ToC
AKcAABAT KAYMAKAMLIこ
119e Milli Eこ itim
I
Midirliこ ■
Say1 832800326/310.01/1405848
Konu:09 BOyutlu Ⅳ【
odelleme Yan,masl
09/02/2015
MUDURLUGUNE
1lgi
:11ヽ lilli Ettitiln卜
Иindiirliittii'niin
05/02/2015 taHhli ve 1264214 saylll yazlsl.
Avrupa Birlitti ve Dl, ili,kiler Genel Miidiirliittii'ntin ispanya:da Santiago de
Compostela 3niversitesi cep telefonu kullanarak ii9 boyutlu modelleme iizerine online bir
yan,Ina diizenleyecettine dair miidiirliittiimiiz web sayfasl(http:〃 akcaabatomebogov.tr)
adresinde duyllrular bё liimiinde yaylllnlallml,tlr.
Sё z
konusu yan,maya katlhm iicretsiz olup 1997,1998 ve 1999 doЁ unllu resmi/6zel
okul ё
ttrenCilere yё neliktiro Yarl,maya ili,kin detayh bilgiye― .d3mobiles.es/?idioma=en
uzantlh intemet adresinden ul`、 )11lnasl hususunda;
BilgileHnizi ve gerettini rica ede五
m.
AhmetttcuNC0
Milli Ettitim Midurii
EK:
Yazl(2 Sayfan
01ven‖
h輩
DACITIM:
Tiim ResmyOzel
Lise Miidiirliikle五
Elekti
撹勝
Ak9aabat Kり makalnllgl i19c Milll EEitim Mudunigu
Aynntrh Bilgi : H.DEMInc($uUe uiiA.;
Tcl:(0462)2281084-116 Faks:(0462)2282490
Egitim Ogretim $ubesi:D.ALTUNTA$
c‐
pOsta [email protected] k12.廿
intemet adresi :akcaabat.meb.gov.tr
Bu evrak gtlvenli elektronik imza ile imzalanmrstrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden260e-96c8-3b7f-b07c-da27
Uoau ile teyit edilebilir.
む
…
TeC.
TRABZON VALILIGI
II Milli Eこ itim
ヽ
Midirliこ ■
Sayl :65544067/310.01/1264214
05/02/2015
Konu:U9Boyutluヽ 4odelleme Yan,lnasl
DAGITINII YERLERINE
ilgi :Avrupa Birltti Ve Dl,1li§ kiler Genel Miid廿 m言iiniin o2/02/2015 tarihlive 43145072/
310.01/1 162072 saylll yazlsl.
Avrupa Birlitti ve Dl,1li§ kiler Genelヽ 4indilrltttiintin ispanya'da bulllnan Santiago de
Compostela Oniversitesi cep telefonu kullanarak ii9 boyutlu modelleme iize五 ne online bir
yan§ Ina diizenleyecettine ili§ kin yazlsl gё nderillni§
Sё z
tir.
konusu yan,maya katlllm icretsiz olup 1997,1998 ve 1999 dottumlu resmiん zel
okul ё
.お ο
らJル s.ι 9/2′ ′ο
″α=θ ″
ttrenCilere yё neliktir.Yara,maya ili§ kin detayll bilgiye bψ ソ
“
uzantlll intemet adresinden ula,1lmasl hususunda;
. Bilgilerinizi ve gcrettini riCa edrim。
Hlzlr AKTAs
Vali a.
Milli Ettitim Mudurii
EK:
Ilgi yazrve ekleri (2 sayfa)
Dttltlm:
Kaymakamllklara
(119e Milll Ettitim Miidiirlttiin
Hukumet Konagi Valilik Binasl
Ayrintlh bilgi 19in:sb.Md.Go MEMisKAPTANOё
:www.trabzon mem.gov.tr
e― post [email protected]
80V・ tr
Elektronik Aこ
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmi゛
LU
sett R.BEKTAs Tel:(0462)2302094… 1131‐ 1109
Faks:(0462)2302096
lr http://evmksorgu meb gov tradresinden5460¨
b185‐ 380a‐ ad75‐ a04b
kOdu ile teyit edilebilir
ToC.
