2014/2 YILI ENGELLi PERSONEL ALIMLARI iLE iLGiLi
DUYURU
Engelli personel istihdamma yonelik Engelli Kamu Personeli Se~me Smav1
(EKPSS) 27 Nisan 2014 tarihinde Ol~eme Se~me ve Yerle~tirme Merkezince
(OSYM) ger~ekle~tirilen atamalardan, ilimiz emrine verilenlere ait Milli Egitim
Bakanllg1 insan Kaynaklan Genel Mudurlugunun 39781525 say1ll yaz1lan ile
atanmas1 yap1lanlara ait liste ektedir.
ilimiz emrine ozuriU personel olarak verilenlerden ekli yaz1da belirtilen
~artlar ta~mak kayd1yla a~ag1da istenen belgeleri en ge~ 30/09/201~ gunu
mesai bitimine kadar Mudurll.igumuz insan Kaynaklan (Atama) Subesine elden
teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar evraklann1 teslim
etmeyenlerin atamalan yap1lmayacakt1r. ilgililere duyurulur.
iSTENEN BELGELER:
1. Diploma as1llan veya onayh ornekleri (Ash ibraz edilmesi halende Kurumumuzca da
onaylanacakt1r .)
2. OzOriU Saghk Kurulu Raporu (Ash veya noter tasdikli sureti)
3. NOfus cOzdan fotokopisi (1 Adet)
4. Sab1ka Kayd1 (Sab1kas1 olanlann mutlaka mahkeme kararlanm eklemeleri gerekmektedir.)
5. Kamu Kurum ve Kurulu~larmda ~ah~anlardan muvafakat belgesi
6. Son alt1 ay i~erisinde ~ekilmi~ Vesikahk Fotograf (3 Adet)
7. Askerlik durum Belgesi
8. ikametgah belgesi {Ni.ifus Mi.idi.irli.iklerinden ahnacak)
9. Mal Bildirim ( il Milli Egitim Mi.idi.irli.iklerinden almacak)
MU$ MiLLI EGiTiM M0D0RL0G0
T.C.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
insan Kaynaklan Genel Miidiirliigii
SaYJ : 41289672/903.02/3971525
17/09/2014
Konu: 2014/2 Yth Engelli Personel
Atarnal an.
.. ............. VALiLiGiNE
(il Mllfi Egitim Miidiirliigii)
ilgi: a) Engellilerin Devlet Memurluguna Ahnma $artlan ile Yapllacak Merkezi Smav ve
Kura Usulii Hakkmda Yonetmelik.
b) 2014/2 EKPSS/Kura ile Engelli Memur Yerle~tirme Tercih Kllavuzu.
c) Milli Egitim Bakanhg1 Personelinin Gorevde Yiikse1me, Unvan Degi~ikligi ve Yer
Degi~tirme Suretiyle Atanmas1 Hakkmda Yonetmelik.
Kamu Kurum ve Kurulu~lannda ilgi (a) Yonetmelik kapsammda engelli personel
istihdam1 yaptlmasma yonelik Engelli Kamu Personeli Set;:me Smav1 (EKPSS) 27 Nisan 2014
tarihinde Olt;:me Set;:me ve Yerle~tirme Merkezince (OSYM) gert;:ekle~tirilmi~tir.
Bakanhgtmtz ta~ra te~kilatma ortaogretim mezunu 400 adet 12 nci derece hizmetlinin
EKPSS sonucuna gore yerle~tirilmesi OSYM tarafmdan yapllmt~tlr.
iliniz emrine yerle~tirilmesi yapllan ve ekli listede (EK-1) yer alan adaylann atama i~
ve i~lemlerinin Valiliginizce yiiriitiilmesi gerekmektedir.
ilgi (a) Yonetmeligin 17 nci maddesinin ikinci flkrasmda "Kamu kurum ve kurulu~lan,
yerle~tirmeye ili~kin olarak a!,amaya yetkili amirin onaYJ ile bes kisiden olu~an bir
degerlendirme komisyonu kur~. Bu komisyon, atanmak iizere bildirilen adaylan, aranllan
nitelikler yoniinden inceleyerek, nitelikleri uyanlann atamalanmn yapllmasm1 teklif eder."
hiikmii yer almaktadtr.
