-1-
Karar No
2014/145
T.C
SAUHLi BELEDiYESI
MECLJSKARARI
PLAN PROJE MUDURLUGU KALEMI
Evrak Dairesi
Karar Tarihi
04/11/2014
Konusu
Evrak No
673211
Saat
Geli? Tarihi
27/10/2014
Kesinle$tirme Tarih 07/11/2014
Tekrar G6ru?ulecek mi?
BELEDIYE BA§KANI
DIVAN KATIBi
MECLIS UYERLERI
GECICi DIVAN KATIBi
Imar plan notlarmm catilar ve 40.
maddesi ile ilgili degisiklik talebinin
gorusulmesi.
20.00
H
:Zeki KAYDA
:Beray ERIM,Zeynel Abidin ALPASLAN
:Zeki KAYDA,Zehra TIRYAKLSabahattin TEKDAUYalim $ENKAYA,Osman
VURAL.Cevdet ZURNACl.Beray ERlM.Nuri KAYA,Secil CAN,Cemal
$AHIN,Huseyin Emre EROL.Basri ERSOY.Yucel KA$lKCl,Giirol ERSOY,
Hasan DORC-AJsa YILDIRlMMustafa MERMl.Ccm YALVACMesut
CEYLAN,Murat GiRGIN.Koray KAPLAN.Zeyne! Abidin ALPASLAN.Mehmet
CAKIR,Mustafe BULUT.Mehmel $ANVER,Volkan GOKMENER,Hidayet
DENIZ.Mevli PEHLlVARAlpasIan BALCI,Ferayi ASLAN,Abdulkadir
AKKAPLAN.Cihan SARI(Katilmadi)
:
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayili Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
geregince gundeminde bulunan konulan goriis.up karara baglamak iizere 04/11/2014 gunu
saat 20.00 'de Belediye Meclis Salonunda Balkan dahil 32 meclis mevcudunun 31
iiyesinin katilimiyla toplandi.
GUNDEM MADDESI:5- tmar plan notlarmm catilar ve 40. maddesi ile ilgili
degisiklik talebinin goru$iilniesi.
Yazi I§leri Mudurii Talat Y1LD1R1M: Belediye Baskanlik Makamma; Salihli Mimarlar
Odasi Temsilciliginin 01.10.2014 tarihli dilekcesinde imar plan notlarmm Catilar ile ilgili
duzenlemelerinde ve 40. maddesinde kentin ihtiyaclan dogrultusunda degisiklik yapilmasi
talep edilmektedir.
Bu amacla imar plan notlarmm (Catilar ve 40. maddesinde yapilmasi istenilen imar plan
notlarmda degisiklik yapilmasi talebi 14.10.2014 tarihli imar komisyon toplantilannda
incelenmi§tir.
Yukanda konusu imar plan notlan ile ilgili degisikliklerinin yapihp yapilmayacagimn
Belediye Meclisince incelenerek karar ahnmasmi miisaadelerinize arz ederim. Plan Proje
Mudiir Vk.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Hasan Bey bu konuda detayh bir sey var mi9
Yoksa komisyon raporunu mu okuyahm.
Sbz alan daire gorevlisi Hasan AYDIN; Direk okuyabiliriz efendim.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Evet, komisyon raporu arkadaslar.
imar Komisyon Sozcusu Koray KAPLAN; Komisyonumuzca yapilan incelemede;
Catilar ile ilgili Duzenlemeler asagida belirtilen sekilde degi§tirilmi§ olup, komisyonumuzca
uygun bulunmu§tur.
1. Qati ortiisii sac ve eternit olamaz. Konut disi yapilarda ise cati malzemesi serbesttir.
2. Cat!'ar(ia mahya kotu 3.50 metre' yi gecemez. Sacak boyu 0.50 cm dir. Bitisjk olan
kom§u binaya akmti verilemez. Olu§an Kalkan duvarlarda mahya kodu ile 9ati egimi i9indeki
kolonlarm devam ettirilmesi ve birbirine baglanmasi suretiyle desteklenir.
3. Cati arasi piyese ulasan merdiven kol genisligi minimum 70 cm, basamak genisligi
minimum 25 cm, basamak yiiksekliginde ise maksimum 20 cm olarak almacaktir.
4.
Dikme, profil, ah§ap, kolon, gelik, dograma vb. gibi malzemelerlq tamami
V
.
-2T.C.
SALIHLI BELEDIYESi
MECLiS KARAR1
yiikseltilen 9ati yapimi yasaktir. Ancak parapetli olarak yapilmis teras catilarda, iskan
edilmemek, cati arasi piyes olusturmamak, 3.50 metre mahya kotunu, asmamak ve ruhsat
almak sartiyla 90 cm yi gecmeyen parapet uzerine oturtma cati yapilabilir.
5. Catilar arasi piyes teraslan bitisik parsele en fazla 2 metre yanasabilir.
Imar plan notiannin 40. maddesinde otopark katinda her daire icin bir otopark
gosterilmesi zorunlulugu yerine planlanmasi gereken otopark adedinin % 80 veya % 90 nm
saglanmasi halinde otopark katinda kazan dairesi ve kbmiirluk yapimma izin verilmesi
seklinde diizenleme yapilmasi talebi "Kent biittinundeki otopark sorununun coztilmesi ve
araclann yol uzerine park etmesinin engellenerek parseli icinde otopark alani aynlmasi
amaciyla yiirurluge konulan imar plan notlannin 40. maddesindeki otopark kati yapimma
iliskin uygulamada sorunlar yaratacagi ve plan notu uygulamasmdan otopark sorununun
cbziimune ybnelik elde edilecek faydamn ortadan kalkmasma neden olacagmdan talebin reddi
komisyonumuzca uygun gorulmustur".
