~EHiT YAKINLARI VE GAZiLERiN ATAMALARINA iLi~KiN DUYURU
BA~VURUDA iSTENiLECEK BELGELER
1- Diploma as1llan veya onayll ornekleri
2- Aday
Ba~vuru
Formu
3- Askerlik Durum Belgesi{Askerde olanlann terhis tarihini gosterir beige)
4- Sab1ka Kayd1
5- Kamu Kurum ve
Kurulu~larmda <;all~anlardan
muvafakat belgesi
6- 3 Adet vesikallk fotograf
7- Mal Bildirimi {Milli Egitim MuduriOgunden allnacak)
8- Nufus cuzdan fotokopisi.
9- ikametgah belgesi {Nufus MuduriOgunden almacak)
Atamas1 yap1lanlann yukarda belirtilen belgeleri haz1rlayarak en ge<; 20.08.2014
tarihine kadar Milli Egitim Mudurlugu Atama Burosuna elden teslim etmeleri gerekmektedir.
MU~ MiLLi EGiTiM M0D0RL0G0
T.C.
.
....
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Insan Kaynaklan Genet Miidiirliigii
.
"
Say1 : 41289672/903.02/3302877
Konu: ~ehit Yakm1 ve Gazilerin Atamalan .
11/08/2014
......... V ALILIGINE
(il Milli Egitim Mudurlugu)
Ilgi :a) 657 sayil1 Devlet Memurlan Kanunu,
b) 7201 say1h Tebligat Kanunu,
c) Terorle Mucadele Kanunu Kapsammda Kamu Kurum ve Kurulu~lannda Istihdam
Edilecekler Hakkmda Yonetme1ik.
~) Devlet Personel Ba~kanhgmm 24/07/2014 tarihli ve 96005330-305.00-3915 sayth
yaz1s1.
Kamu Kurum ve Kurulu~lannda ilgi (c) Yonetmelik kapsammda ~ehit yaktm ve
gazilerin istihdamma yonelik yerle~tinne i~lemi 22/07/2014 tarihinde kura ile Devlet
Personel Ba~kanhgmca ger~ekle~tirilmi~tir.
Bakanhgimtz ta~ra te~kilatma; kura sonucunda Devlet Personel Ba~kanhgmca memur
unvanmda 329, hizmetli unvanmda 411 olmak iizere, toplam 740 adet kadroya ~ehit yakm1
ve gazinin yerle~tirilmesi yaptlmi~tir. Yerle~tirilmesi yap11an hak sahiplerine ili~kin liste
(EK-1) ili~ikte gonderilmi~tir.
12/0411991 tarihli ve 3713 say1h Kanununun Ge~ici 13 uncu maddesinin ikinci
fikrasmda; "Bu maddenin yiiriirluge girdigi tarihte ek 1 inci madde kapsamma girenler ile bu
maddenin birinci f1krasmda be1irtilenlerden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhgmca hak
sahibi oldugu tespit edilenlerin atama teklifleri Devlet Personel Ba~kanhgmca 2015 yl11
sonuna kadar kura usulii ile yap1hr ... Kura sonucu yapllacak atamalarda atama teklifleri ile
birlikte atama teklifi yap1lan kamu kurum ve kurulu~lanna diger kanunlardaki hiikiimlere
bakdmaksizm ve ba~ka bir i~leme gerek kalmaks1zm kadro ve pozisyonlar ihdas, tahsis
ve vize edilmi~ say1hr. Bu kadro ve pozisyonlar mevzuati uyarmca diizenlenen ilgili
cetvel ve boliimlere eklenmi~ sayd1r. Bu :;ekilde ihdas edilen kadro ve pozisyonlar
herhangi bir ~ekilde bo~almas• halinde ba~ka bir i~leme gerek kalmaks•zm iptal edilmi~
sayl11r." hiikmii ile 5 inci f1krasmda; "Bu madde ile ek 1 inci madde kapsammda
31/12/2015 tarihine kadar yapllacak atamalar, yll1 merkezi yonetim biit~e kanunlannda
yer alan kisitlamalara tabi tutulmaz." hiikmii yer almaktadtr.