~-Bu hiikiim geregi; olu~turulacak komisyonda iliniz emrine yerle~tirmesi yapllan
adaylann atama i~ ve i~lemlerinin ilgi (b) kllavuz ve a~agtda yer alan at;:tk1amalar
dogrultusunda yaptlmast gerekmektedir.
Hizmetli unvanmda iliniz emrine yerle~tirmesi yapllan adaylarm;
a) A~agtda yer alan bilgi ve belgeleri Valiliginize ibraz etmesinden sonra atamaya
ili~kin i~ ve i~lemlerinin ba~latllmast,
b) Atama karamamelerinin Valiliginizce diizenlenmesi, yerle~tirme listelerinde yer alan
adaylann dt~mda kesinlikle atama yapllmamast, aksi takdirde sorumlulugun ilinize ait
olacagmm bilinmesi,
Torond 1 ~
S'ff' SAL~A-N
(CS".!.d-1201.~
Atatiirk Blv. 06648Klzilay/ANKARA
Elektronik Ag: personel.meb.gov.tr
e-posta: pgm_kadro_ [email protected] .tr
">
{
Aynnhh bilgi is:in: C.BAS Sef
Tel: (0 312) 413 18 71
~~.
Faks:(0312)4182343
f~ j
(r
/'1.
1/4
c) illilye/okul ve kurum emrine atamalannm 5442 saytb Il Idaresi Kanununa gore
ihtiyay/ norm ve ozfu durumu goz oniinde bulundurularak belirlenen kontenjan dahilinde
Valiliginizce yapilmasi, (Adaylann tercihleri dogrultusunda ilinize yerle~tirmesi
yapdd1gmdan adayhklan kaldmlmadau. saibk, e~ 1 ~_,j)ziil: dw:wnlarLue~eni¥1eiller.
aras1 yer degi~ikligi yapilmayacakttr. Mayhklari kaldmld1ktan sonraki yer degi~ligi i~ ve
i~lemleri ise ilgi (c) Yonetmelik htikiimlerine gore yiitiitiilecektir.)
-------~-~---- ·
gerekmektedir.
1- Adaylarda A~ag1daki Genel ve Ozel ~artlar Aranacaktlr:
a) 657 say1b Devlet Memurlan Kanunu'nun
yedinci f1kras1 hari~ diger ko~ullan ~1mak,
degi~ik
48 inci maddesinde yer alan
b) 14/01/2012 tarihli ve 28173 sayi11 Resmi Gazete' de yay1mlanarak yiiriirlUge giren
OzUrlUlUk OlyUtU, Smiflandirmasi ve OzUrlUlere Verilecek Saghk Kurulu Raporlan Hakkmda
Yonetmelik hUkUmlerine uygun %40 ve Uzerinde oztirlU oldugu ozUrlU saghk kurulu raporlan
ile belirlenmi$ olmak, (Adaym ozUrlU saghk kurulu raporunda belirtilen raporun geyerlilik
sUresinin "Sfuekli" veya "SUreli" olmasma gore ; "SUrekli" olanlardan yeni bir rapor
istenmemesi, "SUreli" olanlann ise ge~erlilik sUresi kontrol edilerek, sfuesi bitmi$ olanlardan
yeni rapor istenmesi gerekmektedir. ( Adaym birden fazla ozfulU saghk kurulu raporu olmas1
halinde 2014 yll1 EKPSS yerle~tirmelerinde OSYM tarafmdan esas ahnan ozUrlii saghk
kurulu raporu i$leme almacakt1r.)
c) Engelli Saghk Kurulu raporunun "~ah$tinlamayacagi i$ Alanlan" bolUmiinde
ifadesi bulunmamak,
"~ah$amaz"
9) 657 sayiii Devlet Memurlan Kanunu'nun 94'iincU maddesine gore devlet
memurlugundan ~ekilmi~ olan ve 9ekilmi~ saydanlarda, aym Kanun'un 97'nci maddesinde
belirtilen bekleme sUresini "yerle~tirme i$lemine son ba~vuru tarihi itibariyle" (08/09/2014)
doldurmu~ olmak,
d) Adaylann atamalarmm yapdabilmesi i9in yerle$tirme i$1emi i~in son ba$vuru tarihi
olan 08/09/2014 tarihi itibariyle OMSS ba$vurusunda beyan ettigi egitim kurumlanndan
mezun olmak,
e) Herhangi bir sosyal gUvenlik kurumundan emekli olmamak.
