ToC.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
II Miln Egitim Midirligi
Sayl :96155588/480/5540203
Konu:2014… 2015Eこ itimOttretim Ylll TEOG
20/11/2014
I.Dё ncm Gcnclgcsi.
.KAYMAKAMLIGINA
(119C Milli Ettitim MidirlittinC)
MUDURLUGUNE
Ilgi
18/11/2014 tarih vc 34878943/480.015446831(Genelge No:2014/23)Saylh Genelge.
26-27 Kaslm 2014 cattamba vc Pettcmbc ginlc● 09.00-12.00 saatleri arasinda ilimiz
gcnclindcki slnav merkezi o■ aokullarlmlzda yaplacak olan 201412015 EЁ idm-OЁ rctim ylh
8.創 n10ar Iohd dё ncm O■ ak SInavlan hakkln4a Bakan11こ lmlZ Ol19mc,Dcこ cJcndirlnc vc
Slnav Hizmctlc五
Gcncl Midurliこ tiniin llgi Gcnclgc cmirlcri MidurlittimiZ
http//afyon.mcb.gov.tr/adresinden indirilcrek yё netici ve ё
こrctmenlere imza ka野 111こ l
tcbliこ
cdilmesi gcrehcktcdir.
Bilgilcrinizi vc gcrcLini rica cdcrim.
Mctin YALcIN
Vali a,
II M■ li EЁ itim Midirii
EK:
…
Bakanllk Genelge Emirle五 (6 Sayfa)
DAGITI】 江
…
17 119e Kaymakaml屯 lna
―
Mcrkcz vc Mcrkezc Baこ 110■ aokul Midirl歓 lerinc
:
II M‖ li Ettitim Mid± 11言 i
Karaman is MerkcJ Mcrkcz/AFYONKARAHiSAR
AyHn● 1l bilgi 19ini scrcfULUKUs Unvan:Mcmur
Bi!gi lslcm vc EEitimTckn。
ElcktrOnik Ag:afyOn mcb gov tr
Tcl:(0272)2137604/123
Bu cvrak givenli elektronik inlza ilc imzalanml゛
lr http://evraksorgu mcb gov tr adresindcn d3a5‐
10Jilc五
Hizmcticri
Faks:(0272)2137605
d905-34e5¨ 9670‐ feeb
kOdu ilc teyit cdilcbilir
T.C.
MILLI EGITIM BAKANLIGI
019me,Detterlendilllle ve SlnaV HiZmetleri Genel
Ⅳliidiirliittii
18/11/2014
sayl :34878943/480.01/5446831
Konu:2014-2015 ortak slnav
birinci dё nelln genelgesi
GENELGE
2014/23
ktth鍵 iⅧ
‰
‰
咄
11:LttullWI露勝 lttiぶ胤 概
器″譜λ
`誂
SI
1跡
1紺
節
譜 蹴
脱
猥
Ortak Slnavlara mazeretleri nedeniyle
I鮒
二
猟
liSぶ
tarihlcrinde rnazeret slnavlarl yapllacaktlr.
d籍
言
憮計
獄
憔1淵
:需
籠∫ I輩 盤驚
l鶏 計 賞la令 電
Her bir ders yazlllsl i9in slnav siiresi klrkar dakika,ders yazllllarl arasl dinlcrllne siiresi
ad謝
Zll「
,°
iお
gerektittinden dcrs yazllllarl arasl dinlerlme siiresi on be§ er dakika olarak uygulanacaktlr.
群
∬Ψ
霜肝
L諾 ,S器 ∫盟
Э
織 l銚 肥 欝 ま i鯖nem勲
ortak slnavlarlnln,slnav
T雪
き
ektir.
ё
2014‐ 2015 ёttretim y11l birinci dё
slnav uygulama sllre91erindc gcrekli tedbirlerin allllllnas1 6nem arz etlnektedir.
ncesi hazlrllklarlnda ve
Bu sebeple;
A‐ il ve i19e milF eЁ
1,
itim midiirliikleritaraindan:
Slnav ёncesi, Slnavln uygularll■ asl ve SlnaV SOlrlrasl a§ amalarda guvcnlik
ёnlemlerinin allllllnasl i9in,emniyet gё revlileri ile gerekli i§ birlitti yapllacaktlr.
