T.e.
MUS VALILIGI II Mill) Egitim Miidiirliigii Say. : .17rS0297/42/4426?,37
Konu: 20~4,.2~15 EgitimOgretim '{lb
MfEBBIS Modiilii Bilgi Giri$leri
08/10/2014
.................................................. ;...'MlTDURLUGUNE MEBBIS Programl Kapsammda MU$ Merkezil~ede bulunan egitim-ogretim
kurumlandm (Ana~l(Ulu, ilkokul, Orataokul, Ortaogterfrn ,Ozel0kuIlar, Halkegitim,
;Meslekiegiltim, 6gretm~nevi, BililTIsanat Merkezi, R~habilitasyon Merkezleri, MTSKve
bagh kurumlar
MESBIS (Meis vee-'okuI) " Modiilii bilgi giri$inden sorurnlu personeline
I
.
(Miidiir,~~d~r YardlmCISI, Miidii~.': etkili O~etmen veya ilgili personeli!l 16 E~.i~ 2~ l~
Per$embe gunu saat 1O:00'da MU$ Ogretmenevi Toplantl SalonundaMEBBIS .~odulubllgl
f5iri$i ve t~porlama konulan He ilgili Mini EgitimSube Miidiirii Nurettin OZDAS, BiIgi
I$lem Sor\unlusu Erkan MOLLAOGLU ve Strateji OeliMirme Bolurn Sefi Mahrnut
BAYRAMfAN tarafmdan 5 (be$)saatlik egitim mahiyetinde toplantt yapIl~caktIr.'
Soz k~nusu . toplantI i~in 16 E.kim Pef$embegiinii saat 1O:00'da MU$ Ogretmenevi
toplantt salonunda hazlr bulunmamz bususunu:
.
'l '1\ ..
.'B19l enmze
.
d"
.
nca e. ~nm.
.
Mahmut KARAMYA
Mini Egititn Miiciiirii V.
Sim SAlU\l,~N
Giilrem Elektlonilt Imlah
J-~~
..."
/ ~'O.2f)Ir.r---
~u evrakgiiyen!i ele10nikirnza ile irnzalanrnt~ttr. http://evraksorgu.rneb.gov,tr a.dresinden bOc7-5a44-35d8-87ed-Oce6 kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
. MUS VALiLiol il MUll EgitimMtidtirltigti SaYl : J74180297!42/4407~;55
.
Konu : 20 lH-2014 Egitim.,Ogretim Ylh
I .
MEBBIS Modtilti Bilgi Giri$leri
08/10/2014
VA!LiLiK MAKAMINA
Ilgi
:ME1 ~trateji Geli$tirme Ba§kanhgmm 30/0912014 tarih ve 4023695sayah yazlSl.
MEBBISFrograml Kapsammda, MU$ Me.rkez ilyede bulunan egtim~ogretim
. Ortaog:e.tim, .Ozel. OkuI.lar, . Halkegitim,
MesleklegltlItl, Ogretmenevl, Blhmsanat Merkezl, Rehablhtasyon Me.rkezlen,MTSK ve bagh
I
'"
kurumlar) MEBBIS (meisve e-okul) Modtilli bilgigiri$inden sorumlu personeline (Mtidtir,
Mtidtit YardlbcIsl, .Mtidtir Yetkili Ogretmen veya ilgili pe(sol1elin) 16 Ekim 20f4 Per§embe
gtinti saat lO\OO'deMu$ MU$ Ogretmenevi ToplanttSalortuda, MEBBis Modi.ilti bilgi giri$i
ve raporlamJkonulan ile ilgili, MilliEgitim Sube Mtidilri.i Nurettin OZDA~, Bilgi i$leII1
Sorumlusu E1kanMOLLAOOLU ve StratejiGeli$tirme Bollim$efi Mahmut BAYRAMKAN
tarafmdan 5 (Be$) saatlikegitim mahiyetinde bir topJantlyapIlacaktlf.
.. .' Soz k~nusu toplantlya katllanegitim gorevlilerini ekdersIerini,odenmesive 16 Ekim
2014 Per$embe gi.inti saat 10:00'da MEBBtS Modi.ilti bilgi giri§i egitimi toplantIsmakatIlan
Qkul/kurum ibareci ve ogretmenleringorevliizinlitsaYllmasl hususunu;
kuruml~n~l?1 (~~aokulu, JIk~~ul;. Ortaokul,
.
MakllanmZCa da
uy~un~o!'dhnesi halifide
0 turlantl1za
ru;z ederim.
Cevdet ARSLAN
Milli Egitim Mi.idtiri.i
OLUR
. 0811 0120 14
HiIseyin OOKTORK VaH a. Yali YardlmCISI
Download

Yazı İçin Tıklayınız