Tarih
: 05.06.2014
Evrak No: 1406050306
TASNiF DISI
JT
HAVELsAN
HVL :
KONU :
1.
5300-7669-14/ DYB
27 May,s20'14
Havelsan Universite-Sanayi lgbirligi Bulu$tayr Duyurusu
iveoi
Ulkemizin 6nde gelen Savunma Sanayi ve Biligim firmasr olarak HAVELSAN, 18 Haziran
2014'te bir Universite-sanayi lgbirligi BULU$TAY'r diizenleyerek; Universite ile Sanayiyi
Bulugturmayr, Teknoloji ile Aragtrrmayr Yanyana getirmeyi ve bu yolla akademik bilgiyi daha
hrzlr bir gekilde teknolojik UrUne ve ekonomik delere dOntlQtiirmeyi hedeflemektedir.
56z konusu gahgtay ile
:
a.
HAVELSAN'da sUregelen Ar-Ge ve inovasyon galrgmalarrnr siz delerli katrlrmcrlarla
paylagmak,
b.
Universite-sanayi igbirli$inin geligtirilmesine iligkin g6ruq
ve
dnerilerinizi
de$erlendirmek,
c.
d.
HAVELSAN'|n ana faaliyet konulaflnda ('BiliSim ve Grivenlik", "Komuta Kontrol
Sistemleri' ile'SimUlat6r Egitim ve Test") belirledioi ve detaylan Ek'te verilen Tematik
Teknoloji Alanlarryla ilgili ne ttir itbirlikleri yaprlabilecegini akademisyenlerimizle y[zyijze de$erlendirmek ve gelecege ydnelik Ar-Ge igbirliklerinin temelini atmak,
Son olarak, Universite-sanayi lgbirli$ini artrnlmasrna y6nelik atrlacak somut adrmlarla
hedeflerine
ulagmak
Ar-Ge Merkezleri kapsamrnda belirlenen Universite-Sanayi lgbirligi
amaglanmaKadu.
3. 18 Haziran 2014 tarihinde, Rixos Grand
Ankara Otelinde yaprlacak Universite-Sanayi
BULU$-TAY'Ina kurumunuzun delerli
lgbirlili
usibulustav2O'14. havelsan com
tr
galtganlartntn
adresinden 10 Haziran 2014 tarihine kadar kaytt olarak
katrkmr beklenmektedir.
Bilgilerinize geregini arz ederim.
MUdtrr Yardrmcrsr
EKi
:
(Havelsan Tematik Teknoloji Alanlart)
TASNIF DISI
1t2
&
LW
HAVELSAN TEMATiKTEKNOLOJi ALANLARI
Ar
Aerodlnamik
I Dctay Tenetik Ahnlar
SETS.Ol
Ugak Uzerine Yerle'tirilecek Sensorler Aracrhltyla Ugus Verisinin
IID
Toplanmasr ve Degerlendirilmesi
slmailasyonu (AERO)
sETS-o2
Helikopter Modelleme
sETS-03
Fast Jet Modelleme
sETS-04
Denizattr Modelleme
Kara Araglarr Dinamif,i
5im0lasyonu
SETS-05
Paletlive Zrrhh Muharebe Araglan Modellemesi
Uydu
Hidrodinamik
5 im ii
lasyo
n
u
SET5.O6
Uydu Platform SimUlatorti
Slm0latdr/simiilasyon
sETS-07
Uydu Sistemleri simulasyonu
Gorsel Simiilasyon
sETS-08
GOrUntii Ureteci Geliltirilmesi
5ETS-09
3D Sanal Baktm
SETS.lO
3D Stereo GOrUntU Uretme
sETS-11
Gorunt0leme Perde-Projekt6r sistemlerinin Tasanm Analir
Aracr
Bilgisayar Tabanh Taktik
Simtilasyon Sistemleri
sETS-12
Miisterek Harekat SimUlasyonu
sETS-13
Taktik Cevre Simrilayonu
Aviyonik ve Ucus
Kontrol SimUlasyonu
SETS-14
AFCS (Autopilot FliSht Control System )SimUlasyonu
sETS-15
DiSital Flight Control Computing System
Saghk Simiilasyonu
SEIS-16
Acil ilkyardrm Simiilattirleri
SETS-17
Acil Servis ve Travma Sim0latorleri
sETS-18
Anestezi, Odiemetri vb. SaShk sim0latdrleri
sETS-19
Sanal Ameliyat sistemleri
sETS-20
Temel Trp/U2manlk Editim Sistemleri
sETS-21
Gercek Zamanh G0miil0 Sistem Simulasyonu
SETS-22
Muhimmat skorlama sistemi (Elektrooptlk senstirler kullanarak
gdriintai isleme y6ntemi ile hedef/olay konumu kestirimi)
Radar takip algoritmasr gelittir:lmesi
canlr simUlasyon
sETs-23
Siber Govenlik Konulan
BGT-O1
BGT-02
Kritik Tesis, Altyapr GUvenliginde Datrtrk Bilgi GUvenligi Duvan
Modelinin Uygulanmasr (Critical Utility lnf rastructure
Protection with Distributed Firewall)
AkrlI Sebeke Sistemlerinin DiEer Ortam A!larr ile Birlegti[i
Noktalarda, siber Saldrnlara Kargtkoyan Yaztltm
BGT-03
Gergek Zamanh ve Olay Sonrasr Siber Suglarrn analizi
(Real-time and post incident cyber forensic analysis)
BGT-04
Siber Giivenlihe Tehditlerin Algrlanmasr, Tanrmlanmasr,
i2lenmesi ve Hedeflenmesi
(intrusion detection, identif ication and tartetinB)
BGT-05
Siber Saldrrr Halinde Saldrrganrn GdzetlendiEini Anlamadan
Faaliyetlerini izleyip Saldrn TekniEiniAnaliz Eden, Daha sonra
Ka15r Saldrnya Gecen Yazrllm
Gtivenli iletitime Ydnelik Mobil Cihaz ve Yazrlm
BGT-06
BIGDATA
BGT.O9
Kurumlar (saghk, Yargr gibi) igerisinde Bilgilerin Hrzh Bir Sekilde
Bulunabilmesi ACrsrndan Hrzh Arama Motorlannrn
Olufturulmasr Hususunda Kullanrlacak Altyaprlar
Ag (Network) Ortamlannda Biltilerin Analizini Hrzlandrrabilecek
Topoloiiler
Kuantum Bilgisayarlar ile "Bigdata" Hesaplamalarl
BGT-10
Salhk, istihbarat ve Askeri Alanlarda Ontoloii Belirlenmesi
BGT.11
TUrkce Metin/Veri Madenciligi
BGT-12
Gergek Zamanh Coklu Uqak Rota/Yakrt Optimizasyonu
BGT.13
BGT-14
Sivil Havacrhk Sektiiriinde Yenilikqi Kabin igi Ur0n Portf<iyii ve
Gelistirmeve Acrk Elektronik /Yazrlrm Tabanh Sistemler
Sivil Havacrhk Hava Trafik Uygulamalan ve Yeni Konseptler
B6T-15
orman
BGT-07
BGT-08
Sivil Havacrhk
Goruntu illeme
BGT-
Kritik Tesis Giivenlik
16
Yaprsrnrn Crkanlmasr
Akrlh Tarrm Uygulamalarr igin Bitki, Toprak, Hastalk
BGT-17
Durumlannrn Takibi / Rekolte Tahmini
Serpinti Tespiti (CBRN : Chem. Bio. Rad. Nuc.
BGT-18
Cevre (irliliEinin Tespiti ve Takibi
B6T-19
BGT.2O
Farkh Bandlarda fahgan Kameralar igin Yiikek CdzUnUrlik
Super resolution) AlSoritmasr GeliStirilmesi
Kamera Dizileri ile Genit Alan G6zetleme.
BGT-21
Otonom Mobil Robotlar icin G0runti.ileme Teknolojileri
sGT-22
BGT-23
iHA'lar igin Arazi Takip Modunda Seyriisefer Algoritmasr
Gelistirilmesi
iHA'lar i9in K0resel Gdriintii Saglayacak Sistem Gelittirilmesi
BGT-24
UCaklar iCin
BGT-25
Eggal/Ytiz Tanrma
BGT-26
Kritik Tesislerin Korunmasrnda Bilimsel Gdzetleme Sistemleri
(Cognitive surveillance systems, 3GSS-3rd Generation
Surveillance Systems for critical infrastructure systems)
lP Tabanh Video GOzetleme Sistemlerinde G0ri.intr,i Kalitesi,
Band Genigli[i, Uraktan Kontrol Kabiliyetlerinin Artrnlmast (lP
based video surveillance systems to increase image quality,
bandwith, cost and remote monitoring capability)
Kameralar ve Dider Sensdrlerden Gelen Bil8ileri Birlegtirerek ve
Hafrza Gdrevi Giiren Bir Kotuphanedeki Bilgi ile Kargtlattrrarak
Bir Anlam Crkaran ve Tehlike OlduEu Sonucuna Vanlmast
BGr-27
BGT-28
)
(
"fiistributed Aparture System" Gelittirilmesi
Halinde Gerekli 0nlemleriAlacak idrak Yetenef,i Olan Yazrlm
BGT-29
lP Tabanh (ablosuz
BGT-30
ileti5im
Navigasyon
KKSS-01
KKsS-02
Gercek Zamanh Taktik Veri/ Video Gdrijntiis0niin Analizi, Video
GOriintiisU iCinde Hareket Eden Hedeflerin Takibi, Canh Veri ile
GegmiS Verinin EnteBrasyonu ve Analizi
Diig0k Band Geniglifine Sahip Kablosuz ileti$imde "Routing"
Algoritmalarr ve lP Benzeri Protokollerin Geligtirilmesi
Sahte GPS Sinyallerine Kar$r Koruma ( Smart Antenna Multiple
Antenna Systems)
Coklu 5ensor ile Konum Optimizasyonu
KKSS-03
Coklu Sensor ile Derinlik Optimizasyonu ve Dalga Etkisinin
Aragtrrrlmasr
KKSS-04
Sualtrnda Konum Tahminleme Sistemleri
KK55-05
Ataletsel Navigasyon AlSoritmalan
KKSS-06
Veri FUzyonu
KKSS-07
Taktik Sens6r Verisi FUzyonu
KKSS-08
3 Boyutlu Taktik Resmin Olutturulmast/GOrselleltirilmesi
KK55-09
KKSS-10
''Hard Real-Time" Zaman Senkronizasyonu (Uzak Sistemler
Arasrnda l pps Benzeri Senkronizasyon )
A! 0zerinden Zaman Senkronizasyonu
KXSS-11
GPS
KKSS-L2
Aktif Paslf Sonar Algoritmalan (Target Motion Analysis)
KKSS-13
Aktif Pasif Ultrason Algoritmalarl
KKSS-14
Hareketli RF Kaynaklarrnrn Tespiti (1 mach aistii)
Silah Atrf Kontrol
Sistemleri
KKSS-1.5
Fi.ize, Top ve Torpido
lletigim
KKSS-16
Telsiz Haberlegme Sistemlerinden Yaprlacak ileti'imde Veri
Srkrgtrrma/Kodlama Teknikleri ve Analog Telsizlerin Verimlililini
Savas YOnetim
Slstemleri
Zamao
Senkronizasyonu
Kestirme ve
Lokalizasyon
Tabanh Uzak Sistemler Arast Zaman Senkronizasyonu
AtI
Kontrol Sistemleri
Artrracak Teknikler
(KSS-17
"Airborne-Airborne Networking" (yeni Nesil Taktik Veri AElar)
KKSS-18
LFIHF Haberletme ( lyonesfer Aitgisintn Hesaptartrnasr ve
Kullanrlmasr)
Multihop Routiog,/lP Tabanh Haberletme/MANET
KKSS-19
KKSS-20
MIMO/Beamforming ve YUksek Bandh HaberleSme
algoritmalarrnrn Gelittirilmesi
(ritik Agrkhklannm Tespiti
Elektronik Harp
KKSS-21
Halihazrrdaki Aviyonik Sistemlerin
Yazrhm Mfihendisli[i
KKSS-22
"Rich Client" Sistemlerin Web Tabanh Hale DOniiltoriilmesl igin
Domain Spesifik Language Gelistirilmesi
Makine MUhendisligi
KKSS-23
3 Boyutlu Modelleme Uzerinden Cevre Sartlafl Analizi
Download

HAVELsAN