T.c.
_
cr',fliilfl:
[jl[l.** [UmUT
r';ufq33};1f*l$'l;*$'"
6ZSOyI,ULAR
rritl
-
{
vdNpriM KURULU KARARI
KAMRNO
KARAR TaNHi
ToPLANTI
: 14:00
seeri
ilg 1
5J4
: 24.06.2014
yonetim Kurulu iiyelerine Begiktaq 19 Noterlifinden 1810612014 tarih ve 13551 yevmiye
numaral yazrtle ioplanrn adresi, tarihi ve saati yanh gekilde tebliB edildi[i gdri.ildti.
Toplantrnrn yaprlmasr igin gerekli go[unluk saplandrptndan, saat 14:10 da gtindem
maddelerinin gcirtiqtilmesine gegildi'
Giindem : I -SermaYe Arttnmr hk'
Z- 20L3 yrhna ait olagan genel kurul toplantrsrntn yaptlmast hk.
I(ARAR:
l- $irt rt ana siizlegmesinin sermayeyi tegkil eden 6'tnct maddesinin 200.000.- Tiirk
Lirasrndan 5.g00.000.- Ttirk Lirasr nakit artrrarak 6.000.000.- Tiirk Lirasrna grkartrlmasrna
bu hususta ekli yazr oldupu gekilde tadil tasanst haztrlanmaslna,
Z- girketin 2013 yrhna ait ola[an Genel Kurul
Toplantrsrnrn 15.07.2014 tarihinde
saat:14.00'de girket merkez adresinde Biiyi.ikdere Cad.Qayrrgimen Sokak Emlak Kredi 166
Kn-A Blok (at.6 Da.26 Levent Begiktag /istanbul adresinde yaptlmastna, giindemin
agagrdaki gibi olmasrna ve lstanbul Valilipi ig Ticaret Genel Miidi.irlti$iinden Bakanhk
Temsilcisi talebinde bulunulmasrna
cUNonu:
l. nqrh ve toplantr bagkanh[rnrn olugturulmasl ve toplantr tutanapmm
imzaianmasr hususunda bagkanhk divamna yetki verilmesi,
2. Z0l3 hesap yrhna ait Ydnetim
Kurulu Faaliyet raporunun okunmast ve
mtizakeresi,
21l3yrhna ait finansal raporlannrn okunmast miizakeresi ve tasdiki,
4. $irket esas sdzlegmesinin sennayeyi tegkil eden 6'tnct maddesinin 200.000.itirt Lirasrndan 5.800.000.- Ttirk Lirasr nakit artrrrlarak 6.000.000.-Ti.irk
Lirasma grkartrlmast hususunun gtiri,igi.ilerek kabulti veya reddi.
OZSOY'
5. iiiiitZOt3 tarihinde Ydnetim Kurulu iiyeliginden istifa eden Yeliz
a
J.
6.
7.
8.
9.
un yerine atanan Do[ukan KARASU iiyeli[inin onaylanmast,
Yonetim kurulu iiyelerinin ibra edilmesi,
y6netim kurulu tiyelerinin segilmesi ve gorev siirelerinin belirlenmesi,
y6netim kurulu tiyelerinin i.icretleri ile huzur hakkt, ikramiye ve prim gibi
haklann belirlenmesi,
y6netim kurulu tarafindan hazrrlanan Genel Kurul Qahqma Esas ve Usulleri
Hakkrnda ig Ydnergenin kabulii veya reddi'
10.
,!:
't
N;nnr vn IELITME nNoNiu $iRKETi
: 201416
t,l
yonetim Kurulu iiyelerine Ttirk Ticaret Kanunun 395 ve 396'mct
maddelerine giren hususlardan dolayr yetki verilmesi hususunun karara
ba[lanmast,
11. Ditekler ve temenniler.
Gerekli olan yasal iglemlerin yaprlmasrna, bay Do$ukan Karasu'nun red oyuna karqrhk oy
gokluSu ile karar verildi.
lu
IC
+".
la
Ti
!
I
7
I
t
'l
it
'",'''
.'ju,
I
... i i:'
L
?i.1,
t ''rf;*{
,3-
f*
,V?
f.J
H
E,B: i €en
ill:,E €
9l
*lH€a
,gEE
$,
E
rEs €'
E ;:*€F
l;as
q €;:€;
IE!:
- i:E= E ;Fh:n
E
E fr:'rF
& lE=R
I'o: E
F=EFrH
g lg€t E 3Fi
Z IEsE 5 $Ri;H
1
g- H;; fi FE i€t
Ig8.E € E€+T;
N ^\
,(rd
\
lb5$ -E fEH€=
EE IFFF"E
-f?
lalH€F.r-EFs=€E
f3
i
EEE
1tx
-i q
-'' q
-.
E
|-t
_l
5 l;E : r r
F;
'o
Jo
l:
d)
O
lEi
-:
M
J=
*-)
Hd
.-
Gi ,.q
*.1
(g
SE=
Fl
s
*
+1
zJ
C)
ai:
r^
()
:?
r
N
N
. a.$
alr
'x cd -:=
c;J{
€ o!u
;
\v
q
tF
a
-$.-\\
Lr
.HA
Fi
\
r\
c\
N
5C!uo,
=
't E\r
.
'-
p145
$s
n
tscd-
a (!x
c(.)
gEz
Y:= b-v.E
cg
I sI
B'Sq
rY\Arl
t+i f-l t-
lgb Er?H H jH FE !x'o
l^rFibfEj -E jrN E 5'il
xl
lFtsEE?r "$ $ AE
E3$
g
g
s:
lR
f,€
.NA
'tE E€ $
l.-K $
rJ{
b b0.=
;co
V)^ 11
l.r
M
()
_
:o
\o
=E'$€
.X
H ,. ,50.!
l*s n$" E F5 F5 gg;Xg
r-u
lE *E F?3.seri+rri.NrOh ij E,a$T
-rlD I H
.A-
F
v
qE
Lr
CU
F
.!f,
_c\
s
f\.
sf,
c!
Il.:;
F- E?,8 ?
xb ;seggEFE
+r,gEtdt
t: t
t=l.N (n
E'\J
'oN
5A)
\.J
xH6)
i"Y
-: -:
---
.$
>\n
;N
Nor
AF
tr
EEES
.Eg5E
$E E,o> 6 g v.!)
f-
tO
LrLrv
-g
v'l
s4()
6,.8
,Y\ArHHI-
(
t\,&
/-!
U
.-\
Q ..(\
?1
d-
E
L.
(.f
gtr>.
€
g
lex .s$= o o
l.NL: .: Efo
g
sz t /
sE d -:-.>)<-
Lr
; lse Ege
E-; ; ;
,s
Cd
Ea,+
lE5!3en'Fr'i
txE,E €; € E € € f ; E
=
tf
4 ifrF
=1
Eg\,1>
<(w
ii
v-\
-->-
'--+/ -J
d
.<
(;
\L
b.\
<.)
?
Tiirkiye Cumhuriyeti
T.C.
eesixres
Tarih: AUIT
Yev.Ho:
onmrx
19.
NOTERLI 6l
Bu ornefin, ibraz.edilen Begiktag 19. Noterlisinden cp,lilZlzo13 tarih ve 03482 yevrtrive
numarast ile tasdik edilmig OzsovLuLAR iru$nnr vE I$LETME ANoiliM
SinxEri nel
Karar Defterinin L4. ue ls. sayfasrndaki iaprsrk zaioglzou tarih ,"' zolaio;t;l;
karartntn aynrsr oldu8unu onaylarrm. (Bir Temmuz-ikibinondQ.t) Sah gunti OttAljZOiO-l-' '
;;
BE9rKrA$.19.
NOTERI
BE$tKrA$ 19. NOTER|
ZEKER|YA DEMiR
Zekeriya DEMiR
Vekili
i
mzaya YEtkili Bagkatip
gerefpiNDAR
9AY|R 9IMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2
BLOK K:1 D:64.
LEVENT BESiKTAS /
ISTAN6UL
Tel:+902123255903
Fax:+90212325591 3
IBY'i"iS ?|f?i
NQS
Versisi ve Deserli Kasrt bedeli makbuz karerlr$r tahsil edilmistir.
NO: 201407UA340319 - 62418A0271
Download

Genel Kurul Toplantısı Daveti