Diger taraftan, mezkur Kanunun ek 1 inci maddesi kapsammda atanacaklann
atamalannm yapllacag1 kadro veya pozisyonlar i~in smavlara ili~kin hukumler hari~ olmak
uzere ilgili mevzuatmda ongoriilen nitelik ve ~artlan ta~1malannm zorunlu oldugu ifade
Bu beige, 5070 sayl11 Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivcnli e\ektronik imza ile imzalanmJ~tlr
Atatlirk Blv. 06648 Kmlay/ANKARA
~• -'-•----·"· A;:. -~-"~-a! ~ah Mw tr
AynntJ\1 bilgi i9in:
Tel: (0 312) 413 14 25
edilmi~tir.
Aynca; 09/05/2014 tarihli ve 28995 sayth Resmi Gazete'de yaytmlanarak yiiriirluge
giren "Terorle Mucade1e Kanunu Kapsammda Kamu Kurum ve Kuru1u;;1annda istihdam
Edilecekler Hakkmda Yonetmelik"in "Atama ve Goreve Ba;;lama" ba;;hkh 11 nci
maddesinde Kamu kurum ve kuru1u;;1annm; atama teklifi yapt1an istihdam hakkt sahip1erinin
Kanunla belirtilen istisnalar dt;;mda teklif edilen kadro veya pozisyonlann gerektirdigi
atanma ;;artlanm ta;;tytp ta;;tmadtklanm kontrol etmekle yukumlu olduklan, ilgili mevzuat ile
belirlenen atanma ;;artlanm haiz olmayanlann atama i;;lemlerini ger9ekle;;tiremeyecekleri,
atandtktan sonra ;;artlan ta;;tmadtgt tespit edilenler hakkmda ilgili mevzuat uyannca i;;lem
tesis edecekleri, atama teklifinin intikalinden itibaren otuz gun i9inde atama i;;lemlerini
tamamlamalan gerektigi ve 1110211959 tarihli ve 7201 sa yilt Tebligat Kanunu hukumlerine
gore ilgililere teblig etmek1e yiikumlu olacaklan, guvenlik soru;;turmasma ya da ar;;iv
ara;;ttrmasma gerek duyulan gorevlerde bu surenin guvenlik soru;;turmast ve ar;;iv
ara;;ttm1asmm sonu9lanmasmdan itibaren ba;;layacagJ, atama ve goreve ba;;latma i;;lemlerinin
sonucu, kamu kurum ve kurulu;;lan tarafmdan i;;lemlerin tamamlanmasmt takip eden onbe;;
gun i9inde Ba;;kanhga bildirilecegi ve i;;e ba;;lamaya ili;;kin olarak 657 sayth Devlet
Memurlan Kanununun 62 nci ve 63 uncu maddeleri hukumlerini uygu1amakla yiikumlu
bulunduklan ifade edilmi;;tir.
.
.
Ilgi (c) Yonetmelik kapsammda, Iliniz emrine atanmalan uygun goriilen yukanda yer
verilen hiikumler ve a91klamalar 9er9evesinde ekli listelerde gosterilen istihdam hakkt
sahiplerinin kar;;tlannda belirtilen kadrolara atama i;; ve i;;lemlerinin (ikamet ettikleri
adres, ogrenim durumu ve ozel durumlan dikkate almarak) ilinizde personel ihtiyact
bulunan bir hizmet birimine atamalannm 3713 saydt Kanun, ilgi (c) Yonetmelik, 7201
saydt Tebligat Kanunu ile 657 sayl11 Kanunun ilgili maddelerine dayah olarak
Valiliginizce yiiriitulmesi gerekmektedir.