2- Adaylardan Vallliginizce istenilecek Belgeler:
a) Gerekli hallerde, 657 sayth Devlet Memurlan Kanununun degi$ik 40'mci maddesi
geregince kazai rli$t karar1.
b) Ogrenim durumlan bakimmdan;
1- Diploma asdlan veya onayh ornekleri, (onay i$lemi valiliklerde de
geryekle~tirilebilecektir.) diplomalannm dUzenlenmemi~ olmasi halinde ogrenim durumlanm
belirtmek Uzere ilgili kurumlarca usulUne gore verilecek ve daha sonra diploma veya
ornekleri ile degi$tirilebilecek belgeler.
Atatiirk Blv. 06648 Kiziiay/ANKARA
Elektronik Ag: personel.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntlb bilgi
i~in: C.BA~ ~ef
Tel: (O 312) 41318 71
Faks: (0 312) 418 23 43
2/4
2-Mezun olabilecek durumda iken smav ve yerle~tirme ba~vuru im.kam saglanan
adaylann atamalanmn yaptlabilmesi i9in, yerle~tirme i~lemine son ba~vuru tarihi olan
08/09/2014 tarihi itibariyle OMSS ba~vurusunda beyan ettigi egitim kurumundan mezun
oldugunu gosterir belge.
c) 14/0112012 tarihli ve 28173 sayth Resmi Gazete' de yaytmlanarak yiiriirliige giren
Qziirliiliik Ol9i.itii, Smtflandtrmast ve Oziirli.ilere Verilecek Saghk Kurulu Raporlar1 Hakkinda
Yonetmelik hiiki.imleri geregince saghk kurulu~lanndan alman Resmi Saghk Kurulu Raporu.
9) Bir omegi ekte gonderilen ve adaylarca yazth beyanda bulunmak suretiyle usuli.ine
uygun doldurulan Engelli Personel Atama Ba~vuru Formu. (EK-2) ( Soz konusu formdaki
Kimlik beyanlannm dogrulugu ni.ifus ci.izdanlanndan, askerlik ve adli sicil beyanlannm
dogrulugunun ise yetkili ve adli mercilerden ilinizce teyit edilmesi, adli sicil kaydt
bulunanlardan sabtka sorgulama belgesi ile buna ili~kin mahkeme karannm istenilerek insan
Kaynaklan Genel Mi.idi.irliigi.i Atama Grup Ba~kanhgma gonderilmesi, halen askerlik
gorevini yapan adaylarm atama haklanmn sakh tutulmasma ili~kin dilek9elerinin i~leme
almarak, askerlik doni.i~i.i atanmak i.izere ba~vuruda bulunanlann atamalannm yapilmas1
gerekmektedir.)
d) Kamu kurum ve kurulu~lannda halen aday ya da asli devlet memuru olarak
9ah~makta olanlardan ba~ka hizmet stmft kapsammdaki kadrolar ile bulunduklart kadrolardan
farkh olmak kaydtyla mezunu olduklan egitim programlan itibariyle ibraz etmi~ olduklara
unvanlarda ilinize yerle~tirilen adaylann gorev yapttklan kurumlarca onaylanmi~ muvafakat
belgesi. (Halen gorev yapttg1 unvandan farkh unvanlarda yerle~en adaylann muvafakat
i~lemleri Valiliginizce yi.iri.itiilecektir. Kurumunca muvafakat verilmeyen adaylann atama
i~lemleri yapilmayacaktir.)
e) 3 adet vesikahk fotograf.
f) Mal bildirimi.
