T.e.
MU~
VALILIGI il MOO Egitim Miidiirliigu SaYl : 73774402/160.01.0612617068
Konu: Bilim ve Sanat Merkezi
Ogrenci Se~im Sfueci
10103/2015
....................................................................... MUDURLUGUNE Ilgi : Milli Egitim Bakanhgl Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliiguniin
09.03.2015 tarih ve 2575134 saylh yaZlsl
Bilim ve Sanat Merkezlerine ogrenci se~im siirecinde 64 il/i1~e merkezimizde
22/0312015 tarihinde
yapllacak olan smava aday gosterilen
2.,3. ve
4 slIDf
ogrencilerimizin optik okuyucu cevap kagltlannda herhangi bir kanl)1khga sebebiyet
vermemek i~in smlf bazmda tekrar diizenlenmi~tir.
Bilgilerinizi ve ekte sunulan 2.,3. ve 4.smlf cevap kagltiannm ivedilikle
smava girecek ogrencisi olan smlf ogretmenlerine iletilmesi hususunu;
Bilgilerinize rica ederim .
Bayram GULER
Miidiir a.
Milli Egitim ~ube Miidiirii
EK:
I:Yazl 1- Cevap kagldl ( 3 sayfa) DalgltIm : Ilimiz ve il~elerdeki Tiim ilkokul Miidfuliiklerine Bu evrak gilvenli elektronik imza He imza1anml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
43b 1-29be-3462-8319-7fc8 kodu ile teyit edilebilir.
T.e. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigii Sayl : 71131733/160.01.0612575134
Konu: Bilim ve Sanat Merkezi
Ogrenci Seyim Siireci
09/0312015
.............................vALILIGINE
(it Milli Egitim Miidiirliigu)
iIgi: 04/03/2015 tarih ve 711317331160.01.06/2426736 saYlh yazlmlZ.
Bilim ve Sanat Merkezlerine ogrenci seyim siirecinde 64 illilye merkezimizde
22/03/2015 tarihinde
yapilacak olan smava aday gosterilen
2.,3. ve 4 smlf
ogrencilerimizin ilgi yazlmlz ekinde gonderilen optik okuyucu cevap kagltian herhangi bir
kan~lkhga sebebiyet vermemek iyin slmf bazmda tekrar di.izenienmi~tir.
Bilgilerinizi ve ekte sunulan 2.,3. ve 4.s1mf cevap kagltlannm ivediIikle
smava girecek ogrencisi olan slmf ogretmenierine iletilmesi hususunda geregini rica ederim
Oktay KlLI{: Bakan a. Daire Ba~kam
EK: 1- Cevap kagldl (3 sayfa)
DAGITIM
64 Il Valiligine
Atatiirk Blv. 06648 KtzllaylANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
Aynntlh bilgi i¥in: Ad SOYAD Unvan
Tel: (0312) XXX XX XX
Fales: (0312) XXX xx XX
fBb3-9flc-340f-8d37-63ca kodu ile teyit edilebilir.
-
-----
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BiLiM VE SANAT MERKEZLERi OGRENCi SEC;ME SINAVI
3. SINIF CEV AI' KAGUJI
BU ALANDAKi BILGiLERE KESiNLIKLE DOKUNMAYINIZ
T.e. KiMLiK NUMARASI
v III
o @@@@@@@@@'o
1G)G)G)G)G)(1)G)(1)G)(l
(2)@(2)(2)(2)@@@@J2
3@@@@@@@@@3
4@@@@@@@@@@
S@@@@@@@®@5
6 ®@®®®®®®®'(}
SINAV IL~ESi
BINAADI
OGRENCiNiN
iMZASI
7rJ)rJ)rJ)rJ)rJ)rJ)rJ)(j)rJ) 7
8®®®®®®®®®8
9®®®®®®®®®9
Salon Ba~kantrun Dikkatinl.' !
Kontrol Edilmi§tir:
Opencinin KtMLlK aitGIl£RiNi VI.' KtTAP<;IK tlirilntl kontroJ ('derek yandaki kutucugu i~aretk'Yiniz.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
©@
.A®©@
®©@
®©©
5®®@@
6.®®©@
7A®©@
8.®®©@
9@@@@
10®®©@
11®®©@
12®®@@
13®®©@
14®®© D
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GENI'L
MATEMATIK
YETENEK
1,®®©@1
2,®®©@1
3@@©@:
!
i®
®
L······'·'··T"·--J
~~
4'®®©@1
®©@i
®©@I
6®®©@i
7®®©®I
8·®®©@1
. 9®®©@/
10
1 ®®©®I
;11®®©@!