2.Slnav evraklnln saklanac嬉 l Saklallna odalarlnln giivcnliЁ inin saЁ lalmaslnda emniyet
miidiirliikleri ile i§ birli二 i yapllarょ , cvrakln muhafazasl siiresince saklama odaslnln
bet uygulamasl
bulunduttu binanln 9evresi,giri§ leri ve kaplslnln kontrol altlnda tutullnasl nё
yapllarak saЁ lanaCaktlr.
3.11/i19elerde bulunan slnav yiiriitrne korrlisyonu tiyeleri,sinav evraklarini ta§
aracl kendi bё lgclerinde iken emniyetle birlikte hareket ederek,aracln guvenli
lyan nakil
ekilde park
§
edilmesi i9in gerekli tedbirleri alacaklardlr.
4. SInav evraklnln saklama merkczlcrinden slnav yapllacak okullara sevkiyatl ve geri
revlilerinin de
donu§ u esnaslnda§ chir i9i slnav cvraki nakil gё revlisi ile birlikte emniyet gё
bulllnl■ att sttlanacaktlr.
Atattk Blv.06648 Klzllay/ANKARA
Elcktronik A=:w、
e‐
vヽ V・
mcb.gov.tr
posta [email protected] gOV.廿
A「 lntlh bilgi 19in:H.VURAL
Tel:(0312)4974000
Faks:(0312)4974039
Bu evrak guvenli elektronrk imza ile imzalanmrqtrr. hup://evraksorgu.meb.gov tr adresinden2bbg-13bf-304a-ba6a-69d9
kodu ile teyit edilebilir
5,Slnav yapllacak okul binalarina ili§ kin deЁ isiklikler yazlll olarak 019me
Detterlendirlne ve Slnav Hizmetleri Genel ⅣliidiirliiЁ une bildirilecek ve slnavlarda bu dllrma
ili§
kin gerekli tedbirler allnacaktlr.
6.SInav yapllacak okullara,millT cЁ itim mudiir yardlmclsl,§ ube muduri veya maarif
i, bina sinav sorllmlusu
miifetti§ lcrinden veya uygun gOriilen okul mtidtirlerinden bir ki§
olarak gё revlendirilecektir. Bina sinav sorllmlularl gorevli olduklarl binalarda slnavln
usuliine uygun
開ぃntt b∝驚鶏 肌
Ъ
ll窒
理 蹴 翼謂塩
olarak ger9ekle,mesi 19in
aklarl
¨
M■ 等
ttd狙
gerekli tedbirleri alarak,
slnavdan sorlra
koordinasyon kurulunca incclencn raporlarda r
[email protected] 廿 e― posta
adresine gё nderilecektir.
7. SInavlarda gOrcvlendirilecek
retrnenlerin
ё
Ё
kendi okullarl ve bran§ larl haricinde
gё revlendirilllllelerinc dikkat edilecektir.
8,Ortak slnavlarln yaplldlЁ l gunlerde slnavlarln yaplldl言 l okulda ders yapllmayacaktlr.
Ancよ ortak slnavlarda gё revli olmayan o okulun ёttretmenleri de(O giin dersi olan)
slnavlarln yaplldl言 l giin en ge9 saat 09.00'da kendi okullarinda hazlr bulunacaklardlr.SInav
ba§ ladlktan
sorlragё revine ihtiya9 duyullnayan
ёttretnlCnler
ve slnava gircbilmelcri
i9in
okuldan ayrlllrlar.
)kendi Okullarlnda slnava gircmeycn
ё
biitiin
ttrencilcri bir ba§ ka okula ycrle,tirilcn okul
9.Ozel durullnlarl nedeniylc(bina detti,ikliЁ
i vb・
idarecilerinden en az birillln bu slnavin ger9ekle,tirilecetti Okulda,bina sinav kolnisyonunda
gё revlendirilmesine
dikkat edilecektir. Bu
ёttrenCiler
i9in
ёnceden baslllnl, sinav evrakl
ge9crli olacaktlr.
ttretmenlerinin bina
lo.Oze1 0kullarda yapllacak smavlar i9in Bakanllこ lmlZ kadrolu ё
zcl
revlendirilmeleri
ve
slnav yapllan ё
zetinen
olarak
gё
kanl,gё
slnav kolnisyonu,salon ba§
okulun yё neticilerinden ollnak iizere en az iki idarecinin de bina slnav konlisyonuna yardlFnCl
olacak§ ekilde bina da bultlmasl sattlanaCaktlr.
11.SInav Oncesinde il ve i19e rni11l ettitilln miidttliiklerinde bina slnav gё rcvlileri ve
ёnelln verilecek, biittin ilgililerin
okul miidiirliiklerinde yapllacak toplantllara gerekli
tOplantllara katllmalarl ve salon gё revlilerinin bilgilendirlne toplantllarlnln da slnavdan Once
yapllmasl saElanaCaktlr.
12.Naklcn yer detti,iklitti Ve benzeri hallerc batth ZOrunlu ikarnet dcttistiren,ba§
ve i19elerdeki okullara nakil olan ve/vcya ailesi tarllln i§
ka il
ttrenCilerin
9isi olarak 9all,an ё
dllrullnlarl,Rchberlik Ara§ t1111.a Merkezlcri(RAM)taraindan sisteme i§
lencmeycn,smavda
ёzel hizlnet allnasl gereken ogrcncilerin dllrurnlarl,cezaevlerinde tutuklu/hiikiIInlii bulunan 8.
r盟
1
∫
鳳‰1留 蹴富翼
謝 ま 尾翼肥猟:It瀾臭:諸ti鑑樹艦鮒識
:∫
0rtaokulu ogrencilerinden slnava glrlne talebinde bulunanlarin dll-lan da Fnilll egltilln
mudiirliikleri taraindan dctterlendirilerek,bulllnduklarl il ve i19elerdeki slnav merkezlcrinin
yedek salonlarlnda, evde, hastanede veya cczacvinde gcrekli tedbirler alinarak slnava
allllmdarl saЁ lanacaktlr.
13.OЁ rencilerin yerlestillllc i,lemleri 14 Ekim 2014 tarihindc e― okul sisteminc kayltll
rencilCre bu tarlhte e‐ okul sisteIIninde kayltll
verilere gore yaplldlЁ lndan, slnava girecck ёЁ
olduklarl yabancl dil dersinden slnav evrakl gё nderileccktir.
14. Ayni bina ve aynl bah9ede ettitiln vcren ortaokullarda yapllacak ortak slnav
uygulamaslnda, ёttrenCilerin slnavda dikkatlcrinin daEllmalnasl vc slnavln sorllnsuz
tamamlanabilmesi i9in gerekli hcr tiirlii tedbir ahnacaktlr.
Atatilrk BIv.06648 Klzllay/ANKARA
、
VW・ mcb gov.tr
Elektronik A言 :、 ″
c‐
pos● :[email protected]
goV.廿
Bu evrak grivenli elektronik imza ile imzalanmrgtr. http://evraksorgu.meb.gov.tr
Ayrlntlh bilgi 19in:H.VURAL
Tcl:(0312)4974000
Faks:(0312)4974039
adresinden2bb9-l3bf'304a-ba6a'69d9 kodu ile teyit edilebilir
15.Her bir ders slnavl i9in slnav salonlarina yilllli,er ottrenci ycrlestirilmi,olup
ёЁrenCilerin slralara tek tek oturtulmasl gerekmektedir.Ancε tt sinav salonlarina(sininarina)
ZCl ya da dcvlet okuHarinin bulunduttu sinav merkczlerinde iki
yirlni§ er slranin slこ madlЁ l ё
farkh salon planlallnasl ve yeni planlamaya gё re yeteri kadar ё
二retllnenin gё revlendirilmesi
SaЁ lanacaktlr.Bu
tiir salonlar i9in salon ottlrllna planlarl ayrl ayrl,salon yoklallna listesi tck
olarak doldurulacak.Slnava girecek ёЁrencilcrin slnav cvraklarl aynl slnav po§
etine
konularak bina slnav kolnisyonuna teslirn edilecektir.
16.Ozel ettitim uygulama okullarl(merkezleri)Ve bu Okullarin programlnl uygulayan
ёЁrenCiler ile
egltiln slnlflarlnda ogrenillnlerini siirdiiren orta veya aglr zihinsel cngelli
aこ 11 0tiStik ё
ЁrenCilCr ortak slnavlardan muaf tutulacaktlr.0邑 rencilerin muaflyetleri e… okul
sistemine i,lenecektir.ョ u dllrllmda olan ё
Ёrencilerino■ ak slnav yazllllarl i9in yerle,tirlncle五
ёzel
yapllml,olsa dahii1/i19e slnav komisyon kararl ile slnava allllmayacaklardlr.
17,Mazeret slnavlarlna girmesi okul mudiirlittiince uyglln gё rtilen ёttrcnCiler
ile ilgili
i,vei§ lclllllleri takip edcceklerdir.
B‐
Okul miidiirliikleri taraflndan:
1. Slnav gunttlden ёnce slnav evrak kutularlnl teslinl alan bina slnav komisyonu slnav
ni alllnak ve bu
tanlamlanlncaya kadar ge9en siire i9erisinde her tiirlii giivenlik tedbirle五
asamalarl tutanakla belgelendirlnek zorundadlrlar,
2.Slnavlarla ilgili ol釘 ak velilere vc ё
ttrencilere slnavda dikkat edilmesi gereken
hususlar hakklnda gerekli bilgilendirilmclcr yapllacaktlr.
3.Slnlf ёЁrenCi
gё rebilecckleri
yoklama listelerini c‐ okul sisteminden alarak,
ёttrenCilCrin
yerde ilan edilmesini sattlayacaklardlr.
4.Oこ renCiler yanlarlnda sё zliik,hesap cetvcli,hcsap makinesi,9attrl Cihazl,cep
ёzelliЁ i ta,lyan cihazlarl
telcfonu,tclsiz,radyo gibi ileti§ im ara91arl ile her tttli bilgisayar
bulundllmamalari saこ lanacaktlr.
Sinav yapllacak olan salonlarln(sinlflarln)duvarlarlnda ettitime yardlmcl materyal bulllnan
okullar, slnav gunlerinde bu materyallerin gortilmemesi i9in gerekli hcr tiirlii tcdbir
ahnacaktlr.
5,Salonlara yerlc,tirmenin zamanlnda yapllabilmesi i9in
ёЁrenCiler
ilk ders yazlllsl
i9in saat 08,30'dan itibaren slnlfё ttrenci yoklama listelerinde belirtilen salonlara allnacaktlr.
6. Slnav yapllan okulda;slnavda gё revli olan ё
ttretllncnler,slnav gё revi ollnayan ancak
slnavin yaplldl菖 1 0kullln kadrolu/iicretli
ёЁretlnenlerinin
dl§ lndaki ki,1lerin vc
ёttrenCi
vclilerinin slnav salonlarlnlnbulunduЁ u binalara giri,lerinc izin verilmeyecektir.
7. IIer dersin slnav evraklarl ayrl ayrl po§ etlerlllni, ve posetlcrin iizerindc etiketle ait
oldugu dcrs belirtillnl,tir,Her slnav 191n o derse ait slnav evrakl po,eti stircsi i9erisindc a91hp
kapatllacaktlr. Farkh slnava ait slnav evraklnln bulunduttu po,Ctlerin kendi dersi haricinde
a91lmamaslna dikkat edilecektir.
8. Her dersin slnavl ba,ladlktan solllra, ilk 15 dakika i9inde gelen ё
ttrenciler slnava
renCilere ck stire verilmeyecektir.Hcr dersin slnavlnda ilk 20 dakika siiresincc
allnacak,bu ёЁ
ёЁrCnCiler slnav salonunu terk etllncyccckler, ilk 20 dakika tamarnlandlktan sollra slnavl
tarnaFnlayan ё
ЁrenCinin talep ctinesi halindc sinav salonundan 91kabilecektir. Her ders
sinavlnln tanlamlallmaslna 5 dakika kala sinavlna dcvam eden ёЁrCnciler sinav siiresi
zel hizlnct allnasl gereken engelli
tarnarnlanana kadar slnlflnda kalacaktlr. Sinavda ё
ёttrenciler hari9 sinaV tal■ amlanana kadar slnlia en az iki ёョrenCinin kalmaslna dikkat
edilecektir.
Atamrk BIv.o6648 Klzilay/ANKARA
Elektronik A言 :www mCb govtr
c‐
posta [email protected] gov.廿
Ayrintlll bilgi 19in:H.VURAL
Tcl:(0312)4974000
Faks:(0312)4974039
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmrqtrr, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden2bb9-13bf-304a-ba6a-69d9
kodu ile teyit edilebilir
9,()kullarda emniyet gOrevlileri taraflndan iist aramasl yapllmayacaktlr ancak slnav
evrak kutularlnln a91lmasl slraslnda her okulda bir elnFllyct personeli bulunacaktlr.Bina slnav
kolnisyonu kutu a9ma ve kapama i§ lcllnleri ile ilgili tutanaklarl hazlrlarken emniyet gё
revlisi
de bu tutanaklarl imzalayacaktlr.
rcnCilCrin kitap91k tiirlerini ccvap kaЁ ldina doEru
10,Salon gё revlileri,slnava gircn ёЁ
kodladlklarlnl kontrOl edecek ve kitap91k tttlerini slnlf yoklama listesine doEru ve eksiksiz
olarak yazacaktlr. Bu hususu, bina slnav sorllmlularlnln slnav ёncesi slnav gorevlileЁ nc
bildirmeleri
ёnem arz etllnektedir,
11, Her bir ders yazlllsl po§ etinin i9erinden 91kan salon yoklama listesi, her ders
ёttrenci bilgileri
slnava gill.leycn
``GlRMEDl'' ,eklindc yazllacaktlr.Slnavl tamaml等 an ёЁrenciye imzalattlrllarak smav
slnavlnln ilk 20 dakikasl tamamlandlktan
sorlra,
evraklarl tcslim allnacaktlr.
ёnce bildiren ve sinav gunu mazerctli/mazeretsiz olarak
ёttrenCilCrin bilgilerini sinavlarin
Ortak slnavlara girmeyen ve yedek salonda slnavlara giren
yaplldlttl giin her bir ders yazlllslndan sonra veya son ders yazlllslllln ardlndan e― okul
12.ゝ /1azeretlerini slnavlardan
sistellnine i§ lenecektir.
azeret sinavlna katllmasl uygun gё rtilen ёttrencilerin bilgileri slnavlar talnarnlandlktan
Ⅳ〔
sorlra c‐ okul
sisteminc 5(be§ )gin i9erisinde girileccktir.
ёЁrencilerin ccvap kaЁ ltlarlnda ёttrCnci bilgilcri
rcnCi taraflndan tarn ve
kodlallllnadan bo,olarak gё nderilecetti i9in ёttrenci bilgilerinin ёЁ
eksiksiz olarak kodlarmaslna ve kodlamalarin salon gё revlile五 nce vc bina slnav konlisyon
ba,kamnca kontrol edilmesi ёnem arz etlnektedir,
13. Yedek salonda slnava allnan
14.Slnavda kullanllan soru kitap91klarl Bakanll言 a geri gё ndcrilmeyccektir. Slnavln
ikinci giin otllrllmu tamamlandlktan sollraki giin, isteyen ёЁrencilcre soru kitap91klarl
verilecektir. Allrlmayan soru kitap91klarl milli cttitim mudiirlilkleri taraindan
detterlendirilecektir.
C‐ Salon
gOrevlileri taraflndan:
1,Sё zliik,hesap cetveli,hesap makinesi,9attrl cihazl,cep telefonu,telsiz,radyo gibi
zellitti ta,lyan cihazlarl ё
ara91arl ile her tiirli bilgisayar ё
ttrencilerin yanlarmda
ilcti§ im
bulundurlnamalarlna ve slnavda kullarllnamalarlna dikkat edilecektir.
2.Her dersin slnavinln ba§ lamaslnl takip eden ilk 15 dakika i9crisinde slnav salonuna
gelcn
ёttrenCileri slnava alacak,ancak bu ёЁrencilere
slnav bitillninde ek siire vel.■
3. Her dersin slnavinln ilk 20 dakikallk siircsi i9erisinde
■
eyecektir.
ёttrencilerin slnav salonunu
tcrk etmemcleri saЁ lanaCak(Satthk dllrllmu nedeniyle terk edenler han9),ilk 20 dakikahk
zaman dilimi tamamlandlktan sorlra isteyen ё
Ёrencinin 91kmaslna izin verilecektir.
4. Her dersin slnavlnln ilk 15 dakikasl tamamlandlktan sollra, slnava gilllleyen
ёЁrenCilCrin slnlf ёttrenci yoklama listesindc isimlcrinin kar,lslna miirckkcpli kalemle
``GlRMEDl" yazacak, cevap kattldlndaki ``SINAVA GlRPIEDl" bё liim■ lu ise kllr,lln
kalellnle kodlayacaktlr.
5, Sinav csnaslnda ёこrenCilCrin ccvap kattltlarinl hi9bir OЁ renCinin gё remeyecetti
nlerinde bulundullllalarlnl saこ layaCak ve kopya 9ektitti belirlenen ё
ttrenCinin ccvap
,ekilde ё
kaЁ ldlnl alarak tutanak diizenleyecektir.
6.Slnlfoturlna diizeni fbrlnunu dottru ve eksiksiz olarak doldllracaktlr.
7.Her dcrs slnavlnin tamamlanmaslna 5 dakika kala sinavlna devam edcn ёttrCncilcr
zcl hizmet alinasl gereken engelli
slnav stillesi tamallnlanana kadar slnlflnda kalacak,ayrlca ё
ёttrenciler hari9 slnav tamalnlanana kadar slnl食 a en az iki ёttrencinin bulllmasl
SaЁ lanacaktlr.
8.OЁ renCiye ait cevap kaЁ ldindaki,sa量 alt kOgede bulunan salon baqkam ve gdzciintin
Ataturk BIv o6648 Klzllay/ANKARA
Elcktronik Ag:www mcb govtr
c‐
posta [email protected] gov廿
Ayrlntlh bilgi 19in:H.VURAL
Tel:(0312)4974000
Faks:(0312)4974039
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmrptrr. http://evraksorgu,meb.gov.tr adresinden2bb9-l3bf-304a-ba6a-69d9
kodu ile teyit edilebilir.
kontrol cttittine dair bё liim, salon ba§ kanl ve 8ё zcu
taranndan murekkcpli kalem ile
illnzalanacaktlr.
dllrdllrarak ccvap ka巨 ltlarlllu toplayacak,slnlf Ottrenci
listesi ilc kar,1la,tlrarak eksik olup olmad屯 lnl ya da zarar gё riip gё rmediこ ini kOntr01
ttrenCiye miirekkepli
edecelctir.Slnlf ё
ttrCnci yoklama listesini,slnav evrakinl teslim cden ё
9,Slnav siiresi bitimindc slnaⅥ
kalem ile imzalattlracaktlr.
rencinin imzasmln olup olmadlttlnl Ve kitap91k tiiriinu doЁ ru
10,Cevap kaЁ ldinda ё二
ЁrenCiyi uyaracaktir.
kodlaylp kodlarllmadlЁ lnl kOntrOl edecek ve dottru kOdlamayan ё
renCilerin cevap kattltlarl bO,olarak
11.Ycdek slnav evrakl kullanarak slnava ahnan ёЁ
geleccttinden bu durtlmda olan ё
ErenCi taraflndan doЁ ru
ttrenci bilgilerinin cevap kaЁ ldlna ё
ve cksiksiz olarak kodlarllnaslnl saЁ
layacaktlr.
12.Cevap kattltlarl,sinlf ё
ttrenci listesi,tutulan tutanaklar ve berlzcri slnav evraklnl
slntt guvenlik po§ etine koyarak attZlnl kapatacak ve bina slnav komisyonuna imza
kar§ 11lЁ lnda
teslim edecektir
rencileri bilgilendirme mahiyeti dl,lnda
i3. Salonda gazcte,kitap vs. okumayacak,ё Ё
konu,mayacaktir.Slnav siiresincc slnav salonunu tcrk etrneyccek ve cep telefonunu siirekli
kapall tutacaktlr.
Gurultii 91karacak
nitelikte topuklu ayakkabl
ile
sinav salonuna
gelineyecektir.
D… Engelli OttenCilCr ile ilgili dikkat edilecek hususlar:
1,Slnavlarda engelli ёttrenCilerimizin sorun ya,amamalarl i9in merkezde 019me,
Detterlendilllle ve Slnav Hizmetleri Genel MidiirliЁ u,i1/i19elerde milli eЁ itim mudiirliikleri,
Rchberlik Ara,tllllla Merkezleri mudiirliikleri(RAM)ile birlikte her tiirli tedbir alinacak,
slnav salonlarinln giri§ 91kl§ a91slndan uygunluttuna ve slnav uygulamalarinda cngelli
ёttrencilerimizin mattdllriyet ya,amamalarlna dikkat edilecektir.
2. Slnavlarda engelli ё
Ёrencilere yardllncl olllnak i9in gё revlendirilecek kodlaylcl ve
ё
okuyucu ttretmcnler,ё ttrenCinin engcline,matematik dili okllmayl bilen ve yabancl diline
uyglln alanlardan se9ilecektir.
Gё revlendirilen
ёttretmenlerin
telafnlzunlln diizgiin olmaslna dikkat edilecektir.
3.0二 rencilerin engelleri sebebiyle siirekli kullandlklarl ara9‐ gere9,Cihaz ve ila9 varsa
kendilerinin getirlneleri kaydlyla slnavda kullarllnalarlna izin verilecektir.
4.Slnavda ёzel hizmet alFnaSlnl gerektirecek oこ rencilerc verilecek dcstek ve hizmctlcr
i9in ortak slnavlar c‐ kllavuzunun 7.maddesinde yer alan talimatlara uygun harckct edilecektir.
5, Isitine engelliler okullarinda ё
ttrcnCilerin slnavda herhangi bir olumsuzluk
retmenlerin
ya,amalnalarl i9in isaret dili bilen ё
ttretmenler gOrevlendirilecek ancak bu ёЁ
yazlllsl yapllacak ders bran,lnda ollnamalarlna dikkat edilecektir.
Ayrlca; ortak slnavlara katllamayan yurt dl,lnda Bakanl増 lmlZa baЁ ll olmayan
okullarda ё
Ёrenim gё ren ёttrenciler ise,mazerct dllrllmllnu gё steren belgeled ile mazeret
slnavlna girllnc taleplerini o■ [email protected] te‐ posta adresine,en gc9 o■ ak sinavlar
tanlalnlandlktan bir giin sollra gё ndcreceklerdir.
/ogcs.mcb.gov.tr intemet sayfaslnda
siirekli olarak yaylllnlanacaktlr. Adaylarln, velilerin sё zt edilen intemet sayfasinl takip
Smavlarla ilgili tiim bilgiler vc duyllrular httpプ
ctmcleri ve anla,1lmayan durlmlarda"MEB ILETIsIM MERKEZl―
AL0 147"
hattlna ba,vllrlnalarl gerehektedir.
Atatttk BIv 06648 Klzllay/ANKARA
ElektЮ nik AE:www・ meb gov.tr
c‐ po飩 2 [email protected] gOV.廿
Ayrintlll bilgi i9in:H VURAL
Tcl:(0312)4974000
Faks:(0312)4974039
Bu evrak stivenli elektronrk imza ile imzalanmrstrr. http://evraksorsu.meb.sov.tr adresinden2bb9-l3bf-304a-ba6a-69d9
kodu ile teyit edilebilir
0言rCnCilerimizi ve ailelerini yaklndan ilgilendiren bu slnavlarla ilgili i,ve i,lemlerin
herhangi bir aksakhЁ a meydan verilmedcn yapllmasl hususunda bilgilerinizi ve gereЁ
ini
ёnelnle rica ederiln.
Yusuf TEKIN
Bakan a.
Mtistegar
DAGITIM:
Gereゑ i:
―
B
Bilgi:
PLANI
―A
PLANI
Atatiirk Blv 06648 Klzllay/ANKARA
ElcktЮ nik A3:www mCb・ gov tr
c‐
posta [email protected] goV甘
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmrqtrr. hup://evraksorgu.meb.gov.tr
Ayrintlh bilgi 19in:H VURAL
Tcl:(0312)4974000
Faks:(0312)4974039
adresinden2bb9-l3bf-304a-ba6a'69d9 todu ile teyit edilebilir
Download

TEOG