16.12.2014
.. * XGEVA KULLANIMINA BAGLI CENE OSTEONEKROZU VE HiPOKALSEMi iLE iLGiLi
BiLGiLENDIRME
Saym Doktor,
Bu mektubun amac1, XGEVA (denosumab) ile tedavi esnasmda 9ene osteonekrozu (ONJ) ve
hipokalsemi riskini en aza indirgemeye yonelik onlemler hakkmda sizleri bilgilendirmektir. Bu mektup,
Saghk Bakanhg1 Ti.irkiye lla9 ve T1bbi Cihaz Kurumu , Risk Yonetim Daire Ba§kanhgl He mutab1k
kahnarak haz1rlanm1§t1r. Bu mektuba www.titck.gov.tr adresinden de ula§abilirsiniz.
Ozet
);>
);>
<;ene osteonekrozu, XGEVA ile tedavi edilen hastalarda kar§lla§llan yaygm bir yan etkidir.
Hipokalsemi ~ 3 derece olmas1, XGEVA'mn yaygm gori.ilen bir yan etkisidir. Bu risk renal
bozuklugun derecesine bagh olarak artar.
Guvenlilik sorunu uzerine ayrmt1h bilgiler
Cene osteonekrozu
<;ene osteonekrozu, 9ene kemiginin nekrotik olmas1, a91k kalmas1 ve 8 haftada iyile§memesi halidir.
ONJ etiyolojisi net olmamakla beraber, kemik yenilenmesinin inhibisyonu ile ili§kili olabilir. ONJ ile
ilgili bilinen risk faktorleri arasmda invazif dental prosedi.irler (orn. di§ yekimi, di§ implantlan, ag1z
cerrahisi) , koto ag1z hijyeni veya daha onceden var olan diger dental hastallklar yer almaktad1r. Diger
risk faktorleri arasmda ise ilerlemi§ maligniteler, enfeksiyonlar, ya~lanma, e§ zamanll tedaviler (orn.
kemoterapi, antianjiyogenetik biyolojikler, kortikosteroidler, ba~ ve boyun bOigesine yonelik
radyoterapi) , sigara i9imi ve onceden bifosfonat tedavisi alml§ olma yer almaktad1r. Mi.imki.inse tedavi
s1rasmda, hastalann invazif dental prosedi.irlerden kavmmasl gerekmektedir.
ONJ riski olan hastalarda, XGEVA ile tedaviye ba§lamadan once bireysel yarar-risk degerlendirmesi
yap1lmal1d1r.
XGEVA klinik 9ah§malannda 9ene nekrozunun insidans1, XGEVA'mn maruziyet sOresi artt1k9a
yi.ikselmi§tir. Tedavinin ilk y1llnda, konfirme edilmi§ ONJ'nin hasta ya§ma uyarlanmJ§ insidansJ % 1.1,
ikinci yllda % 3.7 ve daha sonraki y1!1arda % 4.6 olmu§tur. Onceden ONJ veya vene osteomiyeliti
oykOsu olan , ag1z cerrahisi gerektiren aktif dental veya 9ene durumlan olan, iyi le§memi~ dental/ag1z
cerrahisi olan veya planlanan invaziv dental prosedi.iru olan hastalar klinik ara§tlrmalann dJ§mda
bJrak1lml~tlr.
XGEVA tedavisi allrken ONJ geli§en hastalar ivin doktorlar ONJ konusunda uzman bir di§ hekimi ya
da ag1z cerrah1 ile yakm i§ birligi yaparak bir yonetim plan1 olu§turmalldJr. Eger mumki.in ise, sorun
y6zulene ve duruma katk1da bulunan risk faktorleri duzelene kadar tedaviye ge9ici olarak ara
verilmesi di.i§OnOimelidir.
Hipokalsemi
Denosumab, osteoklast kemik rezorbsiyonunu inhibe ederek kemikten kan dola§1m1na kalsiyum
sahmmm1 azalt1r.
$iddetli semptomatik hipokalsemi (fatal vakalar da dahil olmak Ozere) XGEVA He tedavi edilen
hastalarda rapor edilmi§tir.
Klinik vah§malar s1rasmda, XGEVA ile tedavi alan hastalann %3.1'inde ciddi hipokalsemi {dOzeltilmi§
serum kalsiyum miktan <7 mg/dl veya <1.75 mmol/1) meydana gelmi§tir.
