lf
u$AK
.c.
ttxivnnsirr,si
inani vE MALI iglnn olinn BAgKANr,rcr
SAYIN:
tiniversitemizde aqafrda belirtilen ( ) kalem hizmetin yaptrnlmasr
diiqiiniilmektedir. Firmantz tarafindan gegerli olan cari fiyatlarrn KDV harig
olarak bildirilmesini rica ederim. ...1...12014
nivar rnrr,irioin
DUYULAN MALZ:EMENIN
TOPLAM FIYATI
RIM FIYATI
19 Lt Damacana Su
- Fiyatlar K.D.V. harig Toplam Fiyat Uzerinden \'/erilecek
- istenilen Malrn - Hizmetin Tamamr Alrnacaktrr'.
-Teklif en geg 30.12.2014 mesai bitimine kadar ldari ve
Mali igler Daire Bagkanlr$rna Teslim Edilecektir.
Adres :Izmk Yolu 8. km Bir Eyliil I(arnpus[ UgAK I 6t1200
Tel : (0276)2212213
Faks : (0276) 221 22 14
www.usak.edu.tr
Oda/Firmanrn Adr
veya Ticaret
unvanr-Kage-imza
19
1)
LITRE DAMACANA SU A,LIMI (DOGAL KAYNAK IJUYU)
TEKNiK I}ARTNAMESi
A- Konusu:
Ugak Universitesi RektorlUk birimle,rinde kullanrlmak Uzere 4.000 Adet 19 litre
Damacana Do$al Kaynak lSuyu alrmrnr kapsar
B- $artlar:
2l Su 19 Litrelik Polikarbon tekrar kullernrlabilir teklif tarihi itibariyle en fazla 3 (Ug) yrl
oncesi Uretim tarihli damaoanalarda teslim eriilecektir.
3)
4l
Altmt yaptlacak olan sulart Ureten vr: satrgrnt yapan firma Sa(jhk Bakanlrgr- insani
Ttiketim Amagh Sular Hakkrnda Ycinetmelik (Resmi Gazete No: 257110, Tarih. 1710212005)
ve TS 266 - Sular - insarni ttiketim amal;lr sular standardlnda belirtilen hUkUmlere, bu
yonetmelik ve standartlarda atrf yaprlan di$er hUkUmlere uygun olarakl Uretim, ambalajlama
ve da$rtrm yapacagrna dair ilgili izin belgelerine sahip olacaktrr.
5) Damacana kapaklarr Uzerinde Uretim ve son kullanma tarihi bulunmalrdrr.
6) Damacana kapa$rrrr saran ve Uzerinde firmanrn ismi olan grkartrldr$rnda tekrar
takrlmasr mUmkUn olmayan gUvenlik bandr olmalrdrr.
7l Kimyasal parametreler damacananrn uzerindeki etikette belirtilmig olmalrdrr.
8) Do$al Kaynak Suyunun saglrk kurallerrrna uymamast, personelde su ile ilgili herhangi
bir sorun gtkmast halinde ir;tekli hem yasal hem mali sorumlulu$u kargrliayacaktrr.
9) Su igerisinde yabanr:r madde ve amberlaj kalrntrsr bulunmamalrdrr.
C- Teklif Sunma ve Terslimat:
10) Firma teklif tarihindr=n en fazla iki ay oncesinde resmi bir kurumdan alrnmrg satrgrnr
yaptr$r sulartn kimyasal ve mikrobiyolojik olarak Sa$ltk Bakanll$l- inriani Ttiketim Amagll
Sular Hakklnda Ycinetn'relik ve TS 2ti6 - Sular - insani ti.iketim amagll sular
standardtnda belirtilen hUkUmlere uygunlu$unu belirtir analiz raporlarrnl getirecektir.
a) idare gerekli gomresi halinde sularrn kimyasal ve mikrobiyolojik olarak Saglrk
Bakanlt$t- Insani Tuketim Amaglr Sular Hakkrnda Yonetmelik ve TS 266 - Sular Insani tUketim amaglt sular standarclrnda belirtilen hUkUmlere uygunlu$unu belirten
fazla2 ay igerisindel altnmrg son analiz raporlarrnr YUklenici firnnadan ister. Firma 15
gUn iginde belirtilen belgeleri idareye teslim edecektir.
b) Ayrtca sulartn nere<je dolduruldu$unu belirten bir belge ibraz edilecektir.
111 02.01.2015 tarihindern itibaren idarenin ihtiyacrna gore 31.06.201Starihine kadar teslim
olunacak kullanrmda azalna olmasr sebebiyle allm yaprlmazsa firma idareye herhangi bir
yapttrrm uygulayamaz.
121 YUklenici idareden clamacana igin herhangi bir depozito talebinde bulunamaz.
Firma idarenin talebini kargrlayacak miktarda damacanayr bulundurmalrdrr.
YUklenici Universitemiz tarafrndan ihtiyag kargrlrgr olarak bildirilen Damacana Suyu
istenilen sayrda peyderprey Ugak Universritesi idari ve Mali igler Daire Bagkanlr!rnrn
gosterece$i birimlere derhirl aynt gUn igerisirde ya da en geg bir i9 gUnU sonra teslim etmek
zorundadrr.
YUklenici firma teklifte sundu$u marka damacana su drgrnda damacana su teslim
edece$i durumda yUklenici tarafrndan yeni marka damacana su igin analiz raporlarrnrn
tamamt yukarrda belirtilen $arllara uygun olarak teslim edilir idarenin uygunluk vermesi
durumunda yeni markaya gegilir.
Sularr tagryan arag ve iggiler saQlrk ve hijyen kurallarrna uygun olacaktrr.
Bu gartname 17 marldeden ibarettir.
13)
L4l
15)
16)
171
Download

u$AK ttxivnnsirr,si