T.C.
T
SAGLIK BAKANLICI
Tiirkiye Halk Saghlr Kurumu
c_sA&,K BAKAr.udt . rtRKnT
lfSll$
'
$lHfi;Il$tr
lrAlji
DDi \ E
tlRr1c
l'riiiirTiilfl illliiriiiiririiiriin
r
[email protected]
Sayr : 575368631 231.01.06
Konu: Riskli Gebelikler Y6netim Rehberi
GENELGE
2014/.y.c
Bakanlrlrmrz anne mortalite ve morbiditesini dnlemeye ydnelik bir dizi program
yiirtitmektedir. Uygulanan programlar neticesinde 2002 yinda yiiz binde 64 olan anne 6ltim
oram. 2012 yrhnda yiiz binde 15.4'e diisiiri.ilmiistiir. Amacrmrz tjnlenebilir nedenlerle meydana
gelen anne ciltimlerini 6nlemektir.
Bakanhlrmrz tarafrndan "Sa[hkta D<lniiqiim Programf' kapsamrnda 2007 ytltnda
baqlatrlan Anne Oliimleri izleme ve Onleme Programr ile Ulke genelinde meydana gelen anne
ciliimleri delerlendirilmekte, <jliim nedenleri analiz edilmektedir. Gebelik siirecinin saghkh bir
gekilde yiiri.itiilebilmesi. anne dliimlerinin engellenmesi igin Dogum Oncesi Baktm Ydnetim
Rehberi, Dogum Sonu Bakrm Ycinetim Rehberi ve bu siiregte meydana gelebilecek acil
durumlann ydnetilebilmesi igin de Acil Obstetrik Bakrm Ydnetim Rehberi hazrrlanmtgtr.
Gebeligi olumsuz etkileyebilecek riskler gebelik siirecinde ortaya grkabilecegi gibi
gebelik cjncesi ddnemde de olabilmekte ve gebelikle alrrlaqarak anne <iliimiiyle
sonuglanabilmektedir. Aynca 15-49 yag kadrn ve gebe izleminde risk delerlendirmesi yaptlmasr,
gerekli tedavinin planlanmasr agrsrndan qok cinemlidir. Onlenebilir anne dliimt.ine neden olan
riskli durumlarrn tespit edilmesi ve ydnetilmesine iliqkin Bakanllrmrzca "Riskli Gebeliklerin
Onlenmesi Programr" baElatrlmrqtrr. Program kapsamtnda, olugturulan bilim komisyonunca
risklerin ycinetimine iliqkin gebelik 6ncesi, gebelik, dolum ve dolum sonrast d<inemlerde
yaprlmasr gerekenleri igerecek gekilde "Riskli GebeliHer yanefim Rehheri" haztrlanmtqttr.
Hazrrlanan rehbcr: Gebelikte Vendz Tromboembolizm Y<inetimi Rehberi. Gebelik ve
Kardiyovasktiler Hastahklar Yrinetim Rehberi, Diyabetik Gebe Ydnetim Rehberi. Astlmlt Gebe
Yrinetim Rehberi ve giincellenen Epilepsili Gebe Ydnetim Rehberinden oluqmaktadrr.
Genelge ekinde yer alan "Riskli Gebelikler Yanefim Rehberi "nin; 15-49 yaq kadrn izlemi,
dolum 6ncesi. dolum ve dolum sonu bakrm hizmetleri sunan tiim salhk kuruluqlartna ve
personeline tebliI edilerek uygulamaya konulmasr konusunda ilgililere emirlerinizi dnemle rica
ederim.
/-,
Prof. D
dtt TOSUN
TOSIn
EK: Riskli Gebelikler Y<inetim Rehberi (86 Sayfa)
DAGITIM:
Geregi:
8l Il Valitigi (ll SaEltk Miidiirliigii)
(ll Ilalk Salhlr Miidiirltifii)
(il Kamu Hastane Birligi)
Bilgi:
Salhk Hizmetleri Genel Miidtirliilii
Tiirkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kadrn vc [)rcrnc Snllrgr Dairc l]a$kan|gt llkiz SokakNo:4/2 Srhhiye Canka)a/ ANKARA
-'l l2) 565 60 03 Faks:0 (312) 565 60 55
'fclcli)n: (0
rrr
Download

riskli gebelikler yönetim rehberi 2014/10