4
/.*\
L"B
.$. $q$Si
T.C.
ANTALYA VAIiIiGi
Halk SaSh[r Mtidiirliiffi
^|
Seki$trJl
si",$&:l:
ANTALYA HALK s,q,6lrfi urjotnrU(1rj ANTALYA HALK SA6LI6I MUDURTUdT} EVRAX
ffirlos9r*$
BlRIMl
Sayr
"ff
: 4569\,)4571 156.02:2015 Y/r4. Ek )ferlegtirme iqlemi
Konu
iiiiirl
r
iilr
riiliiiilrilfi iilillil u u
00009689983
r
VALILIK MAKAMINA
A}{IALYA
Sa$ltk lf]akanh$r Temel Sa$rk Hizmetleri Genel Miidtirltigi'ntin illerin Aile Hekimli[ine gegiq
tarihlerini belirten 02.02.2010 tarih ve 3075 sayrh yaz:Iran ile Antalya ilinin 13.12.2010 tarihinde Aile
Hekimlili Pilol. Uygulamasma gegece[i bildirilmig ve Aile Hekimligi ruygulamasr baqlamrqtrr'.
ve
ilimizdn:r ekli listedeki yer alan boq birimler ve yeni agilanbirimler nedeniyle, 25.01.2013 tarii.h
28539 sayt.h Aile Hekimlipi Uygulama Ycinetmelifi do[rrultusunda 2015 yrh 4. Ek yerleqtirme
iglemi yaprlaca.lctrr. Sciz konusu bu gahgmalar kapsamrnda;
a)Bog olan
ve yeni agrlan aile hekirnligi
pozisyonlarr igin ek yerleqtirme iqleminin
yaprlabilmesi,
b)Ek yr:rrleqtirme iqleminin2T Nisan 2015 tarihinde Arrtalya Halk Salh[r Miidiirhigii Toplantr
Salonunda saat 1 7.00'da yaprlmasr,
c)Yerle,qtirme iqleminin ekteki 7 (yedi) sayfahk usui ve esaslar kapsamrnda yaprlmasr,
d)Yerlcgtirme iq ve iqlemlerinin ekteki Uygulama Takvimi doSrultusunda yaprlmasr JfLususunu;
Tensiph:rin rze arz e4gli!n.
Vali Yardlrmcrsr
TURKER
EK:
Adet Uygulanna Takvimi (1 Sayfa)
Adet Yerlegtirr:me Usul ve Esaslarr (8 Sayfa)
Adet Boqalan Pozisyonlar Listesi (1 Sayfa)
ilurigitr
TEi,L: 0 242 2370390 F AX: 0 242 237 59 97
WllB : www.antalyahsm.gov.tr
ADRES: Soluksu Mah. Defterdarhk Bulvarr
n^.^..,. lJllsl
n:,_:
uetavlr
Aile Hekimligi Uygulama
DLtbesr
DahiliTel
:
2015
E-Posta
:
[email protected]
Download

2015 yılı 4.ek yerleştirme valilik oluru