T.C.
MU~
VALILIGI iI Milfi Egitim Miidiirliigu SaYI :32026198/100/113025
06/0112015
Konu: Ogrenci Kuliipleri
............................ KAYMAKAMLIGINA
ilve Milli Egitim Miidfuliigu
.. .. .. "'" .,.
.................................... MUDURLUGUNE Ilgi
:Milli Egitim Bakanhgl Temel Egitim Genel Miidfuliigu'niin 31112/2014 tarih ve
7149376 saylh yazlSl.
Bakanhglmlz Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Cocuk Kuliipleri
Yonergesi yeryevesinde mesleki ve teknik ogretim kurumlan uygulama slmflannda
uygulanabilecek yocuk kuliibii etkinliklerinin, doner sermaye kapsammda yfuiitiilecek
faaliyetler niteliginde olmadlgmm degerlendirildigi ilgi yazl ve eki ile bildirilmif)tir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim Miidfuii
Ekler:
l-Yazl (2 Sayfa)
Dagltlm:
Tiim ilye Kaymakamhklarma
ResmiiOzel Tiim Egitim Kurumlanna
Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
bal f-c122-369f-8d8b-57fd konll il.. t .."it ..A;l~h";.
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Temel Egitim Genel Miidiirliigii SaYI : 45512797/4517149376
Konu: ~ocuk kuliipleri
3111212014
... VALiLiGiNE (il Milll' Egitim Miidiirliigii) ilgi: a) Milll' Egitim Bakanhgl Destek Hizmetleri Genel Miidiirliigiiniin 30/1212014 tarihli ve
90349432/45.0117060886 saYlh yazlSl,
b) Maliye Bakanhgl Muhasebat Genel Miidiirliigiiniin 24/12/2014 tarihli ve
16510402-663.13-[90]-14620 sayIll yazlsl,
c) 26/812014 tarihli ve 45512797/20/3557646 sayIlI Makam OnaYl He yiiriirliige konulan
Milll' Egitim Bakanhgl Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan ~ocuk Kuliipleri
yonergesi.
Egitim etkinlik saatleri dl~mdaki zamanlarda yocuklann giiven, sorumluluk duygusu ile
mevcut ilgi alanlannm geli~tirilmesi ve yeni ilgi alanlanmn olu~turulmasl, beceriler
kazandmnaya yonelik bilimsel, sosyal, kiiltiirel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yaptmlmasl
amaclyla ilgi (c) Yonerge geregince okul oncesi egitim kurumlannda (uygulama slmflan)
kurulan yocuk kuliibii etkinliklerinin doner sermaye kapsammda yiiriitiilecek faaliyetler
niteliginde olmadlgl hususundaki ilgi (a) yazl ekinde Genel Miidiirliigiimiize intikal eden ilgi
(b) yazmm bir ornegi ekte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve geregini arzlrica ederim.
Funda KOCABIYIK
Bakan a.
Genel Miidiir
EK: Maliye Bakanhgl Muhasebat
Genel Miidiirliigii yazlsl (1 sayfa)
DAGITIM:
Geregi:
81 il Vali1igine
Bilgi:
Mesleki ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigiine
Atatftrk Blv. 06648 Klzllay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: tegm_ [email protected]
Ayrmtlh bilgi icin: D. DEMiR Bilg. i:;lt.
