERKEZ DEё ERLENDIME KURULU
Gldへ Tanm ve Hayvanc■ lk Bakanl屯 1`Gelecetimizin Gё 鈍 yle Givenilir Glda Resim
Yarl§ masi
Se9ici Kurulu∞
a言 lda
iSimleH belinilen,yelerden olu,ur;
*GldL Tarlm ve Hayvanclllk Bakanllgl_Egitim,Yaylm ve Yaylniar Ddresi Bttkanl屯
1'nl
temsilen 3 kisi
*Gldtt Tanm ve Hayvanclllk Bakanllこ 1,Glda ve Kontrol Genel Midむ
li言 0'ni
temsilen l
ki,1
■Yakin Do言 u Gtκ l Sanatlar Faktitesi Dekanl Prol Dr Ugurcan Akytz
+SETBiR temsilcisi 2 ki,1
+Sckt6rle ilgili STK telnsilcisi
Detterlendilllle toplantisl 19in yeterli saylda Se9ici Kuru1 0yesi bulunmatnasl halinde,Glda
Tanm ve Hayvanclllk Bakanll言 inca yedek tye 9aginiabilir
MADDE 6‐ Л〕RI DECERLENDIRⅣ EESI
・
Se9ici Kurul, 2015 y111 .¨
…/… …/… ….… . tarihinden Ankara'da toplanarak
de=eriendi111le yapacaktir
・
Jiiri bu toplantlda TI[kye 1 2. 3 ve sponsor Oze1 0dint alrnaya hak kazanan
resimleH belirler.
MADDE 7‐
ODiLLER
Gldtt Tanm ve Hayvanclllk Bakanll=1‐ Egitim Yaylm ve Yayiniar Dairesi
BaskanllEl taraflndan,Odile deger gё ■len 2‐ 3‐ 4 sinif Oこ renCileHne Odiller ve ba§ an belgele●
・
ve五 lecektir.
O
Tむbye
genelinde BiHnci,lkinci,09imci ve sponsor Oze1 6dult almaya hak
yon
QyOnla kalnuoyuna duyurulacak,organi7カ ミ
kazanan resimler Ankara'da yapllacak bir organi7Я
WEB TARIM lヽ /'den
O
canll olarak yayinlanacaktir.
Her ilde dereceye giren l'inci,2'nci ve 3'inct yan,maClya Odil verilmek kaydlyla
toplaln 243 k,i OdillendHlecektir
O
SETBiR taraflndan,81 ilin;
Bi五ncilerine“
Samsung T230 Tablet+16 GB Haflza karti+Klllf',
lkncilerine``Salnsung l1230 Tablet'',
091mciilenne ise“ Salnsung DV150F Fotoょ aFMakinesi''veHlecektir
SIRALAMA
Birincilik ёdili
Ikincili 6dili
Ugi.inciiliik ddUlii
OnUlUx ciNsi
Salnsung T230 Tablet + 16 GB
Haflza karti+Klllf
Samsung T230 Tablet
Salnsung
DV150F
Fotograf
Makinesi
Tむ kiye biHnciligi Odili Sponsor tarafindan belirlenecektir
dili
Sponsor tarafindan belirlenecektir
Turkiyc ikincilitti ё
■9mcilttti Sponsor tarafi ndan belirlenecektir
T■kiye
odu0
Sponsor Ozel Odtilti
TOPLAM ODUL
O
Sponsor tarafindan belirlenecektir
SETBIR taraflndan, dereceye giren tt
MIKTARI
TOPLAM
(Adet)
SAYI(Adet)
81
81
81
81
81
81
1
1
1
1
1
1
1
1
247
ёErenCilere(243 kisiye)SETBIR
血 leHnden olusan m sepeti hediyc edilecektir
・
81 ilde dereceye giren Ogrenciler arasindan se9ile∝ k olan bir 6Erenciye sponsor
Oze1 0diili verilecektir
・
Tiirkiye l'inci,2'nci ve 3'山 lcucH ve sponsor ёze1 0dili kazanan Oま enCiler
Ankara'da yapllacak olan Odil tё renine bir(1)veliSi ve ogretneni e,liLinde katlllm hakkina sahp
olacaktlr
e
Yarl,manin tt organi7● eyOn gideH sponsor fl111la taraflndan kar,1lanacaktir
TAKⅥ M
Genel hatianyla i,planl,Oyledir:
・
Basin Duyumsu―sUBAT 2015
0
Yan,ma metinleHnin okullara gё ndeHlmesi,0ま enCilere duyurulmasi ve yarl,manm
b● latllmasl sUBAT 2015
Okullardan dereceye giren resimleHn ll ve l19c Milli EEitim Mid山 1は leHne teslim
edilmesi 27 NiSAN‐ 01 MAYIS 2015
・
o
ll ve i19c Milli Ettitim MidttliikleHnde kurulan komisyonda il ve l19elerde BiHnci,
Ikinci ve 091mcilerin se91lmesi 04‐
08 MAYIS 2015
0
Merkez ll ve i19elerde dereceye giren resimle■ n ll Milll EEitim Mid■
g6ndeHlmesi ll‐ 15 MAYIS 2015
kleHne
1■
o
il Milli Egitim MidttliikleHnde kurulan komisyonla ll Binnci, ikinci ve
09iinctleHn Sc,1lmesi 18‐ 22 MAYIS 2015
o
lllerde dereceye giren resimierin Glda,Tarlm ve Hayvanhk Bakanll薔
Yaylm ve Yayinlar Dairesi B∞ kanllこ ina gOnde● lmcsi 25‐ 29
o
1‐
EEitim,
1‐
Ettitim,
MAYIS 2015
lllerden dereceye giren resimleHn Glda,Tarlm ve Hayvanclllk Bakanl屯
Yaylm ve Yayinlar Dairesi Bttkanh言 lnda Ttrkiye biHnci,ikinci ve■ 9incileH lle sponsor Ozel
odili alinaya hak kazanan resiinlerin se9ilmesi ve llan edilmcsi 2015 ylll
0
0dillerin veHlmesi EYLOL‐ EKいИ2015 ylll
TELIF HAKKI
o
Yan,ma sonunda ёdil alan eser veya eserler,butun telif haklanyla Glda,Tanm ve
. Glda,Tanm ve Hayvanclllk
Hayvanclllk Bakanllgi taraflndan satm allttnl,gibi l,lcm go血
BakanhE1 6dil alml, ya da sergilenmeye detter bulunan eserleH, etkinlikleHnde ve cttiti:n
faaliyetlerinde afl,,katalog,bro,世 vb hert■ li tanitim inalzemeleHnde 5846 saylli Fikir ve Sanat
Eserieri Kanununun(FSEK)ilgili maddeleHnde belirtilen,ckilde;i,leme,9ogaltma yayma,
temsil, 1,aret, ses veya gё 血 籠 nakline yarayan ara91arla ulnuma iletim hakkinin yanl slra
sergilemek ve Odil alan eserlerin bttka kamu kurumlanna devretlnek izere herhangi bir bedel
ёdemeksizin sahip olacaktir
・
Bakanllこ
1‐
Odil almaya ve yayinlalllnaya deter bulunan yapltlar Glda,Tarlm ve Hayvanclllk
EEitim,Yaylm ve Yayinlar Dairesi Bttkanll=l ars市 inde kalacak,eser sahibinin ismi
belirtilmek kaydlyla ve Bttkanllk izniyle SETBIR flHllasl web sitesinde,hazlriayacaklari takvim,
poster,albim,katalog,afl,,bro,山 ,linet,dergi,bilten,vb 9ah,malarda kullanlm haklanna sahip
olacaklardlr.
ESERLERIN IADESI
・
Yan,m鋼 ′a teslim
edilen eserldn iadesi yapllmayacaktir
DIё ER HUSUSLAR
O Katlllm fol111lan ve,artnalneler ll Milli Egitim Mid■ liikleH,okullardan ve aynca
Bakanll言 lmlZ Web sitesi― .tanm.gov tr adresi duyurular b61加 ■lden temin ve takip edilebilir.
O
Glda.Tarlm ve Hayvancillk Bakanllgl odiil alan ve scrgilenllneye deger bulunan
eserleH yurti9inde ve yurt dl,lnda sergilemc hakkina sahip olacaktir
・
Yarl,maya katllan bittm O言 renCiler ve O言 renci velileH,bu,artnalnc h餞 慟micHni
kabul etni,sayillrlar.
。 Sarmatnede bclirtilmeyen hususiarda veya tereddm halindc Glda, Tarim vc
Hayvanclllk Bakanllginin kararlan ge9erlidir
KATILAN TOM OCRECiLERE BAsARILAR DILERIZ.¨
IRTIBAT ADRES:GIDA TARI「 r VE HAWANCILIK BAKANLICI
EEitim Yaylm ve Yayiniar Dairesi B● kanllgl
ivedik caddesi Bankacllar Sokak No:10
Yenimahalle/ANKARA
TEMAS KIsiiLETisiⅣ I BiLGiLERi:
1.Fi‖ z BlLGN 0312 315 65 55/137 flHz [email protected] m goVtr
2. TugbaTEKBAs 0312 315 65 55/12い [email protected] gov.tr
ヽ
2。
ULUSAL
RESIM
YART9MAST
ilkokul 2. 3. ve 4. Srnrflar Arasr Resim Yanlmasr
8r il'in
Birinchine;
Tablet PC (Hoftzs hortr+hrlr0
iは
ndshc TabLt Pc
由
cincitsiino′
FotoJrafMahincsi
Toplam 243 adet tidul verilecektir.
い ダ
f*.
.d
0r
ll{ryrs a0$
Dereceye giren ttim 6grencilere SETBiR 0rtln seti hediye edilecektir. Guvenilir Grda ve
katrhm kosullan ile ilgili tum delaylara il Grda Tarrm ve Hayvancrlrk Mtidorlilltkleri ile
okul m0dtlrlUltklerinden ulatabilirsiniz. Ayrrntrh bilgi igin:\\ \\ \\.r:rrirr).!o\ rr
R
B
O︲
T
E
s
SoN SAsvuRu
Download

tıklayınız