Aynca, ilgi (a) Yonetmeligin 14 nci maddesinin ii9iinci.i fikrasmda "EKPSS veya kura
sonucuna gore yerle~tirdigi halde atama i9in aramlan ko~ullan ta~rmayan veya istenilen
belgeleri si.iresi i9erisinde getirmeyen adaylann atamalan yapilmaz."hi.ikmi.i ile yine aym
Yonetmeligin 15 inci maddesinin dordi.inci.i ftkrasmda " Geryege aykm belge verdigi veya
beyanda bulundugu tespit edilenlerin atamalan yaptlmaz, atamalan yaptlmt~ ise iptal edilir,
bu ki~iler hakkmda 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayth Ti.irk Ceza Kanunu hiiki.imleri
uygulanrr. Ger9ege aykm belge verdikleri veya beyanda bulunduklart tespit edilen adaylar
hakkmda yapilacak i~lemler, atama ba~vuru formunda kamu kurum ve kurulu~lan tarafmdan
yazth olarak belirtilir."hi.ikmi.i yer almaktadtr. Bu hi.iki.imler geregi yanh~, yamltict, ger9ege
aykm beyanda bulunanlar ile atama i9in ongori.ilen ko~ullan ta~tmayan veya a~agtda saytlan
belgeleri 30/09/2014 tarihine kadar Valiliginize teslim etmeyen adaylann atamalan
yaptlmayacakttr.
il Milli Egitim Mi.idi.irli.igi.ini.ize yerle~tirilmesi yaptlan ve yukartda belirtilen genel ve
ozel ~artlart ta~tyanlardan istenilen bilgi ve belgeleri belirtilen si.ire i9erisinde teslim eden
adaylann "Engelli Atama Ba~vuru Formunda" belirttikleri ikametgah veya adaylarm istemesi
halinde e-posta adreslerine 7201 sayth Tebligat Kanununa gore tebligat yapllacakttr. Tebligat
yaptldtgi halde 657 sayth Devlet Memurlan Kanununun 62. ve 63. maddelerinde belirtilen
yasal si.ire i9erisinde goreve ba~lamayan
hizmetlilerin atamalan Valiliginizce iptal
edilecektir.
Atatiirk Blv. 06648 Kizilay/ANKARA
Elektronik Ag: personel.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntlh bilgi i~in: C.BAS Sef
Tel: (0 312) 413 18 71
Faks: (0312) 418 23 43
3/4
ilinize yerle~tirmesi yapllan adaylardan atama ko~ullanm ta~1madtg1 sonradan tespit
edilenlerin atamas1 yapllmayacak, atamas1 yapllm1~ olsa bile iptal edilecektir.
il Mill'i Egitim Miidiirliiklerince atamalan yapllan adaylann en gey 31/10/2014 tarihine
kadar gorevlerine ba~latllmalan saglanarak, goreve ba~layanlar ile gorevine ba~lamayanlann
goreve ba~lamama nedenleri de belirtilerek ekte bir omegi gonderilen "Geri Bildirim
Formuna" (EK-3) i~lenerek [email protected] bildirilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
HamzaAYDOGDU
Bakan a.
Genel Miidiir
EKLER
1- EK-1, EK-2, EK-3.
DAGITIM
20 il Valiligine
(Adtyaman, Agn, Bitlis, Diyarbaku, Erzincan, Erzurum,
Gaziantep, Kars, Malatya, Kahramanmara~, Mardin, Mu~,
Sivas, ~anhurfa, Van, Batman, ~rmak, Ardahan, Igdrr, Kilis
il Mill'i Egitim Miidiirliigu)
Atatiirk Blv. 06648 Klzi!ay/ANKARA
Elektronik Ag: personel.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntih bilgi iyin: C.BA~ ~ef
Tel: (0 312) 413 18 71
Faks: (0312)418 2343
4/4
E
Iii
~
T.C.KlMLIK
S.NO NO
ADI
SOY AD[
i$
I
11189873200
MEStrr
OzoiL
E
2
12359832430
FAT1H
