26.09.2014
SAY::KKV.Genel Sek.00.09.14/36
KONU:ICレ lm Karabekir Te,vik Bllrsll Duyurusu.
ILGILI MAKAMA
K舷 lm Karabekir Vakfl,Ttirkiye Churiyeti tniversitele五 nde
Tezli Yiiksek Lisans
ve Doktora ёttenimi gё ren Ttirkiye Churiyeti vatand埒 16言 rencilere K舷 lm Karabekir
Ptta'mn askeri,siyasi,ktihel ve sosyal hayatlna yёnelik tez 9a11,malan yapmalan ve聰 レlm
Karabekir Vakflmn web sitesinde yer alan yOnetmelikte belirtilen,artlan yerine getimeleH
halinde 2014-2015 dё nemi i9in birer ёЁ
renCiye kar,11lkslz olarak“ K舷 lm K年 lbettr Te,Vik
Bllrsず 'verecektir.
Ek'te yer alan ve Oniversitenizin mall adresine de clektronik ortamda gё
nde五 len
bttvunl tarihi ve ko,ullan belirtilen Kttzlln Karabekir Te,vik Bllrsunun,Yiiksek Lisans ve
Doktora Oこ renCileHne ilgili bi五 mlerce duyumlmasl hususllnu ve gerettini arz/Hca ede五
Link adresi:httpノ
/―
.kaZimkarabckirvaki.or2,tr/bllrssartnamaesl follll=hlm
VaklfYo
VaklfGeno Sek.
m.
EK
働 m ttrabe‖ rVattm"J・
l・
"14Tam ve w.cend ttL00".24rI"口
va20mn● kpldr.
K6zlm Karabekir Bur$maUanruracat Y0ksek Lisans ve Doktora Otrencileri igirg
中
Bu program kapsaunda ba{vuru yapacak olanlar igin;
Genel Kogullar:
a- T.C. vatandagr olmak,
b. Bagvtrru ydnrn ilk gUnU itibariyle y[ksek lisans dgrcnimi igin 30, doktora ogenimi igin
東 町画 面蘭 画 国 ほ油 瞳 璽 野 d面 強 戸
c. Tedi y0ks€k lisanvdoktora
一
derecesi ver€n bir
――
‐
―― ―
prograda kanth otmak.
―
_―
―――
Ozel Kogullar:
Ba.grnrtr yapacak olanlann genel kogullann yanrnda bag\rul"caklan burs
prograruun a$agda
belirlenen Ozel kogullanm da sa$nmnlan gerokmektedir.
a Oncelikli
olarak Keam lGrabekir Paganrn askeri, siyasi, sosyal ve killtiirel yonlerine
yOneliktez Onerisinin kabul
dilnig
olmasq
b. Herhangi birnedenle tez de$igiHi$ veya Ogenim godu$uprogram buahnalan halind€
kendilerine yaprlan tiim Odemelerin yasal faideri ile gerr ahnabitnesi igin "Ytiklenme senedi
ve m0gterek borglu ve milteselsil kefalet seoedini" im-alT4ayr kabul
etnig otnasV
,
/
il
/ IlXx n
foKraK"\
Valxf
Cren"
Sck
Download

Kâzım Karabekir Teşvik Bursu