T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI
Din Ogretimi Genel MiidiirlUgii
SaYI : 70160723/20/2596080
Konu: Anadolu tmam Hatip Lisesi
Ayllmasl
BAKANLIK MAKAMINA
I1gi 23/0612014
Milli Egitim Bakanltgllla Bagh Kurumlara Ait A9ma, Kapatma ve Ad Venne
Yonetmeligi.
Egitim sistemi iyerisinde faaliyetlerini siirdiiren Anadolu imam hatip liselerine
halklmlzlll ilgisi artmakta, mevcut okullanmlzlll kapasitesi vatanda~lanmlzlll taleplerini
k:ar~llayamamaktadtr. Bu nedenle Valiliklerince teklif edilerek isimleri konulan ve ilgi
Yonetmelikte belirlenen §artlarl ~lyan ogretim binalannda 2014-2015 egitim-ogretim
ytlllldan itibaren Anadolu imam hatip lisesi a9arak vatanda~larumzlll taleplerinin
k:ar~Ilanmasllllll uygun olacagl di.i~ilniilmektedir.
Bu itibarla;
1- Diyarbaklr iii, Bismil ilgesi, tMKB Ortaokulunun ta~lllmaslyia bo~alacak olan
24 derslikli binada yabancl dili tngilizce olan Anadolu imam Hatip Lisesi a9tlmasl, okulun
"iMKB Anadolu imam Hatip Lisesi" olarak adlandmlmasl,
2- Diyarbaktr ili, C;ennik ilgesi, Yatilt Bolge Ortaokulunun 24 derslikli ogretim
binaslllda, yabancl dili ingilizce olan Anadolu imam Hatip Lisesi 3911masl, okulun "C;ennik
Anadolu imam Hatip Lisesi" olarak adlandmlmasl,
3- Diyarbaktr ili, Ergani ilyesinde 24 Eyliil 2014 tarihine kadar yaplITll
tamamlanacak olan 24 derslikli binada, yabancl dili ingilizce olan Ktz Anadolu imam Hatip
Lisesi avtlmas1, okulun "Ergani KIZ Anadolu imam Hatip Lisesi" olarak adlandmlmasl,
4- Elazlg ili, Merkez ilgesi, Yenikoy bOlgesinde yaplITll tamamlanacak olan 24
derslikli binada, yabancl diIi ingilizce olan Anadolu imam Hatip Lisesi a9tlmas1, okulun
"ElazIg Golciik Anadolu imam Hatip Lisesi" olarak adlandmlmasl,
5- Gaziantep iIi, Sahinbey ilgesi, Giil~en Batar Anadolu Lisesi ogretim binasllllll
kullanl1mayan 8 dersliginde, in~aatl devam eden kendi binasl yapIllllcaya kadar yabancl dili
ingilizce olan Anadolu imam Hatip Lisesi ayllmasl, okulun "Kahvelipmar Anadolu imam
Hatip Lisesi" olarak adlandmlmasl,
6- istanbul iii, Kilyilkyekmece ilgesi, Tevfikbey Mahallesinde istanbul il Ozel idaresi
taraftndan yaptmlan 29 derslikli binada, yabancl dili ingilizce olan Anadolu imam Hatip
Lisesi aytlmasl, okulun "Orner Nasuhi Bilmen Anadolu imam Hatip Lisesi" olarak
adlandmlmasl,
7- Kastamonu iIi, Kuzeykent semtinde bulunan 16 derslikli binada, yabancl dili
ingilizce olan Anadolu imam Hatip Lisesi aytlmasl, okulun "Kastamonu KIZ Anadolu imam
Hatip Lisesi" olarak adlandmlmasl,
Aynca, Ortaogretim Genel Mildilrlilgilnce tahsisi uygun gOrillen Merkez Gol
Anadolu Ogretmen Lisesinin pansiyon binaslllda, Kastamonu KIZ Anadolu imam Hatip
Lisesine bagb olarak 150 ogrenci kapasiteli Devlet ParaSlZ ve Paralt YatIh KIZ Ogrenci
Pansiyonu aytlmasl,
Bu beige, 5070 saYlh Elektronik tmza Kanununun 5 inci maddesi geregince gUvenli elektronik imza ile imza1anml~tlr
------------------------------------~----------------------------~M
ERKampUsU Be~evler F BlokANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected] AynntJlI bilgi iyin: Mehmet UluEgtUz.
Tel: (0312) 4133543
Faks: (0 312)2238576
----------------~--------~======---------------------===~~~---
8- Klr~ehir iIi, Merkez ilyesi, Durdu Muzaffer Mar~p Otelcilik ve Turizm Meslek
Lisesinin kendi binasma ta~mmaslyla bo~alacak olan 16 derslikli binada, yabancl dili ingilizce
olan KIz Anadolu imam Hatip Lisesi ayllmasl, okulun "KIr~ehir KIz Anadolu imam Hatip
Lisesi" olarak adlandmlmasl,
9- Kiitahya iIi, Gediz ilyesi, Gediz Osman Gazi Anadolu Lisesinin kullanIlmayan 12
dersliginde, yabancl dili ingilizce olan KIZ Anadolu imam Hatip Lisesi ayllmasl, okulun
"Gediz KIZ Anadolu imam Hatip Lisesi" olarak adlandmlmasl,
10- Mugla ili, Kavaklldere ilyesinde yaplml Temmuz 20141de tamamlanacak
olan 12 derslikli binada, yabancl dili ingilizce olan Anadolu imam Hatip Lisesi ayllmasl,
okulun "Halil Ibrahim Boz Anadolu imam Hatip Lisesi" olarak adlandtnlmasl,
Aynca, bu okullara talep oldugu takdirde, diger okullardan da ara slmflara
ogrenci kaydedilmesi, personel ve ogretmen ihtiyacmm insan Kaynaklan Genel Miidiirliigu ve
ilgili Valilikye, gerekli donattm ihtiyaclmn ise Destek Hizmetleri Gene1 Miidiirliigiince
kar~tlanmasl,
Genel Miidiirliigiimiizce uygun miitalaa edilmektedir.
Makamlanmzca da uygun gorillmesi halinde olurlanmza arz ederim.
Ahmet iSLEYEN
Genel MiidiirV.
Uygun gorii~le arz ederim. YusufTEKIN Miiste~ar
OLUR
23/06/2014
NabiAVCI
Bakan
Bu beIge, 5070 sayIll Elektronik lmza Kanununun 5 inci maddesi geregince gUvenIi elektronik imza ile imzalanml§ttr
---------------------------------------------------------------------M
EB.Kampilsil Be§evler F BlokANKARA
ElektronikAg: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntdl bilgi
i~in:
Mebmet U1uEgt.Uz.
Tel: (0312) 4133543
Faks: (0312)2238576
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Din Ogretimi Genel Miidiirliigii 18/06/2014
SaYl : 70160723/20/2498395
Konu: Anadolu imam Hatip Lisesi
A'(llmasl
BAKANLIK MAKAMINA
ilgi : Mi1li Egitim Bakanhgma Bagh Kurumlara Ait A'(ma, Kapatma ve Ad Venne
yonetmeligi.
Egitim sistemi i~erisinde faaliyetlerini sUrdUren Anadolu imam hatip lise1erine
halklmlZ1n ilgisi artmakta, mevcut okullarlmlzm kapasitesi vatand~IarlmlZ1n taiepierini
kar~llayamamaktadlr. Bu nedenle, Valiliklerince teklif edilerek isimleri konulan ve ilgi
Yonetmelikte belirlenen ~aitlan ta~lyan ogretim binalarmda 2014-2015 egitim-ogretim
Ylhndan itibaren Anadolu imam hatip lisesi a~arak vatanda~larlmlZ1n taleplerinin
kar~Ilanmasmm uygun olacagl dti~tintilmektedir.
