T.C.
GAZIANTEP VALILIGI
II MilF Eこ itim Midirliこ
i
29/01/2015
Sayl :48886772/160160/1054877
Konu:Bilinl ve Sanatヽ 4erkezlerine
OttrCnci se9imi
KAYMAKAMLIGINA
(119e Milli Ettitim MiduJu言 o)
Bilim ve Sanat Merkezlerine 2015-2016 ettitim_ё
ttretim ylll i9in Bakanl屯 lmlza b電 11
zel
ilkokullarin 2.,3。 ,ve 4.slnlflarindan ё
ttrenCi tanllamasl i9in ger9ekle,ti五 lecek olan, ё
yetenekli ё
ttrenCilerin tanllama i,lemleri ile ilgili olarak BakanllЁ lmlZ OZel Ettitim Ve
Rchberlik Hizmetleri Genel Midiirliこ
uniin 28/01/2015 tarih ve 967553 saylh emirleri ekte
gё nderilllni,tir。
OЁ rencile五 n ve velilerimizin mattduriyet ya,amamasl i9in konunun i19enize baЁ
Okul iniidiirliiklerine duyurularak,gerekli hassasiyetin gё ste五 1lnesi hususunda,
h
Bilgilerinizi ve gerettini五 Ca ederim.
VaslfⅣ 〔
LINIS
Vali a.
Milli Ettitim Midilr V.
Ek:
l Emir OmeЁ i(l Sayfan
Dttltlm:
9 119e
ⅣIEM
Adrcs:Ycni Valilik Binas1 3.Kat Buyuk,chir/GAZiANTEP
irtibati subC Mudur Rcsit cELIK-Ozel EEitim VeRehberlik Bollm scfl Giizel SINICI
Tclefon i(0342)2311058-F恭 :(0342)2322410
e‐
posta:gaziantcpmcmcmcb.gOV tr intemet:http://gaziantcp.mcb.gov.tr
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmrptrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindencd0f-b5e0-3d3d-a298-70e3 foau ile teyit edilebilir.
,J#*o*^r,rGr
\ffir
** Y
h
;
6zel E$itim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidtirltipii
.tL} df'
28/01/2015
Sayl :71131733/160.01.06/967553
Konu:Bilinl vc Sanat NIlerkezlerine
Ottrenci se9imi.
VALILIGINE
(1l Milli Eこ itim MidiirliЁ i)
Bilim ve Sanat ヽ4erkezlerine 2015-2016 egltim― ogretiin y111 191n Bakanllgllnlza
ёttrenCi tanllamasl i9in ger9ekle§ tirilecek olan, ёzel
yetenekli ё
ttrenCile五 n tanllama i,lemleri ile ilgili olarak;
batth ilkOkullarin 2.,3。 ,ve 4.slnlflarindan
1…
2015-2016 EЁ itiln(DEretiln ylllnda,halen 2., 3.,ve 4. slnlfa devam eden
ёЁrenCiler aday
gё ste五 lecektir.
2-Aday olarak gё sterilecek ё
ttrenciler``Genel Zihinsel Yetenek'',``Resim Yetenetti''Ve
``Mizik Yetenetti''alanlarinda belirlenecektir.
3…
Aday gё sterilecek ё
ttrenCiler en fazla iki yetenek alanlnda aday gё
4-1linizdeki 2.,3.,ve 4'tincii sinlf
sterilebilecektir.
ёЁretllnenlerine,ё zel yeteneklilerin ёzcllikleri vc tanllama
sureci ile ilgili rehber ё
ttretmenler taraflndan bilgilendilllle toplantllar1 09-13 subat 2015
ⅣItidiirliittiimiiZ
ta五 hleri araslnda yapllacaktlr. Yapllacak bilgilendilllle toplantllarlnda Gencl
intemet sayfasinda yayllnlanacak sunudan destek alabileceklerdiЮ
.
ifrele五 ile 16 subat-23 subat 2015 tarihleri
2.,3.,ve 4 'tincii sinlf ё
こretlnenle五 e― okul §
araslnda e‐ okul sistellni iizerinden, 6zel yetenekli olduttunu dii§ iindiittii ё
こrenCiler i9in
``Gё zlelln Fomu''doldurarak aday gё ste.11le i,lenllerini ger9ekle§ tireceklerdir.
5…
6-Aday gё sterilen ёこrencile五 n Gёzlem Forlnlarl dikkate allnarak,Grup Tarama Testine
almacak ёttrenciler Mart aylnln ilk haftaslnda Genel Midiirluttumiz sayfasinda ilan
edilecektir。
7…
Grup Tarama Testi ve Bireyscl Detterlendilllle ile ilgili a91klamalar ve takvim ileri bir
ta五 hte
Genel Midiirluttiimiz sa_yfaslndan duyurulacaktlr。
OЁ rencilerin ve vclilerimizin maЁ duriyet ya,amamasl i9in i1/i19e lⅥ illi Ettitim Ve okul
miidiirliiklcrinin gerekli hassasiyeti gё ste.1..esi gerehektedir.
GereЁ ini rica ederim.
Oktay KILIc
Bakan a.
Daire Ba§ kan V.
DAGITIⅣ I
64 11 Valilittrne
MEB Be,cvlcr Kalnpiisii A Blok
Ayrintlh bilgi 19in:Dilck GOVENCE‐
Be,evler/ANKARA
Elektronik Ag:_.meb gov.tr
Bu ewak giivenli elektronik imza ile imzalanmrqtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden2l
VHKl
Tcl:(0312)4133017
Faks:(0312)2131356
8
c-4241-31f7 -9fdb-f:l8c toAu ile teyit edilebilir
EK: 1) Gdzlem Formu
2) Sistem Agrhq Link yazrsr
3) G6zlem Formu Agrklama ya^st
4) 72 Bilim ve Sanat Merkezi Listesi
ⅣEB Bescvler Kamptisii A Blok
Bc"vler/ANKARA
¨ Aynntlll bilgi i9in:Dilck GUVENCE¨
ElekЮ nik A言 :wTw.mcb.gov.tr
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adres inden2lSc-4241 -3 I
VHKI
Tcl:(0312)4133017
Faks:(0312)213 1356
f7-9fdb-f2l8c kodu ile teyit edilebilir.
Download

kaymakamlıgına gazıantep valılıgı