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Avrupa Birliこ ive Dl,ili,Hler Genel Midirliこ
饉
SayI :43145072/310.01/1162072
Konu:U9Boyutlu
02/02/2015
Ⅳlodelleme Yarl,masl
VALILIGINE
(1l Milli Ettitim Mudiirlttu
llgi:Dl§ i,leri Bakanll言 lndan allnan 27/01/2015 tarih ve 7436937 saylll yazl.
Ispanya Ankara Biiyiike19ilittrnin Notasina atlfla,Dl,i,leri Bakanll言
lndan allnan ilgide
kayltll yazlda;ispanya'da yerle,ik Santiago de Compostela Oniversitesi'nin“
D3 Mobile
Vetr010gy Word League 2015"adlyla,cep telefonu kullanllarak ii9 boyutlu modelleme
online bir yarl,ma diizenlenditti bildirilmektedir.Katlllml iicretsiz olan sё
z kOnusu
yarl,manin 1997,1998 ve 1999 dottunllu ё
ttrcnCilere yOnelik olduttu ifade edilmektedir。
iize五 ne
Konuya
iliskin
ayrintlh bilgiye
adresinden ula,1labilecetti belirtilmektedir。
―
.d3mobiles.es/?idioma=en
uzant11l
intemet
Bahsekonu yarl§ ma duyurusunun ilinizdeki reslnl… ёzel okullara yapllmasinl, katlhm
olmasl halinde sonucllndan Bakanll言 lmlZa bilgi verilmesini arz/rica ederim。
Y. Ziya YEDIYILDIZ
Bakan a.
Genel Mtidiir
EK:Yan§ maya
ili,kin bilgiler(l sayfan
DAGITIⅣ l:
Geretti:
Bilgi:
B Planl
Ortaё ttrctim Genel
ⅣIiidurliittiine
Meslekl ve Teknik Ettitim Genel Midurlittunc
Din Ottretimi Genel Midiirluttune
Oze1 0言 retim KuruIInlarl Gene Midurlittiine
MEB
Be gevler
Kampiisti/ANKARA
f lektronik At: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
ヽ ■lntlh bilgi 19ini S.cACLAR―
sEF
Tel:(0312)4188288/1091
Faks:(0312)4188289
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmt$trr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden4l5c-521a-37a7-9605-90dc
toAu ile teyit editebitir
born if1 1997.1998 and 1999,
M etrology
in teams headed bY
6 lqaC.ller/
VVorld Loo9Je/
Tota[ly
on‐ iine/
Totally
free/
FREE
4
METROL00Y WORLD LEACuE
What is it?
.
:uSe
‖
1997 and 199g/yOuい ´
on a dally basis jn Formula l.
footbatl, movies. {ashion,
videogarnos即 口,uCh moFa
ド¨
ed.1t
、
年 J
oi
′
champiotr-ihiP
Did you.know?
weil in fhr5 cor'!'.Petition, YDu,
mobrlc and a corrPutot.
How can i participate?:
very simple, iust gatlter 2-4 classtnaies
to ffake up a Ie,l1n atrtl get i) ieacher to
supporl you./ Check
sig?'r up v'ritlr Your team,
ll
ir,
:
P● 1■ 内
OlSa::ire:ion
`rs/
囲器鴫 臨
‐
:´
醐
躙
・・
("口
…
…
編)峯響 ヽど
': ・
・ tr■
彙曲 墓θ
“
口 LAm
‐― 」 ●
I figg,.-F"|,.,o ,,}
軸 卿 揺針
Aut●
S°
´―
‐ ■●11…
'
.=・
...― ‐‐‐ =` ‐
“
1
‐■
・
.…
'・
Sporrsors,/
瀾,iぐ口 区 GnLIC〕 Fl
=0即
・―
Rピ 10)0 口 Ч
,電 ¬
〔
臨 、
31撃鯛
■出81目園鵬置 ト
U田 晰 l_.
:
Download

Document