Bu itibarla;
1- Adlyaman iii, Merkez il'(esinde bulunan AtatUrk Anadolu imam Hatip Lisesinin
mevcut ogrencileri ve personeli He birlikte kademelei olarak KIZ Anadolu imam Hatip
Lisesine donti~tfutilmesi, okulun "AtatUrk Ktz Anadolu imam Hatip Lisesi" olarak
adlandmlmasl,
2- Ankara iIi, Aya~ il~esi, Aya~ imam Hatip Ortaokulu binasmda, kendi ogretim
binaSl yapIlmcaya kadar yabancl dili ingilizce olan Anadolu imam Hatip Lisesi a,(llmasl,
talep oldugu taktirde ara smlflara ogrenci kaydedilmesi, okulun "Aya~ Anadolu imam Hatip
Lisesi" olarak adlandmlmasl,
3- Antalya iIi, Serik il,(esi, Serik imam Hatip Ortaokul binaSllun kullanllmayan
dersliklerinde, yabancl dili ingilizce olan Anadolu imam Hatip Lisesi a'(tlmasl, talep oldugu
taktirde ara smlfiara ogrenci kaydedilmesi, okulun "Serik Anadolu imam Hatip Lisesi" olarak
adlandmlmasl,
4- Ballkesir iIi, Karesi il~esinde yaplml tamamianan 24 derslikli binada, yabancl dili
ingilizce olan KIZ Anadolu imam Hatip Lisesi a~tlmasl, talep oldugu taktirde ara slrnfiara
ogrenci kaydedilmesi, okulun "Sule Ytiksel Senler KIZ Anadolu imam Hatip Lisesi" olarak
adlandmlmasl,
5- Bursa iii, inegOi il~esinde Toplu Konut idaresi tanlfmdan yaptmIan, 32 derslikli
binada, yabancl dili ingilizce olan Anadolu imam Hatip Lisesi a'(tlmasl, talep oldugu takdirde
ara slrnfiara ogrenci kaydedilmesi, okulun "ToKi Necip Fazll Klsaktirek Anadolu imam
Hatip Lisesi" olarak adiandmimasl,
6- Bursa iii, Ylldmm iI'(esi, Fethiye Dort~elik Ortaokulu binasmda, yabancl dili
ingilizce olan Anadolu imam Hatip Lisesi a~lImasl, okulun " Fethiye Dort~elikAnadoIu
imam Hatip Lisesi" olarak adlandmlmasl,
>
Bu beIge, 5070 sayIll Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince gUvenli e1ektronik irnza He imzalanml;;tlr
MEB.KampilsU Be~evler F BlokANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrmnh bilgi i<;:in: Mehmet UluEgt.Uz.
Tel: (0312) 4133543
Faks: (0 312)2238576
7- Bursa iii, inegol ilyesi, iMKB Teknik ve Endiistri Meslek Lisesinin 2014-2015
egitim-ogretim Ylhndan itibaren kademeli olarak kapatllarak Anadolu imam Hatip Lisesine
donii~tiiriilmesi ve mevcut ogrencilerinin mezun oluncaya kadar aym okulda alt tilr olarak
ogrenimlerine devam etmeleri, okulun "iMKB Osmangazi Anadolu imam Hatip Lisesi ll
olarak adlandmlmasl,
8- Nev~ehir iIi, Merkez ilyesi, Gazi Ortaokulu binasmda bo~ bulunan 15
dersliginde, yabancl dili ingilizce olan Ktz Anadolu imam Hatip Lisesi aytlmasl, talep oldugu
taktirde ara slmflara ogrenci kaydedilrnesi, okulun "Nev~ehir KIZ A.nado]u imam Hatip
Lisesi" olarak adlandmlmasl,
Bu okullann personel ve ogretmen ihtiyacmm insan Kaynaklarl Genel Miidiirliigii
ve ilgili Valilikye, gerekli donatlm ihtiyacmm ise Destek Hizmetleri Genel Miidiirliigunce
kar~tlanmasl,
Genel Miidiirliigiimiizce uygun miitalaa edilrnektedir.
MakamlarlDlzca da uygun goriilmesi halinde olurlarmlza arz ederim.
Nazif YILMAZ
Genel Miidiir
Uygun gorii~Ie arz ederim.
YusufTEKiN
Miiste~ar
OLUR
18/06/2014
NabiAVCI Bakan Bu beIge, 5070 sayIll Elektronik Irnza Kanununun 5 inci rnaddesi geregince gtivenli elektronik irnza ile irnzalannll~tlr
MERKarnplisti Be~evler F B10kANKARA
Elektronik Ag: www.rneb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntlil bilgi
i~in:
Mehmet Ulu Egt.Uz.
Tel: (0312) 4133543
Faks: (0312)2238576
T.e.
MiLL} EGiTiM BAKANLIGI
Din Ogretimi Genel MiidiirUigii
SaYI ; 70160723/20/2596080
Konu: Anadolu imam Hatip Lisesi
AvIlmasl
BAKANLIK MAKAMINA
ilgi 23/0612014
Milli Egitim Bakanhgma Bagh Kurumlara Ait Avma, Kapatma ve Ad Verme
Yonetmeligi.
Egitim sistemi iverisinde faaliyetlerini siirdiiren Anadolu imam hatip liselerine
halklmlzm ilgisi artmakta, mevcut okullartmlZm kapasitesi vatanda~lartmlzm taleplerini
kar~Ilayamamaktadlr. Bu nedenle Valiliklerince teklif edilerek isimleri konulan ve ilgi
Yonetmelikte belirlenen ~artlart ~lyan ogretim binalartnda 2014-2015 egitim-ogretim
yllmdan itibaren Anadolu imam hatip lisesi avarak vatanda~lartmlzm taleplerinin
kar~I1anmasmm uygun olacagl dii~u.niilmektedir.
Bu itibarla;
1- Diyarbakrr iIi, Bismi! ilvesi; iMKB Ortaokulunun ta~mmaslyla bo~alacak olan
24 derslikli binada yabancl dili ingilizce olan Anadolu imam Hatip Lisesi al(llmasl, okulun
"iMKB Anadolu imam Hatip Lisesi" olarak adlandmlmasl,
2- DiyarbakIr iIi, <;ermik ilvesi, YatIh BOlge Ortaokulunun 24 derslikli ogretim
binasmda, yabancl dili ingilizce olan Anadolu imam Hatip Lisesi avllmasl, okulun "<;ermik
Anadolu imam Hatip Lisesi" olarak adlandmlmasl,
3- DiyarbakIr ili, Ergani ilvesinde 24 Eyliil 2014 tarihine kadar yaplml
tamamlanacak olan 24 derslikli binada, yabancl dili ingilizce olan KIZ Anadolu imam Hatip
Lisesi avIlmas1, okulun "Ergani KIZ Anadolu imam Hatip Lisesi" olarak adlandmlmasl,
4- Elazlg iIi, Merkez ilvesi, Yenikoy bOlgesinde yaplml tamamlanacak olan 24
derslikli binada, yabancl dili ingilizce olan Anadolu imam Hatip Lisesi avIlmas1, okulun
"Elazlg Golcuk Anadolu imam Hatip Lisesi" olarak adlandmlmasl,
5- Gaziantep iIi, ~ahinbey ilvesi, Giil~en Batar Anadolu Lisesi ogretim binasmm
kullamlmayan 8 dersliginde, in~aatI devam eden kendi binasl yapdmcaya kadar yabancl dili
ingilizce olan Anadolu imam Hatip Lisesi avilmas1, okulun "Kahvelipmar Anadolu imam
Hatip Lisesi" olarak adlandmlmasl,
6- istanbul iIi, Kiic;Ukc;ekmece ilvesi, Tevfikbey Mahallesinde istanbul il Ozel idaresi
tarafindan yaptmlan 29 derslikli binada, yabancl dili ingilizce olan Anadolu imam Hatip
Lisesi ac;Ilmasl, okulun "Orner Nasuhi Bilmen Anadolu imam Hatip Lisesi" olarak
