PHITIPS
Saha,3iivenli!i Uyansr
Philips; Healthcare
ICAP
-214-
FSN 88100023 88100024 28 Temmuz 2014
AC|L - Saha Giiventigi Notu
tntelliSpace Portal Yazthm Siiriimii 5 ve 6
lntellispace Portal Yazrhm Sorunlart Hatah Tanrya Neden Olabilir
lntellispace Portal D)UHXEX, Yaztlrm Surum0 5 ve 6
lntellispace Portal lX, Yaztltm Surumu 5 ve 6
lntellispace Portal LX SPECT, Yazrhm Siirtimti 5 ve 6
ETKILE]IIEN URUNLER
SORUNI,IN TANIMI
Etkilenen Urijnlerde a9agrdaki yaztlrm sorunlarl tespit edilmigtir.
1: NM Cardiac Uygulamastnda bir MUGA (Qok Ge9itli Alrm) taramaslnln
iglenmesinden olusturulan bir yer igareti yeniden aQrlrrken gdsterilen ejeksiyon
fraksiyonu (EF), yer igareti olusturulurken ilk gosterilen ejeksiyon fraksiyonu (EF)
ile aynr olmahdrr. Bazr durumlarda eieksiyon fraksiyonu (EF) farklt olabilir.
Sorun
2:
AutoQUANT, Emory Cardiac Toolbox, Corridor4DM veya Neuroo NM
Sorun
klinik uygulamalanndan birini kullanarak igleme yaparken uygulama aQinde
inceleyen hekime sunulan hasta galtgmast, hasta dizininden segilen hastadan
farkh bir hasta iQin olabilir.
Not: lnceleyen hekime sunulan veriler, uygulama etiketi taraflndan sunulan
hastanrn verileridir.
Sorun 3: NM Viewer uygulamasl kullanlllrken gorunt0leyicinin sonradan
buyutulmesi veya goriinttrleyicideki goruntunun sonradan yaklnlagtlrlllp
uzaklagtrfllmasr durumunda bir ekrana eklenen ok igareti orijinal konumundan
hareket etmektedir.
Sorun 4: CT Viewer iginde PET gdriintiileri gdsterilirken ekrandaki SUV
sonuglarr sistem tercihlerinde belirtilenden farkh bir SUV yonetimiyle
hesaplanabilir. Bu sorun CT Viewer ve MultFModality Tumor Tracking
uygulamalarrnr etkilemektedir.
Briyle bir durumda beklenen davrantg, uygulamanln eksik bilgiler nedeniyle SUV
degerinin hesaplanamadtgr yonilnde uyarl goruntulemesi ve gorunttllerin orUinal
alrm birimleriyle (BO/ML) gosterilmesidir.
Bunun yerine, etkilenen sistemlerde hasta boyu girilmezse ve segilen SUV
hesaplama ydntemi boy verilerini (tirn. SUV-BSA) gerektirirse sistem gerekli
verilerin girilmedigi yonunde bir uyarl vermeden ya da kullanlcryr degigiklik
konusunda bilgilendirmeden farkh bir ydntemle (SUV-BW) hesaplanmlg bir SUV
gosterebilir.
oLAsr r:HLiKELER
Yukaflda bahsedilen sorunlarla ilgili olasl riskler a9aolda verilmigtir:
Sorun 'l: Hastantn yanltg bir tedavi planl alma riski vardlr'
Sorun 2: Hastanrn hatah tant nedeniyle yanllg bir tedavi planl alma riski
.
.
o
.
vardrr
Sorun 3: YanlrS alan gdstergesi igareti, hatall bir nihai Nuclear Medicine
raporuyla sonuglanarak sonradan yanlls tedaviye neden olabilir.
Sorun 4: Uygulanan SUV hesaplama yontemi kullanlcl taraflndan
segilen yontem deEilse hatalt tanl riski vardlr.
O KONINK.IJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 2OI/T
Tu6 haklan sadrdtr Tel,rh.kkr ehlblnn dnedd yazr[ br 2n' olmal<3zrn E16kt mfi m€kanrk va da
bafka Dr yolemle go6arlrlntasr taMdten veye krslM akla.lBasr yaektrr ICAP-T034002 06a
ICAP.P{34002 ile uwinulul(
PHITIPS
Saha,3[ivenli!i Uyanst
Philips; Healthcare
-314-
ICAP
FSN 88100023 88100024 28Temmuz2o14
ACIL - Saha Guvenli$i Notu
lntelliSpace Portal Yaztllm Si.iriimii 5 ve 6
IntelliSpace Portal Yazrhm Sorunlarr Hatah Tanrya Neden Olabilir
ETKiLETIEN URUNLER
Hestt aeLinLeNin
UrUn0n yazrlrm surumtinu belirlemek igin gunlarl gergekleqtirin:
"Help" (Yardrm) dugmesine trklayrn,
"About" (Hakkrnda) ogesini segerek yazrllm sijrUmUnU g0rUntUleyebilirsiniz
.
.
5.0.0, 5.0.1, 5.0.2, 6.0.0, 6.0.1, 6.0.2 suriimleri etkilenmektedir
Bu duzeltmeden etkilenen sistemlerin ve yaztltm surumlerinin listesi igin bu
Saha GuvenliOi Uyarrsr'nrn 'ETKILENEN URUNLER" bdlumune bakrn.
MUgrERi/KULLANtcT
TARAFIIIDAN
YAPILM,\SI
GEREKT:NLER
Merkezinizin yazrlmr guncellenene kadar Philips Healthcare, kullanrcrlarrn
yukandaki sorun agrklamalaflna g0re agaotdaki g0ziimleri uygulamaslnl dnerir:
Sorun 'l :
lnceleyen hekim, rapor edilen EF ((Eleksiyon Fraksiyonu) ile g6rtrnen kardiyak
duvar hareketi arasrnda brr uyumsuzluk olmadt0tndan emin olmaltdtr.
lnceleme srrasrnda yer igareti sonuglanyla karstla$ttrma amactyla NM Cardiac
uygulamasr MUGA (9ok Gegitli Alm) sonuglan ekrantntn ikincil yakalamast
olusturulmaIdrr.
Sorun 2:
.
.
Bir galrgmayr inceleyen hekim, NM 3. taraf klinik uygulamastnda
gt sterilen hasta bilgilerinin hasta dizininden seQilen hastayla aynl
oldugunu dogrulamahdrr
Hasta gahgmalannr sildikten sonra tom kullanrctlartn lntellispace Portal
oturumunu kapatrn
Sorun 3:
Ok + metin igaretini ekledikten sonra NM Viewer uygulamaslndaki bir
gOrUntoleyiciyi yakrnlagtrrmayrn veya biryUtmeyin Ok + Metin igareti gerekliyse:
Goruntu veya gorontuleyici boyutunu deoigtirin ve ardlndan ok + metin
igaretini ekleyin
Ok + metin igaretiyle goriintiilerin ikincil yakalamaslnl olugturun
Goruntu veya goruntuleyici boyutunu tekrar degigtirmeden once igareti
silin.
.
o
.
Sorun 4:
Segilen SUV hesaplama ydntemi SUV Body Weight (B\ /) degilse tarayrcryr
kullanan teknologun, aIm ayan srrasrnda SUV hesaplamasl igin gerekli tum
bilgilerin girildiEini do0rulamasr gerekir
PHILIPS TARAFINDAN
YAPILM qSI
PLANL' NAN
EYLEMT ER
Philips Healthcare bu diizeltmeyi lunlarla baglatmaktadlr:
Bu Saha Guvenligi Uyansrntn daEtttmt
Yukandaki sorunlann duzeltilmesiyle birlikte guncellenmig yaztltm sUr0mleri
5.0.2.3 ve 6.0.2.3'iin yuklenmesi. Duzeltici siirilm 01 Agustos 2014 tarihinde
kullanrma sunulacaktrr.
Bir Philips Servis MUhendisi, yazrhm giincellemesinin sorundan etkilenen
sistemlere ytiklenmesi igin mtigterilerle irtibata gegecektir.
.
.
KONI XLUKE PHILIPS ELECTRONICS .V.2OI4
hal.4 stld'r Tdir haklr salittrin dred€i yarlr br rar dnEksrzn El€rdrdlfi mt4ft y. d.
ba*a tu yntt mre 9o6aI n'asr tam,H veya krffi .hanllEr yasatr'. rcAP-T03002 06.
O
Tum
ICIP-P{34002
rle uyumluluk
Saha t3iivenligi Uyartst
PHITIPS
Philips Healthcare
414-
FSN 88100023 88100024 28
T
emmuz 2014
ACIL - Saha Gtivenli$i Notu
lntelliSpace Portal Yaztltm Siiriimii 5 ve 6
lntellispace Portal Yazrkm Sorunlan Hatah Tanrya Neden Olabilir
iLAvE BiLGi VE
DESTEI(
Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi veya desteoe gereksinim duyarsanlz lUtfen yerel
Philips temsilcinizle g0rU9Un.
ABD ve Kanada'da ikamet ediyorsantz M0gteri Hizmetleri Merkeziyle iletigime
gegin (1-800-722-9377, 1 . segenek: Merkez lD'sini girin veya sesli talimatlarr
takip edin).
KONINILUXE PHIUPS ELECTRONICS N.v. z)l/t
s.trdr T.l, h.kk ellbton o.dd€n yurh b.4 dmc.s'z'n El.kno( .m&alt y6 da
betrs b( yani hr€ !.c!t'h5sr L,i.,i..r v.ya krsn i aklanli!6s' yasklr lclP-T0340o2 06a
@
Trn h.urr
lclPf
{3{OO2 e uyvmluruk
Download

phıtıps