ToC.
AFYONKARAHISAR VALILIGl
II Milli Egitim Midiritgi
GUNLUDUR
Sayl :89496728/821.05/1782577
17/02/2015
Konu:Expo 20 16 Antalya Tcscilli UluslararasI Botanik Scrgisi
KAYMAKAMLIGINA
(119C Milli ELitim Midirliこ 1)
MUDURLUGUNE
Bakanllこ lmlZ Yenilik ve Eこ itim Tekn91可 ileri Gencl bllidiil・ liЁ inin 06/02/2015
tarihli ve 1352419 Saylh yazlsi gcrctti,Antalya II NIlilli Ettitim Midi■
littinin EXP0 2016
Antalya ttanSl ipbirl逗 i lle 9ioek ve 9ocuk tcmall“ Expo 2016 Antalya Tescilli UluslararasI
Botanik Sergisi'' 9cr9eVesindc Tiirkiye gcncli Rcsnli/Ozcl oltaoku1 5., 6., 7., 8. Slnlf
ёЁrenCilCrinc yё nclik Resim yarlpmasl,OrtabЁ rCtim 9.,10.,11.vc 12.Slnlf ёЁrcnCilCrinc
yё nclik siir VC Koll■
′
Bilgilcrinizi
pozisyon yar15masl diiZcnlcnmiptir.
vc
ilgili
etkinlittin
i19eniz/okulunuz/kummunuz
rCncilcrinc
ё
Ё
duyurulmasl,eserlerin 16 MIart 2015 tarihinc kadar midtrliこ
imiz ё
Zel egltim vc rchberlik
nderilmcsi
vc
yarisma
sartnamesi
doЁ
rultusunda
islem
yapllmasinl
rica cdcrim.
Fubcsinc gё
Mctin YALcIN
Vali a.
1l Milli EЁ itim
Miduri
Ek:7 sayね
DAGITIPl:
-17 119c KaymakamllЁ lna
‐
Mel・ kez
ve Mel・ keze b罐 1l Resmi,Oze1 0rtaoklll ve Ortaё
Oku1/Kurum Madiirliiklcrinc.
―
Bilgi
lslcm ve Eこ itim TCkn01輌 ileri SubCSinc
(Midtrliこ imiZin wcb sitcsindc yaylnlanmak izere)
A″ onkび ahiSar
1l Mllll E■
dm MidiJi討
Tcl No:(272)2137603/162-133 Faks:(272)2137605
e―
postalozeleghimrehbel・ [email protected] gOV tl
retim
Ё
BILGI:
―
Temcl EЁ itim Subcsi
―
Orta Ottretim subesi
―
Mcs.Vc Tckn.Ettt.sb
¨
Din OЁ rCtim sb.
¨
Ozc1 0ttr.Sb.
Bilgi T9in:
ITOPCU
VHЮ
Bucvrakgdvenli elektronikinzaileimzalanmrqtrr.http://evraksorgumeb.gov.tradresinden 84d0-111a-3f25-a439-l8bekoduilcteyitedilebilir
Download

AFYONKARAHISAR VALILIGl GUNLUDUR KAYMAKAMLIGINA