adlandmlmasl,
7- Kastamonu iIi, Kuzeykent semtinde bulunan 16 derslikli binada, yabancl dili
ingilizce olan Anadolu imam Hatip Lisesi aC;lhnasl, okulun "Kastamonu KIZ Anadolu imam
Hatip Lisesi" olarak adlandmlmasl,
Aynca, Ortaogretirn Genel Miidiirliigu.nce tahsisi uygun goriilen Merkez Gol
Anadolu Ogretmen Lisesinin pansiyon binasmda, Kastamonu KIz Anadolu imam Hatip
Lisesine bagh olarak 150 ogrenci kapasiteli Devlet Paraslz ve Parah YatIh KIZ Ogrenci
Pansiyonu avtlmasl,
Bu beIge, 5070 saYlh Elektronik irnza Kanununun 5 inci rnaddesi geregince gUvenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~tIr
-------------------------------------------------------------------IM
EB.Karnpiisii Be~evler F BlokANKARA
Elektronik Ag: www.rneb.gov.tr
e-posta: [email protected]
AynntIlI bilgi iyin: Mehmet U1uEgt.Uz.
Tel: (0 312) 4133543
Faks: (0 312)2238576
.I. 8- Krr~ehir ili, Merkez ilyesi, Durdu Muzaffer Mar~ap Otelcilik ve Turizm Meslek
Lisesinin kendi binasma ~mmaslyla bo~alacak olan 16 derslikli binada, yabancl dili ingilizce
olan K1z Anadolu imam Hatip Lisesi ayllmasl, okulun "Klr~ehir KIZ Anadolu imam Hatip
Lisesi" olarak adlandmlmasl,
9- Ktltahya iIi, Gediz ilyesi, Gediz Osman Gazi Anadolu Lisesinin kullamlmayan 12
dersliginde, yabancl dili ingilizce olan Klz Anadolu imam Hatip Lisesi ayllmasl, okulun
"Gediz Klz Anadolu imam Hatip Lisesi" olarak adlandmlmasl,
10- Mugla iIi, Kavakhdere ilyesinde yaplml Temmuz 2014'de tamamlanacak
olan 12 derslikli binada, yabanci dili ingilizce olan Anadolu imam Hatip Lisesi ayIlmasl,
okulun "Halil ibrahim Boz Anadolu imam Hatip Lisesi" olarak adlandmlmasl,
Aynca, bu okullara talep oldugu takdirde, diger okullardan da ara S1ll1f1ara
ogrenci kaydedilmesi, personel ve ogretmen ihtiyacmm insan Kaynaklan Gene1 Mtldtlrltlgtl ve
ilgili Valilikye, gerekli donatIm ihtiyaClrun ise Destek Hizmetleri Gene1 Mtldtlrltlgunce
kar~tlanmasl,
Genel Mtldtlrltlgumtlzce uygun mtltalaa edilmektedir.
MakamlaT1ll1zca da uygun gorulmesi halinde olurlanruza arz ederim.
Ahmet i~LEYEN
Genel Mtldtlr V.
Uygun go~le arz ederim.
YusufTEKiN
Mtlste~ar
OLUR
23/0612014
NabiAVCI
Bakan
Bu beige, 5070 sayIlI Elektronik irnza Kanununun 5 inci rnaddesi geregince guvenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~tIr
-------------------------------------------------------------------M
EB.Kampusii Be~evler F BlokANKARA
Elektronik Ag: www.rneb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntlh bilgi iyin: Mebmet Ulu Egt.Uz.
Tel: (0312) 4133543
Faks: (0 312)2238576
Download

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Konu: Anadolu tmam Hatip Lisesi