41+
+
T.C.
t,
v
SAGLIK BAKANLIGI
Tiirkiye Halk Salh!r Kurumu Bagkanh[r
'"TJa4'
l.c. gac[rK aaKrttrltGr
TiiRxiyc HAL( s^6lt6t KUFuiir, - tHsK
Sayr
:62665021
Konu : Halk Safhlt Laboratuvarlan
analiz yetkileri
HAL|( sA6rtdt LAaoRAtuvaRLARt DAiRE
gagK^ Lr6r EvRAx aiRiairi
2C.O2.2Ot3 - t4:3t:34 6?655O2L1
I
tr7 / 2ta15
111ilffiilillIil111ilil1ilililil1ililililil1
o1o73366
VALiLiCiNE
(Halk SaIh!t Mtidiirli.igi.i)
Bilindili izere 663 sayrh Salhk Bakanhlr ve Ba[h Kuruluglannrn Tegkilat ve
Gdrevleri Hakkrnda Kanun Hiikmiinde Kararname 211112011 tarihli ve 28103 (Miikener)
sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak yi.iriirliife girmig ve Ti.irkiye Halk Saghlr Kurumu
yaprlandrnlmrgtrr. Yaprlandrrma kapsamrnda 1010512012 tarihli ve 6893 sayrh Bagkanhk
oluru ile Halk Salhlr Laboratuvarlan, Refik Saydam Hrfzrssrhha Merkezi Bagkanhgr ve balh
Brilge Hrfzrssrhha Enstittisii Miidiirliikleri de yeniden yaprlandrnlarak Ll ve L2 tipi Halk
Sa!h!r Laboratuvarlarr olugturulmugtur.
Bu kapsamda Halk Sa[hgr Laboratuvarlannln etkin ve verimli bir qekilde
qahqabilmesi igin klinik drgr numunelerde analiz yetkileri yeniden belirlenmigtir.
Ll veL2 tipi Halk Saghlr Laboratuvarlannrn mevcut $artlar iginde personel, cihaz ve
ekipman durumu 96z dntinde bulundurularak ekte yer alan analizleri gergeklegtirebileceli
hususunda;
Bilgilerini ve gerelini rica ederim.
Yrd. Dog.
EK: Ll
ve L2 tipi Halk Salh[r Laboratuvarlarr analiz yetkileri
DAGITIM:
81 Il Valiligine
(Halk Sa!h
g Miidiirliigi)
Halt Sag|gr l,flboratuvarlal Dairc ElaSkanlrgr
Saghk Mah. Adnan Saygu[ Cad. No]55 E Blok Kat i2 06100 qankaya-Ankara
Tel: (0.312) 565 54 99
(I
sayfa)
AKSOY
+
T.C.
t,
SAGLIK BAKANLIGI
Ttirkiye Halk Salhlr Kurumu Bagkanhgr
'-'r,;:il.-,
'
Sayr
:62665021,
Konu : Halk Saghgr Laboratuvarlarr analiz yetkileri
HALK SAGLIGI LABORATUVARLARININ KLiNiX Otgt NUMUNE
ANALIZ YETKILERI
LT
TiPi HALK SAGLIGI LABORATUVARLARI:
igme-kullanma suyu, igme suyu, kaynak suyu, dolal mineralli su, havuz suyu ve
kaphca sulanmn ilgili yonetmelikler kapsamrnda ruhsat, denetleme izlemesi ve kontrol
izlemesine ydnelik analizleri,
- Talassoterapi amagh deniz suyu. hemodiyaliz gdzeltilerinin diltisyonunda kullamlan
sular, yiizme sulan. atrksular (Qevre ve $ehircilik Bakanhlrndan On Yeterlilik/Yeterlilik
Belgesi almrE laboratuvarlar). krta igi sular, igme suyu amagh ham sular ve benzeri sulann
ilgili mevzuat kapsamrndaki analizleri,
- Grda ve egya-levazrm kontroliine ydnelik analizler, biyosidal iiriin analizleri, temizlik
maddeleri ve hava aromatize edici ilriin analizleri, toksikolojik araqttrmalara yonelik analizler
ve kimyasal tehditler kapsamrnda yaprlan analizler,
- Havuz suyu kimyasallan analizleri, peloid analizleri (Kurumdan egitim ve yetki almrg
laboratuvarlar), katr ve srvr yakrt analtleri (Qevre ve $ehircilik Bakanhgrndan 0n
yeterlilik/Yeterlilik Belgesi almrg laboratuvarlar), gevre ve yiizeysel mikrobiyolojik analizler
(iq mekanlar, malzeme, ekipman ve diler yiizeyler),
-
- Sularda Legionella analizleri (Kurum tarafrndan yetkilendirilmig Iaboratuvarlar)
- Bdlgesel ve yerel ihtiyaglar do[rultusunda tespit edilen analizler,
- Ara$trrma ve geliqtirmeye ytinelik diler analizler,
L2 TiPi HALK SAGLIGI LABORATUVARLARI:
igme-kullanma suyu, igme suyu, kaynak suyu, dopal mineralli su, havuz.suyu ve
kaphca sulanmn ilgili y6netmelikler kapsamrnda kontrol izlemesine yonelik analizleri,
- Hemodiyaliz gdzeltilerinin diliisyonunda kullanrlan sular, yiizme sulart, atrksular
(Qevre ve genircitit Bakanhflrndan 0n Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi almtg laboratuvarlar), ktta
iii rutar, igme suyu amagh ham sular ve benzeri sularrn ilgili mevzuatl kapsamlnda analizleri,
-
Peloid analizleri (Kurumdan egitim ve yetki.almrg laboratuvarlar), katl ve slvl yakrt
analizleri (Qevre ve $ehircilik Bakanhprndan on Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi almtg
laboratuvarlar) , gevre ve ytizeysel mikrobiyolojik analizler (i9 mekanlar, malzeme, ekipman
ve diler yiizeyler),
-
- Sularda Legionella analizleri (Kurum tarafindan yetkilendirilmig laboratuvarlar)
Halk Saglrgr Labo.atuvarlarr Daire Ilalkalrllgr
Sag|k Matr. Adnan Saygun Cad. No:55 I': Ulok Kal :2 06100 qanka\a'Ankara
Tcl: (0.112) 565 54 99
Download

t,v 41+