B B
FNsP F.D.Roosev el ta
Banská Bys tri ca
V E R E J N Á S Ú Ť A Ž – Zákazka na poskytnutie služby
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica,
Nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica
VEREJNÁ SÚŤAŽ
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA
SLUŽBY
SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Predmet zákazky :
Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo
zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice
s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
V Banskej Bystrici, dňa
01. augusta 2013
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
riaditeľ FNsP FDR Banská Bystrica
Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje:
V Banskej Bystrici, dňa
01. augusta 2013
Ing. Ivana S k l e n k o v á
referát verejného obstarávania
Banská Bystrica, august 2013
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
A – POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY
I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Identifikácia verejného obstarávateľa
Predmet zákazky
Rozdelenie predmetu zákazky
Variantné riešenie
Miesto, spôsob a termín poskytnutia služby
Zdroj finančných prostriedkov
Druh zákazky
Lehota viazanosti ponuky
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
3
3
3
3
4
4
4
4
..........................
..........................
..........................
..........................
4
5
5
5
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
6
6
7
7
7
9
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
9
10
10
10
11
..........................
..........................
..........................
11
11
13
..........................
..........................
18
19
..........................
..........................
..........................
19
20
20
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
21
25
31
33
34
36
39
II. KOMUNIKÁCIA a VYSVETLENIE
9.
10.
11.
12.
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi
Doručovanie písomností
Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov
Obhliadka miesta poskytnutia služieb predmetu zákazky
III. PRÍPRAVA PONUKY
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Vyhotovenie ponuky
Jazyk ponuky
Mena a ceny uvádzané v ponuke
Zábezpeka ponuky
Obsah ponuky a spôsob predkladania ponuky
Náklady na ponuku
IV. PREDKLADANIE PONÚK
19.
20.
21.
22.
23.
Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
Doručovanie ponúk
Označenie obálky ponuky
Miesto a lehota na predkladanie ponúk
Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
V. OTVÁRANIE a VYHODNOCOVANIE PONÚK
24. Otváranie ponúk
25. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
26. Vyhodnocovanie ponúk
VI. DÔVERNOSŤ vo VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a REVÍZNE POSTUPY
27. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
28. Revízne postupy
VII. PRIJATIE PONUKY
29. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
30. Uzavretie zmluvy o dielo
31. Záverečné ustanovenia
B – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
C – OBCHODNÉ PODMIENKY
D – SPÔSOB URČENIA CENY
E – KRITÉRIA na HODNOTENIE PONÚK a PRAVIDLÁ ich UPLATNENIA
F – ZÁBEZPEKA
F – PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
G – TABUĽKA NÁVRHOV UCHÁDZAČOV na PLNENIE KRITÉRIÍ
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
2
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
A — POKYNY na VYPRACOVANIE PONUKY
I. Všeobecné informácie
1 Identifikácia verejného obstarávateľa
Úradný názov
: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
IČO
: 00 165 549
Poštová adresa
: Námestie L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica
Krajina
: Slovenská republika
Štatutárny zástupca : MUDr. Vladimír Baláž, PhD. – riaditeľ
Internetová adresa : www.nspbb.sk
Kontaktná osoba : Ing. Ivana Sklenková
referát verejného obstarávania
/ (Telefón/Fax): + 421 48 441 3240
 (e-mail)
: [email protected]
ďalej len „FNsP FDR“
2 Predmet zákazky
2.1 Predmetom zákazky je poskytnutie služby: „Odber, preprava a zneškodňovanie
nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti“ v členení do 2 (dvoch) častí.
2.2 Číselný kód tovaru:
2.2.1
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
2.2.1.1 Hlavný predmet:
2.2.1.1.1 hlavný slovník:
90524400-0 – Zber, doprava a likvidácia nemocničného odpadu,
2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky tvorí samostatnú časť „B – Opis predmetu zákazky“
súťažných podkladov (ďalej len „SP“).
3 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1 Predmet zákazky je rozdelený na 2 (dve) časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet
zákazky – na všetky časti, alebo len na jednu časť, špecifikované v SP v časti „B – Opis
predmetu zákazky“ v bode 2.1 a v bode 2.2 pod označením časť 1 a časť 2.
3.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača na každú časť zvlášť.
4 Variantné riešenie
4.1 Záujemcom sa neumožňuje predloženie variantných riešení vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené
do vyhodnotenia.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
3
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5 Miesto, spôsob a termín poskytnutia služby
5.1 Odber nebezpečného odpadu od verejného obstarávateľa – pôvodcu odpadu sa bude
uskutočňovať z vyhradeného priestoru určeného na zhromažďovanie nebezpečného odpadu vo
Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu č.1,
Banská Bystrica - Nový nemocničný areál (ďalej uvádzaný aj ako „areál NNA“).
5.2 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača služby predmetu zákazky zabezpečovať v
intervaloch pravidelne každý týždeň - 1-krát do týždňa, pričom množstvo zhromaždeného
nebezpečného odpadu a termín odberu bude vždy dopredu telefonicky nahlásený uchádzačovi.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje podmienku, že v nevyhnutných prípadoch bude musieť
uchádzač poskytovať služby predmetu zákazky aj 2-krát do týždňa na základe požiadavky
verejného obstarávateľa.
5.3 Lehota poskytnutia služby: 24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.
6 Zdroj finančných prostriedkov
6.1 Predmet zákazky bude financovaný z prevádzkových prostriedkov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje.
6.2 Platby budú realizované bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej faktúry.
Splatnosť faktúr je 60 dní.
7 Druh zákazky
7.1 Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo, predložená podľa §§ 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
7.2 Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok na dodanie predmetu zákazky, ktoré
musia byť obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a ktoré nie je prípustné meniť, obsahuje časť
„B – Opis predmetu zákazky“, „C – Obchodné podmienky“ a „D – Spôsob určenia ceny“
týchto SP.
8 Lehota viazanosti ponuky
8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do:
28. februára 2014.
II. Komunikácia, vysvetlenie a doručovanie
9 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
9.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať
spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a zaručí ochranu
dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
4
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
9.2 Oznámenie, odovzdávanie podkladov a komunikáciu medzi verejným obstarávateľom
a záujemcom/uchádzačom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom,
elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou, vrátane osobného doručenia.
9.3 Verejný obstarávateľ akceptuje elektronickú komunikáciu, pričom obe strany (uchádzač aj
verejný obstarávateľ) sú povinné potvrdiť stanoveným spôsobom doručenie emailovej správy a
prijatie zaslaného dokumentu. Následne dokumenty zaslané elektronicky je potrebné potvrdiť aj
písomnou formou poštou v originálnom vyhotovení do 3 pracovných dní. Elektronická forma
nie je prípustná len pri predložení ponuky, podaní žiadosti o nápravu, námietky, oznámení
o vylúčení ponuky resp. o výsledku VO. V tomto prípade je požadovaná písomná forma
s preukázaním odoslania, resp. prijatia dokumentu.
9.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo
zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického
podpisu podľa osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej
osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma.
10 Doručovanie písomností
10.1 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom,
záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností, s doručením ktorých zákon o verejnom
obstarávaní spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do
vlastných rúk podľa všeobecného predpisu zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov.
11 Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov
11.1 V prípade potreby vysvetlenia požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej
sprievodnej dokumentácii poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie
ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov spôsobom podľa bodu 9 požiadať o ich vysvetlenie
priamo na adrese uvedenej v bode 1 tejto časti SP, kontaktná osoba Ing. Ivana Sklenková,
tel./fax: 048/441 32 40, e-mail: [email protected]
11.2 Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov a inej sprievodnej
dokumentácie, resp. doplnenie súťažných podkladov bude zaslané všetkým známym
záujemcom v lehote v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
11.3 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená na
adresu kontaktného miesta v zmysle § 38 zákona o verejnom obstarávaní.
12 Obhliadka miesta poskytnutia služieb predmetu zákazky
12.1 Obhliadka miesta poskytnutia služieb predmetu zákazky nie je potrebná.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
5
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
III. Príprava ponuky
13 Vyhotovenie ponuky
13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu,
tzn. nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným
zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
13.2 Uchádzač predloží ponuku v 2 vyhotoveniach nasledujúcim spôsobom:
13.2.1 v listinnej podobe 1x v originálnom vyhotovení a 1x fotokópia. Ponuka musí byť označená
na prvej strane 1. vyhotovenie – Originál a 2. vyhotovenie – Fotokópia!!!
13.2.2 originálne vyhotovenia ponuky odporúčame spojiť do jedného zväzku, tak, aby sa nedali
vyberať jednotlivé listy. Fotokópia ponuky musí byť totožná s ponukou v originálnom
vyhotovení a uchádzač ju predloží v nezviazanom stave,
13.2.3 ponuka sa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní predkladá tak, aby obsahovala osobitne
oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk,
označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú
slovom "Ostatné", tzn. že kompletná ponuka bude obsahovať 4 samostatné obálky (1 x
Originál – Kritériá, 1 x Originál – Ostatné, 1 x Fotokópia – Kritériá, 1 x Fotokópia –
Ostatné). Obsah jednotlivých častí je vymedzený v bode 17 tejto časti SP.
13.3 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku v Originály, požadované v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke
predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie, pokiaľ nie je určené inak.
13.4 Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača. Všetky strany ponuky, na ktorých boli vykonané dodatočné záznamy
a opravy, musia byť podpísané osobou alebo osobami, ktoré podpísali ponuku.
