Kl BRI SSeri ilanlarl
_ _ _ _------II
L . . - -_ _ _ _
iLAN BOROLARI: Lefko§a Merkez: 2252555 - Fax: 225 5176 - Lefko§a Car§l: 2282505 - Gazimagusa: 3652600 - Girne: 8153983 - Gi.izelyurt: 7142157 - Karpaz: 374 5178 - Londra: 077 11578131
..
ELEMAN ARANIYOR
www.BOR5.eYEMLAK.com
•
Devlet Hastanesinde bulunan
Talasamia bufesinde gall§tlrllmak uzere
KKTC vatanda§1 erkek eleman aranlyor.
EDREMIT'te
II
Tel: 0533 863 98 87
GRAFiKER
i$ iLANI
BAHAR TEMizLiK
SAHiBiNDEN SATILIK
Ev, otis, yeni bitmil inlaat,
cam, poniur temizligi, hah,
koltuk Ylkama, kristolize
mermer cilaloma yoplln.
0533 840 3014
Gtinyeli'de Ana Cadde
Uzeri Kiler Market Yanlnda
1+ 1 Daire
i§in tamml:
KUZEY KIMYA LTD.
• SU DEPOSU TEMIZlrK VE DEZENFEKTE,
£32,500
Firmamrzrn tasarrm departmanr 'nda g6revlendirilmek
uzere, a~agrda belirtilen niteliklere sahip Graliker
aranmaktadrr.
Aranan Nitelikler:
.. Photoshop, indesign, illustrator gibi gralik programlarrnda tecriibeli
ve hrzlr galr~abilen ,
.. Photoshop konusunda uzman,
.. Tercihen Flash uygulamalarrnr bilen,
.. WEB tasarrmlarr; banner ve mailing tasarrm tecrObesi alan,
.. Tasarrm dengesi, tasarrm biitiinliigii, kullanrlabilirlik, sayfa diizeni,
sayfa yerle~imi, konularrnda bilgi sahibi,
.. Analitik dii~iinen , aynr anda birden lazla i~i yiiriitebilen,
.. Yeniliklere agrk, ara~trrmacr , kendini geli~tirebilen ,
.. Creative galr~malar Oretebilecek,
.. Planlr, hrzlr ve ekip galr ~masrna yatkrn,
.. bnceki galr~malarrnr relerans gosterebilecek, portfolyosu alan.
~ 4 yatak odah 243m2 1uks villa
~ Deniz ve dag manzarah
~Girne merkeze Sdk mesafede
mModern mimari,
( ff Yuksek in~at kalitesi
t
FRONT END DEVELOPER
i$ iLANI
Font-End Developer 1Web Arayuz Geli ~t irici
Web tabanlr uygulamalar ve siteler ge li ~tiren lirmamrzda
web projelerinde lull-time galr~trrrimak uzere
a~agrdaki niteliklere sahip Front-end Developer arkada~lar
alrnacaktrr.
•
SATILIK VINf;LI
KAMYON
EMiNE SORER
TURK MALI
OOKKAN + BOORUM
2
200m Diikkan
600m2Bodrum/Antrepo
i~ERiK EDiTORU VE SOSYAL
MEDYA UZMANI
i§in Tamml:
Sosyal medya hesaplarrmrzrn en aktil ~eki ld e saglanmasr,
Gunluk bloglar igin ilgi gekici igerikler hazrrlanmasr,
Hazrrlanan igerikleri sosyal medya taralrna uygun hale
getirip ilgili hesaplarda payla~rlmas r ,
Tum kampanyalarr sosyal medyada payla§arak,
takibinin sag lanmasr,
Sosyal medya trendlerinin takibinin yaprlmasr,
Facebook ve twitter uzerindeki yorumlara cevap verilmesi,
gelen isteklerin ilgili departmanlara iletilmesi ve
bunlarrn gunluk olarak raporlanmasl.
129/4 Bedreddin Demirel
Caddesi, Lefko~a
PiRO EMLAK
0533 860 45 44
Aranan Nitelikler:
.. Kurumsal sosyal medya hesaplarrnrn yonetiminde deneyimli,
"Blog yonetebilen, wordpress ve html bilgisine sahip,
" Web sitesinde, blogda ve sosyal medyada payla~rlmak iizere
igerikler yazrp, iiretebilecek,
.. Sektordeki yenilikleri takip edip, bu yenilikleri ilk duyurmaya galr~acak,
"Facebook, Twitter, Google t, instagram ... hesaplarrnr y6netebilecek
diizeyde sosyal medya bilgisi ve merakr alan,
.. Tiirkgeyi iyi kullanan, dilbilgisi, imla, noktalama kurallarrna hakim,
.. iyi derecede bilgisayar kullanabilen,
.. Tercihen blogger Wordpress gegmi~i alan.
Ta~lnmaz
TAPU VE KADASTRO DAiRESi
Mal (Tasarruf, KaYlt ve Klymet Takdiri) Yasasl
Fasll 224 Madde 24/25 Tahdlnda han
Ben (Kim.No:42279) MUSTAFA GURLER (VEKiLi Kim.No:97927 HUR$iO KAOI)
HisSESi:120/288 a~agrda referanslarr yazllr ta~rnmaz malrn
iSKELE TAPU oAiRESi'nin S2363/2014 sayrlr satr~ takriri ile (Kim.No:97927)
HUR$iO KAOI'ya satmaya muvafakat etmi§ oldugu ilan olur.
Mahaile/K6y
Kogan No
(Pafta)-(Harita)
Ada (Blok)-(Parsel)
Yuz Olgumu
Malrn Cinsi
Satr§ Bedeli
: YE$iLKOY
: 1950
: (111)-(52)
: 0-(633)
: 2 D6num
: BAH<{E TARLASI
: 2.000,00 t
SATILIK ARAZI
Girne Delta Marina' da park veri olan,
halihazlrda denizde ve kullanlma hazlr,
Anayol uzeri, 5 donum, 3 evlek,
Gonyeli'den Guzelyurt yonunde glkarken
Haci Ali Petrol istasyonu kar§lsl.
Petrol istasyonu, gece kulubu, restaurant,
eglence yeri, dugun salonu olmaya elveri§li.
1996 amerikan yaplml, Chris Craft,
fiberglass, kamarah 9,6 metre,
Tel: 0533 862 35 78
MORACAAT: 05338697764
GPS'Ii, 2x230 HP Volvo
Penta Motorlu, MOTOR YAT,
uygun fiyata satlhktlr.
-
$evket
_
I
t
Kismet Trading
;t.
Organize Sanayi BOlgesi I LEFKO$A
TEL.:225 47 25 / 225 32 44
RAF OUNYASI
Ugramadan karar vermeyiniz! !
Hurda demir: 500 TL/Ton
Her torlU hurda demir, alUminyum,
branz, motor, akU ve hurda araglannlz
en iyi fiyata allnlr.
, f
- ---r"
----r-
Of is Tel: 233 5458
Ce : 0533 888 51 51 ·054888951 51
Ben (Kim.No:42279) MUSTAFA GURLER (VEKiLi Kim.No:97927 HUR$iO KAOI)
HisSESi:295/300 a~agrda releranslarr yazrlr ta§rnmaz malrn
iSKELE TAPU oAiRESi'nin S 2363/2014 sayrlr satr~ takriri ile (Kim.No:97927)
HUR$io KAOI'ya satmaya muvafakat etmi§ oldugu ilan olur.
I
rIiiiim
~'iiAF./'
www_kismetraf.com
TAPU VE KADASTRO DAiRESi
Ta~lnmaz Mal (Tasarruf, KaYlt ve Klymet Takdiri) Yasasl
Fasll 224 Madde 24/25 Tahdlnda han
[email protected]
Son muracaat: 20/09/2014'e kadar.
Koltuk do§eme
1 haftada teslim.
C;ok uygun fiyatlar
Hazif perde/er
Stock koltuk setleri
8155791·8153911
Tel: 0542 855 06 65
II
.. Arayiiz geli~tirme konusunda tecriibeli,
.. ileri derece HTML CSS bilgisi,
.. Tercihen HTML 5, JQuery, Javascript bilgisine sahip olma,
"PSD lormatrndaki tasarrmlarr grid yaprsr ile html'e aktarabilen,
.. Responsive Layout konusunda bilgi sahibi,
.. Daha once geli~ti rdigi projeleri relerans olarak gosterebilecek,
.. Web arayiizii tasarlarken yaratrcr kurgular yapabilen,
.. Marka algrsrnr bilen ve bu konu iizerinde dii~iinebilen ,
.. Tasarrm gOcii ve gorsel analiz yetenegi kuwetli.
444 0 300
•
0533861 5521/8222919
SATILIK
Aranan Nitelikler:
0392
0542 888 77 78
18 yllhk guvenilir ~irket
Uygun &leme ko~ullan
HEMEN
ARAYIN!
i§in tamml:
• SEBrl TEMIZLlGI ,
• SU TESISAT l~lERI VAPrLlR .
Mahaile/K6y
Kogan No
(Pafta)-(Harita)
Ada (Blok)-(Parsel)
Yuz Olgumu
Malrn Cinsi
Satr§ Bedeli
IMln" i:1 11!;1 :11
750 YTL. fiyatlarla moza ik
turbel er, 550 STG. fiyatlarla
18 degi~ik renkte dogal mermer
tUrbeler, porselen resim ler,
Lefko!ia Mezarll£II 'nda
OOLGU-BAKrM -SULAMA
serv is imizle " O" na o lan kahcl
sevginizi ebed il e!jtirebili rsi niz.
HASAN KAHVECi VE OGULLARI
TEL.: 0542 856 2266 - 884 2266
: YE$iLKOY
: 1948
: (111)-(52 KOy)
: 0-(632+630/2+633/2)
: 2800 Ayak Kare
: HANE VE ODA
: 5.000,00 t
-~~
ESTATE AGENCY
AciLEN SATlLlk
ARAZiLER, EvLER VE
dAiRElER ARANIYOR.
Cep: 0533 861 78 87
Tel.: 03928150492
Fax: 0392 81 56737
Sukuyusulemizlig i-kazlml,
kanal~asyon baglantrsr,luvalel kuyusu
Irkanrklrgrgiderilir.Krnmvekanalijleri
r
r.
Download

rIiiiim