Bu evrak gOvenli elektronik imza ile imzalanml~ttT. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
Tel: (0312) 413 1587
Faks: (0312)417 7105
e789-243a-365e-8a6a-a05 kodu ile tevit edilehilir
T.e.. ,
lvlALiYE BAKANUGI
M.ubesebat C,enel MudOrltigti
Sayt
~
Konu:
24/12/2014
16510402~663.13-[9{)]"14620
<;ccuk Kulubtt
MILL! EGIT1M BAKANLICHNA
(Destck Hizmetleri Genel MUdilrlt1gu)
ilgi :
20/1012014 tmhli ve 4693253 sayd! yazr,
llgi yazlda, lY1illi EgitiJll Bakanhgl akuI Oncesi E&itlm ve ilkogretim Kmum]a:n C;ocuk
Kulfiplcti Y5nergesi ~yevesinde mesIcki ,re teknik ogretlln kurumlan uyguJ~a slmllarmda
uygulanabil{!:cek ~()cuk kultlbtl etkinliklerinin. dfuler sermaye k8psa:nunda degerlendirilip
degerlen.dirilemeyecegi hususunda tereddiide dfi:$illdngU belirtilcrck, s6z knOUS'll etldnlikledn
dOner sennaye kapsamlllda degerJendhUmeru halinde ta.bi olunacak mali bUkUmler hakkmda
BakanlIgmuz goru~UnUn bildirl1roegj istenilmekiedir
P!!!i!lll~!!L._ _--.t~·~· diiP .m:.ec-e;-342J Sayth MiUi Egitim-&lamtigma..Bagh Mcs{cki-."VC~
Okullan Doner Sermayesi Hakklnda Kanunda mesleki ve teknik. ogretIm okullan
b1lnyesinde uretime yOnelik faaUyet1erde bulunmak ve iiretilen mal ve hizmetleri.n sahlmasl
amaclyla kurulan i~letroclere yer ,'eri1mi§.tir.
Gte J'IDlda:n.. 26/0812014 tarihli ve 45512797120/3557646 saYlb Makam Onay)
ile )'Ur1lrlnge konulan MilIi Egitim Bakanh&1 Ok-ul Oncesi ~itim. ve lIkogretim Kurum1atl
\,':Ol:uk KtlHlpleti. 'ionergesinin 4 well maddesinin ee) bendin.de. "<;oc:uk kulUbti: Egitimlders
saatleri dl~mda; ~ocuk1aTda guven, soromluluk duygusu lie mevcut ilgi alanlanru. geli~thmeye
'Ie yeni itgi alantan olu~turmay~ beceriler k~andumaya ytl.oelik bilimsel. sosyaI. kDlt!h'el:
sanatsal ve b'Portif etkinliklerin yapumasl amaclyla istekli velilerin t;Ocuklan i~in kurulan.
kultlp/' Qlctrak tarumla.n.ml~. 14 linetl maddesinde de, velilerin. kulilp uc:retini her a.)' pe..,in
olarak kultlp adm.t'l. bankada ay!lan hesaba yatJ.nmik. d~koIltWlu kulf1p yfuletlmine te8llin
"
edecegi esaslarma yer veri1m.i¢.r.
Buna gore; yukanda yer verilen mcvzu.at hukUmlcri bkli\..'1e ince]endigind~ 90cuk
kulUplennm c;oouklann gUVetl, sorumIuluk du:ygusu ile meycut llgi alanlaruun gen~rilmegi
ve yeni Hgi alanlannm ol~turulrnasJ., beceriler kazandmnaya yfinelik bilimsel, 5Os-yal,
kUltfueI, sanatsal ve sportif et1dnlik1erin. ya.plhna~l a:maclyla kuruldugu dikkate almrllgtnda.
IiOcuk kulGpleri etkinlilcle:rin.inl doner sermaye kapsammda yfu:ittUlecek faaliyetler niteliginde
..~. . :. ;.· .;.]I~iL'--_Qmm:::~~:£::!!m~erim= . . _._.. . . .-
-----_.. _._-_. --­
~--/--
Rekir BAYRAKDAR Bakana. Genet MUdiir Dikmf:Il Cadd~si Mcr'~ Sokak 06100 Dikmt;:D/AnbraAyrmtdl bilgi i~in irtiblll:A.GUNER
'feleWQ; (312)4151656 Fa:b: 012)4194553
e.posta-; 1;[email protected]!Qx.tr Elckt:rcnlk A~ W'lyw.malh:Lgov.tr
Download

Ayrıntılar İçin tıklayınız