12'i®®©@i
\13®®©@i
f14®®©@i
j
1®®©@1
2®®©(ij)j
3·®®@@1
5.®®©@
KITAPt;:IK
TORONU
KODLAMAYI
UNUTMAYINIZ.
A\®@@
®©@
&I®®@@
9,®®©@
I
'
• SOfulann cevaplanm.
yandaki dels ba}llklanntn
10j®®©@1
11®®@©.
1~J®®©.@J
attmdaki bOlUmlere
kodtaY1l\tz.
• Yumu~ak
kur~un
kalem
kuUamruz ve sillk
doldurmaYllllI.
Ogrenciler. kodlamalllnm
a~aiitda gosterHen
"ORNEK KODLAMA"ya gore
yapacaklardlr.
CEVAPLAR j(.iN
ORNEK KOOlAlM
•
•
SALON GOREVLiLERtNIN OiKKATINE !
SINAVDA KAR$ILA$ILAN HERHANGI SiR SORUNDA TUTU LAN TUTANAGA,
OGRENCiNiN "SINAV GIRI~ BElGESi" NiN FOTOKOpislNI EKLEYEREK GOVENLiK TORBASINA KOYUNUZ.
MOREKKEPLi KALEM KUllANINIZ.
Smava rurmeven adaylann
Smav1I"\ bitimil1de, S11'Iava giren ve
Salon Ba}kam
cevap kagttlanna "Ogrenci
Gozcil
llirmeyen ogrenci\enn cevap
Smava Girmedi" bilgisini
kagltlar:, ma numarasma sore
ADI
kUl?un kalemle kodlaymlz.
AOI
OGRENCI SINAVA GiRMEDI
o
snaya kQnarak, aday bitg!le!i lle soru
kitap<;lk tUrii taraflmtzca kontrol
edilmi~, glivenlik torbaSlfla
SOYA!)!
SOYADI
!MZASI
iMZASI
konulmu~tur,
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---
------
-
BiLiM VB SANAT MERKEZLERi OGRENCi SEt:;ME SINAVI
2. SINIF CEVAP KAGIDI T.e. KIMLiK NUMARASI
o~@@@@@@@@@ 0
BU ALANDAKi BiLGilERE KESiNLiKlE DOKUNMAYINIZ
SINAV
(D<D (DG)G)(D (1)(1) (1) 1
(2)@@(V(2)@@(2)@2
3@@@@@@@@@3
4@@@@@@@@@4
5@@@@@@@@@5
SINAAOI
6 @@®®®®®®®'6
7
ILi
SINAV il<:ESI
OGRENCiNiN
iMIAS!
(J) (J) (j)(J)fJ) (!) (J)(l)(J) '
8@@®®@®®®®S
9®®®®®®®®®9
Salon Ba~kammn Dikkatine !
Oltrencillin KiMIJK siI.GiLERINi ve KiTAP<;IK tliro.nti kontrol ederek yandaki kutucu~u i!Jaretleyiniz.
GENEt.
TORK<;E
I
YETENEK
I
2®®© D
i s.®®@
j5®®©@1
, e®®©@i
-~.....,
~.--
5®®©®!
!
KITAP~IK
7®®©@1
a;®®©@j
!
;
KODlAMAYI
UNUTMAYINIZ •
i
6,®®@@i
7J®®©@j
aJ®®©@i
, 9k8)®©@1
~l®~©®i
K~U:~ ®©@
®©@I
4!®®©@1
3
,• 4 ®
n"\"@@'
A @j'C
D,
@A
~
.
'I
TURONO
..J
g.i®®©@1
loktD®©@1
• Sorulann c€vaplanm.
yandakl ders ba$hklanntn
altmdaki bOltimlere
kodlayml!.
• Yumu~k kUf$un kalem
kutlammz Vii! stlik
doldllrrnay1fllz.
bgrenciler. IwdiamaLanl11
S$sglda llosterilen
"ORNEK KODLAMA"ya gore
yapacaldardlL
CEVAPLAR i!;iN ORNEK KODlAMA •
•
SALON GOREVLiLERiNiN OiKKATiNE !
SINAVOA KAR~ILA~ILAN HERHANGi SiR SORUNDA TUTULAN TUTANAGA,
OGRENCiNiN "SINAV GiRi$ BELGESi
S",ava !liCl.!lM!l aday\ann
cevap kagltlanna ·ORrenei
Smava Girmedi» bUgisini
kur~un kalemle kodlaymrz.