Memur ve hizmetli unvanmda iliniz emrine atanmalan uygun goriilen hak sahiplerinin;
a) A;;agtda yer alan bilgi ve belgeleri Valiliginize ibraz etmesinden sonra atamaya
ili;;kin i;; ve i;;lemlerinin ba;;latt!mas1,
b) Atama karamamelerinin Valiliginizce duzenlenmesi, yerle;;tirme listelerinde yer alan
hak sahiplerinin d1;;mda kesinlikle atama yap1lmamas1, aksi takdirde sorumlulugun
Valiliginize ait olacagmm bilinmesi gerekmektedir.
Adaylardan V aliliginizce istenilecek Belgeler:
a) 657 sayth Devlet Memurlan Kanununun degi;;ik 48'inci maddesinde belirtilen
;;artlan ta;;tmak.
b) Ogrenim durumlan baktmmdan;
1- Diploma astllan veya onayh omekleri, (onay i;;lemi valiliklerde de
ger9ekle;;tirilebilecektir.) diplomalannm duzenlenmemi;; olmast halinde ogrenim durum1anm
belirtmek uzere ilgili kurumlarca usulune gore verilecek ve daha sonra diploma veya
omekleri ile degi;;tirilebilecek belgeler.
b) Bir omegi ekte gonderilen ve hak sahiplerinin yazth beyanda bulunmak suretiyle
usulune uygun doldurulan ~ehit Yakmt ve Gazi Personel Atama Ba;;vuru Formu. (EK-2)
Soz konusu formdaki kimlik beyanlannm dogrulugu nufus cuzdanlanndan, a~rlik ve adli
sicil beyanlannm dogrulugunun ise yetkili ve adli mercilerden ilinizce teyit edilmesi. ve adt
ge9enlere ait bilgi ve be1gelerin ozluk ve sici1 dosyasmda muhafaza edilmek uzere Ilinizce
almmast, aynca adli sicil kaydt bulunan adaylann durumlan iliniz Hukuk Kurulunca
degerlendirilmesi ve sonu9landmlmast; aynca, halen muvazzaf askerlik gorevini yapan hak
sahiplerinin atama haklanmn sakh tutulmasma ili;;kin dilek9elerinin i;;leme almarak, askerligi
Bu beige, 5070 say1h Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi gercgincc giivcnli elcktronik imza ile imzalanml~hr
Atatiirk Blv. 06648 KJZJlay/ANKARA
ClcalFTT"nn;lr 11 ~. nP.rcn.np1 mPh oou tr
Aynnuh bilgi
i~in:
Tel: (0 312)413 1425
bitirdigi tarihten itibaren l ay i<;erisinde goreve ba~lat!lmasi gerekmektedir.
c) Kamu kurum ve kurulu~lannda hal en aday ya da as II devlet memuru olarak
<;ah$makta iken ilinize yerle$tirilen hak sahiplerinin gorev yapt1klan kurumlarca onaylanmi$
muvafakat belgesi. (Muvafakat i$lemleri Valiliginizce yi.iriitulecektir.)
<;:) 3 adet vesikahk fotograf.
d) Mal bildirimi.
llgi (c) Yonetmeligin; "Atamas1 Yapllanlann Yeniden Ba$vurmas1" ba$hkh 12.
Maddesinde Atama onay1 almmasma ragmen goreve ba$lamayanlar, atamas1 yapllanlardan
gorevlerinden aynlanlar ile gorevlerine son verilenler bu Yonetmelik hukumlerine gore
yeniden ba~vuruda bulunamayacag1 ifade edildiginden bu konuda Valiliginizce gerekli
hasasiyetin gosterilmesi gerekmektedir.
Iliniz emrine atanmalan uygun goriilen hak sahiplerin 7201 sayth Tebligat Kanununa
gore tebligat yap1lacakt1r. Tebligat yap1ldig1 halde 657 say1h Devlet Memurlan Kanununun
62 inci ve 63 uncu maddelerinde belirtilen yasal sure i<;erisinde goreve ba$lamayanlar ile
atama ko$ullanm ta$Imadtgt sonradan tespit edilenlerin atamas1 yapllmayacak, atamas1
yapllm1~ olsa bile iptal edilecektir.
Aynca; lliniz emrine atanmalan uygun goriilen hak sahiplerinin en ge<; 01109/2014
tarihine kadar (62 inci ve 63 uncu madde hukumleri gozetilerek ve ozel durumlan hari~
olanlar) gorevlerine ba~lattlmalan saglanarak, goreve ba$layanlar ile gorevine
ba$lamayanlann goreve ba~lamama nedenlerinin de belirtildigi ekte bir omegi gonderilen
(Excel formatmda)
"3713 SAYILI KANUNA
GORE DEVLET PERSONEL
BA~KANLIGINCA AT AMASI TEKLiF EDiLEN PERSONELiN DURUMU" (EK-3)
formuna i$lenerek bir omeginin Devlet Personel Ba$kanhgma bildirilmek uzere en ktsa
surede Bakanhg1m1z insan Kaynaklan Gene! Miidiirliigune (Merkez Atama Dairesine)
gonderilmesini, aynca [email protected] adresine bildirilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Hamza AYDOGDU
Bakan a.
Genel Mudi.ir
EKLER
1- EK-1, EK-2, EK-3.
DAGITIM:
Geregi
((:anakkale-Edime-Hakkari-Mardin-~anhurfa­
Bayburt-Kmkkale-Bartm-Igdtr-Yalova- Kilis
Bu beige, 5070 say1h Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince guvenli elektronik imza ile imzalanmi~tJr
Atariirk Blv. 06648 Kizilay/ANKARA
Aynntth bilgi i((in:
3713 SAVILl KANUNA GORE ISTIHDAM HAKKI SAHIPLERININ ATAMA LISTESI
ATAMA TEKLIFI YAPILAN ILIN AOI
MUS
.
ATAMA TEKLIFI YAPILANIN BILGILERI
HAK SAHIBININ BILGILERI
TC Kimlik
Numaras•
Soyad1
1
41446863354
AKTAS
SiRiN
MUS
15.12.1977
llkokul
Karde~i
2
47992643228
COSKUN
S0KR0
MAlAZGiRT
12.06.1980
ilkokul
Kendisi
3
59152272452
GOMO$
GOKAN
MUS
09.06.1987
Ortaol<ul
Kendisi
4
132.10791026
KARDA$
MA$ALLAH
MUTKi
2.0.12.1984
Okur Yazar
Oglu
5
63712.12.0978
MERi<;;
SUBHi
MU$
04.02.1958
Okur Yazar
Karde~i
6
37121007786
TETiK
ALAETTiN
MUS
2.0.03.1975
Ortaokul
Oglu
7
1849162.8054
U<;;KUN
SELAMi
MU$
15.11.1978
Ortaokul
Oglu
8
16418693536
YOLCU
<;;ETiN
BULANIK
01.05.1993
ilkbi;irebm
Karde~i
S1ra
Ad1
Dogum Veri
Dogum Tarihi Ogrenimi
Yakmhk Derecesi
Yaz•!jma Adresi
MEVKII KIZILAGA<; ORTAKENT
72.J MU~ MERKEZ
NURETTiN HANCAGIZ 27 / MUS
MALAZGiRT
162. SK. HURRiYET MH. 23 I 3
MUS MERKEZ
M.AKiF ERSOY CAD. SAYANLAR
MH. 64 I MUS HASKOY
75. 51<. ZAFER MH. 14 I 1 MUS
MERKEZ
223. SK. SARAY MH. 9 I 5 MUS
MERKEZ
ERZURUM CAD. ZAFER MH. 113
I! 2 MUS MERKEZ
iDRis KORALP CAD. SiNAN
MH. KARAAGIL SARIPINAR 36 /
MU!i_BULANIK
~EHIT
I MALUL BILGILERI
TC Kimlik
Numaras1
Soyad•
41443863418
AKTA$
MEHMET CAN
47992643228
CO$KUN
59152272452
ANACAGI KAORO I POZiSY<
.