13.5 Všetky strany ponuky odporúčame z dôvodov ochrany ponuky proti neoprávnenej manipulácií
podpísať štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Tento podpis nie je vyjadrením súhlasu s obsahom dokumentu alebo dokladu.
13.6 Uchádzač je povinný ako neoddeliteľnú súčasť svojej ponuky predložiť vyplnenú „Tabuľku
návrhov uchádzačov na plnenie kritérií“ určených verejným obstarávateľom na hodnotenie
ponúk, ktoré je uchádzač povinný vyplniť podľa údajov v jeho ponuke a ktoré budú zverejnené
pri otváraní ponúk označených ako „Kritériá“.
13.7 Vzor tabuľky návrhov na plnenie kritérií je uvedený v časti „H – Tabuľka návrhov uchádzačov
na plnenie kritérií“ a týchto súťažných podkladov.
14 Jazyk ponuky
14.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnej súťaži musia byť predložené v slovenskom
jazyku, pokiaľ nie je určené inak.
14.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť
doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom
jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad
v štátnom jazyku.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
6
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15 Mena a ceny uvádzané v ponuke
15.1 Uchádzačom navrhované jednotkové ceny ako aj celková zmluvná cena za poskytnutie
požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách
(EUR) matematicky zaokrúhlená na štyri desatinné miesta.
15.2 Ceny za obstarávanú službu musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
15.3 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky
definovaný v časti „B – Opis predmetu zákazky“ a bude stanovená podľa časti „D – Spôsob
určenia ceny“ týchto SP.
16 Zábezpeka ponuky
16.1 Zábezpeka ponuky sa vyžaduje.
16.2 Zábezpeka je stanovená vo výške:
16.2.1 pre časť 1 predmetu zákazky vo výške 100 (sto) EUR,
16.2.2 pre časť 2 predmetu zákazky vo výške 10 000 (desaťtisíc) EUR.
16.3 Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v časti „F – Zábezpeka“ týchto SP.
17 Obsah ponuky a spôsob predkladania ponuky
17.1 Ponuka sa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní predkladá tak, aby obsahovala osobitne
oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk,
označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú
slovom "Ostatné".
17.2 Osobitne oddelená a uzavretá časť označená „Kritériá“ predložená uchádzačom musí
obsahovať tieto doklady:
17.2.1 tabuľku návrhov uchádzačov na plnenie kritérií v závislosti, na ktorú časť predmetu zákazky
uchádzač predkladá ponuku, vypracovanú podľa časti „E – Kritéria na hodnotenie ponúk
a spôsob ich uplatnenia“, časti „D – Spôsob určenia ceny“ a podľa časti „H – Tabuľky
návrhov uchádzačov ....“; tabuľka musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača, v prípade skupiny
dodávateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny;
17.2.2 CENOVÚ PONUKU v závislosti, na ktorú časť predmetu zákazky uchádzač predkladá
ponuku, vypracovanú v minimálnej štruktúre požadovanej verejným obstarávateľom v časti
„D – Spôsob určenia ceny“ týchto SP, ktorá bude tvoriť Prílohu č. 2 zmluvy o dielo, cenová
ponuka musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť
podpísaná každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci
za člena skupiny.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
7
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
17.3 Osobitne oddelená a uzavretá časť označená „Ostatné“ predložená uchádzačom musí
obsahovať tieto doklady:
17.3.1 obsah ponuky s uvedením zoznamu predložených dokladov a dokumentov a číslom listu, kde
sa predmetný doklad alebo dokument nachádza;
17.3.2 identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho
podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov)
uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného
ústavu/banky), číslo bankového účtu, kontaktná osoba pre elektronickú aukciu, telefónne
číslo, číslo faxu, e-mail, na ktorý bude zaslaná pozvánka do elektronickej aukcie
(v prípade skupiny dodávateľov je potrebné uviesť identifikačné údaje všetkých členov
skupiny), podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača a s pečiatkou uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaná
každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena
skupiny;
17.3.3 vyhlásenie uchádzača, že bez výhrady a obmedzenia súhlasí s platnými podmienkami
verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom v týchto SP a v ostatných dokumentoch
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk a bez výhrady a
obmedzenia súhlasí s tým, že obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky podľa
časti "C – Návrh zmluvy" sú záväzným právnym dokumentom pre poskytnutie predmetu
zákazky podľa časti "B – Opis predmetu zákazky obstarávania" týchto SP, podpísané
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača
a s pečiatkou uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny;
17.3.4 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených
v ponuke, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača a s pečiatkou uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané
každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena
skupiny;
17.3.5 v prípade, ak dokumenty v ponuke sú podpísané osobou, ktorá nie je štatutárnym orgánom
uchádzača alebo člena skupiny, verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj splnomocnenie
s notársky osvedčenými podpismi pre zástupcu uchádzača, že je oprávnený konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch;
17.3.6 v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané všetkými
členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena
skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom
vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho
plnenia zmluvy a aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému
obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky;
17.3.7 v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny - lídra,
ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať
pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia
ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy, podpísanú
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého
člena skupiny;
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
8
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
17.3.8 vyhlásenie uchádzača podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, v ktorom uvedie akým
spôsobom zabezpečuje zneškodnenie nebezpečných odpadov, tzn. uvedie informáciu:
17.3.8.1 že zabezpečuje zneškodnenie nebezpečných odpadov sám vo vlastnej prevádzke,
alebo
17.3.8.2 zabezpečuje zneškodnenie nebezpečných odpadov cez iný/é subjekt/y, v tom prípade
uvedie názov a adresu týchto subjektu/ov;
17.3.9 doklad o zložení zábezpeky v súlade s bodom 16 a časťou „F – Spôsob zloženia zábezpeky“
týchto SP;
17.3.10 doklady na pre ukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov v súlade s oznámením
o vyhlásení verejného obstarávania a časti „G – Podmienky účasti uchádzačov“;
17.3.11 ďalšie dokumenty požadované v časti „B – Opis predmetu zákazky“, body 5.1 resp. 5.2;
17.3.12 návrh obchodných zmluvných podmienok – zmluvy o dielo v jednom vyhotovení, v ktorom
zohľadní podmienky verejného obstarávateľa uvedené v časti „B – Opis predmetu zákazky“,
„C – Návrh zmluvy“ a „D – Spôsob určenia ceny“ týchto SP, podpísaný štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. V návrhu zmluvy
nebude vyplnený bod 3.3 návrh ceny, ktorý bude zverejnený až po otvorení časti
ponuky „Kritériá“. Súčasťou návrhu zmluvy nebude Príloha č. 2 – Cenová ponuka,
ktorá je časťou ponuky označenej ako „Kritériá“.
18 Náklady na ponuku
18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
18.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk
podľa bodu 22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk
podľa bodu 8.1 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej
verejnej súťaže.
IV. Predkladanie ponúk
19 Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
19.1 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému
obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči
verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na poskytnutie
predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť do
termínu stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 30.2 právnu formu potrebnú z dôvodu
riadneho plnenia zmluvy.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
9
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19.2 Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právne vzťahy do
predloženia ponuky, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto
skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnomocenstvo
jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a
prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia
ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. Ak bude
úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť také právne vzťahy, ktoré jej
umožnia ako celku vstúpiť do zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a budú zaväzovať
členov skupiny dodávateľov, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému
obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
19.3 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
20 Doručovanie ponúk
20.1 Uchádzač doručí ponuku v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2, poštou alebo
osobne v uzavretom obale podľa bodu 21 a na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 22.1
tejto časti SP.
20.2 V prípade, ak uchádzač doručí ponuku poštou, je rozhodujúci termín doručenia ponuky
verejnému obstarávateľovi.
20.3 Ak uchádzač doručí ponuku osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí,
v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.
20.4 Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 sa vráti
uchádzačovi neotvorená.
21 Označenie obálky ponuky
21.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal musí byť
uzatvorený.
21.2 Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
21.2.1 adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 22.1,
21.2.2 obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača (ak ponuku predkladá
skupina dodávateľov/združenie, vyžaduje sa na obálke, ktorou sa predkladá ponuka,
vyznačenie všetkých členov skupiny/združenia),
21.2.3 označenie „SÚŤAŽ – neotvárať“,
21.2.4 označenie heslom verejnej súťaže: „Nebezpečný odpad“.
22 Miesto a lehota na predkladanie ponúk
22.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: Fakultná
nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, objekt RIADITEĽSTVO –
podateľňa, nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica, adresované k rukám: Ing. Ivany
Sklenkovej.
22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 16. septembra 2013 o 12:00 hod.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
10
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
23 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť, alebo vziať späť do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.
23.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na
základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať
za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu
podľa bodu 22.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote
na predkladanie ponúk poľa bodu 22.2 a na adresu podľa bodu 22.1.
V. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
24 Otváranie ponúk
24.1 Otváranie ponúk sa uskutoční 16. septembra 2013 o 13.00 hodine na adrese: Fakultná
nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, objekt RIADITEĽSTVO,
3. poschodie – zasadacia miestnosť č. 321, nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica.
24.2 Otváranie ponúk vykoná komisia bez prítomnosti uchádzačov tak, že najskôr overí
neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky označenú ako „Ostatné“.
24.3 Otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“ vykoná komisia najskôr deň, nasledujúci po
dni márneho uplynutia lehôt stanovených v § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
24.4 Verejný obstarávateľ odošle oznámenie o mieste a čase otvárania časti ponúk označených ako
„Kritériá“ uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené, tak aby medzi odoslaním oznámenia
a otváraním bolo minimálne 5 pracovných dní.
24.5 V súlade s § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní PRI ELEKTRONICKEJ AUKCII je
otváranie ponúk podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní NEVEREJNÉ, údaje podľa § 41
ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 sa neodosiela.
25 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
25.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením
o vyhlásení verejného obstarávania a týmito súťažnými podkladmi bude založené na posúdení
splnenia:
25.1.1 podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom
obstarávaní a
25.1.2 podmienok účasti, týkajúcich sa:
25.1.2.1 finančného a ekonomického postavenia a dokladov na ich preukázanie podľa § 27
zákona o verejnom obstarávaní,
25.1.2.2 technickej alebo odbornej spôsobilosti a dokladov na ich preukázanie podľa § 28
zákona o verejnom obstarávaní.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
11
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
25.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje
splnenie podmienok účasti:
25.2.1 týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní za každého
člena skupiny osobitne,
25.2.2 týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne,
25.2.3 týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
25.2.4 Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
25.3 Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi, zapísanými
v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.
25.4 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú splnenie podmienok účasti podľa § 26
spôsobom podľa § 128 ods. 3. Údaje zapísané v zozname podnikateľov sú účinné voči
každému verejnému obstarávateľovi, nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania
overovať a verejný obstarávateľ je povinný na účely posudzovania splnenia podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní zabezpečiť preukázanie
splnenia podmienok účasti vyžiadaním si údajov zapísaných v zozname podnikateľov alebo
potvrdenie úradu pre verejné obstarávanie o tom, že údaj nie je zapísaný v zozname
podnikateľov podľa § 133 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
25.5 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom.
25.6 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži podľa bodu 25.1 sa bude
posudzovať v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi
– z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode III.2 oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania a v časti „G – Podmienky účasti uchádzačov“ týchto SP a pri skupine
dodávateľov z dokladov predložených spôsobom podľa bodu 25.2.
25.7 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie
podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní
uchádzač doplní doklady spôsobom podľa § 132 zákona o verejnom obstarávaní a ak ide
o doplnenie iných dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač ho doručí verejnému
obstarávateľovi, pričom v oboch prípadoch je tak povinný urobiť do
25.7.1 piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s
uchádzačom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo
25.7.2 dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil
s uchádzačom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu
lehotu.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
12
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
25.8 Ak uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnej súťaži podľa časti „G – Podmienky
účasti uchádzačov“ týchto SP, predloží neplatné doklady, nepredloží po písomnej žiadosti
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote, alebo poskytne
nepravdivé informácie alebo skreslené informácie, bude z verejnej súťaže vylúčený. Verejný
obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu
a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e).
25.9 Neplatnými dokladmi sú doklady:
25.9.1 ktorým uplynula lehota platnosti,
25.9.2 ktoré sú neúplné alebo
25.9.3 ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
25.10 Splnenie podmienky účasti možno v zmysle § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní
preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok
predkladá podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač alebo uchádzači,
ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí v lehote nie kratšej ako 10 pracovných
dní odo dňa doručenia výzvy verejného obstarávateľa na ich predloženie a to nasledujúcim
spôsobom:
25.10.1 úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi všetky doklady, ktoré predtým
nahradil čestným vyhlásením,
25.10.2 predložené doklady nesmú byť v rozpore s údajmi uvedenými v čestnom vyhlásení,
25.10.3 doklady musia byť predložené v súlade s podmienkami účasti uvedenými vo výzve na
predkladanie ponúk a v časti „F – Podmienky účasti“.
26 Vyhodnocovanie ponúk
26.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky,
ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v týchto SP alebo náležitosti ponuky.
26.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného
obstraávania a v týchto SP a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
26.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 26.1
a 26.2, bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené
vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej
ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými a funkčnými požiadavkami na predmet
zákazky určenými verejným obstarávateľom a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka
podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
26.4 Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky
nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb
v písaní a počítaní.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
13
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
26.5 Ak sa pri zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k službám, komisia môže
písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu
podstatné. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:
26.5.1 hospodárnosti poskytovaných služieb súvisiacich,
26.5.2 technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii
na poskytnutie služieb,
26.5.3 osobitosti služieb navrhovaných uchádzačom,
26.5.4 súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných
v mieste poskytnutia služby,
26.5.5 možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
26.6 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré
spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou
je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej o
a) 30 % nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk,
b) 15 % nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň
c) 15 % nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom.
26.7 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 26.4
alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ceny podľa bodu 26.5, ktoré vychádza z predložených
dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ceny môže komisia pozvať uchádzača
na osobnú konzultáciu za účelom vysvetlenia predložených odôvodnení. Verejný obstarávateľ
vylúči ponuku, ak uchádzač:
26.7.1 nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 26.4 v lehote do
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu
lehotu,
26.7.2 predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa odseku 26.4,
26.7.3 nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky podľa bodu 26.5 v lehote
do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu
lehotu,
26.7.4 nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého
odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo
26.7.5 predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojim obsahom v súlade s
požiadavkou podľa odseku 26.5.
26.8 Ak uchádzač bude odôvodňovať neobvykle nízku cenu získaním štátnej pomoci, musí byť
schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá
v súlade s príslušným právnym predpisom, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.
26.9 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodu a
lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
14
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
26.10 Poradie ponúk, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 26.1 a 26.2 a neboli
v procese vyhodnocovania ponúk z verejného obstarávania vylúčené, bude v zmysle
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zostavené automatizovaným vyhodnotením
ponúk – elektronickou aukciou. Ponuky budú vyhodnotené podľa kritérií na hodnotenie ponúk
uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch a na
základe pravidiel ich uplatnenia určených v súťažných podkladoch časť „E – Kritéria na
hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“.
26.11 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ vyzve elektronickými
prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú verejným obstarávateľom
určené podmienky, na predloženie nových cien upravených smerom nadol.
26.12 Predmetom úpravy v elektronickej aukcii bude:
26.12.1 jednotková cena v EUR bez DPH za odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného
odpadu/1 kg odpadu – druh odpadu č. 18 01 02 definovaného v časti „B – Opis predmetu
zákazky“ týchto SP;
26.12.2 jednotková cena v EUR bez DPH za odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného
odpadu/1 kg odpadu – druh odpadu č. 18 01 03 definovaného v časti „B – Opis predmetu
zákazky“ týchto SP.
26.13 Kritériom na hodnotenie ponúk je cena predmetu zákazky v EUR vrátane DPH (tzn.
celková cena za zmluvné obdobie 2 roky) samostatne za každú časť predmetu zákazky, na
základe čoho bude určené aj relatívne umiestnenie uchádzačov v elektronickej aukcii pre každú
časť.
26.14 Všeobecné informácie:
26.14.1 Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania
opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien
upravených smerom nadol.
26.14.2 Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením
po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
26.14.3 Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.
26.14.4 Administrátor verejného obstarávateľa je osoba, ktorá v rámci on-line e-aukcie vyzýva
uchádzačov na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
26.14.5 Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej
adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny
upravené smerom nadol.
26.14.6 Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení e-aukčnej siene uchádzači
oboznámia s e-aukčným prostredím pred zahájením aukčného kola (súťažného kola).
26.14.7 Aukčné kolo (súťažné kolo) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné
porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie
v limitovanom čase.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
15
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
26.15 Priebeh elektronickej aukcie:
26.15.1 Predmet elektronickej aukcie: Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo
zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta
Banská Bystrica
26.15.2 V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk určí verejný obstarávateľ poradie ponúk
samostatne v každej časti predmetu zákazky podľa „ceny predmetu zákazky v EUR vrátane
DPH (tzn. celkovej ceny za zmluvné obdobie 2 roky)“. Ponuku s najnižšou „cenou
predmetu zákazky v EUR vrátane DPH“ samostatne v každej časti predmetu zákazky zaradí
komisia na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky zoradí v zostupnom poradí, pričom ponuku
s najvyššou „cenou predmetu zákazky v EUR s DPH“ zaradí komisia na posledné miesto
poradia.
26.15.3 Po určení poradia na základe predložených ponúk v papierovej podobe, verejný
obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých
ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien v elektronickej aukcii.
26.15.4 Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii – pozvánke (ďalej len „Výzva“) verejný
obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 43
ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
26.15.5 Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako
kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správne
kontaktné údaje zodpovednej osoby).
26.15.6 Elektronickú aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na
účasť v elektronickej aukcii. Obe časti predmetu zákazky budú súčasti jednej elektronickej
aukcie.
26.15.7 E-aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom SW PROe.biz
26.15.8 V prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom a pravidlami e-aukcie. Výzva na
účasť obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia hodnoty jednotkovej ceny
v EUR bez DPH, pravidlá predlžovania aukčného kola a lehotu platnosti prístupových
kľúčov.
26.15.9 Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na vstup do aukčnej siene, bude v prípravnom kole a
v čase uvedenom vo výzve sprístupnená e-aukčná sieň, kde si skontrolujú správnosť
zadaných vstupných cien, ktoré do e-aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ a to v súlade
s pôvodnými, písomne predloženými ponukami. Každý uchádzač do začiatku aukčného
kola bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku aukčného kola ju nemôže meniť. Všetky
informácie o prihlásení sa do elektronickej aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu
elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve.
26.15.10 Aukčné kolo elektronickej aukcie sa začne a skončí v termínoch uvedených vo Výzve na
účasť v elektronickej aukcii.
