TORKlYE ENGELLiLER SPOR YARDIM ve ECiTIM VAKFI
YOKSEK Oこ RENIM OCRENCiLERI BURS DUYURUSU
VakFlm12,Devlet oniversitesi bunyesinde yer alan fakOlte,enstinl,ynksckOkul,konservatuar veya mcslck y●
ksekokulunda 6n
lisans, lisans veya nsansustu ogrenimi g6rcn, Turkiye cumhuriycti vatanda§ 1, Ataturk ilke ve dcvrimlerinc bagh, mini
duygulara sahip,saglam karakter‖ ,g,vcni‖ r,ba,arlh,%40 vc uzeri derecede engeni Oま encncrc,yonetmelikle belirlenen
adayhk ve secilme,aniarinl yerinc geti‖ lieleri halinde burs yardiml yapmaktadir
ya da
Bursiyerienn belirienmesi ve se9iminde,ailenin ekonomik durumu, karde, ve okuyan karde,saylsl, barinllan yu“
Ыnll gins puanl,okulun glrio taban‐ tavan puanl,6彗 renim
konut durumu gibi maddi unsunar ne ogrcnim gordlen okul veya
surcsince ahnan dersler,nOtlar vc gcnei not ortalamasl ilc kame gibi baoan durumunu belirleyici unsurlar etkendir
Clm suresince 6denmekte,diger
Burslar her yllln Ekim aylilc bir sOnraki yJin Haziran ay:(dahil)arasinda gecen 9 ayhk Oま
aylarda odcmc yapllmamaktadlr
TESYEV'in gerekli mali kaynaga sahip olmasl ve aン ロca bursiyerin ba,arislzl131 veya maddi durumunda d●
zelme gibi burs
odcmcsinc mani bir durumunun onaya 91kmamas:halinde,kaylth olunan oま elm kurumunun 6Bretim prOgraminl kapsayan
sOre tamamlanincaya kadar burs yardlmlmlz devam etmcktcdir
TESYEV bursu kar,l1lkslzdir Ancak, gcr9eklerin saklanmasl, yalan beyan vcya ben2eH nedcnlcrle, ihtiyacl olan baska
birinin burs almasina mani olarak,haksiz gclir elde edenlere yapllan burs odemelcri yasal faiziyle birlikte geri ahnmaktadlr
Bu nedenie burs 6demesine b∞ lanmadan oncc, bursiyer ve ailcsinden, burs uygulamaslnin kura‖ arini ve mueン γidelerini
kabul e● igine dair bir taahhntname alinmaktadlr
Bursiyer adaylarinin b"vuru Follilunda ycr alan beyanlarl ile okul dosyalarlndaki bilgilerin dogrulugu,diger vakll demck,
vs kurumlardan burs allp almadlき l huSuslar:arastirJmakta,oku!lardan bilgi ahnmaktadir
BURSiYER ADAY1 0LABiLMEK iciN;
1.Mal varl131 ve gellr durumuna gOrc ailece maddi destcgc ihlya9 duyulmalL kazan9 gctircn herhangi bir istc cahslyor
olunmamah,herhangi bir kamu veya 6zel kurumdan maao veya lcret ahnmamah,hcrhangi bir mal varl131 vC gcliri
bulunmamalldir
2.Vakflmlz dl,lnda bir ba,ka kurumdan burs ahnmamalldlr(oま enim Ve har9 kredisi ahnabi‖ r)
3.Orgun egitim turone devam edilme‖ dir(A91k OLTetim,dl,aridan egitim,yaygin egidm ogrencneri burs uygulamasI
dl,lndadlr)
4.YOksek oまenim Oま enCileri kaylt olduklan yll bω vuruda bulunmah veya ara slninardan baovuru yaplyor isc son sinlna
okuyor olmamahdr(Meslek ylksekoku‖
annin ikinci slnlf 6n lに ans Oま enc‖
CH haric)
BURS BAsVυ RUSUNUN ZAMANI VE sEKLI:
Burs muracaatl,devam edilcn OBrctim kurumunun kcndi bunyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yapJmandir
Baovuru fol‖ u,TESYEV'in web siteslnden(wwW tCSycv org),burOsundan veya duyuru yapllan ogrelm kurumundan tcmin
ed‖ eblir Fo‖ :llar eksiksiz vc dogru olarak doldurulmall ve ekinde istenen be:gelcrlc birlikte,en son 24 Ekim 2014 tarihine
kadar Ogretim kurumuna teshm edilmclidir
Baovuru fol‖ luna a,agida belirtilcn belge:er eklenmclidir:
1 4 adet fotoeraf
2N● ftts
clzdani fotokopisi
3 Vukuatll nOfus kay■ Omegi
4 Adli sic‖ kaydl
ikamctま h kagldI(Anenin kayth bulundugu yerden ahnm埒 )
Dcvict Hastanesinden ahnml,,engel%sini belli eden saghk raporu
Anne,baba ve osenciye ait gayrlmenkul olup olmadigina dair Tapu Sicil Mndurlo3onden ahnacak belge
Varsa annc,baba veya byenciye ait ycsil kan fotokopisi veya sosyal yardlmla,ma ve dayanl,ma vakflndan ahnm15 gclr
tespiti belgesi.
