T.e. MU~ vALlLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii Say. : 32026198/300/2893257
Konu: Fidan Dikme
17/03/2015
............................................KAYMAKAM.LIGINA
tlf;e Milli Egitim Miidiirliigu
....................................................MiJDDRLDGlTNE tlgi
:M~ Valiligi
11 Yazl t~leri Miidiirliigiiniin 10/0312015 tarih ve 83666756-010 sayIlI
yazlSl.
ilgi sayIll yazI dogrultusunda, ilimiz merkez ve il~elerine bagh anaokulu, ilkokulu ve
ortaokul bah~elerinde ve aga~landlrma yapdabilecek diger sahalarda 2015 ydl bahar
aylarmda aga~landlrma ~ab~malarma b~lanacagl ekli yazda belirtilmi~ olup, bu ~ah~malara
etkinlik ve siireklilik kazandmnak amaclyla, l1~e Kaymakambklan da bizzat konuyu
yakmdan takip ederek, gerekli destegin saglanmasl noktasmda Mu~ Orman t~letme
Miidiirliigii He temasta bulunulmasl, fidan dikim donemi ge~irilmeden ogrencHer He birlikte
fidan dikim programlan yapIlmasl hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
VaH a.
Milli Egitim Miidiirii
Ekler: 1-Y azI (1 Sayfa) Daglum: i1~e Kaymakamhklarma Resmi/Qzel Anaokulu, ilkoku ve Ortaokul Mild. Bu evrak gilvenli elektronik imza He imzalanml~r. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden8abS-32e4-3S1d-S4ea-b5cbkodu He teyit edilebilir.
T.C. MU~ vALlLiGi 11 Y8ZI ftteri Mldlrlap S
K
DU
Am VE ONEMLi
10.03.2015
: 83666756-0101
:Fidan Dikme.
Onnanlar, iklim Ozerindeki etkisi ile yerle~im alanlaruun ~indeki bava kirliliAini
ve gQrilltdyO onlemesi, insan sagltpm olumlu katlada bulunmasl bakumndan btlyOk iSnem
~maJda(jllr. Gelecek nesillere daha temiz ve Sajhkll bir ~ buakmak iyin dikilecek her
insanlarnmzm daha y~il bir yevre de ve daha temiz bir diJnyada yqamalanna katloda
unacakt1r..
Bu aDJayqtan hareode; iI merltezi ve bath il~'erimizde balDDaD tilm
Dar..llzm bah~elerinde ve ala~landll'lDa yapllabilecek diler sahalarda 1015 yIh
ar aylanada ~laDdJ.l'lDa _malarma bir aD ewe' batJaDaeak olap, ba
maIara etkinlik. ve sireldilik kazandll'lDak amaelYJa, b~ Kaymakamlan da blzzat
ayn yaklndan taldp edere~ prekli destepl saiiaDmaSI Dektas..da Ma, OI'llWl
e Mildirlili ile temasta ba'aDap, fidan dikim diiDemi g"irilmecien billa....
eDeiler eliyle radaD dikim programlan yapaeaklardar.
Aynea, egitim karumlan dJpnda kamaya Bit ve hallwa topla ka.laDlmlDa
m Bait aJanlarcla da beazer ~""maJar yapllabHecektir.
a~
Uygulamanm okullannuzda Ogrencilerimizin de katllmn saAlanarak, yahfmanm
rna ul~masl i~in her tUrin tedbirin alunnasl. Iamhm ve katJanm sagianmasl hususunda;
Geregini onemle rica ederim.
~
VaH
D GITIM:
11 Kaymakamhldanna
M it Milli Egitim Mlldilrltlgiine
M
Onnan t~letme MUdtirlUgiJne
K
Mahallesi tstasyon Caddesi AtalOrk Bulvan HOIdlmet KonaAI Kat: 2 - MUS
Te fon: (436)212]255 Faks: (436)212 ]255
e- sta: [email protected]!eri.goy.!r Elektrooik AI: www.muUqy.!r
Bilgi i9in: A.ARAS
$ef
Teletbn No: 0436212 125'
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız