DOGRUDAN TEMIN TEKLiF MEKTUBU
TCDD 3.BOLGE MUDURLウ GO MAL VE HIZMET ALIM IHALE KOMISYONU
BAsKANLIGINA;
Alsancak/1ZNIIIR
/../
Tcklif sahibinin adl ve soyad1/ ticaret
unvanl
Acrk teblieat adresi
Baこ h bulunduЁ u vergi dairesi― no.
Telefon ve Faks numarasl
nterni ile ger9cklestirilecek olan 5 adet
KurulusunuzCa kapall zarfusulii dottrudan tenlin yё
10 KVA invertё r Allmli§ ine ili§ kin dosya kapsamlndaki butin belgclcri vc§ artlarl inccledim.
Hcrhangi bir itirazlrn yoktur.
1)Sё Z kOnusu isi.… ………………………………………・TL(rakamla)
TL(vazlvla)
一
一
一
一
一
一
―
一
一
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
yapmayl kabul vc taahhiit cdcriln/cdcriz.
2)Tekliflmc(KDV hari9)butun vergi vc masraflar dahildir.
3)Tekliftutarlnln en az O/03'ii kadar ge9ici teminat yatlrdlこ lrna dair belge ekte sunulrnustur.
4)Tckliflnliz 30 giin siirc ilc gc9crlidir.
5) Verilen tckliflerin en diisiik olanl bile avantall tcklifolarak kabul edilmeyecektir.Bu hususu
pesinen kabuneniriz.
6)Dottrudan temin i,i tzerimde kallrsa,teklif bedclinin%6'sl kadar kcsin teminat velllleyi ve
sё zlc§ mc imzalamayl kabul ve taahhiit cdcriin/cdcriz.
TESLIⅣ I SURESI:Cer ⅣIiidiirliiЁ ii
TESLIⅣ I YERI:
Not:
―Teklifmcktuplar1 22/08/2014 Cuma giinii saat 17:00'a kadar,yukarldaki adrese teslim
edilecek,bu saatten sonra gelen teklifler deЁ erlendirmeye ahnmayacaktlr.
―Teklif zarflnln iizerine isin adl yazllacaktir.
―Ge9ici tenlinat yatlrmayan teklif sahibinin tcklifl dikkatc ahnmaz.
―Yapllan Tcrcih Sonucunda lVIa1/Hizmct Ahlnl iizerinde kalan istekli miichir scbep
haneri dl,lnda usuliinc gё rc
sё zlc§ mc
‐
―
yapmayan veya yiiktinlliiliiЁ iinii ycrine getillllcyCn
isteklilerin ge9ici tellninatlarl irad kaydedilecektir.
BIRIDII FIYAT TEKLIF CETVELI
ihale kavlt numarasl:
Al
Srra No
Mal Kaleminin Adr ve Krsa
B2
Birimi
Miktarr
Agrklamasr
10 KVA INVERTOR ALIMI
Teklif Ed‖ en Birim
,t
Fiyat(Para bi面 mi
Tutarr (Para birirni
belirtilerek)
belirtilerek)
ADET
Toplam Tutar (K.D.V Haric)
*Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.
*
*
Bu standart form ihale dokiimanrna eklenmeden 6nce ihale kayrt numarasr idare tarafindan doldurulacaktrr.
Konsorsiyumlann ihaleye teklif verebileceklerinin dngdriilmesi halinde, bu cetvel igin uzmanhk gerektiren krsrmlan esas alrnarak idarece
ayn ayn d0zenlenecektir.
*
Krsmi teklif verilmesine izin verilen ihalede krsrmlar ihale dokiimanrnda yaprlan diizenlemeye uygun olarak diizenlenecektir.
Adr - SOYADI / Ticaret unvanr
Kage ve imza3
'Bu siitun idarece hazrrlanacaktrr. 2 Bu siitun isteki ilerce doldurulacaktrr.
rTeklif,vermeye yetkili kigi taratlndan imzalanacaktrr. Orrak girigim olarak
verdikleri
ki
teklif verilmesi halinde, teklif mektubu biitiin ortaklar veya yetki
giler tarat'rndan imzalanacaktrr.
2/2
Standalt Foπ
Bi“
n― K iKOs5■ tM
m Fiyat i"cki i t"Mcktubu
TCDD
3. BOLGE
―
URLUGU
DE 33000/24000LOKOMOTIFLERttN
IKLIMLENDI―
SISTEMLEINE
AIT
MALZEME TEMIN
TEKNIK sARTNAmSI
HAZIRLAYANLAR
AD工
VE SOYADエ
H.Ali cAKIR
3/11 LOKO BAKIM
ATLoMUD.
ADI VE SOYADエ
Alpaslan KARA 3/11
SER.MDoV
Erdal HAMUScU
DEPO MUDoV
4 SAYFADIR
Arif GOcMUs 3/11
DEPO sEFI
Tarih : 07.08。 2014
■
2.
.
KAPsAM
Bu teknik oartname atelyem■
ze tahs■ sli
DE3300o/2400oLokOmotiflerde iklimlendirme
sistemlerinin
■nverterler■ n■ n tekn■
besl_eme
k Ozelllkleri′ malzemeler■
n tem■ n■ i1e
■lgili istekler′
muayene ve garanti konular■ n■
kapsar.
ISTEKLER
2'1'EK 1'Talep r-istesinde yer a.r-an
mar-zemer_er imalatgrl_ar:_na
tanrmrarr
ve
t;k,,ii. o,"trikreri ir.u
;:ir::iifirliT::'lart'
2 '2.
Tekrif edif en ma.r-zeme-Ierin
boyut ve tolerans, kul_l_anrm yerineTCDD'nin tar_ebine, kalite
fonksiyonu iti_bar:_yIa uy"url uyqun ,yqurrir]. ve ga.:_gma
oldufu teklife
belirtilecektir.
2'3 Malzemeferin uzerine, imalatq:firma adr veya sembor_u ve
parQa numarasr markar-anacaktrr.
yukfenici
tekliflerinde
verecefi marzeme-r-erin markar-ar:-nr
b"ii;;;"ek
standartta olmayan mar-zeme-r-er deferlendirmeyiurusr_ararasl
aJ_rnmayacak,
mar-zemer-er tesr-im..edii-me
ugu*u"r-r.da ur_us]ararasr- standart.t.a
ve
anlae'io'.q'
;#:ffiff]:";#::r$r
takti;;;
kabur islemleri
2'4 Ek' deki- marzemeler gartnameye
araglar:-nda i<urranrim.g ,yq.r, uyulmak kaydryla en ucuz ve
or.orgu tespit edilmig urun
lerin teklifler deferfenOirmeye
al_rnacakt:_r.
2'5 yukrenici nk1 deki *uirl*u.,in(inverau.i,.r)
gartnamede berirti
Len ozer-rikrerde ladet pori"trr
uretip-iJio
u.uqrrrr_
Tam kapasire ii-e test eiiroirten
",]inu,.,
uzerinde
bui.unmas:.
s0zlegme imzar-anacak uygu.,-rrrrn*amasr_
har-inde
"o;;; n"iir-ro" bir
sonraki
tek
H"ffff;*;"orr*"y" "ri.,;;";. (porrarir uru., suresi 20 iq sunu)
TCDD
edilen ma-lzemelerin kar-ite kontrorbeJ_geJ_eri teslimat 1r-e
birrikte TCDD'ye verilu.urf:-r.
Tesr_im
edir_en
ma.r_zemerere ait
kalite belgeleri incel_e"aifa
ri zi kser *u"v.,r"reri yapr, J.:l:i,:';r";::;ff"i::;::.:i:"
sonuglara gore trim partinin kabufu
yapri.l"o, sonuglardan edl r.en
::;ril?i"::;i;: uys,,, r,iu,.*"*asr halinde burun parri mau.an
Temin
3.1. Ej-ziksel Muayeneler
ve kabur- komisyonunca ma-r-zemeler igeresinden
gartnamenin maddesj-ne gore seQij-ecek
rrr*u.,Jrur uzerinde
aga$rdaki_ muayeneter yiprlacaktrr.
Muayene
1 Gor{iniig Muayenesi
Malzemel-erin g6rug muayenesinde markafamanrn
eksiksiz ve uygun
oldu$u muayene edilecektir. Mafzemer-erde
hasar,
deformasyon,
korozyon vb. kusurrar ire imarattan
raynarcianan
artrk,
boqruk,
gatlak vb. hatalar bulunmayacaktrr.
3. 1.
3.1.2. Boyut Muayenesi
Malzemel-erin kulranrr-makta oldu$u orijinar_
boyut ve tol-erans muayeneleri yaprJ_acaktrr. mar_zemelere g6re
3.1.3. Kullanrm yerine uygrunluk ve Eonksiyoner Muayene
Mal-zemeferin en geg 10 t.akvim gr-inu i-gerisinde kullanrldrs.r yere
montajr yaprlarak, yerine uygunlu$u ir-e galrqma fonksiyonu
muayeneleri yaprlacakt.rr.
3.2.
Numune AIma
Numuneler, TCDD muayene ve kabur komisyonunca tesrim edir-en
ma-l-zemeler iqeresi-nden gerek gorul-ecek miktarda (1 araqlrk)
geligigtizel olarak seqilecektir.
TCDD
muayene ve kabur- komisyonu muayeneler gerek duydu{u
muayene saylslnl- artt:-rabil-ecek veya azaltabilecektir.
takdirde
4.
GARANTi
YUkl-enici tarafrndan temin edil-en br.itun mal-zemefer atolyemize
tesl-iminden sonra iq bunyesinde ve drg gorunugunde meydana
gelecek i_mal_at hatal_arrna kargr en az bir (1) y:_l mUddetle
garantili ol-acakt.rr. Bu muddet igerisi_nde 96rulecek hatalr
mal-zemel-er yUklenici tarafrndan, kendisine bilgi veriLmesinden
en gee 20 gun iqerisinde bedelsiz ofarak desigtirecekt.ir.
Ytikl-enici bir sure iqerisinde ar:-za mudahale etmedigi takdirde
temin ettifi marzemenin onar:-mr TCDD tarafrnd"r-, y.pir-acak (veya
yaptrr:-lacak), onarr-m masrafr yukleniciden al.rr.ukt,_r,
YUkl-enici bu masrafr odemedi{i takdirde TCDD bunlarr
yriklenicinin alacakl-ar:-ndan veya teminatlarrndan tahsil_
hakkrna sahiptir.
5. AI{BAI.A.'
etme
VE TESLIM YERi
5.1. YUkrenici firma temin ettiSi btitun malzemeleri, karton
kutular, o1uklu mukavva kutur-ar veya ahgap sand:_k iqerisinde
paketleyecektir.
5.2. Ambalaj uzerine i-qerisinde bul-unan mal_zemelerin
yeterli bilgiler ve miktar:- yazllacaktrr.
tan:-tmaya
5.3. YUklenici temin ettiSi butun malzemeleri. igletmemizin
ukdeslnde bulunan Tesell-um Maharl-inde teslim edecektir.
5.4. D:-g hava j-]e temasr onleyemeyecek EekiJ-de bir ambala j lama
yap:-Imrg ise mal-zemel_er korozyona karqr koruyucu ya$ ile
ya$lanacaktrr.
5'5 Ytiklenici
scizlegme tarihinden itibaren 120 giin igerisinde ek
zemeleri loko bakrm atelyeye teslim edecektir.
I listesindeki
mal
EK i: TALEP EDILEN MALZEME LisrESi ve HaalzENiN TEKNiK
Ozellirlpni
MALZttMENIN ADI
HF E-721・ 220
50HZ loKva sinus
IKLIMLFNDIRM巨 INVERTttRI
TEKNIK OZELLIKLER:
:妥
ズ%1)
燎:驚 躍篇慧:1観 謂ダ
3.91kl,vOlta dalgallllk V rms 2%
4.clkl,iltresi dahili simsoidal
5,tota1 91kl§
gucu(nOminal)100kVA
6.a§ lrl yiik°/。
10 kadar 60sn,a§ lrl ytik durumunda siireye ve ytikc baこ
h Olarak nolninal gti9
tizerinde gu9 9ekmeyc uygun olacak.
7.a§ lrl
::=∫
yiik tckrar Oran1 5dk lkez
脚11lT篭 繁湯::ILIttξ 鷺
驚:llttlttmH面 Ltt
dm山
.
10.giri§ korumalarl lnrash aklln liFnitlenle,varistё
r,dahili sigo■ a
ll.91kl,klsa devre davranl,1;rnodii1 91kl,Inl kapatir vc ayarlanan sure sOnrasinda tekrar start
Allr.eЁ er l saati9inde 5 kcz klsa devre olu,mazsa hariccn resct edilcne kadar sistcm tamanlcn
Kapatlp clhaz kcndini korumaya allnalldlr.
12.Hat ytik rcgiilasyonu;O dan ftll ytikc kadar O/。
13,verirnlilik O/。
l kOnlbillc OInlalldH・
.
95 olnlahdlr.
14.-10 C ilc 50 C derccelcr arasmda ortam sicakllklarinda clhaz(inVerter)9all§
eksiksiz yerini getirmclidir.
mall gё re宙 1li
Download

DOGRUDAN TEMIN TEKLiF MEKTUBU