.™3h S—
*
%i .I.IM
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ıT^TTr
Sayı : 93525931/821.05/7019752
Konu: Liselerarası Proje Yarışması
29/12/2014
KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 26/12/2014 tarihli ve
821.05/6950718 sayılı yazısı.
Bursa ili Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi tarafından, Türkiye geneli resmi/özel lise ve dengi okullara yönelik "Tasarla, Yap,
Uçur Liselerarası Proje Yarışması" düzenleneceği ilgi yazı ile bildirilmiştir.
Söz konusu yarışma ile ilgili şartname ekte gönderilmiş olup; ilçeniz resmi/özel lise ve
dengi okullarına duyurulmasını ve teknik raporların doğrudan şartnamede belirtilen adrese
gönderilmesini rica ederim.
Ahmet AYDOĞAN
Vali a.
Müdür Yardımcısı
EKİ
İlgi yazı ve şartname
DAĞITIM
Tüm İlçe Kaymakamlıklarına
Adres : Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü DumlupınarMah. GMK. Bulvarı 33130 Yenişehir/MERSİN
T e l: 0 (324)329 14 81 -84
Dahili : 309
Fax : 0(324) 327 35 18 - 19 E-posta : [email protected]
Bilgi İçin : Atila ŞİMŞEK (Şef)
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr a d resin d e n 6 a 4 4 -0 d b c -3 7 6 8 -9 7 a b -191 f kodu ile teyit edilebilir
.«IWi»
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 88013337/821.05/6950718
Konu: Proje Yarışması
26/12/2014
.................................VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 17.12.2014 tarihli ve 90757378/
821.05/6597796 sayılı yazısı.
Bursa ili Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nin, Türkiye geneli resmi/özel lise ve dengi okullara yönelik, “Tasarla, Yap, Uçur
Liselerarası Proje Yarışması” düzenlemek istediklerine ilişkin ilgi yazısı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe milli eğitim
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek ve gönüllülük esasına göre söz konusu etkinliğin
yapılması uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: İlgi yazı ve ekleri (11 sayfa)
(Ekler, http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurulari/kategori/18
web sayfasmdadır.)
DAĞITIM:
Gereği:
B Planı
Konya Y olu/T.Okullar/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ayrıntılı bilgi için: Yaşar ŞAHİN (Birim Koord.)
Tel: (0 312) 2969440
Faks: (0312) 2238736
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr a d resin d e n a0 0 b -6 5 c 4 -3 8 d b -8 2 7 c -d 7 d 5 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
17/12/2014
Sayı : 90757378/82İ.05/6597796
Konu: Tasarla Yap Uçur Proje Yarışması
9
■
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi:
a; 07/03/2012 tarihli ve B.08.0.YET,00.20.00.0/3616 sayılı 2012/13 nolu Genelge,
bj Bursa Valiliğinin 09/12/2014 tarihli ve 53190729/821.05/6232239 sayılı yazısı.
Bursa ili Osmangazi ilçesi Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
koordinatöriüğünde 30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde Türkiye genelinde ortaöğretim kurumlan
öğrencileri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Liselerarası Tasarla Yap Uçur Proje
Yarışması hususundaki ilgi (b) yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.
İlgi (a) Genelge kapsamında ekte yer alan proje yarışması şartnamesinin
uygunluğunun değerlendirilmesini ve sonucundan Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesini
arz ederim.
İbrahim ÜZKURT
Genel Müdür V.
EK:
İlgi fb) yazı ve eki şartname (10 sayfa)
DAĞITIM.
Gereği:
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğüne
-\Uu«k Bîv. 06648 Kıztlay/ANKARA
n d ar.ım k 42 hPp:/'mwgm.nteb.gav'.tr
e-p-rsta. mte. ogrenriialeri^roeb.gov.a:
Bilgi:
Bursa Valiliğine
(Ek konulmadı)
Ayrıntılı bilgi için: A.KARARTİ Şef
Tel; (0 312)413 1244
Faks: (0 312)425 19 67
Uue'.rik g*<\en.; elektronik man ¡te malanmııtu:. İmp.fle'Taksorgu mebgov.tr adresinden $46a- 70b 9*3 l 48-9feld-û 49cte£fa ile teşr. edilebilir.
V
b u r s a
MMMİhtiİakU
T.C.
BURSA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitini Müdürlüğü
09/12/2014
S a p : 53190729/821*05/6232239
Konu: Liselerarası "Tasarla Yap
Uçur Yarışması" İzin İşlemleri.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
( Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)
İlgi
; 16/09/2014 tarihli ve 69903184/310,01/5987959 sayılı yazı.
İlimizde 30-31 M aps 2015 tarihlerinde ‘liselerarası Tasarla Yap Uçur 2015”
isimli Türkiye Liselerarası Proje Yarışması planlanmaktadır.
Belirtilen tarihlerde planlanan yanşma İlimiz Osmangazi İlçesi Tophane Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi koordhıatöriüğüade düzenlenecek olup, yarışmanın teknik şartnamesi
ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve söz konusu yarışmasın Türkiye Liselerarasm da düzenlenebilmesi
hususunda gereğini arz ederim.
Veli SABIKAYA
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EKLER
1- Yazı örneği
(î sayfa)
2- Yarışma şartnamesi (8 sayfa)
l/wfstmta Sem« Yeni Hükümet Konağı A Blok OnmBgszi/BURSA
KkiuroniltAj&hnp: >bar».Bjefc.gov?.lr
E-posta - tatrsaakim'âiıneb.gavAr
Bu evrak güvenli elektronik mu» ile gmaJaruRtştır. hKpı/ta'mNorgu raefe.gov tr «dnamden
Aymulı Bilgi için: Sef Halem KAYACI.
T el: {0224)256 70 00/147
Fm : (0224)256 66 m
5f t 4- 9623- 33b 3- 92c 3-b 644 kodu ile teyit edilebilir
m rnm m
íh* í***
T.C .
OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe MÜH Eğitim \1 üdürlüğü
03/12/2014
Sayı : 69903184/310.01/5987959
K onu: Liselerarası Tasarla Yap Uçur Yarışması
İzin İşlemleri. *
BURSA VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlg i; Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün 17/11/2014 tarihli ve
14134101-821/1475 sayılı yazısı.
İlçemiz Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde
“Liselerarası Tasarla Yap Uçur” isimli Türkiye Liselerarası Proje Yarışması düzenlemeyi
planladıklarını bildirmiş ve yarışmanın teknik şartnamesi ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve söz konusu yarışmanın düzenlenebilmesi için gereken iznin alınmasını
arz ederim.
Gürhan ÇOKGEZER
İlçe Millî Eğitim Müdürü
EK:
Şartname
(8 Sayfa)
Soğanlı Mab. l.Kanal Cad. 4.Yonca Sok. No:3 Osınangazi/Bwsa
Elektronik Ağ: hnp: ' owmangazi.meb.gav.tr/
Ayr
Ayrmtılt bilgi için: Cengiz UÇ Şube Müdürü
Tel: <0 224i 23S 5000
e-posta: osmangazi I fi cinddîk^mdb.gov.ır osjnangaziıifteslAîcgitİHig^naü.cotn
Faks: (0 2241235 5« 80
8u <tsaıi. gmenlt elektron* im a ile inBaianmışttr hBpi/evrıksargu meb gov tr adresinden
6a3?-8aa8-348f-a65f-1edOkodu ile tesit edilebilir.
Download

ıT^TTr - tarsus ilçe millî eğitim müdürlüğü