28iOL/2At5 21:39
Tarih
: 21.01.2015
Evrak No: 1501210028
W
+90-31.22664 759
,rOI,.1
viirsu,xOdnnrinn
GEI€L
SA'IFA A1/42
SEKRETERLK
T,C.
KITRULTI BA$KANLIGI
:"/3112577-903,07.02. SO
Konu : Gerrglerden Eodada Mektup Yanqmast
$ayr
.'
illiiilliiitiiifrtf, [i lt'lliiii'.'
1-4.01.2015
itgi
: Genqlik ve Spor
-
Z6eS
BakauhElmn}e/ilfiA|s tarih ve 62786568-00Ci8E sayrlt yaztsr.
Genglik ve Spor Bakanhlrndan Baqkanhfirmrza intikal edcn "3'iincil Genglerden
Ecdada Mekrup Yarlgmasr" haklondaki ilgide kayrth yazmrn bir 6rne$i iliiiice
gonderilnektedir.
Bilgilerinizi ve Universitenizirr ilgili birfunlerine duyunuhnast hususuncia gereSini rica
ederirn.
Genel Sekreter
Ek: Oenglik ve Spor Bakanhgrniu yazrsr
(l
Sayfa)
Da$rtrm:
.Uni'versitelere
iiniverritrler Mr!. 1600. Cad. No:l 06539 Btlkcnt IANKARA
..,,. fals: (0312) .,.,. .... ,, ..
Telefou ; (0312)
........,,.,, ......(ayokgov.tr
e.poEts :
Ayrtntrl BtEi iEU irtiUat:
Elektronik A$,: w*'rr'.yok.gov.tr
*^
"'
7BigL/2Ai,5
+99-31 22664758
2L: 39
IB\
\.{i.|fil
YOI,:
GE|€L
@
T.C.
GENCLIK vE SB(}R BAKAI{LIeI
Genglik Hirmetleri Gcael
SAVFA 82IA?.
SEKRETERLK
Mfidilrltifli
?f
08.0r:0t5
Seyr : 5?786568- 000/88
Konu : Gcngierdcn Ecdada MektuP
Yarqmast
v0rsnrc0dnFj'l'i M KURULU BA$KANL lorue
ufrfliffiull|ffilit,.0"ir.
Genglcrin milli ve nranevi duygular;nr conlt tutaralq tek vatsn, tok devlel tek bayral,
tek millet inancr ve ldcalini kazandrnnak. tarih guurxnu toplunrde ycrellegmesini saBlamalg
dili do[ru. crtin bir gckitde kulta$ma$rnr tetrvik edcrck okuym d0gtnen ve yazan gengli[in
olugmasrna
amacrryla Qanakkalc Zafci ve Sankamrg konu
sailkomtrt'rtr 100. klnda 100 Bin MelAup" sloganryla
kalhr saf,lamak
baglrllerrnda "$araldcale
w
Genglcrden fu&da Mekup Yor,.rymusrrrn 3. hi diizrrrlenecEklir.
S6a konusu yanfmaya 11.29 pglan arasrnda gonplerimia, 09 Orak " 27 Mart 2015
tarihlsri arasuda rloktronik brgvuru formunu dotdurarak @vuraraklardr.Bagvuru formuna
afigine httE:,//rvwrv,qsh.ggv.trlrlGe4cterd.e{EcdadaMektuD adrcsinden
ye
yarrflrra
ulryrlacakttr.
EIEICronik ortarnda Genel \,tfidijrlCIE0miize
ulapn mektuplar dc$erlendirilip
tig
kategoridc;
l.I(degori Il-l4yr$,
Z.katcgori t5-lE yag,
S.krtegori l9-29 Ys$,
lrcr kategoride dercceys giron ilk iig kigiyc;
l. Ultrsbook ile Bakanhk kitap sati,
2, Laptop ile Bakantft kitap seti,
3. Akrlh Te lofon ile BakrnLh kitap seti 6dul olarak verilecekt'r.
Ayrrca ilk 100'e glren katrhmcrlara Bakarthgrmtzrn projelerine katrhmda dncelik
imkint &runacakur.
0niversitclerdc yanEmayla ilgili gerckli bilgilendirmenin yapilmasr hususunda
gercf,ini rica edcrim,
Sinan AKSU
Eakan a.
Cenel Miid0rV.
Adr.i :LlnthM#t g
Trlrlor
Frlr
Ehttmurk lmre
a $. nrr+ddsi
312 ,96 61 00
: (03t21J9d6108
Ayarlrhsi
lSir tH&nGON0LTA$. Ocn6ttr vr
Errol bilgiCns artal$rsr€rb.$,v
I
Spar
l)rrrranrflcllrori[lorte
rdryrindrn"rnwkzq3E?3?0i
! hasffi 8fi!][email protected]
DYS Nc vc cvnk lfrdri ile (rii*iri;inir,
lir
Download

Genclerden Ecdada Mektup Yarısması