YENTOR
3
24799808388
YESIM
4
26165373216
EMRAH
I~
BABA ADT
OORENIM
DURUMU
ENGEL
DURUMU
ATANDT{)f IL
UNVANI
BISAR
ORTAOORETIM
O<!rme
MUS
HlzMETLI
12
E
EKREM
ORTAOORETIM
ZibUud
MUS
HlzMETLI
12
IPEK
K
MUSTAFA
ORTA00RETIM
Sflroleo(Kronilc)
MUS
HIZMETLI
12
ERDEN
E
SALIH
ORTAOORETIM
Duygusal
MUS
HIZMETLI
12
26276531024
34715087612
c;:ICDEM
ACIRCAN
ALlRIZA
MASALLAH
ZibUud
MUS
MUS
HIZMETLl
TEKIH
ORTAOORETIM
ORTAO<: RETIM
Zlhinsel
IHSAN
K
E
lllfZMETLI
12
12
ABDULVAHfT
ORTAOORETIM
Ortopedik
MUS
HIZMETLI
12
OMER
ORTAOORETIM
Sflroleo (Kronilc)
MUS
HIZMEnl
12
ORTAOORETIM
O<!rme
MUS
HlzMETLI
12
Rubsal vc
s
6
7
35404292492
BOLENT
ATES
E
8
36395031640
ERSIN
SOYLEMEZ
E
9
36437032536
ECEM
BUWU
KALl
10
37346000104
FATlH
ARCA
E
RlFAT
ORTA00RETIM
Sflroleo (Kronik)
MUS
HIZMETLI
12
II
38119973922
METIN
EMRE
E
MEHMET
ORTA00RETIM
Sflroleo (Kronilc)
MUS
HIZMETLI
12
12
38386965200
CEMBELI
oONDOz
E
FAHRETI1N
ORT AOORETIM
MUS
HIZMETLI
12
13
41497861392
HASIM
oONDOz
E
NECMETTIN
ORTAOORETIM
MUS
HIZMETLl
12
14
IS
43654789792
8460629256
NIZAMETTIN
MEHMETEMIN
TOPLU
KOPR
E
CEMAL
ORTAOORETIM
ORTAOOREI1M
Sflroleo (Kronik)
DijaSuuftarwnayan
Ruhq! ve
Ilu}pal
Ortopedik
MUS
MUS
HlzMETLI
16
54454429580
OMER
SAM UK
E
SOLEYMAN
ORTAOORETIM
Ortopedik
MUS
HlzMETLl
17
S877128S430
HASAN
KDc;:LARDAN
E
SIRACETTIN
ORTAOORETIM
Ortopedik
MUS
HlzMETLl
12
18
59269038866
CENO!Z
TASCI
E
HOsEYIN
ORTAOORETIM
SlDlflanamayan
MUS
HIZMEnt
19
20
60427226414
62722154256
DENIZ
YUNUS
SAYAR
BALKAN
E
E
NAZMI
MEHMETCAN
ORTAOORETIM
ORTAOORETIM
Ortopedik
ZibUud
MUS
MUS
HIZMETLI
HIZMETL
E
DKIS
HIZMBTLI
ADRES BIRLESTIR
DEREMAH. HURRIYETCAD. S.S.YESIL VADI K
MERKEZMUS
YAZIR MH OZTEKINLER SK YENKO ST KARDELEN
SEU;:UKLU KONY A
llsMET INONU MAH. 737 SOK. BIRLIK APT. KA
lsKENDERIJN HATAY
KJZILACA<; BUCACI KlZILAGAc;: BELDESI KULT
MERKEZMUS
CUMHURIYET MAH. AR1F SAO CAD. NO' 6 c; MERKEZ
TUNCELl
SANATSOK.NO,IS r~NISbHIKD ARBAKIR
ATAMER MAH. 2589 SK. NO' 30 c;: KAPI NO KONAK
IZMIR
DES MINAREMAHALLESI TOKI3. ETAP K3 DAI
MERKEZBtrLIS
FATIH MAH. SEDA SK. NO' 3/llc;: KAPI NO
c;:ERKEZKOY TEKIRDAC
MAH. MURATPASA CAD. S.S.ATASAY
MERKEZMU$
APT NO 2 MERKEZ
B.EVLERMAH
SltRT
URFA YOLU 3.KM. YILDIZLAR·3 APT. KAT 7
KA VAPINAR Dfv ARBAKJR
IHURRIYET
ERALANI KOVO MERKEZ MUS
MURATPASA MAH. BAYRAKTAR SK. NO' 39lc;:
12 MERKEZMUS
12 1GUNES DOLMUS DURAGI MERKEZ MUS
OAZILER MAH. ATATURK CAD. FIDAN APT. Str
12 KARTEPE KOCAELI
TELEFON I
TELEFON2
MAILADRESI
90 4362254569
90 5437608338
kitlp.iJII)"[email protected]
90 0000000000
90 5069554242
90 5464787936
90 5464787932
90 0000000000
90 5453110076
904283112252
90 5445504949
90 5365234782
90 5445504949
illlu. [email protected]
bulc!n_~il.com
90 2324560304
90 5454560304
90 5079219516
90 5079219516
90 2827260688
90 5362014224
90 5344022432
90 5344022432
90 5346015215
90 5346015215
[email protected]
ernre..rn«i~JI.rom
90 5369384543
90 5369337019
90 5353282878
90 5353282878
~00111.
90 5433944174
90 5433944174
~U.com.
904362170216
90 5449127417
.,_
90 2623735666
90 5327335214
-~lleam
)[email protected]:latnll.oo~~~.
90 0000000000
90 5389316537
12
ADIYAMAN ONlVERSlTESl MERKEZ ADIYAMAN
BEYAZSEHIR MAH.Koc;:KAYA CAD.826.SOK 3-20
KOCASINAN KAYSERl
90 3522510255
90 S33496nso
12
12
DICLE MAH. 862 SK. NO' 2-1 lc; KAPI NO' BUCA IZMIR
J<YK YURDU MERK.EZ BINGUL
90 0000000000
90 2322764406
90 5079337088
luaurwwr
90 5079118543
MfMII"i4~.CIIIII
Oil«
Bu listc (20) kqiliktir.
[email protected]
ENGELLI PERSONELATAMABA$VURU FORMU
T.C. Kimlik Numarasr:
Adr:
Soyadr:
Cinsiyeti:
Erkek
BabaAdr:
AnneAdr:
0
Kadrn
0
Nufusa kayrtlr oldugu
FOTO~RAF
il:
ll~e:
Dogum Tarihi:
CiltNo:
Aile Srra No: Srra No:
Verili~
Verili$ Tarihi:
Kayrt No:
Dogum Veri:
Nedeni:
Nufus Ciizdanr Seri No:
Verildigi Yer:
Askerlik durumu :
Yaprldr 0
Muaf 0
Tecilli 0
Adli Sicil kaydr var mr?
Mahkumiyeti varsa siiresi (Yrl, Ay, Giin):
Mahkumiyeti var mr?
Var n Yokn
Var n
Yok n
Sonucu:
Ertelendi 0
Affedildi 0
Mezun oldugu Oniversite/YOksek Okui/Ortaogretim kurumunun
Se~enek
Adr:
Memnu haklarrnrn iadesi kararr :
Var 0
Bolumii:
Siiresi:
YokO
Mezuniyet tarihi:
Engel Derecesi:%
ENGELGRUBU
:
l.GENEL ENGELLILER
a) Ortopedik
0
b) Oil ve Konu~ma
0
c) Ruhsal ve Duygusal
0
~)
0
Suregen (Kronik)
d) Diger (srnrflanamayan)
0
2. GORME ENGEUILER
:
0
3. I$1TME ENGEWLER
:
0
4. ZIHINSEL ENGEUILER :
0
(Bu boliim adayrn Engelli Saglrk Kurulu Raporuna
ikamet Adresi
yaptrrrmlara ~evrildi 0
gore doldurulacaktrr.)
:
Telefon (ev):
Telefon (cep) :
E-Posta:
Atama Ba~vuru Formunda belirtilen bilgiler tarafrmdan tam ve dogru olarak doldurulmu$tur. Bu bilgilerin dogrulugu ile ilgili dogacak her tiiriO
hukuki sonucu kabul ediyorum.
....../ ....../2014
imza
ACIKLAMALAR
1- Biitiin sorular tam ve a91k olarak cevaplandmlacaktlr.
2- Atarna B~vuru Formunda adaym beyan1 esas almacaktJr. (Adaym beyan ettigi adli sicil ve askerlik durumu bilgilerinin dogrulugu
yetkili askeri ve adli mercilerden kurum tarafmdan teyit ettirilecektir.)
3- Gef9ege aykm beige verdigi veya beyanda bulundugu tespit edilenlerin atamalan yapilmayacak, atarnalan yap1lnu~ ise iptal
edilecektir, bu ki~iler hakkmda TUrk Ceza Kanununun ilgili hilkfunleri uygulanacaktrr.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız