Eazi-Breed™ CIDR® Koyun ve Ke~i
Vajina i~i ara~
Veteriner hormon
FORMULASYONU
Eazi-Breed CIDR koyun ve ke~i. T ~ekillidir ve her ara~ta esnek
silicona emdirilmi~ 0.33 g progesteron, naylon omurga ve
polyester kuyruk k1sm1 bulunmaktad1r.
ENDIKASYONLARI
CIDR vajina h;;i ara~. siklus gosteren koyun ve ke~ilerde ostrus
siklusunun kontrolunu saglar ve sezon d1~1 koyun ke~ilerde
ostrusun olu~masm1 saglar.
• Hayvan gruplannda ostrus senkronizasyonu
• Ko~ kat1m1 ya da suni tohumlamanm belirli bir surede yap1lmasm1
saglayarak yavrulann donemde elde edilmesini saglamak
• Embriyo transfer programlarma yard1mc1 olmak
• Mevsiminden once ya da sezon d1~1 yavru elde etme
UYGULAMA ~EKLi VE DOZU
Sadece intravaginal yolla uygulamr. Her ara~ 1 kullamm i~indir ve
koyun ve ke~ilerde se~ilen tedavi programmda belirtilen sure boyunca
vajinada tutulur. Ostrus genellikle vajina i~i aracm uzakla~t1nlmas1ndan
sonraki 1-3 gun i~erisinde gozlemlenmektedir.
Tedavi proqramlar1
Ke~iler
Vajina i~i ara~ 17-19 gun boyunca tutulur. Senkronizasyonu daha dar
bir zaman arahg1nda olmas1 ve ~oklu gebelik i~in aracm uzakla~t1nlmas1
s1rasmda eCG (PMSG) uygulanabilir.
Koyunlar
Ko~ katlm doneminde vajina i~in ara~ 12-14 gun boyunca tutulur. Sezon
d1~1nda uygulamada vajina i~i ara~ 7-12 gun tutularak uzakla~t1nlmas1
s1rasmda eCG (PMSG) uygulanabilir.
Uyqulama
Uygulama a~ag1daki prosedure gore yap1lmahd1r;
• Vajina i~i ara~ irritan olmayan bir antiseptik solusyonu ile y1kamr
~etis
•
ve aplikatorOn on k1sm1 veteriner obsterik yag ic;erisine bat1nhr.
Vajinal arac1n kollan ic;e dogru katlanarak aplikator ic;ine koyulur.
AraCin kollan aplikatorOn son k1sm1ndan hafifc;e d1~an c;1kmahd1r.
(~ekil1)
•
•
•
•
•
•
AplikatorOn on k1sm1 veteriner obsterik kayganla~tlnCI yag ic;erisine
bat1nhr.
Hayvamn kuyrugu kald1nl1r ve vulva ve perineum temizlenir.
Aplikator vajina ic;erisine bir miktar direnc;le kar~1la~1ncaya kadar,
once vertikal sonra horizontal yonde yava~c;a yerle~tirilir.
(~ekil 2 ve 3)
Geri c;ekme ipinin serbest kalmas1n1 saglamak ic;in, aplikatorOn
tutma k1sm1na bask1 uygulayarak tOp k1s1m1n geriye dogru hareket
etmesine izin verilir. Bu uygulama arac1n kollanm serbest b1rak1r
ve anterior vajinada kalmas1n1 saglar. (~ekil 4)
Arac; dogru ~ekilde yerle~tirildiginde, aplikator geri c;ekilerek c;1kanhr,
geri c;ekme ipi vulvadan sarkar pozisyonda kahr.
Aplikator bir ba~ka hayvanda kullan1lmadan once temizlenmeli ve
dezenfekte edilmelidir.
Uzakla,t•rma
Arac;
uzakla~tlrma
ipinin yava~c;a c;ekilmesi ile
uzakla~t1nlabilir ..
UYARILAR
Hastahk, yetersiz beslenme veya diger faktorlerden kaynaklanan zay1f
vOcut kondOsyonuna sa hip hayvanlar tedaviye yetersiz yan1t verebilirler.
Koyun ve kec;i harici tOrlerde kullamlmamahd1r.
Lokal irritasyon nadirdir, ancak vajinal ak1ntl meydana gelebilir. Bu
zgetis
durum cihazm
uzakla~t1nlmasmdan
sonra kendiliginden duzelecektir.
VASAL ARINMA SURESi
ila~ kalmt1 annma suresi (ikas); koyun ve kec;ilerin etinde ve sOtOnde
0 gOndOr.
Progesteron gebeligin devammda onemli bir rol oynamaktad1r. Gebe
hayvanlara uygulanan vajina i<;i arac;lann gebeligin devam1 Ozerine
olumsuz bir etkisi olmayacakt1r. Laktasyondaki hayvanlarda guvenle
kullamlabilir.
AMBALAJ ~EKLi
Her birinde 20 adet spiral bulunan dO~Ok yogunluklu polietilen torbalar
ic;inde sunulmu~tur. Torbalann agz1 tekrar kapatllabilirdir.
DEPOLAMA VE RAF OMRU
Raf omrO Oretim tarihinden itibaren 2 y1ld1r. 30 C'nin altmdaki
s1cakhklarda saklanmahd1r
~etis
Download

Eazi-Breed™ CIDR® Koyun ve Ke~i