T.C.
rUmiyn
SAGLIK BAKANLIGI
KAMU HASTANELnnI
runuuu
Bursa Kamu Hastaneleri Birlili Genel Sekreterlili
Bursa AErz ve Dis SaEhEr Merkezi
MONTAJ DAHiL LED ARMATUN
ITiUI TEKNIT $,TNTNAMESi
1. SIVA UsTU PRoFiL
-
-
-
LED ARMATURU
Ene{i tiiketimi 50 +2 W olmahdrr.
Armatiirlerin gahgma gerilimi 100 V -265 V AC ve gahgma frekansr 50/60 Hz olmahdr.
Armattirler - 20 oC ile +55 oC srcakhklar arasmda gtivenli gahgabilir olmahdrr.
PCB kartlarda titregime dayanrkh montaj sistemi kullamlmrg olmahdrr.
Ledler 1,6 mm kahnh[rnda cem-l PCB iizerine kurgunsuz krem lehim ile el delmeden
dizgisi yaprlmrg olmahdrr.
Led stiriicti iinitesi armati,ir gdvdesi igerisinde olmahdrr.
Armatiir igerisinde 256 adet SMD Power LED kullanrlmrg olmahdrr.
Kullamlacak ledler 37,5 mA pe I4,5 Lm rgrk.iiddeti verebilir olmahdrr.
Fotoselli sisteme uyumlu olmahdrr.
Armattir IP54 koruma smrfina sahip olmahdrr.
$ebeke voltaj degigimlerinde rgrk kaybr olmamah, sabit akrm grkrgk olup ters aktm korumalt
ve ytiksek voltaj ve krsa dewe korumah olmahdrr.
Tam y0kte giiri,iltti orant <YoIS olmahdrr.
PFC > 0,95 ,verim > yo80 ve CRI > 85 olmahdrr.
EMC standartlarrna uyumlu olmahdrr.
Toplam rgrk akrsr 5200 Lm olmahdrr.
3 m'de rgrk giddeti 130 lux'iin altma diigmeyecek gekilde olmahdrr.
Igrk srcakhlr 3000/4000/65000 kelvin arahprnda olmahdrr.
Kullanrlan ledlerin fotobiyolojik testleri yaprlmrg olmahdrr.
Led siiri,ici,i ile PCB ballantrsr soketli olup kolayca takrhp grkartrlabilecek gekilde olmahdrr.
PCB'ler 2 adetmodiiler yaprda olmahdrr.
Mekanik Ozellikler
Dr$ govde aliiminyum profilden olmahdrr.
Aydrnlatma sahalannda klasik aydrnlatmaya g6re en azo/ol0 tasamrf sallayacak nitelikte
olmahdrr.
Armattirler diper armati.irlerin yerine kolayca monte edilebilir gekilde olmahdrr.
Armatiir rengi kurum idaresi tarafindan belirlenecektir.
TSE EN 60598 standardrnda belirlenen CLASS-I dzelli[inde olmahdrr.
Igrpr optik yayma dzelligine sahip 1,5 mm akrilik cam kullamlmahdrr.
Armatiir iginde kullanrlacak baplantr aparatlan plastik olmahdrr.
Vidah y<intem yerine pin montaj ydntemi kullanrlmahdr.
Ledlerin uzun omiirlti olmasmr saglamak igin PCB yiizeyinde en az 1650 cm2 so!-utma
ytizeyine sahip olmahdrr.
Armattir gtivdesi elektro statik boya ile boyanmrp olmahdrr.
Armattir olgiileri enfazla 300 x 1200 x 50 mm ebatlannda olmahdrr.
Led kartlan ve led siiriiciiye baplantrsr soketli olup birbirinden aynlmasr kolayca yaprlabilir
olmahdrr.
PCB'ler modtiler yaprda olup modiiliin birisi anzalanrnasr durumunda di[er modtil ve ledler
galtgmasrna devam edebilir olmahdrr.
Drgandan bakrldrgrnda ledler g6rtinmeyecekiekilde olmah ve tek rgrk kaynagr gibi homojen
bir rgrkyayrhmrnda sahip olmahdrr.
T.C.
SAGLIKBAKANLIGI
TURKIYE KAMU HAsTANELERi KURUMU
Bursa Kamu Hastaneleri Birlifi Genel Sekreterlili
Bursa AErz ve
Merkezi
Led PCB'ler ile rin pleksi kapak arasr mesafeler en az 42 mmolmahdr.
Aliiminyum profil plastik k69e kahbr kullamlarak birlegtirilmig olmahdrr.
Tavan montaj vidalan k6ge kahbrn iginde ve drgandan bakrldr$rnda g<iriinmeyecek gekilde
-
a
a
gizlenmig olmahdrr.
Koge kahbr, grivde ile simetrik olarak uyum igerisinde olmahdr.
220V baflantr soketli klemens olup armattir gebekeden soketi grkarmak gartryla aynlabilir
olmahdrr.
Armatiir gtivdesi ile arka kapak birbirinden aynlabilir olacaktrr ve PCB'ler ile led siiriiciiler
ig kapak ktsmmda olup gcivdeden kolayca aynhp miidahale edilebilir olmahdrr.
Kurum idaresinin isternesi halinde armattir ile ilgili gdrsel resim ya dateknik gizim
sunulacaktrr.
Armattirler teslim tarihi itibari ile en az3 (rJig) yl garanti kapsamrnda olacak ve 10 yrl yedek
parga garantisi saplanacaktrr.
Yukandaki malzemenin iggiligi, montajr ve nakliyesi ytiklenici firma tarafindan yaprlacaktrr.
iglem srasmda olugabilecek her tiirlii hasar, zatar ve ziyanytiklenici firma tarafindan
kargrlanacaktrr.
igin yaprmr srrasrnda ahnmasr gereken her tiirlii ig giivenli[i konusunda gerekli tedbirleri almak
denetimi yapmak yiiklenici firma sorumlulugunda olacaktrr.
N
Mii
Mehmet dzloGaN
idari ve Mali igler Miidiirii
Download

Ihaleler/MONTAJ DAHİL LED ARMATÜR ALMI TEKNİK