OGRENC] SINAVA GIRMEDi
o
MiN FOTOKOplslNi EKLEYEREK GOVENLiK TORBASINA KOYUNUZ.
MUREKKEPLi KAlEM KUlLANINIZ.
n
Smavm bitlminde, smava giren \Ie
girmeyen il!irencHerin cevap
kagltlan, ma numarasma gore
siraya konllrak, aday bilgileri ile sow
kita~lk tUrD taraflmlzca kantrol
edHml~, guventik torbaSInil
Salon Ba$kam
Gozdi
ADI
ADI
SOYADI
SOYAOI
IMZASI
iMZASI
konulmu~tur.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BiLiM VE SANAT MERKEZLERi OGRENCi SEt:;ME SINAVI
4. SINIF CEV AP KAGIDI BU ALANDAKI BiLGiLERE KESiNLiKLE DOKUNMAYINIZ
ILi
T.e. KIMLiK NUMARASI
o @@@@@@@@@-o
1 G)G)G)G)G)G)G)G)G) 1
@(2)(2)@(2)@@@
SINAV
SINAV iL(ESi
BINAAOI
3@@@@@@@@ 3
4@@@@@@@@@4
5@@@@@@@@@&
6®®®@®®®®®6
7 (J) (j) (J) (J) (j) (j) (j)(J) (j) ('i
S®@®®®®®@@8
OGRENCiNiN
iMZASI
9 ®®®®®®®®®"9
Salon Ba~kanllun IJikkatine !
Kontrol Edihn~tir:
Ogrencinin KtMLiK BltCltERiNi ve KtTAP<;IK turlinU knntroi ederek Yill1daki kutucugu i~iln:·Heyiniz.
I
TORK~E
1@®©@
2.@@©@
3®®©@
4,®@©@
5®®©
6®®©@
®@@
®©@
®©@
10
GENEt
MATFMA11Kj
®©®
11®®©
12®®©
13@®©@
14@@@@j
j
.3,
®©@i
®©@i
I,54j®®~@!
'@@@@j
1
1
6
®®©@j
7@@@®!
1 8·®®@@i
i9.'®®©@(
1,12@®@@i
®®©@i
14®®©@i
1s@®©@1
16®®©@!
11®®©®J
11l®®©@)
I
I
,
I
9'®®©@1
10®@©@1
11®® @!I
12.@®©@1
13®®©@
·@@@@,I.,
11®®©@
kodlaytnl~.
• 'l'umu?ak kur~un kalem
kuUamnll: ve sillk
doldurmaymll.
~:i~~~~ '®®©®i
KODlAMAYI
UNUTMAYI~_IZ.
• Soru!ann cevaplanrn.
yandaki ders ba~hklannln
altmdaki bOli.imlere
14®@@@j'
16
'--J
KITAP<:IK
,~'
TURUNO
1
I
7®®©~
®®@®i
10
'1.
!
1,®®©@1
l~®©@1
3'®®©@j
41@,®©,@1
5®®©@1
$J@@©, ~,I
.1j@®©@i
f5@@@@
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
YETENI"X
OgrencHer. kodlamatanrl!
a~aglda gosterilen
"ORNEK KODLAMA"ya gore
yapacaklardtr.
CEVAPLAR ICIN
ORN£K KOOLAMA
•
•
SALON GOREVLiLERiNiN OiKKATINE !
SINAVDA KAR~ILA~ILAN HERHANGI SiR SORUNOA TUTU LAN TUTANAGA, OGRENCININ "SINAV GiRi$ BELGESi" NiN FOTOKOplSiMi EKLEYEREK GOVENLiK TORBASINA KOYUNUZ. MUREKKEPLi KALEM KULLANINIZ.
Smava !1.imJ~l'lID adaylann
c:evap kagltlarm3 "Ogrenci
Smava Girmed!" bilgisini
kUr?un kalemte kodlaymlz.
6GRENCI SINAVA GIRMEDI
o
Smavm bitiminde. smava giren ve
girmeyen ogrencilerin (cyap
kagltlan, mil numara'lI1a gore
siraya konarak, adaybilgileri ilesortl
kitap~lk turO taraflmlZca kontrol
edilmi~, giivel1lik torbaSlnil
Salon
Ba~kam
G6zcii
ADI
AD!
SOYADI
SOYADI
iMZASI
iMIASI
konulmu~tur.
0
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız