BoRNovA iLqE MiLLi EdiriM MilDuRLiret
B { N K A P R O M O S Y O \ (i H A L E i L 4 \ r
0'711112014
Promosyonu
lhaleNumarast
l-Kuruntrn Adr
A)Adrcsi
B)Telcfonvc F'aksNumarasl
C)ElektronikPostaAdresi
2-lhaleninKonusu
:)0l4ll
Bornova119c
Milli Filitim Mtdnrliigii
80 SokakNo: 18Bomova/iZMiR
0 2 3 23 8 8l 0 6 5 0 2 3 23 8 82 9 1 0
hftp://bomova.mcb.
gov.tr/
Bomovallqe Milli Egriln Miidtirlijgii'nebaglr
fl-4 rabl,'dr.a)rla
r br rus a \ lp f , ' t o k o l
"iir(.since
degigebileccktir)
ve 2014-Ekimayrnakirakfr
ve lenpe.sonelinllankaPromosyon
ihalesi.
3-lhaletJsulu
4734SayrltKanunatabi
olirayanKapalzarrvc agrx
artrnnausulii
:4453Ki$i
4-KurumdagahqanPersonclSayrsl
5-2014Y111
Ayhk TahminiNakit Akrsr
6-Promosyon
ihaleslTarihve Saati
7-Promosyon
ihalesiToplantryeri
12.'700.594,61
b
: l 7 . 1 1 . 2 0 1 4l 4 : 0 0
:Bomovailge Milli EEirimMii{tiirliigii
BankaPromosyonu
ihaleKomisyonu07.I 1.2014Clumagiinii saat11:30da yaptrgl
toplantrdaBanhaPromosyon
ihalesinde
uygulalacakkiterlcr ve Sartnameyi
hazrrlayarak
ilgili
bankalara
Banla Promosyon
ihalcsiDavetMektubugiindc lmesinckararvcrilnrrsur.
Bar ra Promosyon
ihalesindeuygulanacak
lciterlcr;
l-BankaPromosyon
Ihalesinde
ektekiiartnamede
belidilensartlaresasahnarakyaprlacaktrr.
2-BanlaPromosyonuihale $a*namesivc difer belgelerlilp://bornora.meb.qov
tr./adresinde
gijriilebilir.
3-Ekonomik agrdanen avantajhteklif, Kapall Zarf ve Agrk Arttrrma Teklif Usulii ile
belirlenecektir.
4-Omegineuygun olarak doldurulacakBanJrapromosyonihalesiBanka yetkilisi Mcktubu
ihalegiinii l'eklif Mektuplanile birliktetcslimedilecektir.
pazartesi
S-Teklifler
en geg 17.11.2014
giiniisaarl4:00 e kadarBomovai19eMilli Egitim
Mndiirliigti lbplantr salonunaihalcye katrracakbanka yetkirireri tarafindankapah zarf
iqerisilde getirilecek$atnamehikiimlerinc gdre Kapah Zarf ve Agrk Arhrma Usulii ile
belirlenecektir.
Kadir KADIOeLU
Abd
BornovaIl{e Milli
Efitim Miidiirii
Bornova 9e
$ u b cM
NG
Ekler:
1-BankaPromosyonihale$artnamesi
yetkilisi Mcktubudmegi
2-BankaPromosyonihalesiBanl<a
3-BankaPromosyonihalesiTeklif MektubuomeEi
4-Okul-Kurunl-istesi
5-KurumNakil AkrqTablosu
CevatDtJZCi
Efitim-Scn lzmir 4 Nolu
,,Sube
Batkant
Download

BoRNovA iLqE MiLLi EdiriM MilDuRLire t