9.Anne ve babaya ait maat veya iicrel bordrosu
l0.Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
I Logrenci olan kardegi var ise olrenci belgesi
5
6
7
8
l2.YUksek d$enimine yeni kayrt yaptrmrg miiracaatgllar igin OSS sonug belgesinin bir drnegi ve kaydolunan dgretim
kurumunu ve srnrfinl gosteren ogrenci belgesi
l3.Ara srnrfta okuyan milracaatgllar igin 6$renim silresince aldrklan dersleri, notlan ve genel not onalamasrnt gosteren not
dokum0 belgesi ve ilst srnrfa kaydoldugunu gosteren 0grenci belgesi
l4.ig bankasr hesap ctizdanrnrn fotokopisi
FOTO6RAF
,
TURKIYE ENGELLiLER SPOR YARDIM VE EG:T:M VAKF:
YOKSEK Oこ RENIM Oこ R[NCiLERi TAN:TIM VE BA5VURU FORMU
DONEMl:2014‐ 2015
0こ RENCiNiN;
T.C.Kimlik No'su
Adl,Soyadl
Do逼匹 n tarihi(giin,ay,yll)
Dom yeri(i19e,il)
Uン 知 帥
Cillsiyeti
Medeni Hali
Engel durumu ve derecesi
Engeli lle ilgili kullandl普 l cihaz var ml?Var ise nc oldugu
Son bitirilen okulun tt ve bittrne ylh
ogrcnime devarn cdilcn i面 vcrsitc
Fablltesi,B01山 m■ ,
Sillli,0"nCi Nulnarasl
Okul1ln bulШ ュ
d嗅聾 il,119e
OSS Ylll,Puatu ve Puan籠 戯
Fよむltc/Bol如 ne giH§ slrasl(k"kisi arasindanD
Oまenim srasmda kalman yer
DtteriSe a91Hama
A‖ e‖
e beraber{)
Yutta()
BABASININ;
Adl,Do:舞 m tarihi
Oまenim dmmu,Mesletti
Hayatta olup olmadl凛
1,durumu
;;";
tahgryor
i;()
CJl,lyorsaヽ yeri
;,;;;
Qah5mryor
i;
o
Emekli mi?Emelllise son gOrevi
ANNESININ;
Adl,Dotttm tanhi
Oまenim durumL Mesle摩
Hayatta olup oLnadl諄
I,durunu
Cdl,lprsa i,yeH
Emekli mi?Emekli ise soll gOrevi
Evet ()
Qaltgryor ()
Hayrr ()
Qah$mryor ()
Di薔
er( )
TAAHHUTNAME
T■ kyc Engelliler Spor Yardlm vc Ettitim Vak■ (TESYEV)'na egith bursu almよ izcrc miracaatta
bullllmarn ncdc」 yle, TESYEV taranndan ilan edilen Burs,Yё netmelitti Esaslarinl ve burs
duン
umsunu okudum/okuttutn
Bursiyer olarak sc,ilmem halinde,soz konusu esaslar dottrultusunda;
1澄
jttI霊
I撮
黎
糠
鱗
鷲I硯‖
!littI
難
猟翻
tanlticl, egitici vc sosyal faaliyetlere kanlmayl, bilgi ve bcccrim ё
19isindc bu faaliyetc katklda
buluFmayl,
,
*Burs almama csas tc,kil cden ve miacaat follllumda bcyall ettigim,cgitim,maddi vc sosyal
durumulnda veya adreslenmdc hcrhangi bir deti,iklk。 lmasl halinde TESYEV'e derhal yaz111
olぬま bildiHmde bulunlnayl,
* Ottretim Kurutnundaki tuttml vc davrfml,lamm ilc not durmumun TESYEV taraflndan takip
edilmes■11,
*Bursiycr veya aile Olarakり よarldaki maddelcrdc belirtilcn hususlarm aksine bir d″
ranl,lmlZm
TESYEV taraflndan tcspit edilmesi vcya Y5netmelik hikttleri 9cr9cvcsindc bursun devamlna
mani bir durulllun ortaya 91kmasl halindc bursun kcsilmesini vc bir dalla
ёdemc yapllmalllasinl,
* Mtracaat follllunda beyan cdilen bilgi ve ekindeki belgclcrlc TESYEV taraflndan dalla sonra
istcnecck bilgi ve bclgele五 n gcr9ctti yanSitmadl言 1, yalall bcyanda bulunulduЁ u Veya burs
vcrilmesine mani bir durumun taranmca gizlendti tcspit edildttindc,bursun dcrhal kesilmcsini、 ア
e
ayrlca,b● langlclndan itibaren TESYEV'den alml,01duttutn bursun talnaminln,yぉ
birlikte gcri ahnlllaslnl,
Pe,incn kabul,beyan ve taahhit cdcrim
Tanh
¨¨./¨ ¨/
BURSIYERIN
Adl,soyadl
Adresi
E― mail
Adresi
OttrClm Kurumu
lmzasl
al faiziylc
Download

BURS BAsVυ RUSUNUN ZAMANI VE sEKLI: