Philips Medical Systems
Kalite Y6netim Sistemi DXR
DXR Saha GUvenligi Uyartst
FSN MA-FCO
71400040
15 Ekim 2014
ACIL - Saha Giivenli$i Uyarrsr
MammoDiagnost DR
Stereo iinitesinde olast artza
Sayrn Mugterimiz,
philips'in gUvenilirlik ve gUvenlik hususuna odaklanmayr stirdUrmesinin bir par9asl olarak UrUnlerimizin
performarisrnr sUrekli olirak izliyoruz. Philips MammoDiagnost DR'nin son degerlendirmeleri slrasrnda
Lilp;nrn'n performansrnr belirli durumlarda etkileyebilecek olast bir sorun belirlemig bulunuyoruz. Bu mektup,
agaordaki konular hakktnda sizi bilgilendirmek amaclyla g0nderilmigtir:
.
.
.
Sorunun ne oldugu ve hangi ko9ullarda meydana geldiOi
dnlemler
Sorunun olugma olasrl!rnr;rtaaan kaldrrmak veya en aza indirgemek uzere alabileceqiniz
planlanan
dnlemler
Sorunu 96zmek igin Philips taraflndan allnmasl
Bu belge ekipmantnEln her zaman gaivenli ve do$ru gekilde kullanllmasl igin iinemli bilgiler
igerir
ldaki
bu belgede anlattlan bilgilerden haberdar olmasl gereken tum gallganlarlnlzla birlikte.agag
Lutfen
-Uitgiteri
gegirileceginin
anlagrlmasr
gOza-en gegirin. Bu belgede belirtilenlerin ne gekilde uygulamaya
bUYilk 6nem ta9lr.
Lutfen ekipman ile birlikte Kullanlm Talimatlarl'nln bir kopyaslnl bulundurun'
yerel Philips temsilcinizle
Bu konuyla ilgrli daha fazla bilgi veya destele gereksinim duymanlz halinde lutfen
g0rU$Un:
<Philips Healthcare qagn Merkezi 444-0437>
buradaki bilgilerin sorularlnlzl
Bu durumun meydana getirdiOi herhangi bir rahatstzhktan dolayt ozur diliyoruz;
yeterli olgude yanltlayacaol na inanlyoruz.
Dil$at Prnar
Ru-hsatlandrrma ve Kalite Uzmanl
-
Kuzey Ortadoou ve T0rkiye
Yiiriidokteki tablon: Xt-DxR-200-5004' Strnm 1.0
Philips Medical Systems
Kalite Y<inetim Sistemi DXR
'DXR
DXR Saha G0venligi Uyartst
-212-
FSN MA-FCO 71400040
1
5 Ekim 20'14
ACiL - Saha Giivenlisi Uyansr
MammoDiagnost DR
Stereo linitesinde olasl artza
ETKiLENEN URUNLER
MammoDiagnost DR
SORUNUN TANIMI
Philips'e tedarikgi taraftndan MammoDiagnost DR'nin stereo
gahgma srrasrnda artzaya neden olabilecek entegre bir guvenlik anahtan .
olabilecegi bildirilmigtir. Guvenlik anahtarrndaki pim, hareketi engellemek
gtlvenlik ;evresine yeteri kadar baslnQ uygulayamayabilir lgne konumlandlrma
iihazl, guvenlik anahtan yan duracak gekilde ayarlansa bile hareket
lEne ba-lrnlmrg durumdayken bu tur bir olayln meydana gelmesi
iatenmeyen gekilde yaralanmaslna neden
cihazlarlnda
.
iQin
edebilir.
hastanrn
olabilir.
OLASI TEHLiKELER
ETK|LENEN URUNLER
NASIL BELiRLENiR
MU9TERI/KULLANICI
TARAFINDAN
YAPILMASI
GEREKENLER
Golse battnlmtg bir biyopsi iOnesi hareket ederse deriyi
kesebilir.
,"
"tt'nO'N
oott'y'
-l
I
I
I
I
I
I
I
I
Stereotaktik biyopsi cihazl bulunan tum MammoDiagnost
DR'ler
I
I
Hasta yaralanmalanndan kagtnmak igin lutfen kullantct ktlavuzundaki talimatlarl
dikkatle
Biyopsi nniiesi bilvenlik anahtarrnrn duzgun gallgtr0rndan emin olmak igin cihaz
her gun kullantlmadan 6nce kontrol
aiyopsi unitesi monte editdikten sonra gitventik anahtannrn higbir.engefle
kargilagrlmadan saOa ve sola dooru hareket ettirilip ettirilemedioi kontrol
uygulayrn
.
edilmelidir
I
.
edilmelidir
I
I
I
I
I
I
I
Guvenlik anahtarl merkezdeyken (hareketin mumkun oldugu konum) I
igne tutucuyu higbir sorun yasamadan X, Y veya Z yonlerinde manuel
klontrol (el kutusu) ile hareket ettirebiliyor olmanrz
I
Govenlik anahtan saga veya sola gevrildigindeyse
.l
engellendiginde) iOne tutuauyu x, Y veya Z yonlerinde manuel kontrol (el I
kutusu) ile hareket ettiremiyor olmanlz
Gtlvenlik anahtarl manuel gegersiz kllma konumuna getirilirse otomatik
olarak sao veya sol konuma
I
Bu adrmlirdan hernangi biri gergeklegtirilemiyorsa lutfen Philips Servisi
ile iletigime
I
-her
biyopsi igleminden once guvenlik anahtarlnln kontrol I
I Sorun qozulene kadir
I edilmesini
l6ne tutucunun istenmeden hareket etmesi halinde lutfen acil durum dugmesine
.
gerekir'
(hareket
gerekir'
.
.
.
donmelidir.
I
I
-
.
gegin
dnerivoruz.
I
I
PHILIPS TARAFINDAN
YAPILMASI
PLANLANAN
EYLEMLER
goruimesi srrasrnda bir piilipJservis muhendisi guvenlik anahtarrnr degigtirerek
I sorunu q6zecektir.
gerekirse lutfen FCOI eL ptogi"rnt" ilgili olarak Philips ile iletigime geQmeniz
I
I
I
I
I
uZ"'n
I Philios Servisi sizinle iletigime geqip bir servis ziyareti planlayacaktlr' Servis
I
I
ztlooolo
referansrnr verin
yerel
tonuyta ilgili daha fazla bilgi veya destege gereksinim duyarsanlz lutfen
|LAVE BiLGi VE
I Bu
DESTEK
I Philips temsilcinizle 96r09un:
Yiiriirlokteki gablon: xl-DXR-200-5004' S0riim
'1
0
Download

ACIL - Saha Giivenli$i Uyarrsr