Na začiatku aukčného kola sa každému z uchádzačov zobrazí:
 jeho jednotková cena v EUR bez DPH pri každej časti predmetu zákazky,
 jeho celková cena predmetu zákazky v EUR bez DPH za každú časť predmetu
zákazky za obdobie 2 rokov,
 jeho celková cena predmetu zákazky v EUR vrátane DPH za každú časť predmetu
zákazky za obdobie 2 rokov,
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
16
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania




podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
najnižšia jednotková cena predmetu zákazky v EUR bez DPH pri každej časti
predmetu zákazky,
najnižšia cena predmetu zákazky v EUR bez DPH za každú časť predmetu zákazky za
obdobie 2 rokov,
najnižšia cena predmetu zákazky v EUR vrátane DPH za každú časť predmetu
zákazky za obdobie 2 rokov
jeho priebežné poradie za každú časť predmetu zákazky, v ktorej bude hodnotený.
26.15.11 Predmetom úpravy v elektronickej aukcii je:
 jednotková cena v EUR bez DPH za odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného
odpadu /1 kg odpadu – druh odpadu č. 18 01 02 a
 jednotková cena v EUR bez DPH za odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného
odpadu /1 kg odpadu – druh odpadu č. 18 01 03.
26.15.12 Kritériom na hodnotenie ponúk je cena predmetu zákazky v EUR vrátane DPH (tzn.
celková cena za zmluvné obdobie 2 roky) samostatne za každú časť predmetu zákazky
26.15.13 Nová cenová ponuka predložená uchádzačom nemôže viesť k dorovnaniu minimálnej
celkovej ceny predmetu zákazky v EUR vrátane DPH aktuálne prvého uchádzača v danej
časti.
26.15.14 K prepočtu ceny bez DPH na cenu s DPH bude dochádzať automaticky a to prenásobením
ceny uchádzača a sadzby DPH (pokiaľ je uchádzač platiteľom DPH) a rovnako bude
prepočet automaticky zaokrúhlený na štyri desatinné miesta.
26.15.15 Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny v EUR bez DPH bude 0,2 % z aktuálnej ceny
uchádzača. Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude
upozornený pri zmene ceny o viac ako 50%. Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa
viaže k aktuálnej jednotkovej cene v EUR bez DPH daného uchádzača.
26.15.16 V priebehu elektronickej aukcie počas konania aukčného kola budú zverejňované všetkým
uchádzačom zaradeným do elektronickej aukcie v aukčnej sieni informácie, ktoré umožnia
uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie v danej časti, v ktorej budú
hodnotení.
26.15.17 Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového limitu
20 min. Elektronická aukcia bude ukončená ak na základe Výzvy nedostane verejný
obstarávateľ, v lehote 20 min., žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa
minimálnych rozdielov uvedených v predchádzajúcich odstavcoch.
26.15.18 Koniec aukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien (teda pri akejkoľvek
zmene ceny) v posledných dvoch minútach trvania aukcie vždy o ďalšie dve minúty (tzn.
k času, kedy došlo k predĺženiu sa pridajú celé 2 min.). Elektronická aukcia sa bude
predlžovať v prípade, ak dôjde k úprave ceny pri ktorejkoľvek položke. Počet predĺžení nie
je limitovaný. Obe časti budú súčasti jednej elektronickej aukcii. Pravidlo predlžovania sa
vzťahujú na obe časti súčasne.
26.15.19 Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk pre každú
časť predmetu zákazky podľa najnižšej celkovej ceny predmetu zákazky v EUR vrátane
DPH automatizovaným vyhodnotením. Úspešný uchádzač v každej časti predmetu zákazky
bude ten, ktorého ponuka splní kritérium – najnižšia cena predmetu zákazky v EUR vrátane
DPH za predmet zákazky.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
17
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
26.15.20 Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie: Počítač uchádzača musí byť
pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e - aukcii je nutné mať Microsoft Internet
Explorer verzie 7.0 a vyšší, resp. Mozilla Firefox 13.0 a vyššie nebo Google Chrome.
Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné
mať v prehliadači zapnuté cookies a javacsripty.
26.15.21 Podrobnejšie informácie o procese elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve na účasť
v elektronickej aukcii.
26.15.22 Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej
energie, konektivity k internetu, alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom
pokračovaní uchádzača v elektronickej aukcii) verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom
mať pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný Internet (napr.
notebook s mobilným Internetom). Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za
uchádzačmi použité technické prostriedky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
opakovania elektronickej aukcie v prípade nepredvídateľných technických problémov na
strane verejného obstarávateľa.
VI. Dôvernosť vo verejnom obstarávaní a revízne postupy
27 Dôvernosť procesu verejného obstarávania
27.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania
ponúk a odporúčaní do prijatia ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia
komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas
prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené
informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.
27.2 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný
dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým bude zmluvný dodávateľ prepojený, alebo ku
ktorému bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu
uzavretej zmluve (ďalej len „poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní
dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas platnosti zmluvy, resp.
súvisiace s predmetom plnenia zmluvy.
27.3 Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od verejného obstarávateľa obdrží alebo
zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho poddodávatelia, vrátane ich pracovníkov
vyhotovia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, budú
dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.
27.4 Verejný obstarávateľ je povinní zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o
informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač
označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely zákona
o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody,
výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa
neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami
prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce
povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia,
ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a
iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv
podľa osobitného predpisu.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
18
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
28 Revízne postupy
28.1 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli
alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podľa § 136 podať žiadosť
o nápravu proti:
28.1.1 proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4,
28.1.2 podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.
28.2 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli
alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo orgán štátnej správy podľa § 137
ods. 2 písm. b) môže pred uzavretím zmluvy alebo rámcovej dohody podať v zmysle § 138
námietky proti:
28.2.1 proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4,
28.2.2 podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých
v lehote na predkladanie ponúk,
28.2.3 vylúčeniu uchádzača,
28.2.4 vyhodnoteniu ponúk,
28.2.5 úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f) § 138 zákona o verejnom
obstarávaní.
28.3 Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu verejnému obstarávateľovi.
Táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie námietok podľa § 138 ods. 2 písm. d) až g) a na
podanie námietok orgánom štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b).
VII. Prijatie ponuky
29 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
29.1 V prípade podľa § 32 ods. 11 je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk
vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa
umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 33; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača
alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo
uchádzačov v poradí.
29.2 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 29.1
a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne písomne oznámiť
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk,
vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a
poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho
ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody
neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo
uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu,
v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f).
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
19
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
30 Uzavretie zmluvy o dielo
30.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti
ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s ponukou
predloženou úspešným uchádzačom.
30.2 Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr
šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa bodu 29, ak
nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty
podľa § 136 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní alebo ak neboli podané námietky podľa
§ 138 zákona o verejnom obstarávaní. V ostatných prípadoch bude verejný obstarávateľ
postupovať podľa § 45 ods. 3 až 6 zákona o verejnom obstarávaní.
30.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa
uplynutia lehoty podľa bodu 30.2, ak bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný
uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný
obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí
v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť
zmluvu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na ich
uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne
vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí
sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú
povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy
tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
30.4 Zmluva o dielo uzavretá ako výsledok tohto verejného obstarávania je považovaná za povinne
zverejňovanú zmluvu, vzhľadom na to, že sa jedná o písomnú zmluvu, ktorú uzaviera povinná
osoba v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona v centrálnom
registri zmlúv sa zverejňuje aj zmluva, ktorej účastníkom je rozpočtová organizácia alebo
príspevková organizácia zriadená ministerstvom. Na účinnosť povinne zverejňovanej zmluvy
sa vzťahujú ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tzn. ak zákon ustanovuje povinné
zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom
registri zmlúv.
31 Záverečné ustanovenia
31.1 Pre ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými podkladmi platia príslušné ustanovenia
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
20
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
B — OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1,
975 17 Banská Bystrica (v súťažných podkladoch uvádzaný ako „verejný obstarávateľ“) vyhlasuje
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní nadlimitnú verejnú súťaž na poskytnutie služby.
1
Predmetom zákazky je poskytnutie služby: „Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného
odpadu zo zdravotnej starostlivosti“.
Odpad je charakterizovaný: Odpad, ktorého pôvodcom je Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica (ďalej uvádzaný v SP aj ako „pôvodca odpadu“) je podľa
vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov začlenený do kategórie: nebezpečné odpady (N), do skupiny č. 18: „Odpady zo
zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu (okrem
kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti)“,
číslo podskupiny a druhu odpadu: 18 01 02 a 18 01 03.
2
Predmet zákazky je rozdelený do 2 (dvoch) častí a je definovaný nasledovne :
2.1
Časť 1
2.1.1 Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti podľa
charakteristiky uvedenej v bode 1 tejto časti SP, číslo podskupiny a druhu odpadu:
18 01 02 „časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03“;
(od pôvodcu odpadu sem patrí odpad z operačných, zákrokových a pôrodných sál,
gynekológie, patológie a pod.).
2.1.2 Predpokladané množstvo odpadu definovaného je: 2 000 kg/rok
4 000 kg/zmluvné obdobie.
2.2
Časť 2
2.2.1 Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti podľa
charakteristiky uvedenej v bode 1 tejto časti SP, číslo podskupiny a druhu odpadu:
18 01 03 „odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám
z hľadiska prevencie nákazy“.
(od pôvodcu odpadu sem patrí odpad z infekčných pracovísk, mikrobiológie, dialýzy, odpad
z použitých nástrojov a predmetov, napr. použité ihly, tampóny, obväzový materiál, umelý
odpad, napr. použité striekačky, infúzne a transfúzne súpravy, hadice, ampulky z liekov,
materiál znečistený biologickým odpadom: krv, moč, stolica, zvratky, spútum, punktát).
2.2.2 Predpokladané množstvo odpadu definovaného je: 315 000 kg/rok
630 000 kg/zmluvné obdobie.
2.3 Predpokladané množstvá uvedené v jednotlivých častiach predmetu zákazky nie sú záväzné, sú
len orientačné, verejný obstarávateľ počas trvania zmluvného vzťahu bude služby predmetu
zákazky realizovať podľa jeho aktuálnych a skutočných potrieb a požiadaviek.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
21
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3
Odpad zo zdravotnej starostlivosti od pôvodcu odpadu podľa charakteristiky uvedenej v bode 2
tejto časti SP má nebezpečnú vlastnosť: infekčnosť. Tento odpad je nebezpečný z hľadiska
možného infekčného ochorenia, pretože obsahuje živé mikroorganizmy alebo ich toxíny,
o ktorých je známe alebo sú podozrivé, že spôsobujú ochorenia ľudí alebo iných živých
organizmov.
4
Pôvodca odpadu vlastní povolenie (súhlas) zo strany Obvodného úradu životného prostredia SR
na zber, prepravu, manipuláciu a dočasné uskladnenie nebezpečného odpadu v prevádzkach
Starý nemocničný areál, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica (ďalej označený aj ako „SNA“)
a Nový nemocničný areál, Nám. L. Svobodu č.1, Banská Bystrica, riadi sa prevádzkovým
poriadkom a havarijným plánom podľa platných predpisov v odpadovom hospodárstve.
5
Požiadavky na predmet zákazky a podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Informácie, ktoré uchádzač uvedie vo Vyhlásení podľa bodu 17.3.8 časti „A – Pokyny na
vypracovanie ponuky“, potvrdí a preukáže predložením nasledovných dokladov:
5.1 V prípade, že uchádzač nezabezpečuje zneškodnenie nebezpečných odpadov sám, predloží
v ponuke v súlade s platnými zákonnými predpismi v odpadovom hospodárstve:
5.1.1 Platný doklad príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vydaného pre
uchádzača, ktorý mu osvedčuje nakladanie s nebezpečným odpadom a prepravu
nebezpečného odpadu.
5.1.2 Platnú zmluvu, ktorú má uchádzač uzavretú so subjektom, ktorý prevádzkuje zariadenie na
zneškodňovanie nebezpečných odpadov. V prípade, že uchádzač má uzavretý zmluvný
vzťah s viacerými takýmito subjektmi, predloží platnú zmluvu aj s každým z týchto
subjektov.
5.2 V prípade, že uchádzač zabezpečuje zneškodnenie nebezpečných odpadov sám, predloží
v súlade s platnými zákonnými predpismi v odpadovom hospodárstve:
5.2.1 Platný doklad príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vydaného pre
uchádzača, ktorý mu osvedčuje nakladanie s nebezpečným odpadom a prepravu
nebezpečného odpadu.
5.2.2 Platný doklad príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vydaného pre
uchádzača, ktorý mu osvedčuje prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov.
5.2.3 Platný doklad príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na súhlas
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov.
Uchádzač predloží doklady podľa bodu 5.1 a 5.2 tejto časti SP ako originály alebo ich úradne
overené kópie.
5.3 Uchádzač sa v ponuke a v zmluve musí zaviazať, že pri nakladaní s odpadmi bude postupovať
v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi v odpadovom hospodárstve.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
22
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5.4 Spôsob nakladania s nebezpečným odpadom:
5.4.1 Pôvodca odpadu triedi odpad charakterizovaný v bode 2.1.1 a v bode 2.2.1 podľa druhov už
na mieste vzniku, oddelene zhromažďuje vo vyhradených priestoroch. Zhromažďovanie
nebezpečného odpadu zo SNA a NNA zabezpečuje pôvodca odpadu v určenom vyhradenom
priestore areálu NNA. Prepravu nebezpečných odpadov z SNA do NNA zabezpečuje na
vlastné náklady pôvodca odpadu nákladnou automobilovou dopravou za účelom
zhromažďovania odpadov pred zabezpečením ich zneškodnenia v zariadeniach na tento účel
určených.
5.4.2 Pôvodca odpadu zhromažďuje nebezpečné odpady oddelene v súlade s platnými zákonnými
predpismi v odpadovom hospodárstve vo vhodných obaloch (napr. v nepriepustných
nádobách na tento účel určených – klinix box, resp. vo vyhovujúcich plastových obaloch vrecia farebne rozlíšené), ktoré sú zabezpečené proti úniku týchto odpadov do životného
prostredia. Zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu je len dočasné
uloženie týchto odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
5.4.3 Pôvodca odpadu svojimi pracovníkmi zodpovednými za nakladanie s odpadom zabezpečí na
vlastné náklady naloženie zhromaždeného nebezpečného odpadu z určeného priestoru
v areáli NNA do auta uchádzača – poskytovateľa služby. Za ďalšie nakladanie s týmto
odpadom zodpovedá uchádzač.
5.4.4 Uchádzač – poskytovateľ služby predmetu zákazky zabezpečí odber naloženého
nebezpečného odpadu od pôvodcu odpadu z priestoru určeného na zhromažďovanie
nebezpečného odpadu v areáli NNA.
5.4.5 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača služby predmetu zákazky zabezpečovať
v intervaloch pravidelne každý týždeň - 1-krát do týždňa, pričom množstvo zhromaždeného
nebezpečného odpadu a termín odberu bude vždy dopredu telefonicky nahlásený
uchádzačovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje podmienku, že v nevyhnutných prípadoch
bude musieť uchádzač poskytovať služby predmetu zákazky aj 2-krát do týždňa na základe
požiadavky verejného obstarávateľa.
5.4.6 Uchádzač sa v ponuke a v zmluve musí zaviazať, že dodrží pravidelnosť poskytovania
služby predmetu zákazky v súlade s požiadavkou uvedenou v bode 5.4.5 tejto časti SP, aj
počas prípadnej odstávky alebo podobných nepredvídateľných okolností zo strany
uchádzača.
5.4.7 Uchádzač je povinný v súlade s platnými zákonnými predpismi v odpadovom hospodárstve
zaslať verejnému obstarávateľovi „Sprievodný list nebezpečných odpadov“ vystavený pri
preprave nebezpečných odpadov a potvrdený odosielateľom nebezpečných odpadov,
príjemcom nebezpečných odpadov a dopravcom.
5.4.8 Uchádzač sa v ponuke a v zmluve musí zaviazať, že po dobu platnosti a trvania zmluvy
bude v súlade s platnými zákonnými predpismi v odpadovom hospodárstve predkladať
verejnému obstarávateľovi príslušnú dokumentáciu o nakladaní s nebezpečným odpadom:
Sprievodný list nebezpečných odpadov, doklad o skutočnej váhe zneškodňovaného
nebezpečného odpadu. Tieto doklady potvrdené všetkými subjektmi, ktoré sa nakladania
s odpadom zúčastňujú, bude uchádzač predkladať spolu s účtovným dokladom – faktúrou
verejnému obstarávateľovi. (Spôsob fakturácie podrobnejšie uvedený v časti „D – Spôsob
určenia ceny“ a časti „C – Obchodné podmienky“ týchto SP).
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
23
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6 Spôsob hodnotenia splnenia požiadaviek
6.1 Komisia na vyhodnotenie ponúk pri hodnotení splnenia požadovaných požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky preverí, či:
6.1.2 uchádzač ponúka predmet zákazky, ktorý je v súlade s požiadavkami verejného
obstarávateľa uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto
súťažných podkladoch,
6.1.3 jeho ponuka obsahuje skutočnosti a doklady požadované v bode 5.1 a 5.2 tejto časti SP
6.2 Komisia na vyhodnotenie ponúk bude splnenie požiadaviek na predmet zákazky posudzovať
spôsobom:
A – požiadavka splnená,
N – požiadavka nesplnená.
6.3 Uchádzač, ktorého splnenie požiadaviek verejného obstarávateľ na predmet zákazky zadaných
verným obstarávateľom a podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy bolo aspoň jeden krát
hodnotené spôsobom N – požiadavka nesplnená, nesplnil technické požiadavky obstarávateľa
na predmet zákazky a komisia na vyhodnotenie ponúk sa s ňou už ďalej zaoberať nebude a
bude v súlade s § 42 ods. (1) zákona o verejnom obstarávaní z verejnej súťaže vylúčená.
________ . ________
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
24
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
C — OBCHODNÉ PODMIENKY
1 Verejný obstarávateľ svoje obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky uviedol do nižšie
uvedených záväzných zmluvných podmienok, ktoré musia byť obsiahnuté v zmluve o dielo.
Súčasťou zmluvy o dielo budú aj dokumenty, resp. prílohy zahŕňajúce aj požiadavky uvedené
v časti „B – Opis predmetu zákazky“ a v časti „D – Spôsob určenia ceny“ týchto SP.
2 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk.
3 Verejný obstarávateľ, v postavení objednávateľa, bude od úspešného uchádzača požadovať, aby
do svojho návrhu záväzných zmluvných podmienok zapracoval minimálne články a odseky
uvedené v záväzných zmluvných podmienkach tejto časti súťažných podkladov. Číslovanie
článkov a odsekov môže upraviť podľa potreby, prípadne ich môže doplniť o také články
a odseky, ktoré nebudú v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týmito SP a
nebudú sa vymykať obvyklým zmluvným podmienkam znevýhodňujúcim verejného
obstarávateľa. Nevyplnené údaje v návrhu záväzných zmluvných podmienok spracovaných
verejným obstarávateľom doplní svojou ponukou. Doplnené údaje nesmú odporovať podmienkam
verejného obstarávateľa uvedeným v zátvorkách v návrhu záväzných zmluvných podmienok.
Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany
Zhotoviteľ:
Názov
:
Sídlo
:
Štatutárny orgán :
Bankové spojenie :
Číslo účtu
:
IČO
:
IČ DPH
:
Telefón / fax
:
Zapísaný v obchodnom registri:
ďalej označený aj ako „zhotoviteľ“
Objednávateľ
Názov
: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Sídlo
: Námestie L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica
Štatutárny orgán : MUDr. Vladimír Baláž, PhD., riaditeľ
IČO
: 00 165 549
IČ DPH
: SK 2021 095 670
Zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/90-A/II-I z 18.12.1990 v znení neskorších zmien
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu
: 7000 278 282/8180
ďalej označený aj ako „objednávateľ“
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
25
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preambula
Táto zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Objednávateľ na obstaranie predmetu zmluvy použil postup verejného
obstarávania – verejnú súťaž – nadlimitnú zákazku.
Článok 1
Predmet zmluvy o dielo
1.1 Predmetom zmluvy je zabezpečiť odber, prepravu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu
........ (druh odpadu doplní uchádzač) podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy (prílohu č.1 uchádzač uvedie podľa charakteristiky predmetu zákazky uvedenej v časti „B – Opis
predmetu zákazky“ týchto SP).
Článok 2
Čas, miesto a spôsob plnenia zmluvy
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
2.1.1 Zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi
v odpadovom hospodárstve.
2.1.2 Zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v intervaloch pravidelne každý týždeň – 1-krát do
týždňa, pričom množstvo zhromaždeného nebezpečného odpadu a termín odberu bude vždy
dopredu telefonicky nahlásený.
2.1.3 V nevyhnutných prípadoch na základe požiadavky objednávateľa zabezpečiť plnenie
predmetu zmluvy aj 2-krát do týždňa.
2.1.4 Dodržať pravidelnosť plnenia zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.1.2
a 2.1.3, aj počas prípadnej odstávky alebo podobných nepredvídateľných okolností zo strany
zhotoviteľa.
2.1.5 Zabezpečiť odber naloženého nebezpečného odpadu od objednávateľa z priestoru určeného
na zhromažďovanie nebezpečného odpadu v areáli NNA (Nový nemocničný areál) FNsP
F. D. Roosevelta Banská Bystrica, nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica.
2.1.6 Predkladať objednávateľovi príslušnú dokumentáciu o nakladaní s nebezpečným odpadom
v súlade s platnými zákonnými predpismi v odpadovom hospodárstve: Sprievodný list
nebezpečných odpadov, doklad o skutočnej váhe zneškodňovaného odpadu. Tieto doklady
potvrdené všetkými subjektmi, ktoré sa nakladania s odpadom zúčastňujú, bude zhotoviteľ
predkladať objednávateľovi spolu s účtovným dokladom – faktúrou.
2.1.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si nebude podmieňovať plnenie predmetu zmluvy vysporiadaním
finančných pohľadávok z obdobia pred uplatnením jednotlivých objednávok a plnenie
predmetu zmluvy bude zabezpečovať podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
26
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje:
2.2.1 Vzniknutý odpad charakterizovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy triediť podľa druhov už na
mieste vzniku, oddelene zhromažďovať vo vyhradených priestoroch.
2.2.2 Zabezpečiť zhromažďovanie vzniknutého nebezpečného odpadu zo SNA (Starý nemocničný
areál) FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Cesta k nemocnici č. 1, Banská Bystrica a
NNA (Nový nemocničný areál) FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, nám. L. Svobodu
č. 1, Banská Bystrica na určenom vyhradenom priestore v areáli NNA FNsP F. D.
Roosevelta Banská Bystrica.
2.2.3 Zabezpečiť na vlastné náklady prepravu vzniknutých nebezpečných odpadov zo SNA do
NNA nákladnou automobilovou dopravou za účelom zhromažďovania týchto odpadov pred
zabezpečením ich zneškodnenia v zariadeniach na tento účel určených.
2.2.4 Zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene v súlade s platnými zákonnými predpismi
v odpadovom hospodárstve vo vhodných obaloch, (napr. v nepriepustných nádobách na
tento účel určených – klinix box, resp. vo vyhovujúcich plastových obaloch (vrecia farebne
rozlíšené), ktoré budú zabezpečené proti úniku týchto odpadov do životného prostredia.
Zhromažďovanie nebezpečných odpadov u objednávateľa je len dočasné uloženie týchto
odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
2.2.5 Zabezpečiť na vlastné náklady a svojimi pracovníkmi zodpovednými za nakladanie
s odpadom naloženie zhromaždeného nebezpečného odpadu z určeného priestoru v areáli
NNA (Nový nemocničný areál) FNsP FDR BB do auta zhotoviteľa. Za ďalšie nakladanie
s týmto odpadom zodpovedá zhotoviteľ.
2.2.6 Umožniť zhotoviteľovi resp. ním povereným tretím osobám vstup do areálu NNA (Nový
nemocničný areál) FNsP FDR BB.
Článok 3
Cena
3.1 Cena predmetu zmluvy je medzi zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona NR SR č. 18/96
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3.2 Cena predmetu zmluvy podľa článku 1 je dohodnutá ako jednotková cena a je uvedená
v špecifikácii ceny – bod 3.3. Cena je konečná za odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného
odpadu a obsahuje všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky.
3.3 Špecifikácia ceny predmetu zmluvy:
Časť ....... (doplní uchádzač, podľa toho, na ktorú časť predmetu zákazky predkladá ponuku)
p.č.
druh odpadu,
číslo podľa
Katalógu
odpadov
popis podľa Katalógu odpadov
01
02
03
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
Jednotková cena za :
odber, prepravu a zneškodňovanie
nebezpečného odpadu
cena v €/1 kg
bez DPH
výška DPH
s DPH
04
05
06
27
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Článok 4
Platobné podmienky a podmienky úpravy ceny
4.1 Objednávateľ neposkytuje preddavky na poskytovanie služieb predmetu zmluvy.
4.2 Zhotoviteľ bude skutočne realizované plnenie predmetu zmluvy účtovať daňovým dokladom –
faktúrou. Po realizácii plnenia predmetu zmluvy vystaví zhotoviteľ objednávateľovi faktúru a to
pre každý odber, prepravu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu samostatne. Podkladom na
vystavenie faktúry je potvrdený Sprievodný list nebezpečných odpadov, doklad o skutočnej
váhe zneškodňovaného nebezpečného odpadu, príp. ďalšie potvrdené doklady, ktoré bude
potrebné vystaviť pri nakladaní s odpadmi v súlade s platnými zákonnými predpismi
v odpadovom hospodárstve.
4.3 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
4.4 Dohodnutú cenu predmetu zmluvy je možné počas platnosti tejto zmluvy meniť len za
predpokladu, že došlo k legislatívnym zmenám, ktoré v čase spracovania ponuky nebolo možné
predpokladať. V takomto prípade sa cena zmení oznámením objednávateľa o zmene ceny
v dôsledku legislatívnych zmien (napr. zmena výšky DPH), bez uzatvárania dodatku k zmluve.
Článok 5
Zodpovednosť
5.1 Prevzatím nebezpečného odpadu preberá zhotoviteľ všetku zodpovednosť za ďalšie nakladanie
s nebezpečným odpadom.
Článok 6
Sankcie a zmluvné pokuty
6.1 Zhotoviteľ je oprávnený v prípade omeškania sa objednávateľa s dohodnutým termínom platieb
za poskytnutie služieb predmetu zmluvy, si účtovať úrok z omeškania vo výške podľa
ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka.
6.2 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu
zmluvy za každý deň omeškania v prípade, že zhotoviteľ nedodrží zmluvne dohodnutú lehotu
poskytnutia služieb predmetu zmluvy.
Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním
dohodnutého termínu plnenia.
6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si voči objednávateľovi nebude nárokovať iné, než vyššie uvedené
sankcie.
6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez súhlasu objednávateľa, nepostúpi svoje peňažné pohľadávky,
ktoré vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
28
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Článok 7
Zánik zmluvy
7
7.1 Ak zmluvná strana poruší podstatným spôsobom povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá
strana môže od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi druhej strane bez zbytočného odkladu po tom,
čo sa o tomto porušení dozvedela.
7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis major, ktorých dôsledkom je
nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité odstúpenie
od zmluvy.
7.3 Zmluvu je možné vypovedať bez udania dôvodu alebo z akéhokoľvek dôvodu. Výpovedná
lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej
výpovede.
Článok 8
Ostatné zmluvné podmienky
8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobú určitú, na obdobie dvoch rokov o nadobudnutia účinnosti
zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
8.2 Práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, riadia sa
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
8.3 Podmienky zmluvy boli zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s legislatívou platnou na
území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté
v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak k dohode
nedôjde, predložia spory na výlučné a konečné rozhodnutie súdu príslušnému v zmysle zákona
č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku.
8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na doručovanie všetkých písomností vyplývajúcich z tohto
zmluvného vzťahu sa primerane použijú ustanovenia § 45 až 50 zákona č. 99/1963 Zb.
Občianskeho súdneho poriadku.
8.5 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou, ako dodatok k zmluve, ktorý bude
podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.
8.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú:
8.6.1 Príloha č. 1 – Charakteristika predmetu zmluvy,
8.6.2 Príloha č. 2 – Cenová ponuka č.
zo dňa
.
8.7 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť
originálu. Zhotoviteľ aj objednávateľ obdržia po dvoch vyhotoveniach.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
29
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
8.8 Zástupcovia zmluvných strán záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k zmluvným prejavom
a záväzkom v mene účastníka tejto zmluvy identifikovaného v záhlaví.
8.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a s dohodnutými
podmienkami súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
V
dňa
za zhotoviteľa:
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
V Banskej Bystrici
dňa
za objednávateľa:
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
riaditeľ
30
B B
FNsP F.D.Roosev el ta
Banská Bys tri ca
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
D — SPÔSOB URČENIA CENY
1 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
2 Uchádzačom navrhovaná cena musí byť uvedená v EUR, matematicky zaokrúhlená na štyri
desatinné miesta, musí byť konečná, musí zahrňovať všetky náklady spojené s realizáciou
predmetu zákazky tak, ako je špecifikovaný v časti „B – Opis predmetu zákazky“, za podmienok
uvedených v časti „C – Obchodné podmienky“ a musí vyjadrovať cenovú úroveň v čase,
v ktorom bola ponuka podaná.
3 Jednotkovú cenu v súlade s bodom 1 a 2 (v členení bez DPH, výška DPH, s DPH) za predmet
zákazky - za odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu /1 kg charakterizovaného
v časti 1 a časti 2 opisu predmetu zákazky, uchádzač uvedie v návrhu ceny, ktorý musí spracovať
v tabuľkovej forme podľa vzoru tabuľky č. 3.1, samostatne na každú ponúknutú časť predmetu
zákazky.
V Z O R tabuľky č. 3.1:
Časť č. ............... (doplní uchádzač podľa toho, na ktorú časť predmetu zákazky predloží ponuku)
p. č.
druh
odpadu,
číslo podľa
Katalógu
odpadov
popis podľa Katalógu odpadov
01
02
03
Jednotková cena za :
odber, prepravu a zneškodňovanie
nebezpečného odpadu
cena v € / 1 kg
výška
bez DPH
s DPH
DPH
04
05
06
4 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom v Slovenskej republike a je platiteľom dane z pridanej
hodnoty uvedie navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení uvedenej v tabuľke 3.1 tejto časti SP
vyplnením všetkých stĺpcov.
5 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom v Slovenskej republike a nie je platiteľom DPH,
uvedie navrhovanú zmluvnú cenu nasledovne: v tabuľke 3.1 tejto časti SP v stĺpci 06 uvedie
celkovú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v ponuke upozorní.
6 Uchádzač ponúknutú cenu za obstarávaný tovar stanovenú v súlade s bodom 1 až 5 tejto časti SP
uvedie v návrhu ceny, ktorý musí byť súčasťou ponuky a tvorí nedeliteľnú prílohu návrhu
záväzných zmluvných podmienok.
7 Jednotkové ceny uchádzača uvedená v cenovej ponuke budú použité verejným obstarávateľom
ako východiskové ceny do elektronickej aukcie uskutočnenej v zmysle bodu 26 časti
„A – Pokyny pre uchádzačov“.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Komplexná dodávka ...
31
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
8 Nové jednotkové ceny upravené smerom nadol získané ako výsledok elektronickej aukcie sa
stanú pre uchádzača aj pre verejného obstarávateľa záväzné a budú použité pri uzatváraní
zmluvy o dielo ako aj v CENOVEJ PONUKE, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k zmluve o dielo.
9 Podmienky úpravy ceny:
9.1 Dohodnutú cenu predmetu zmluvy bude možné počas platnosti zmluvy meniť len za
predpokladu, že došlo k legislatívnym zmenám, ktoré v čase spracovania ponuky nebolo možné
predpokladať. V takomto prípade sa cena zmení oznámením objednávateľa o zmene ceny
v dôsledku legislatívnych zmien (napr. zmena výšky DPH), bez uzatvárania dodatku k zmluve.
10 Platobné podmienky:
10.1 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok zo zmluvnej ceny.
10.2 Uchádzač bude skutočne realizované plnenie predmetu zmluvy účtovať daňovým dokladom –
faktúrou. Po realizácii plnenia predmetu zmluvy vystaví uchádzač verejnému obstarávateľovi
faktúru a to pre každý odber, prepravu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu samostatne.
Podkladom na vystavenie faktúry je potvrdený Sprievodný list nebezpečných odpadov, doklad
o skutočnej váhe zneškodňovaného nebezpečného odpadu, príp. ďalšie potvrdené doklady, ktoré
bude potrebné vystaviť pri nakladaní s odpadmi v súlade s platnými zákonnými predpismi
v odpadovom hospodárstve.
10.3 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
____ . _____
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
32
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
E — KRITÉRIÁ na VYHODNOTENIE PONÚK a PRAVIDLÁ ich UPLATNENIA
1 Kritériá na hodnotenie ponúk
1.1 Cena predmetu zákazky
vyjadrená v EUR vrátane DPH
(samostatne za každú časť predmetu zákazky: za druh odpadu č. 18 01 02 a za druh odpadu
č. 18 01 03, podľa požiadaviek a špecifikácií uvedených v časti „B – Opis predmetu zákazky
a „D – Spôsob určenia ceny“, podľa toho, na ktorú časť predmetu zákazky bude predložená
ponuka)
2 Pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk:
2.1 Kritérium najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH (tzn. najnižšia celková cena
predmetu zákazky za obdobie 2 rokov za každú časť predmetu zákazky) je jediným
kritériom hodnotenia ponúk.
2.2 Na hodnotenie kritéria cena predmetu zákazky v EUR vrátane DPH samostatne v každej časti
predmetu zákazky podľa bodu 2.1 sa použije cena, ktorú uchádzač vyčísli nasledovne a uvedie
v Tabuľke návrhov uchádzačov na plnenie kritérií:
2.2.1 Jednotková cena v EUR bez DPH za odber, prepravu a zneškodňovanie nebezpečného
odpadu/1 kg – druh odpadu č. 18 01 02 vyčíslená podľa časti „D – Spôsob určenia ceny“ sa
vynásobí predpokladaným množstvom za zmluvné obdobie, tzn. 4 000 kg a k tomuto súčin sa
pripočíta výška DPH v EUR. Takto vyčíslená cena predmetu zákazky v EUR vrátane DPH za
zmluvné obdobie bude použitá na vyhodnotenie kritéria cena predmetu zákazky v časti 1
predmetu zákazky;
2.2.2 Jednotková cena v EUR vrátane DPH za odber, prepravu a zneškodňovanie nebezpečného
odpadu/1 kg – druh odpadu č. 18 01 03 vyčíslená podľa časti „D – Spôsob určenia ceny“ sa
vynásobí predpokladaným množstvom za zmluvné obdobie, tzn. 630 000 kg a k tomuto súčin
sa pripočíta výška DPH v EUR. Takto vyčíslená cena predmetu zákazky v EUR vrátane DPH
za zmluvné obdobie bude použitá na vyhodnotenie kritéria cena predmetu zákazky v časti 2
predmetu zákazky;
2.3 Komisia zostaví zostupné poradie všetkých hodnotených ponúk samostatne v každej časti
predmetu zákazky podľa „ceny predmetu zákazky v EUR vrátane DPH“ vyčíslenej podľa bodu
2.2. Ponuku s najnižšou „cenou predmetu zákazky v EUR vrátane DPH“ v každej časti
predmetu zákazky zaradí komisia na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky zoradí v zostupnom
poradí, pričom ponuku s najvyššou „cenou predmetu zákazky v EUR s DPH“ zaradí komisia na
posledné miesto poradia.
2.4 Konečné poradie ponúk samostatne v každej časti predmetu zákazky bude zostavené
automatickým vyhodnotením ponúk – jednou elektronickou aukciou pre obe časti predmetu
zákazky. Úspešným uchádzačom v každej časti predmetu zákazky sa stane uchádzač, ktorý
v elektronickej aukcii ponúkne novú najnižšiu „cenu predmetu zákazky EUR vrátane DPH za
zmluvné obdobie 2 roky“.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
33
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
F – ZÁBEZPEKA
1 Súčasťou predloženej ponuky musí byť preukázané zloženie zábezpeky ponuky. Doklad o zložení
zábezpeky resp. poskytnutí bankovej záruky za uchádzača musí byť súčasťou ponuky uchádzača.
Ak doklad o zložení zábezpeky resp. poskytnutí bankovej záruky za uchádzača nebude súčasťou
ponuky, resp. ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa
bodov 4.1.1 a 4.1.2 tejto časti SP alebo ak banková záruka nebude obsahovať náležitosti podľa
bodu 4.2 tejto časti SP, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.
2 Zábezpeka je stanovená vo výške:
 pre časť 1 predmetu zákazky vo výške 100 (sto) EUR,
 pre časť 2 predmetu zákazky vo výške 10 000 (desaťtisíc) EUR.
3 Spôsob zloženia zábezpeky:
uchádzač zloží zábezpeku vo výške v závislosti, na ktorú časť predmetu zákazky predkladá
ponuku (ak uchádza predkladá ponuku na obe časti predmetu zákazky zloží zábezpeku vo
výške súčtu zábezpek určených pre časť 1 a časť 2 predmetu zákazky)
zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného obstarávateľa,
alebo
poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.
4 Podmienky zloženia zábezpeky
4.1 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa:
4.1.1 Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 2 tejto časti SP musia byť zložené na účet
verejného obstarávateľa: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000278282/8180, s uvedením
konštantného symbolu: 0558 a variabilného symbolu: 159.
