DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU
TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Alsancak/İZMİR
Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı :
Açık Tebligat Adresi
:
Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Numarası:
T.C.Kimlik numarası
:
Telefon ve Faks Numarası
:
Kuruluşunuzca kapalı zarf usulü Doğrudan Temin Yöntemiyle gerçekleştirilecek olan TCDD 3.
Bölge Cer Müdürlüğü İhtiyacı 8 Adet İveco Motor Revizyonu Hizmet Alımı İşi'ne ilişkin dosya
kapsamındaki bütün şartname ve ekleri ile diğer belgeleri okuyup inceledim. Herhangi bir itirazım olmayıp
peşinen kabul ediyorum ve teklifimi buna göre veriyorum.
1) Söz konusu işi …………………₺ (rakamla), ………….………………………… Türk Lirası
(yazıyla) yapmayı kabul ve taahhüt ederim/ederiz.
2) Teklifime (KDV hariç) bütün vergi ve masraflar dahildir.
3) Teklif tutarının en az %3'ü kadar geçici teminat yatırdığıma dair belge ekte sunulmuştur.
4) Teklifimiz 30 (otuz) gün süre ile geçerlidir
5) Verilen tekliflerin en düşük olanı bile avantajlı teklif olarak kabul edilmeyecektir. Bu hususu
kabulleniriz.
peşinen
6) Yukarıda belirtilen iş üzerimde kalırsa, teklif bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vermeyi ve sözleşme
imzalamayı kabul ve taahhüt ederim /ederiz.
…./…./2014
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Kaşe ve imza
Not :
*Teklif mektupları 03/11/2014 tarihi ve saat 17:00' a kadar, yukarıda belirtilen adrese teslim edilecektir. Bu
saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
**Teklif zarfının üzerine işin adı yazılacaktır.
***Geçici teminat yatırmayan teklif sahibinin teklifi dikkate alınmaz.
****Yapılan tercih sonunda, Mal/Hizmet alımı üzerinde kalan isteklinin mücbir sebep halleri dışında usulüne
göre sözleşme yapmaması ve ve yükümlülüğünü yerine getrimemesi durumunda geçici teminatları irat
kaydedilir.
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
Sıra No
1
Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
MT 5700 Ünite Motor Revizyonu
Birimi
Miktarı
Adet
8
Edilen
Birim
Fiyat
Tutarı
(Para birimi belirtilerek)
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)
Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza 3
!
TCDD
aa
aa
aa
o. r, ..
3.BOLGE MUDURLUGU
MT 57OO TIPI RAY OTOBUSLERININ
IVECO MOTOR REV'ZYONU TEI(NII(
$ARTNAMESI
HAZIRLAYANLAR
ONAY
ADI VE SOYADI
H.AricAKtR
Alpaslan KARA
3/il Arl. Md
3/il SER.Md.
V.
Ozge OZAfV fROO
3/2 MUHENDiS
TARIH:26.09.2014
Arif GoCMUS
3/ll Depo $efi
3 SAYFADIR
piar MororREN UNirBlBniNE air ivpc o oiznr
MoroR GENEL nnvizvoNu TEKNix $anrNalrnsi
RAy oroeUsU vn
A _ KONU.
Bu gartname atolyemize talisisli 55000 Fiat Mototren tiniteleri ile 57000 tipi Ray
otobtislerine ait IVECO markalr ve agagrda araca gore tipleri belirtilen 8 adet dizel
motorlannur genel revizyonlarr esnasrnda yaprlacak iglemlerin esaslart belirleyen bir teknik
Eartnamedir.
DLZEL MoToR
ripi:
55000 tipi Fiat mototren i.initelerinde : 8217.32.0387
: 8217.SI.00.00A10
5700 tipi Ray
otobiislerinde
B- YAPILACAK iST,PIUINN
l.
Eksiksiz olarak teslir-n ahnan dizel motorun basrngh motorlln su ve hava marif-eti ile
miikemmel gekilde temizli!i yaprlacaktrr.
2. Temizli[i tamamlanan dizel motorun de montaj iglemlerine baqlanacaktrr. Bu
gekilde baglanan de n-rontaj iElemleri lier bir parga ayn ayn de monte edilip yine
mi.ikemrnel bir gekilde temizlenecektir.
3. De montaj iglemleri tamamlanan dizel nlotorun silindir gomlekleri gekilip grplak
hale getirilen silindir blofunr.rn TCDD tarafindan tegkil edilen heyet nezaretinde
kagak testi yaprhp blokta her hangi bir kagak olup olmadrgr tespit edilecektir, eger
blokta kagak tespit edilmigse kaga[rn cjnemi hususunda heyet ile birlikte mtiqterek bir
karar verilecek. e[er blok kullanrlmaz durumda ise firmaya TCDD tarafrndan saglam
bir blok verilecektir.
4. Kagak testi tamamlanan silindir blo[unun yizey kanallarrndan btittin kireg ve
kurumlar temizlenecektir. Bu kaba temizlik igleminden sonra silindir blofu ;%20-21
bome liidro klorik asit konsantrasyonu ve tr-rtkal kangulr suya daldrnlarak trkah olan
kanallarrn agrlmasrnr saflayan detayh temizlik iglemine tabi tutulacaktrr.
5. De montaj esnasrnda dizel motor tizerinden ahnan hava kompresorli, su devir-daim
ponlpasl, marg motoru, garj alternatorr"i TCDD'nir-r igyerlerine teslim edilecek, br-r
aksesuarlann revizyonlarr TCDD tarafrndan yaprlarak firmaya teslim edilecektir.
6. Dizel motor ana aksamr olar-r yakrt enjeksiyon pompasr,tr-rrbo kompresor ve silindir
baglrklarrnrn revizyonlannr yine ytiklenici firr-na tistlenecektir. bu hususta iligikte
verileu alt gartnameler esas alrnacaktrr. Ytiklenici firmalar bu konr.rda uz-manlaqmtq
referans sahibi difer firmalardan faydalanabilirler. Ancak l'CDD'r-rin mr"rhatabr
mukavele yaprlan esas flrma olacaktrr.
7. Kaqak testi tamamlandrktan sonra yine TCDD heyeti nezaretinde LlygLrn bir mastar
kullanrlarak silindir blok yiizeyinin kontrolli yaprlacaktrr. Br"r kontrol da
tamanrlandrktan sonra silindir blofunun, krank milinin, piston kollanntn olgii kontrolii
yaprhp aga[rda belirtilen iglenrlerin gerekip gerekrnedi[i heyet ile birlikte mtiqterek
karar verilecektir.
8. Dizel Motor Ana aksamr Uzerinde Yaprlacak iglemler:
Silindir blofu yizey taglama iglenii
Silindir blofiu ana yatak rektifiyesi
Silindir blofu gdnrlek yuvasr rektifiyesi
Piston kolu ( biyel ) tornasr a- krank mili tarafi^
b- prston plml tarall
Krar.rk mili taqlama iglenri
A//A
9. Bu kontroller tamamlandrktan sonra yine heyet nezaretinde pistonlann, kam
milinin, itici tijlerin ve kovanlannln, zamanlama diglilerinin tahribat ve olgti kontroli.i
yaprlacaktrr. Kontrolden sonra hangi parganln kullanrlaca$r hususunda heyet ile
mtigterek karar verilecek ve yenilenmesine karar verilen pargalar TCDD tarafindan
tedarik edilerek firmaya teslim edilecektir.
l0.Yallama sistemindeki yag pompaslnln, yine heyet nezaretinde tahribat ve
fonksiyon kontrolU yaprlacaktrr. Sistemdeki basrng ayar ventili ve di[er by- pass
ventillerinin tezgah lizerir-rde kalibrasyon kontrolleri yaprlacak gerekiyorsa yeniden
ayarlanacaktrr. Kullar-nlmast sakrncah goriilen pargalar TCDD tarafindan tedarik
edilen yenisi ile degigtirilecektir.
ll.Su devir-dairn termostatlan govdesinden grkanlacak ayn bir yerde ayar
srcaklrklanntn kontrolii yaprlacak bu ayar delerlerini sallamadr[r tespit edilirse
TCDD tarafindan tedarik edilen yenisi gile defigtirilecektir.
l2.Yag eganjdriine ait boru demeti gcivdesinden ayrrlarak kagak testine tabi tutulacak
efer her hangi bir gatlak tespit edilirse TCDD tarafrndan tedarik edilen yenisi ile
defigtirilecektir. Kullanrlabilecek dururnda oldu[u tespit edilen yag eganf or n; %20-21
bome hidro klorik asit konsantrasyonu ve tutkal kangrnr suya daldrnlarak detayh
temizligi sa[lanrp trkah kanallar agrlacaktrr.
l3.Kontrol ve dlgiim iglenilerinin tamamr bitirildikten sonra n-rontaj iglemlerine
gegilecektir. Montai iglemleri esnasrnda verilen btitiin teknik donelere riayet
edilecektir.
l4.Montaj iglen-rlerinin baqlangrcrnda on montaj olalak piston - piston kolu grubu
teqkil edilecek ve tegkil edilen bu kombinasyonLul, Llyglul bir apara kullanrlarak eksen
kontrolii yaprlacaktrr. Yaprlan eksen kontrolti neticesinde tespit edilen hatalr pargalar
TCDD tarafrndan tedarik edilen yenisi ile de[igtirilecektir.
l5.Montaj esnastnda monta.it yaprlan her bir parga yeniden kontrol edilecek tespit
edilen aksaklrk varsa TCDD heyeti r.ryanlrp bu aqamada yaprlacak igleniler haki<rnda
miigterek karar veri lecektir.
l6.Revizyon iglemleri tamantlanan bir dizel nrotorun, performans testinin yaprlacagr
bir test bankosu TCDD blinyesindeki igyerlerinde urevcut clegildir, bu nedenie
revizyot-ttt yaprlan dizel motorun kontrolti ve performans testi ve roda.j iglemleri ancak
ait oldu$u arag i.izerinde yaprlacaktrr. Bu siireg igersinde grkan aksakhklar dizel
motorun kabulti yaprhnrq olsa bile yiiklenici firma talafindan rslah edilecektir. Ancak
firma mutlaka revizyonunu tamar.nladr[r motoru gahgtrrarak teslim edecektir. Br-rnunla
birlikte performatis testinin ve motor roda.jrnrn yaprlmasrna imkan sa[layan test
bankosuna sahip firmalar dncelikle tercih edilecektir.
l7.De montaj ve montaj iglemleri esnasrnda riayet edilmesi gereken teknik cloneleri ve
ilgili kurallart, agtklamalan kapsayan revizyon kitapgrgurrn bir kopyasr talebi halinde
ytiklenici fi rmaya verilecektir.
C-MALZEME:
l. TCDD heyeti ile mtiqterek altttan
karar clolrultusr.rnda yenilennresi gereken ve
TCDD taraflndan tedarik edilen brittin pargalar yriklenici tarafindan kati surette
2.
J.
de[igtirilecektir.
Yiiklenici firn'ra kendi inisiyatifi ile her hangi bir pargayr degigtiremez.
yenileyemez ve tadil edemez.
Dizel motor revizyonu igin gerekli temizlik malzemeleri, ilk ya[lama igin gerekli
olan motor ya[r ve ilk galrgtrrmada kullanrlacak yakrtrn tamamr yiiklenici
taratrndan
D - REFERANSLAR
1. Yiiklenici firmanrn kendisinin ve silindir baglr[r,turbo komprescir, yakrt enjeksiyon
pompa revizyonu hususunda yararlanaca[r diger tlrmalarrn bu alanda uzmanlagmrg,
tecriibe sahibi olduklan tespit edildifi takdirde ve bu konuda difer firrnalardarl ter]rine
tikleri referanslarr tekliflerine ilave ederlerse bu hususlar tercih siirecinde soz oniinde
bulund urulacaktr r
E
- TESELLUM
l.
2.
3.
4.
5.
Ytiklenici firnra reviz)'onunLr 1'apacafr dizel nrotoru TCDD',ve ait igyerlerinden
teslim alacak ve TCDD'ye ait igyellerine teslirn edecektir.
Yliklenici fimralar teslim siiresini teklillerinde agrk olarak belirteceklerdir.
Teselltim stiresi, dizel motorun teslim alrnrp ta de monte edilerek yenilenecek
pargalarrn da tespit edilip tedarik edilmesine ntiiteakiben baglar.
Ytiklenici firma revizyonunu yaptrfr her bir dizel n-rotoru lier ti.irli.i iggilik hatasrna
kargr 6 ay siire ile kr.rllanma garantisi verecektir.
Garanti stiresinin takibi anracryla ; ytiklenici firnra revizyoltlllt tanrantladrgr her bir
dizel ntotorun gdriilen bir yerine revizyon tarihini, kendi belirledifi bir srra
numaraslnl fimra ismini igeren bir etiket monte edecektir.
TCDD revizyonu tamamlatrmrg bir dizel motoru arag tizerine monte etnreden once
tarih, firma slra numarasr belirterek firmaya bildirecek ve garanti br-r tarihte
baqlamrq olacaktrr.
F- FiYATLANDIRMA
Firmalar IVECO dizel ruotorlat'tnrn genel revizyonu igin agagrda belirtilen maddelere
tek tek ADET / TL olarak fiyatlandrrma yaparak Toplam fil,at tekliflerini
vereceklerdir.
l. Dizel nrotor revizyonLr
2. Enjeksiyon pompasl ve regtilator grubu levizyonu
3. Silindir baglrgr revizyorru
4. Turbo kompresdr revizyonr.r
5. Motor blo[unda ve baglrklarda ve diger krsrnrda yaprlacak nietolog kaynagr ve
diger korozyon yerlerinin doIgusu tamiratr.
Dizel motor genel revizyonu ile ilgili yr.rkarrda belirtilen iglerrler ytiklenici firma ile
TCDD heyetinin mtigterek olarak verecefi karar dofntltusunda onceden tespit
edilecek olup genel revizyorr igin yaprlacak tediye br"r heyetin kararrna uygun olacaktrr.
Ancak firmaya yaprlacak tediye miktarr yukanda belirtilen 4 rnadde igin yaprlarr liyat
teklifi toplamrndan fazla olantaz.
Nlq
4
Download

Not : DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE