-1T.C.
SALJHLi BELEDIYESi
MECLlS KARARI
Karar No
2014/135
Evrak Dairesi PLAN PROJE MUDURLUGU KALEMi
Kirveli Mahailesi 2472 ada 14 parsele yapilacak
insaat ile ilgili imar plan notlarmin 40. Mad.sinde
Karar Tanhi 01/10/2014 Konusu
.,. , .
behrtllen otopark bedell almmasma ihsjcm
ifadenin kaldinlmasi talebinin goru§ulmesi.
Evrak No
665149
Saat
21.00
Geli? Tarihi
24/09/2014 Kesinle§tirme Tarihi O.V10/2014
Tekrar Gbru§ulecek mi? H
BELEDIYE BALKAN!
DIVAN KATiBI
MECLIS UYERLERJ
GECiCI DIVAN KAT1BI
:Zeki KAYDA
:Beray ERiM,Zeynel Abidin ALPASLAN
:Zeki KAYDA.Zehra TIRYAKi,Sabaliattin TEKDAL.Yalun $ENKAYA,Osman
VURAUCevdet ZURNACI,Bcray ERiM,Nuri KAYA,Scgil CAN,Cemal §AHIN,
Huseyin Emrc EROL.Basri ERSOY.Yuccl KA§IKCKGiirol ERSOY, Hasan
DORGA, Isa YILDIRIM.Mustafa MERMI.Cem YALVAC-Mesul CEYLAN, Koray
KAPLAN,Zcynel Abidin ALPASLAN.Mehmet CAKIR,Muslafa BULUT.Mehmcl
SANVER,Cihan SARI,Volkan GOKMENER,MevIi PEHLIVAN, Alpaslan BALCI.
Ferayi ASLAN,Abdiilkadir AKKAPLAN,Murat GIRGIN (Kaliimadi), Hidayet
DENiZ(Katilmadi)
.
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayih Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri geregince
gundeminde bulunan konulan goru§up karara baglamak uzere 01/10/2014 gUnii saat 21.00 'de
Belediye Meclis Salonunda Balkan dahil 32 meclis mevcudunun 30 iiyesinin katilimiyla toplandi.
GUNDEM MADDESJ: 7-Kirveli Mahallesi 2472 ada 14 parsele yapilacak insaat ile ilgili
imar plan notlarmin 40. maddesinde belirtilen otopark bedeli ahnmasina iliskin ifadenin
kaldinlmasi talebinin goriisiilmesi.
Yazi i§Ieri Miiduru Talat YILDIRIM: Belediye Ba^kanhk Makamma; $ehir imar planmda
Kirveli Mahallesi, 2472 ada, 14 parsel Blok nizam, 4 kat, 5 metre on bahge yapila§ma nizammda
olup, ta§mmaz uzerine yapilmak tstenen otopark kath 10 daireli binanin imar plan notlarmin 40.
maddesine gore her daire igin bir otopark aynlmasi zorunlulugu nedeniyle otopark katmda 6 adet
otopark projelendirilebildigi geriye kalan 4 otopark icin ise otopark bedeli talep edildigi
belirtilmektedir.
imar plan notlarmin 40. maddesine gore otopark katmda projelendirilemeyen otoparklar icin
aynca bedel odenmemesi ile ilgili imar plan notu degisjkiigi yapilmasi istenmektedir.
Yukanda konusu belirtilen imar plan notu ile ilgili talep edilen degi§ikligin yapihp
yapilmayacagimn Belediye Meclisince inceienerek karar ahnmasmi musaadelerinize arz ederim.
Plan Proje Md.Vk.
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Evet, degerli arkada§lanm, bunu imar
komisyonuna havale ediyoruz. Konu hakkmda soz almak isteyen olmadigi gbriilerek geregi
gorusuldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Bas.kam Zeki KAYDA; Kirveli Mahallesi 2472 ada 14 parsele
yapilacak in§aat ile ilgili imar plan notianmn 40. maddestnde belirtilen otopark bedeli almmasma
ilisjdn ifadenin kaldinimasi talebinin imar komisyonuna havafesini kabui edenler? 30 oy. Kabul
elmeyenler? Yok. ^ekimserler? Yok. Oybirligiyle kabul edilmi§tir.
YDA
iil
Ba$kam
Beray ERIM
Mcclis Cycsi
Divan Katibi
Zeynel Abidin ALPASLAN
Meclis ilyesi
Divan Katibi
Download

2014/135 kırveli mh. 2472 ada 14 parsel imar