iiGnerin r 0yEsi yErigriRME pRocRAMr siiREg gEMAsl
2547 Sayrlr Kanunun 35. veya 33.maddesine giire atamasl
yaprlan aragtrrma gdrevlileri yabancr dil belgesi, tiErenci
belgesi ve atanma belgesi ile KoordinattirliiEiimUze
Datvuru yapar.
KoordinatdrliiEe yaprlan
bagvurular iince Rektdrl0k
Yonetim Kuruluna sonra Y0K
Y0rutme Kuruluna giinderilir.
YOK'ten ddeneEi uygun
YoK'ten 6deneEi uygun bulunan araStrrma
96revlilerinin eEitimleri iCin gerekli malzemelerin
taleo formlafl toolanrr.
bulunan arattrrma gtirevlileri
egitimleri igin
drgr
yu
rt iCilyurt
kongre kurs yolluk
bildirimlerini
Koordinat0rliiEUmrize teslim
ederler.
lstenilen malzemeler doErudan temin yolu ve DMO ile satrn atnarak
il8ililerin fakUlte ayniyat b0rolanna teslim edilir.
---l
Yolluk bildirimi incelenen
arastrrma giirevlilerinin 6245
sayrll Harcrrah Kanununa g6re
6demeleri yapltr.
Teslim edilen malzemelerin devir iSlemleri
ilgili fakailteye yapthr.
Download

İş Akış Şemaları