svt.tvcrltl
a\ututu
"
rat,l'ru[\ctutr tuglulr t\tgug Anil
rologral ggKllql.
YtE'l nedeni/e arag srinictileri zor anlar yagarken,
lcar ya$grmn
trafi$ olumsuz etkilememesi igin Belediye ekipleri yol temizleme
gahgmasr
baglattl Vatandaglar ise ig yerlerinin tintinti temizledi.
ATsERKA
77-f
FDJ
-AtS)..^-.
iJ*l {rLrrr
r t^uai
f''rorvrroralc$IAcrrrcv
REKLAM
elnNsr
.ffi
HER$EY REKI,AM AJANSI
NCM IIAGININ CtIT,CESiNDE I'E$ERETU iiNNirIER PROJE$i
MAT AT,IMI I$I IgIN IHAIE ITANI
,'k, "Bu ytl
ocak aylnda
;r az oldu
rat ayrnda
ar ya$dr. O
rla kar var ki
mize zorluk'uz"
ri kullandr.
rt Ozel idare
lelal
ise gece
kar
rn dolayr
rrnda
olmasrn diye
rrrnrn devam
rl irtti.
HER$EY REKLAM AJANSI, serhat Kalkrnma Ajansr lKtisnol erli$tr,lE MAL| DESTEK pRocRAMt 4kaPsamrnda ga$lanan mali destek ile AGRt'da aGnt oaGtuttlcOteeslruDE vE$EREN uMlTLERpRoJEsl
MAL ALIMI i$l iSlN InRle iUNtfapsamrnda mevcut tesisinin kapasite artrrrmr, tirtin gegiilendirilmesi ve katite
arttgt sa$lamak igin bir mal ahmr ihalesi sonuglandrrmayr planlamaktadrr.
LOT-1
1- 150x90 150 WaftLazer Makinesi (1 adet)
2CNCRouter 210x320 Makinesi (1 adet)
3- 3,20 cm Dijital Baskr Makinesi (1 adet)
4120 cm Optik Kesici Ptotter (1 adet)
280 cm QiziliYatar Daire(1 adet)
Ilhaleye katthm
kogullarr, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de igeren lhale Dosyasr Halk Bankasr Arkasr
Eski PoliseviYant No:25 MerkezJAGRladresinden veya www.serka.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.
Teklif teslimiigin son tarih ve saati: 10/03/201SSah Saat 14;00
Teslimat Bilgileri;
a) YetkiliAdr/Unvanr: Adem AYKUT
b) Teslimat Adresi: Halk Bankasr arkasr eski polisevi yanr no:25 merkezJA6Rl
c) Telefon numarasr:O532 721 6000
d) Faks numarast:
Gerekli ek bilgi ya da agrklamalar; www.serka.gov.tr adresinde yayrnlanacaktrr.
Teklifler, 1O103/201SSak Saat 14:00 veHalk Bankasr arkasr eski polisevi yanr no:25 merkez/AGR| adresinde
yaprlacak bturumda agrlacaktrr.
Download

ATsERKA