ToC.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
II Milli EEitim M饉 dirlilこ i
Say1 8 81517278/410.08/2205901
27/02/2015
Konu:Bilgilendilllle ScIInineri
。
Mも Dも RLOこ liilNE
"Ⅱ er SInlin Bir Yetim Karde,i Var"pttesi kapSammda Merkez ve Mcrkezc
1l
ttim
resmi ve ёzel ёЁretim kll-larindan;okul ёncesi,ilk,orta,lise ve dengi Okul
増
miidiirlcri ile her okuldan kOnuyla ilgili bir ё
ttretmenin katlllml ile 05/03/2015 Per,embe
bそ
gunu
saat
15:30'da Merkez Rehberlik ve Ara,tl....a
ヽ
4erkezi Toplanti Salonunda
yapllmasl Valilik NIakamlIIun 26/02/2015 tarihli ve 2183125 saylll
onaylarl ile uyglln gё ■lmt,olup,onaylnbir ё
metti ekte gё ndc五 lmi,tir。
bilgilendi.11.e sellnine五
Bilgileri面 zi vc ilgililcrin sё z kOnusu seminere katlllmlanmn sattlarmasl husustlnda
gerettini五 Ca ederim。
Mustafa KOcAK
Ⅳliidiir a。
1l Milli Ettitim Sube Mtidiirii
Ekler
:
1‐ Vdilik Onayl(l Ad.)
DAGITIM :
Gereこ i 3
Bilgi
:
‐Merkez ve Merkeze B電 1l Resmν Ozel Tiim Anaokulu, ‐Temel Ettitim Sb。
‐Ortaё
1lkё ttretim,1lkOkul,Ortaokul,Lise ve Dengi Okul
ttretim HiZmosb.
MudiirliikleHne
_Din Ottretimi Hizlnosb。
‐Bilgi I,lem vc EEitim Tekn01● ileri SubeSine
(MiidiirlttiimiiZ Web sitesinde yaylnlaFmak tizere)
―卜
4esleki ve Tekmik EЁ itim Sb.
‐Rehberlik ve Ara§ tlrlna Merkezi
「W
273血12015
Karaman Ig Merkezi Kar5 AFYONKARAHISAR
Elekhonik
At: www.a$on.meb.gov.tr
e-posta: [email protected] gov.tr
Aynntlll bilgi 19in:silCan sAN/Mcmur
Tcl:(0272)2137604/126
Faks:(0272)2137605
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmtgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenala6-84c1-34ec-8f75-c7c0
kodu ile tevit edilebilir.
T.C.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
II Miltt Eこ itim pIIdirliこ
■
Sayl :81517278/410.08/2183125
26/02/2015
Konu:"Her Sinlfln Bir Yetim Karde§ i Var"
PrttC Semincri
VALiLiK MAKAMINA
1lgi:の M.E.Bo Yenilik ve EEitim Tekn01● ile五 Genel Miidiirlttmm o8/09/2014 tarih ve
3784945 saylll yazlsl.
b)10/10/2014 tarih ve 81517278/410.08/4465991 saylh yazlmlz.
Insani Yardlm Vakninm;"Bilin91i,yardlmsever ve bir ba,ka cottrattadaki ihtiya9
sahibi akranlarinin sorlmlarlyla ilgilenen,duyarh nesillerin yeti,tiHllnesi gayele五 yle"Tiirkiye
geneli tiim reslni ve ё
zel ё
ncesi,ilk,orta,lise ve dengi okul
ttretiln kll-larlndan;okul ё
ёttrencile」 ni kapsayan, "Ⅱ er SInlin Bir Yetim Karde,i Var'' pЮ jesi diizenlemek
istedikleHne dair 13/08/2014 tarih ve 2014/0762 say11l yazlsl Bakanl増 lmlZ Yenilik ve Ettitim
Teknol輌 ile五 Genel M灘 ■ 1■ Ёiiniin ilgi(→ yazlSl ekinde
kapsamlndaki tiim Okullarlllnlza ctkinlik duyllrusu yapllnll,tl.
almml,ve ilgi(b)yaZlmlzla ppje
konusu pr● e kapSaminda;iHH Yetim SorLmluSu Re,at BAsER taraflndan
05/03/2015 Per,embe gini 15830'da ilimiz Rehberlik ve Ara,tlrma Merkezi toplantl
salonundaヽ 4erkez vc Merkeze batth resIIni/ё zel tiim okul ё
ncesi,ilk,orta,lise ve dcngi okul
miidiirleri ile her okuldan kOnuyla ilgili bir ё
ttretmene bilgilendi....e sernincri verilmesi
Sё z
planlalmaktadlr.
ヽ
4akaIInlarlmzca da uygun gё
rtillnesi halinde tensiple五 nize arz ede五
rn。
Metin YALcIN
1l Milli Ettitim Mindiirti
OLUR
く
【
〔
〔
...〕
)ン
Akgiin CORAV
Vali a。
Vali Yardlmclsl
2 7 Sma1 2015
Karaman Mh.Karaman 19 Mrk.kat:5 AFYONKARAHISAR
Eleknonik At: www.afion.meb.gov.h
e-posta: ozelogretim03 @meb.gov.tr
Ayrint11l bilgi 19in:sukran sAN(Memur)
Tcl:(0272)2137603/126
Faks:(0272)2137605
Bu ewak g0venli elektronik imza ile imzalanmrgttr. hftp://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden3Tee-ldeO-3998-a137-Da6
kodu ile tevit edilebilir
Download

AFYONKARAHISAR VALILIGI DAGITIM : Gereこi 3 Bilgi :