4.1.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 časti „A – Pokyny na vypracovanie
ponuky“ týchto SP.
4.1.3 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet
verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.1 časti „A –
Pokyny na vypracovanie ponuky“.
4.2 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:
4.2.1 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322
Obchodného zákonníka. Uchádzač predloží záručnú listinu, v ktorej banka písomne vyhlási,
že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky zábezpeky. Záručná listina
môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky
v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Záručná listina musí byť predložená
v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložená do slovenského jazyka, okrem záručnej
listiny v českom jazyku. Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine
obmedzená do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. V záručnej listine musí byť uvedené, že
v prípade, ak verejnému obstarávateľovi lehoty neplynú v dôsledku § 138 ods. 12 až ods. 15
zákona o verejnom obstarávaní, čoho dôsledkom môže byť predĺženie lehoty viazanosti,
predlžuje sa doba platnosti bankovej záruky.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
34
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky po uzavretí zmluvy:
5.1 vrátenie zložených finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa:
5.1.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet verejného
obstarávateľa podľa bodu 4.1, verejný obstarávateľ ju vráti aj s úrokmi vo výške aktuálnej
sadzby banky, kde bola zložená, okrem prípadov, kedy zábezpeka prepadá v prospech
verejného obstarávateľa.
5.1.2 Zábezpeka bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 kalendárnych dní od uzavretia
rámcovej dohody s úspešným uchádzačom.
5.2 zábezpeka formou bankovej záruky
5.2.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na
ktorú bola vystavená (vrátane predĺženej lehoty v prípade, ak verejnému obstarávateľovi
lehoty neplynú v dôsledku § 138 ods. 12 až ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní), ak
veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas
doby jej platnosti.
6 Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
6.1 Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku do 7 dní, ak vylúčil jeho ponuku pri
vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa
v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
6.2 Ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti zábezpeku
uchádzačovi.
7 Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode 3
tejto časti SP.
7.1 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač
7.1.1 odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk,
7.1.2 v prípadoch podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní nepredloží doklady v čase a
spôsobom určeným verejným obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú sfalšované
alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na
posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej
alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech, alebo
7.1.3 neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
_____ . _____
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
35
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
G – PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
1 Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
profesijného alebo obchodného registra
1.1 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1.1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1.1.2 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 128 zákona o verejnom
obstarávaní.
1.1.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa § 128 zákona
o verejnom obstarávaní.
2 Ekonomické a finančné postavenie
2.1 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
2.1.1 § 27 ods. 1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - vyjadrenie banky o schopnostiach plniť
finančné záväzky.
2.1.2 Doklady na preukázanie ekonomického a finančného postavenia je treba predložiť ako
originály alebo ich úradne overené kópie.
2.1.3 V prípade vyhotovenia dokladov preukazujúcich ekonomické a finančné postavenie v inom
ako štátnom jazyku, treba predložiť ich úradný preklad do štátneho jazyka s výnimkou
dokladov predložených v českom jazyku.
2.1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia podľa § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže
na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej
postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť
preukazuje uchádzač v súlade s § 27 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
2.2 Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
2.2.1 Minimálne požiadavky na vyjadrenie banky:
 uchádzač predloží vyjadrenie každej banky/pobočky zahraničnej banky, v ktorej má
vedený účet, v ktorom banka potvrdí, že: - uchádzač nie je v nepovolenom debete a že si
plní voči banke všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, - v prípade splácania
úveru, si plní záväzky, vyplývajúce z úverových vzťahov.
 Uchádzač spolu s vyjadrením/niami banky/bánk predloží vyhlásenie podpísané štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou
uchádzača, že predložil vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk,
v ktorých má vedený/é účet/účty a že v iných bankách nemá záväzky.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
36
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Vyjadrením banky môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí
úveru. Za vyjadrenie banky, ktorým uchádzač preukazuje splnenie určenej podmienky
účasti, sa nepovažuje výpis z účtu.
 Predložené vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk nesmie/nesmú byť staršie ako 90 dní ku dňu
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Odôvodnenie primeranosti a potreby v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: potreba splnenia tejto
podmienky účasti vyplynula z dôvodu overenia a preukázania finančnej spoľahlivosti uchádzača tzn. verejný
obstarávateľ si overuje, že uchádzač je aj po finančnej stránke spoľahlivým partnerom.
3 Technická spôsobilosť
3.1 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
3.1.1 § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní – zoznam poskytnutých služieb za
predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením
cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
3.1.2 Splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ak
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je do troch rokov odo dňa
nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a zákona o verejnom
obstarávaní a zverejnenia vzoru referencie podľa § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní
možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom
podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. júna 2013.
3.1.3 Doklady na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti je treba predložiť ako
originály alebo ich úradne overené kópie. V prípade vyhotovenia dokladov preukazujúcich
technickú alebo odbornú spôsobilosť v inom ako štátnom jazyku, treba predložiť ich úradný
preklad do štátneho jazyka s výnimkou dokladov predložených v českom jazyku.
3.1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti podľa § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
3.1.5 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade
musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač v súlade s §
28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
37
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.2 Minimálna požadovaná úroveň štandardov
3.2.1 Minimálne požiadavky na Zoznam služieb:
 uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (za
predchádzajúce tri roky sa pre účely tejto zákazky považujú tri roky predchádzajúce dňu,
ktorý je posledným dňom, pred dňom lehoty na predkladanie ponúk), ktorých predmet je
rovnaký alebo podobný ako je predmet zákazky tzn. zneškodňovanie nebezpečného
odpadu, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača. V zozname, bude okrem cien, lehôt dodania/poskytnutia, uvedený presný
názov, sídlo a kontaktná osoba odberateľa na overenie údajov a jej telefónne číslo a presný
opis predmetu zákazky.
 Zoznam bude doplnený referenciami/dôkazmi o plnení potvrdenými v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní.
 Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce tri roky poskytol minimálne tri služby,
ktorých predmet je rovnaký alebo podobný ako predmet zákazky spolu v minimálnej
hodnote 500 000 EUR.
Odôvodnenie primeranosti a potreby v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: podmienku účasti
verejný obstarávateľ zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku
súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi. Je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti,
či uchádzači disponujú skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho realizovať.
_____ . _____
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
38
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
H – TABUĽKA NÁVRHOV UCHÁDZAČOV na PLNENIE KRITÉRIÍ
Postup verejného obstarávania:
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – VEREJNÁ SÚŤAŽ –
ZADANIE ZÁKAZKY na POSKYTNUTIE SLUŽBY
Obchodné meno uchádzača:
(doplní uchádzač)
Sídlo alebo miesto podnikania
uchádzača:
(doplní uchádzač)
Predmet zákazky:
Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu
zo zdravotnej starostlivosti
Časť 1
18 01 02 „časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných
konzerv okrem 18 01 03“; (od pôvodcu odpadu sem patrí odpad
z operačných, zákrokových a pôrodných sál, gynekológie,
patológie a pod.)
predmet zákazky
druh odpadu
číslo podľa Katalógu
odpadov
predpokladané
množstvo
v kg /za zmluvné
obdobie
jednotková cena
v EUR bez DPH
za 1 kg odpadu
Celková cena
predmetu
zákazky v EUR
bez DPH
Celková cena
predmetu
zákazky v EUR
vrátane DPH
02
03
04
05
01
18 01 02
4 000
„časti a orgány tiel vrátane
krvných vreciek a krvných
konzerv okrem 18 01 03“
V
dňa
podpis štatutárneho zástupcu
(meno, priezvisko, pečiatka a podpis)
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
39
BB
FNsP F.D.R oosev elta
Banská Bys tri ca
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA: V E R E J N Á S Ú Ť A Ž
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Oddelenie nákupu a logistiky
referát verejného obstarávania
H – TABUĽKA NÁVRHOV UCHÁDZAČOV na PLNENIE KRITÉRIÍ
Postup verejného obstarávania:
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – VEREJNÁ SÚŤAŽ –
ZADANIE ZÁKAZKY na POSKYTNUTIE SLUŽBY
Obchodné meno uchádzača:
(doplní uchádzač)
Sídlo alebo miesto podnikania
uchádzača:
(doplní uchádzač)
Predmet zákazky:
Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu
zo zdravotnej starostlivosti
Časť 2
18 01 03 „odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú
osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy“.
(od pôvodcu odpadu sem patrí odpad z infekčných pracovísk,
mikrobiológie, dialýzy, odpad z použitých nástrojov a predmetov,
napr. použité ihly, tampóny, obväzový materiál, umelý odpad, napr.
použité striekačky, infúzne a transfúzne súpravy, hadice, ampulky
z liekov, materiál znečistený biologickým odpadom: krv, moč,
stolica, zvratky, spútum, punktát)
predmet zákazky
druh odpadu
číslo podľa Katalógu
odpadov
predpokladané
množstvo
v kg /za zmluvné
obdobie
jednotková cena
v EUR bez DPH
za 1 kg odpadu
Celková cena
predmetu
zákazky v EUR
bez DPH
Celková cena
predmetu
zákazky v EUR
vrátane DPH
02
03
04
05
01
18 01 03
„odpady, ktorých zber
a zneškodňovanie
podliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska
prevencie nákazy“
V
630 000
dňa
podpis štatutárneho zástupcu
(meno, priezvisko, pečiatka a podpis)
SÚŤAŽNÉ PODKLADY_Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu...
40
Download

SP_01082013.pdf - FNsP FD Roosevelta