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; §imdi, degerli arkadaslar herhalde burada bir
aciklama yapmamiz gerekecek. tki madde birbirine girmis. 40. Maddenin diizenlemesini bir
bnceki 3. Maddede yine ele almistik. Bir talep uzerine gorusmustuk. Herhalde bu gruplarm da
gozunden kacmamis. £atilarla ilgili diizenleme bes maddede olumlu bir diizenleme. 40.
maddedeki yine otoparklarla ilgili iice atifta bulunarak da yapilabilirmi§ bu ama sonuc be§
madde cati diizenlemesi devammdaki paragraf ise 40. Maddedeki yine talebin reddi §eklinde
komisyon raporunu oylayacagim. Bu konuda gruplarm Cumhuriyet Halk Partisi? Ak parti?
Grubu adina sbz alan iiye Hidayet DENIZ; Baskamm, benim yine komisyondaki
arkadaslanmdan bir ricam olacak. lyi bir cahsma yapmislar ellerine saglik yalniz Salihli'mizde
soyle bir sorun var. OzelHkle cati katlanna dubleks daireler yapildigi zaman acik alan teraslar
mevcut oluyor. Bu teraslarda da pergule dedigimiz ustunun kapanmasi gerekiyor bir sekilde
kullamlmasi icin. §imdi burada uzun bir suredir maalesef bizim mevzuatimizda bununla ilgili
bir diizenleme yok. Aman mevcut Imar Kanunu ve imar yonetmeligine uygun olarak kisa bir
zamanda, bununla ilgili bir yasal diizentemenin yapilmasi gerektigi kanaatindeyim yoksa acik
bir terasm yazm kullamlamayacagi a§ikar, semsiye koyacak hali yok orayi kullanacak
insanlarm. Yani daha sonra kacak bir sekilde perguleler yapihyor, ruhsat almdiktan sonra buda
pek ho§ olmuyor. Yani genelde gayri kanuni bir yaratmi§ oluyoruz. Komisyondaki
arkadaslanmizm oniimuzdeki siireclerde bu hususta mevzuatta uygun bir diizenleme
yapmalanni ben ozellikle rica ediyorum.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Evet ben Hidayet Beyin bu gbriisiine
katihyorum. Tesekkiir ederiz.
Sbz alan komisyon sbzciisii iiye Koray KAPLAN; Baskamm o asildi esasmda en son
cikan Tip imar Ybnetmeligi ile artik teras iistlerinin sokiiliip takilabilir tavanla kaplamaya yani
pergule tarzmdaki imalatlarla ilgi simrlama kalkmis oldu.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Evet, o cekme mesafeleri ile ilgili herhalde
iist katlarda.
Konu hakkinda baska soz almak isteyen olmadigi goriilerek geregi gorusiildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Giindemin 5. Maddesinde yer alan
imar plan notiannin patilar ve 40. maddesi ile ilgili degisiklik talebinin komisyondan geldigi
sekli ile: Qatilar ile Ilgili Diizenlemeler;
1. Catl brtiisu sac ve eternit olamaz Konut disi yapilarda ise cati malzemesi serbesttir
2. Qatilarda mahya kotu 3.50 metre' yi gecemez. Sacak boyu 0.50 cm dir. Bitisik olan
komsu binaya akinti verilemez. Olusan Kalkan duvarlarda mahya kodu ile cati egimi icindeki
olonlann devam ettirilmesi ve birbirine baglanmasi suretiyle desteklenir.
3. ^ati arasi piyese ulasan merdiven kol genisligi minimum 70 cm, basamak genisligi
minimum 25 cm, basamak yiiksekliginde ise maksimum 20 cm olarak ahnacaktir.
-3T.C.
SALIHLI BELEDIYESi
MECLJS KARARI
4.
Dikme, profil, ahsap, kolon, celik, dograma vb. gibi malzemelerle tamami
yiikseltilen cati yapimi yasaktir. Ancak parapetli olarak yapilrms teras satilarda, iskan
edilmemek, cati arasi piyes olusturmamak, 3.50 metre mahya kotunu, asmamak ve ruhsat
almak sartryla 90 cm yi gecmeyen parapet iizerine oturtma cati yapilabilir.
5. Qatilar arasi piyes teraslan bitisik parsele en fazla 2 metre yanasabilir.
sekifde degistirilmesi hususu ile;
Imar plan notlarmin 40. maddesinde otopark katinda her daire icin bir otopark
gosterilmesi zomnlulugu yerine planlanmasi gereken otopark adedinin % 80 veya % 90 nm
saglanmasi halinde otopark Itatmda kazan dairesi ve komurluk yapimma izin verilmesi
seklinde duzenleme yapilmasi talebinin ''Kent butiiniindeki otopark sorununun coziilmesi ve
araclann yol uzerine park etmesinin engellenerek parseli icinde otopark alam aynlmasi
amaciyla yururliige konulan imar plan notlarmin 40 maddesindeki otopark kati yapimma
iliskin uygulamada sorunlar yaratacagi ve plan notu uygulamasmdan otopark sorununun
cozumune yonelik elde edilecek faydanin ortadan kalkmasma neden olacagmdan talebin ret
edilmesi hususunu oylanniza sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Kabul etmeyenler? Yok.
Cekimserler? Yok. Oy birligiyle kabul editmistir.
Beray ER1I
Meclis
Divi
v»
;
'
Zeynel Abidin ALPASLAN
Meclis Uyesi
Di\n Katibi
Download

2014/145 imar plan notlarının çatılar ve 40