:I
l5
Snf
ore
iii
Unvam
Te$kilatl
$82
HiZMETLi
Ta~ra
YH
MUS
SOKRO
MB1
HiZMETLi
Ta~ra
YH
MU$
GO MUS
GOKAN
MB1
HiZMETLi
Ta~ra
YH
MUS
13300788066
KARDAS
FERZENDE
T<;;1
HiZMETLi
Ta~ra
YH
MUS
6372712.0468
MERi<;;
SELAHATTiN
$A2.
HiZMETLi
Ta~ra
YH
MU$
37259003100
TETiK
NURETTiN
T<;;1
HiZMETLi
Ta~ra
YH
MU$
18605624248
U<;;KUN
SERiF
MAl
HiZMETLi
Ta~ra
YH
MUS
16430693170
YOLCU
ZEKi
$A2
HiZMETLi
Ta~ra
YH
MU$
Ad I
:::1
Ill
!
ATAMA
BA~VURU
FORMU
T.C. Kimlik Numarast:
Adt:
Soyadt:
Cinsiyeti:
Erkek
Baba Adt:
AnneAdt:
Kadtn
Ni.ifusa kayttlt oldugu
FOTOGRAF
il:
il~e:
Dogum Tarihi:
Cilt No:
Aile Stra No: StraNo:
Verili~
Verili~
Kaytt No:
Oogum Veri:
Nedeni:
Tarihi:
Ni.ifus Ci.izdant Seri No:
Verildigi Yer:
Askerlik hizmeti yaptldt mt?
Yaptldt
Tecilli
Adli Sicil kaydt var mt?
Var
Muaf
Mahkumiyeti var mt?
Yok
Var
Mahkumiyeti varsa si.iresi (Ytl, Ay, Gun):
Yok
Sonucu:
Affedildi ~~
Ertelendi ··
Mezun oldugu Oniversite/Yi.iksek Okui/Ortaogretim bitirilen ogrenimin
Se~enek
Okul adt:
Memnu Haklartntn iadesi karart :
Bbllimli:
Var
Sliresi:
yapttrtmlara
~evrildi
Yok
Mezuniyet tarihi:
Sagltk Durumuna ili~kin bir bzlir durumu varsa a~tklamast :
Gorevi yapmaya engel sagltk durumu
var mt?
Var
Yok
ikamet /Tebligat Adresi
:
Telefon (ev) :
Telefon (cep):
E-Posta:
Atama Ba~vuru Formunda belirtilen bilgiler taraftmdan tam ve dogru olarak doldurulmu~tur. Bu bilgilerin dogrulugu ile ilgili dogacak her
ti.irlli hukuki sonucu kabul ediyorum.
.. .... / ...... /2014
imza
A~IKLAMALAR
1- Biitiin sorular tam ve a~1k olarak cevaplandmlacakttr.
2- Atama Ba~vuru Formunda adaym beyam esas almacakttr. (Adaym beyan ettigi adli sicil ve askerlik durumu bilgilerinin
dogrulugu yetkili askeri vc adli mercilcrden kurum tarafmdan teyit ettirilcccktir.)
3- Geryege aykm beige verdigi vcya beyanda bulundugu tespit cdilcnlerin atamalan yapllmaz, atamalan
bu ki~iler hakkmda Tlirk Ceza Kanununun ilgili hliklimleri uygulanacakt1r.
yapllm1~
ise iptal edilir,
3713 SAVILl KANUNA GORE DEVLET PERSONEL BA~KANLIGINCA A TAMASI TEKLiF EDiLEN PERSONELiN DURUMU
0
z.
<
~
T.C.KiMLiK
NUMARASI
ADl
SOYADI
ATANDIGI IJNVAN
ATANDIGI
DERECI<:
(;j
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
..
AT AMA T ARiHi
GOREVE BA~LAMA
GOREVE BA~LAMADIYSA
TARiHi
SEBEBi
Download

~EHiT YAKINLARI VE GAZiLERiN ATAMALARINA iLi~KiN