T.C.
Sayr , Q?
Konu
ADANA VALiLiGi
Halk Sa$rlr Mtdtirlti[ti
\
: Yaklagrk
ADANA
93 to.? t2or4
Maliyet
YAKLA$IK MALN'ETE ESAS FORM
NruBssBspsiNs
Miidtirlii[iimiiztn ihtiyacr olan aga[rda cinsi, miktan ve ozellikl
4734 Sayfi Kamu ihale Kanunun g.maddesi gere[i yaktagft maliyete es
Birim fiyatlarrnrn bildirilmesini rica ederim.
eri
as
len
(ll
malzemenm temml 1qm;
izere;
idari ve
\
Sra
No
1
Birim Fiyata Esas iq Kaleminin Adr
Lisansh Office Yazilrmr
i\diktarr
35
Birimi Birim Fiyatr(Tl) Toplam Fiyat(TL)
Adet
Onemli Notlar: En son yaklagrk fiyat bildirim kabul tariihi ..... I ..... I 2014 tarihi mesai saati bitimine kadardr.
: Birim fiyatlar rizerinden bildirdi[iniz toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir.
: Fiyatlar Tiirk Lirasr olarak verilecektir.
EK: Teknik $artnameler (lSayfa)
irtibat Adresi:Halk Sa[h[r MiidrirhiEti Reqatbey Mah.5 Ocak Cad. No:53 Seyhan/ADANA
irtibat Tel: 0 322 344l9ll
irtibat Fax: 0 322 344l9ll
L|SANSLt oFFiroE yAztLtMl
rexruir gnnrrunmesi
1. cENEL Ozellixlen
1.1.
1.2.
1.3.
Bu gartnamede tarif edilen kurumsal lisanslar, T.C, Sa$lrk Bakanlr$r'nrn
sahip oldu$u 7034019 nunraralr Microsoft Kurumsal Anlagmasr
kapsamrndan (True-Up) arlrrrm olarak sa$lanacaktlr.
Lisanslar belirli bir cihaza de$il kurum adrner kayrtlr "Kurumsal Lisans"
olacaktrr.
Kuruma teslim edilen lisanslar mevcut olan grincel sUrUmleri igerecektir.
2. KABUL $ARTLARI
2.1.
2.2.
2.3.
Kabul, talep edilen lisanslarrn Uretici firma t:rrafrndan igleme alrndr$rnr
gOsteren belgenin kabul komisyonuna sunulmasrnr takiben en geg 1
hafta igerisinde yaprlacaktrr
Tedarik edilmig bUtUn UrUnler, bakanlrgrn sahip oldugu anlagmanrn
garanti sUresi boyunca, yazrltm gUvencesi lisansrna (Software
Assurance) sahip olacak ve bu kapsamda lisanslr UrUnlerin Ust
sUrUmlerine gegig haklarr olacaktrr.
Yaztltm gUvencesi lisansrna sahip UrUnlerin yeni sUrUmleri grktrgrnda
kurumun son sUrUmu indirme hakkr olacaktrr.
3. TEKNIK ozellixLERi
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Yaztltm, tUm yamalarr ile birlikte orijinal lisanslr TUrkge olmalrdrr.
Yaztltm, en az Word, Excel, Outlook ve Powerpoint programlarrnr
igermelidir.
Yaztltm, onceki sUrUmleri de (Crffice 2010, Off ice 2007) desteklemelidir.
Yaztltm, defalarca kurulmasr halinde akti'rasyon gerektirmemelidir.
23.06.2014
Download

eri len (ll \