Ciddi semptomatik hipokalsemi vakalannm 9ogu tedaviye ba§land1ktan sonraki ilk hafta ivinde
meydana gelmi§tir. XGEVA ile tedavi s1rasmda hipokalsemi geli~me riski, renal bozuklugun
derecesine bagll olarak artmaktad1r. lleri derecede kanser hastas1 olmayan hastalarla yap1lan klinik
vah§malarda, ciddi bobrek yetmezligi (kreatinin klerensi < 30 mlldak) olan hastalann %19'unda ve
diyaliz alan hastalann %63'unde kalsiyum takviyesi almalanna ragmen hipokalsemi geli§mi§tir. Klinik
olarak anlaml1 hipokalseminin genel insidans1 % 9 olmu§tur ..
Hipokalsemi belirtilerini raporlamalan ivin hastalar te§vik edilmelidir. $iddetli semptomatik
hipokalseminin klinik bulgulan arasmda QT arallgmda uzama, tetani, nobetler ve degi§ken mental
durum (kama dahil) yer almt~tJr. Denosumab klinik <;ah~malannda gozl~nen hipok~lsemi semptomlan,
parestezi veya kaslarda sertlik, segirme, spazmlar ve kas kastlmalanm t<;ermektedtr.
Hekimlere yonelik tavsiyeler
Cene osteonekrozu
.
.
. ·-·
.
.
.
~ XGEVA ile tedavi oncesinde, uygun koruyucu d1~ hektmhgt <;er<;evestnde btr dental tnceleme
onerilmektedir.
~ Aktif dental veya gene cerrahisi gerektiren hastalarda veya agtz cerrahisi sonrasmda henOz
iyile~memi~ hastalardaXGEVA ile tedaviye ba§lamlmamahdtr.
~ ONJ riski olan hastalarda, XGEVA ile tedaviye ba~Jamadan once bireysel yarar-risk
degerlendirmesi yaptlmahdtr.
XGEVA ile tedavi s1rasmda, -hastalarm iyi bir ag1z hijyenine sahip olmalan, dOzenli dental
muayene ve di~ sallanmas1, agn veya ~i~lik gibi oral semptomlan hemen bildirmeleri
konusunda te~vik etmelidir.
>
Hipokalsemi
~
~
~
.-----.._
XGEVA ile tedaviye ba~lamadan once, onceden var olan hipokalsemi tedavi edilmelidir.
Kalsiyum ve D vitamini takviyesi, hiperkalsemi gorOienler hari9 tom hastalar i9in gereklidir.
A~gtdaki hallerde kalsiyum seviyelerinin izlenmesi gerekmektedir:
~ XGEVA'nm ilk dozu verilmeden once,
~ ilk doz verildikten sonraki iki hafta icinde
~ hipokalseminin ~Opheli belirtileri gorOidOgUnde.
Hipokalsemi riski olan hastalarda (omegin; ciddi bobrek yetmezligi, kreatin klerensinin 30
ml/dakikamn altmda olmast} veya hastanm klinik durumu temel almarak tedavi strasmda
kalsiyum seviyesinin ilave izlenmesi degerlendirilmelidir.
·
~ Hipokalsemi belirtilerini raporlamalan icin hastalar te~vik edilmelidir.
>
Raporlama gerekliligi
Denosumab i9eren ilaglan rec;ete ederken yukanda belirtilen gOvenlilik uyanlarrna dikkat edilmesi ve
bu ilac;larm kullammt sJrasmda advers etki olu§masJ durumunda Saglrk Bakanhgi.TOrkiye flag ve Ttbbi
Cihaz Kurumu, Risk Yonetim · Dairesi, TOrkiye Farmakovijilans Merkezine (T0FAM} (e-posta:
[email protected]; faks: 0312 218 35 99; tel: 0312 218 30 00) ve/veya Amgen llac; Tic. Ltd. $ti Oron
Guvenligi Departmanma {e-posta adresi: [email protected] veya tel: 0212 386 34 54) bildirmenizi
habrlatmz.
SaygJiartmJzla, Amgen l.la~ T"1c. Ltd • -ict·1.
I
\.
i~ Kuleleri, Kule 2, Kat:25
330 4~~
' k ~.istanbul
IIRI~
~
Esra Ktrdar
Ruhsatlandtrrna Direktoro
.
.
73424
~cz. Dilara YUksel GOnbay
UrOn Guvenliligi MiidOrO
* T Bu ilag ek izlemeye tabidir. Bu Oygen yeni gOvenlilik bilgisinin ~1z1J olarak belirlenmesini
sagrayacakttr. Saghk meslegi mensuplanmn §Opheli advers reaksiyonlanm bildirmeleri
beklenmektedir. Raporlama yapJimasJ, ilacm yarar/risk dengesinin surekli olarak izlenmesine olanak
saglamaktadJr.
Download

ve hipokalsemi riskini